Berekenen van de factuur de creditnota = de kredietnota

advertisement
1
Eénmanszaak
Slechts één (natuurlijk) persoon is eigenaar van de zaak.
Voordelen:
 je neemt als enige baas alle beslissingen zelf;
 je hebt bij de opstart weinig kosten en er zijn weinig formaliteiten te vervullen;
 je moet je winst met niemand delen;
 je mag de vereenvoudigde boekhouding toepassen.
Nadelen:
 Bezit je alle ondernemerskwaliteiten wel? Je staat er immers alleen voor.
 Geraak je aan voldoende kapitaal?
 Wat bij ziekte, invaliditeit of overlijden?
 Je valt onder de personenbelasting (hogere tarieven).
 Je bent onbeperkt aansprakelijk.
Er is in een éénmanszaak geen scheiding tussen privé- en bedrijfsvermogen.
Bij een faillissement kan je bijgevolg niet alleen het bedrijfskapitaal verliezen
maar ook je persoonlijk vermogen.
De vennootschap
Eén of meerdere personen brengen iets (kapitaal, arbeid, kennis, goodwill, bezit, …)
in gemeenschap met als doel handel te drijven en winst te maken.
Voordelen:
 het kapitaal kan door verschillende personen worden samengebracht;
 arbeidsverdeling is mogelijk;
 de vennoten zijn (bij sommige vennootschapsvormen) slechts beperkt aansprakelijk
voor hun inbreng ( de schuldeisers kunnen geen beslag laten leggen op je
persoonlijke bezittingen);
 ziekte, vertrek of overlijden van één van de vennoten brengt het voortbestaan
van je zaak niet in gevaar;
 de vennootschapsbelasting is van toepassing (voordeliger tarief).
Nadelen:
 meestal is een minimum kapitaal vereist;
 de werking verloopt stroever en ingewikkelder, waardoor snel beslissen moeilijk wordt;
 de winst wordt verdeeld onder alle vennoten;
 heel wat formaliteiten en kosten bij de oprichting;
 de boekhouding is ingewikkelder (dubbel boekhouden).
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
2
Vennootschapsvormen
Verschillende soorten vennootschappen zijn voorzien in de wet.
De belangrijkste zijn:








VOF: de vennootschap onder firma;
GCV: de gewone commanditaire vennootschap;
CVA: de commanditaire vennootschap op aandelen;
EBVBA: de éénpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
BVBA: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
NV: de naamloze vennootschap;
CVBA: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
CVOHA: de coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke aansprakelijkheid
De BVBA








Er moeten minstens twee vennoten (natuurlijke of rechtspersonen) zijn.
Er is een minimum kapitaal vereist van 18 550,00 EUR waarvan min. 6 200,00 EUR
volstort moet zijn.
De oprichting gebeurt bij notariële (authentieke) akte.
De vennoten zijn slechts beperkt aansprakelijk. Hun privévermogen kan in principe dus
niet worden aangesproken in geval van faillissement.
Het opstellen van een financieel plan is verplicht.
De aandelen staan op naam. Het overdragen van aandelen is slechts beperkt mogelijk.
Het dagelijks bestuur is in handen van één of meer zaakvoerders (al dan niet vennoot).
De algemene vergadering dient jaarlijks bijeen geroepen te worden.
De NV








of besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
of naamloze vennootschap
Er moeten minstens twee vennoten (natuurlijke of rechtspersonen) zijn.
Er is een minimum kapitaal vereist van 61 500,00 EUR en het moet volledig volstort zijn.
De oprichting gebeurt bij notariële (authentieke) akte.
De vennoten zijn slechts beperkt aansprakelijk.
Het opstellen van een financieel plan is verplicht.
De aandelen kunnen op naam of aan toonder zijn. Ze zijn vrij overdraagbaar.
Het dagelijks bestuur is in handen van een raad van bestuur die min. uit 3 bestuurders
bestaat.
De algemene vergadering dient jaarlijks bijeengeroepen te worden
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
3
De organigram
Een organogram - ook wel organigram of organisatieschema genoemd - is een schematisch
overzicht van de bedrijfsstructuur. Zo kan je in één oogopslag heel duidelijk zien wie de baas
is van wie en welke afdeling onder welke groep valt.





Een organigram kan erg nuttig zijn voor klanten en voor de medewerkers.
Het organigram biedt een helder overzicht hoe je bedrijf in elkaar zit.
Het verduidelijkt meteen wie zorg draagt voor een bepaalde afdeling en wie er
verantwoordelijk is voor de resultaten en voor de resultaten van de werknemers.
Duidelijkheid zorgt voor rust binnen een bedrijf en goede en heldere afspraken zorgen
ervoor dat het proces beter kan verlopen
Een organigram is altijd gebaseerd op de hiërarchie binnen een bedrijf.
Hoe hoger je staat, hoe hoger je ook in de tekening voorkomt.
Afdelingen of mensen die gelijk aan elkaar staan worden dan ook naast elkaar getekend.
Uiteraard is dit puur een hiërarchie op papier, binnen een bedrijf kan dit altijd anders liggen.
Het gaat vooral om een overzicht welke afdeling onder wie valt en wie er deel uitmaakt van
deze afdeling.
Zo kan je ook meteen merken of één persoon niet teveel mensen onder de hoede heeft. In
het algemeen gaat men er vanuit dat niemand meer dan tien mensen tegelijkertijd kan
aansturen (span of control ).
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
4
De handelsdocumenten
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
5
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
6
de prijsaanvraag
Met de prijsaanvraag informeert de koper naar de prijs en de verkoopsvoorwaarden
van een goed of een dienst.
Hoe? ==> mondeling: gesprek met een verkoper, telefoon;
==> schriftelijk: brief, fax, e-mail.
Soorten:
==> vraag om toezending van een prijslijst, catalogus, monster of staal;
==> vraag om afspraak met een vertegenwoordiger.
Belang:
voor de koper: om misverstanden en vergissingen uit te sluiten, schriftelijk bewijs;
voor de verkoper: duidelijke omschrijving van wat gevraagd wordt.
Elementen:
identiteitsgegevens van de koper;
identiteitsgegevens van de verkoper;
onderwerp van de brief;
plaats en datum van uitgifte;
reden van de prijsaanvraag;
nauwkeurige omschrijving van de gewenste goederen of diensten;
duidelijke formulering van de vraag;
naam en functie van de aanvrager.
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
7
De offerte

•
•
•
•
•
•
•
•
•
identiteitsgegevens van de verkoper;
identiteitsgegevens van de koper;
plaats en datum van opstelling;
onderwerp van de brief;
nauwkeurige omschrijving van de aangeboden goederen of diensten;
duidelijke prijsopgave incl. of excl. BTW;
eventueel toepasselijk BTW-tarief;
verkoopsvoorwaarden;
geldigheidsduur;
naam en functie van de opsteller.
Vaste offerte:
de verkoper is gebonden aan alle verkoopsvoorwaarden, gedurende een
duidelijk vermelde termijn.
Vrijblijvende offerte:
de verkoper mag de verkoopsvoorwaarden nog wijzigen.
Spontane offerte:
de verkoper maakt ongevraagd zijn verkoopsvoorwaarden voor bepaalde goederen of
diensten bekend.
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
8
Boekhouden is het systematisch registreren of opschrijven van alle commerciële en
financiële verrichtingen, bezittingen, vorderingen en schulden in een onderneming.
Om volgende redenen is een boekhouding noodzakelijk:
1. de wetgever verplicht ondernemingen een boekhouding te voeren;
2. als informatiebron om je onderneming goed te beheren;
3. als informatiebron voor eventuele vennoten, fiscus,
financiële instellingen, handelspartners …;
4. om een oordeel te kunnen vormen over de werking en de toestand van de
onderneming;
5. als hulpmiddel om aan de verschillende verplichtingen van de fiscale wetgeving te
voldoen.
Moet je boekhouden?
De wet schrijft voor dat elke boekhouding:
A. Volledig moet zijn; ALLE verrichtingen worden genoteerd. Ze moet bovendien alle
gegevens bevatten die nodig zijn volgens de fiscale wetgeving.
B. Correct moet zijn; alle verrichtingen worden ingeschreven aan de hand van
bewijsstukken.
C. Aangepast moet zijn aan de aard en de grootte van de onderneming.
Bewaringstermijn
De verplichte boeken moeten ten minste 10 jaar bijgehouden worden.
Ook de verantwoordingsstukken moeten 10 jaar bewaard worden.
De factuur en de Kredietnota
De factuur is een document waarop wordt uitgerekend hoeveel er voor de geleverde
goederen moet betaald worden. Ze wordt opgesteld door de verkoper en is bestemd voor de
koper.
De verkoper moet voor iedere levering van goederen of diensten een factuur afleveren,
uiterlijk op de 5de werkdag van de maand volgend op de levering.
Er moet echter geen factuur uitgereikt worden aan particulieren. Toch zijn er enkele
uitzonderingen. Zo is een factuur verplicht in volgende gevallen:
• aankoop, verkoop en herstelling van voertuigen;
• levering van nieuwe gebouwen;
• werken in onroerende staat;
• verkopen op afbetaling of huurkoop;
• verkoop door een onderneming die niet voor verkoop aan particulieren is ingericht;
• verkoop van goederen die klaarblijkelijk voor beroepsdoeleinden bestemd zijn;
• verhuring en meubelbewaring.
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
9
Belang
Voor de koper:
•
•
•
duidelijke omschrijving van het te betalen bedrag voor
geleverde goederen of diensten.
Basisdocument voor de boekhouding en de BTW-administratie.
Voor de verkoper:
•
•
uitnodiging tot betaling voor geleverde goederen of diensten.
Basisdocument voor de boekhouding en de BTW-administratie.
De hoofding:
 identiteitsgegevens van de verkoper;
 rechtspersonenregister en BTW-nr van
de verkoper;
 het woord ‘factuur’ en een volgnummer;
 nummer van de financiële rekening van
 de verkoper;
 datum van uitgifte;
 identiteitsgegevens van de koper;
 BTW-nummer van de koper.
Het midden:
 de gedetailleerde prijsberekening in de
juiste volgorde;
 omschrijving en hoeveelheid van de
geleverde goederen of diensten;
 BTW-bedrag per tarief en het totale
BTW-bedrag;
 datum van levering;
 bijzondere verkoopsvoorwaarden.
De onder- en/of achterkant:
 de algemene verkoopsvoorwaarden
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
10
Wettelijke en reglementaire bepalingen m.b.t. het uitreiken van een factuur
De factuur vervult een belangrijke rol in het inningsmechanisme van de BTW:

voor de klant vertegenwoordigt ze het document dat de in rekening gebrachte BTW
aantoont die als aftrek kan gerecupereerd worden ten laste van de schatkist;

voor de leverancier duidt de factuur het BTW-bedrag aan dat hij zijn klanten heeft
aangerekend en dat een schuld vertegenwoordigt ten voordele van de schatkist.
Verplichting tot uitreiking van een factuur aan zichzelf
De belastingplichtige is ook verplicht een stuk op te maken dat hij moet bewaren wanneer hij
een levering doet aan zichzelf die aan BTW onderworpen is:

levering aan zichzelf, als een belastingplichtige aan zijn bedrijf een roerend goed
onttrekt dat geen bedrijfsmiddel is, om het voor privé of andere dan
beroepsdoeleinden te gebruiken;

het in gebruik nemen van een roerend goed als bedrijfsmiddel, dat ofwel
zelfvervaardigd werd ofwel ingekocht met de bedoeling van doorverkoop;

verrichten van diensten voor zichzelf.
3 Tijdstip van uitreiken van de factuur
Algemene regel
De factuur moet uitgereikt worden wanneer de BTW verschuldigd wordt, dus op het tijdstip
van de levering van het goed of op het tijdstip waarop de dienst voltooid is.
Praktische regel
In de praktijk is het uitreiken van de factuur niet altijd mogelijk op het tijdstip bepaald door de
algemene regel. Daarom is bet toegestaan een factuur uit te reiken uiterlijk op de vijfde
werkdag na de maand waarin het goed werd geleverd of de dienst werd verstrekt.
4 Facturen uitgereikt in verschillende exemplaren
Wanneer verscheidene exemplaren van een factuur worden uitgereikt, moet de leverancier
op de bijkomende exemplaren duidelijk de vermelding "duplicaat" aanbrengen. Alleen het
originele exemplaar mag worden aangewend voor de aftrek van de belasting.
Wanneer echter het originele exemplaar van de factuur verloren is gegaan of vernietigd, mag
de leverancier het evenwel vervangen door een kopie die in alle opzichten overeenstemt met
het origineel, aangevuld met de volgende vermelding: "Kopie uitgereikt op aanvraag van de
klant ter vervanging van de verloren of vernietigde originele factuur." Deze kopie mag dan
aangewend worden voor de aftrek van de BTW.
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
11
5 De elektronische factuur
Enkele aandachtspunten uit het wettelijk kader voor elektronische facturatie:
• het versturen van facturen: de belangrijkste voorwaarde die de leverancier moet
respecteren om facturen elektronisch te versturen is dat de tegenpartij hiermee akkoord
gaat. Voordeel voor de leverancier: de uitgaande factuur wordt niet meer afgeprint en
opgestuurd, maar geëxporteerd in een elektronisch formaat op de harde schijf;
• het ontvangen van facturen biedt nog meer voordelen: de facturen moeten niet meer
overgetikt worden in de boekhouding;
• het archiveren van facturen: facturen moeten bewaard worden in het origineel formaat
waarin ze worden ontvangen. Papier blijft papier en kan niet worden gedigitaliseerd.
Elektronische facturen moeten bewaard worden op een CD-rom of op de harde schijf van de
PC. De bewaringstermijn van facturen bedraagt 10 jaar.
Sinds 2009 is een digitale administratie toegestaan. Digitale facturen zijn rechtsgeldig.
Daarvoor maakten sommige bedrijven ook al digitaal facturen maar als deze niet voldaan
waren kon je dit niet zien als officiële wanbetaling. Een herinnering per post was dan de
enige oplossing. Tegenwoordig is digitaal factureren geen probleem en enkele bedrijven zijn
hier dan ook gelijk op ingestapt. MoneyBird is een van de partijen die het hele traject uit
handen neemt en praktisch alles direct goed zet. Ook Exact laat je gemakkelijk online
facturen maken. De meeste boekhouding software aanbieders geven tegenwoordig ook de
mogelijkheid om direct via e-mail facturen te maken en te versturen.
LET OP !! de klant moet akkoord gaan om zijn facturen elektronisch te ontvangen.
6 Voorschotfactuur
Een voorschotfactuur dient te worden opgemaakt MET de aanrekening van BTW !
De uiteindelijke factuur dient melding te maken van de eerder opgestelde voorschotfactuur !
De verrekening van de voorschotfactuur (in de eindfacturatie) dient te gebeuren op basis
van de exclusieve bedragen. DUS VOOR BTW-BEREKENING.
7
Goederen GRATIS meegeleverd
Het tolerantieregime dat de BTW-administratie in het geval van gratis meegeleverde
goederen hanteert is afhankelijk van bepaalde voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat
de factuur die aan de klant wordt uitgereikt voor de verkoop uitdrukkelijk en gedetailleerd
melding moet maken van de aard van het gratis meegeleverd goed en van de dienst die de
verkoper er zich verbonden heeft zonder prijsverhoging te verstrekken.
8
Sancties, boetes
Boetes voor niet-juiste, onconforme facturatie (BTW KB 44 toepassing dd 10/10/02) :
Overtreding inzake het uitreiken van de factuur
50 EUR per factuur
Louter toevallige onregelmatigheden
25 EUR per overtreding
Andere onregelmatigheden
125 EUR per overtreding
9
Taalwetgeving
De factuur moet opgesteld worden in de taal van het rechtsgebied waar de exploitatiezetel of
onderscheiden exploitatiezetels zijn gevestigd
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
12
10
Goederen GRATIS meegeleverd
Het tolerantieregime dat de BTW-administratie in het geval van gratis meegeleverde
goederen hanteert is afhankelijk van bepaalde voorwaarden. Eén van de voorwaarden is dat
de factuur die aan de klant wordt uitgereikt voor de verkoop uitdrukkelijk en gedetailleerd
melding moet maken van de aard van het gratis meegeleverd goed en van de dienst die de
verkoper er zich verbonden heeft zonder prijsverhoging te verstrekken.
11 Verjaringstermijn
In principe tien jaar.
Nogal wat mensen denken dat een factuur na één jaar verjaard is en dat ze dan niet meer
moeten betalen. Maar dat is evenwel zelden het geval. Als algemene regel geldt immers dat
de meeste facturen tussen zelfstandigen na verloop van tien jaar verjaren.
Vanwaar het misverstand ?
Ook in de relatie handelaar - particulier is de algemene verjaringstermijn tien jaar. Slechts in
heel uitzonderlijke gevallen geldt daar evenwel een verjaringstermijn (eigenlijk een
"vermoeden van betaling") van één jaar. Maar het gaat dan echt om uitzonderlijke gevallen
waar normaal gezien niet gefactureerd wordt, zoals bv. verkopen door de melkboer, bakker,
visboer of groenteboer. Een particulier die bv. na drie jaar nog een factuur van zijn aannemer
krijgt zal dus wel nog moeten betalen. Maar soms is de verjaringstermijn een stuk korter dan
tien jaar. We overlopen de belangrijkste gevallen.
Soms vijf jaar.
In een aantal specifieke gevallen heeft de wetgever evenwel een kortere verjaringstermijn
voorzien van vijf jaar. Dat is het geval voor advocaten en deskundigen. Om hun ereloon op
te eisen hebben advocaten immers slechts vijf jaar de tijd vanaf de beëindiging van hun taak.
Soms één jaar of nog minder.
Een heel belangrijke uitzondering in de praktijk is de indexering van de huur. Een verhuurder
die vergeet te indexeren kan slechts één jaar teruggaan voor het indexeren van de huur.
Gaat het om zgn. woninghuur (de huurder is er o.a. gedomicilieerd), dan bedraagt deze
termijn zelfs maar drie maanden. Ook voor de horeca (hotels, restaurants, cafés) geldt een
bijzonder korte termijn van zes maanden. Die termijn van zes maanden geldt evenwel niet
voor alcoholische dranken waarvoor men totaal niets meer kan opeisen zodra de klant de
zaak heeft verlaten.
Let op !
Als u naar de rechtbank moet binnen de verjaringstermijn (u wordt dus gedagvaard), dan
begint de verjaring weer helemaal vanaf nul te lopen.
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
13
12 Aandachtspunten bij het maken van de factuur
1. Houd rekening met een betalingstermijn
Noem een redelijke betalingstermijn op de factuur. Gangbaar zijn perioden tussen de
21 en 30 dagen maar korter of langer mag. Niet elk bedrijf betaalt even snel. Als je
een bedrijf bent gestart en je kunt pas facturen maken nadat de dienst of het product
geleverd is, houd dan rekening met een behoorlijk liquiditeitsgat en debiteuren
administratie. In Nederland betalen bedrijven vaak pas na 40 dagen. Als je pas een
factuur kunt sturen na 4 weken (omdat de dienst of het product pas na die tijd is
geleverd) verdien je je geld dus pas na een dag of 70-80. Houd hier rekening mee en
factuureer indien nodig in delen of een bedrag vooruit.
2. Een gemaakte factuur is direct geldig
Let op dat een factuur die gemaakt is ook direct meetelt voor de omzetbelasting. Als
je op 30 september voor 25.000 euro aan facturen kunt maken en deze worden pas
in de eerste week van november betaald (zie punt 1) dan moet je de Belastingdienst
4.750 (het BTW bedrag over de 25.000) voorschieten. De Belastingdienst wil de
omzetbelasting al binnen 30 dagen ontvangen en de omzetbelasting wordt
gecalculeerd op de verstuurde facturen en niet op het bedrag dat op de rekening
wordt bijgeschreven (Er zijn wederom uitzonderingen mogelijk. Vraag in dat geval
informatie aan bij de Belastingdienst.). Houd opnieuw rekening met voldoende
liquiditeit of stuur facturen in dat geval op de eerste dag van een nieuw kwartaal.
3. Facturen maken is verplicht
Een factuur kun je prima iets later maken, maar niet veel later. De Belastingdienst
verplicht officieel dat je binnen 10 dagen na levering de factuur maakt. Het is dus niet
toegestaan om even de omzet van oktober november en december naar het nieuwe
jaar door te schuiven als dit fiscaal voordeliger is (wij doen liever geen uitspraken
over of het ook niet gebeurt).
4. Een factuur mag niet zomaar worden vernietigd
Houd er rekening mee dat een factuur altijd geldig is (zie ook punt 2). Een factuur
moet opvolgend zijn en mag dus niet zomaar vervallen. Het kan voorkomen dat er
bedragen veranderen of facturen komen te vervallen. Omdat factuurnummers
opeenvolgend moeten zijn kunnen deze nummers echter niet zomaar verdwijnen.
Ook staan er data op de factuur, dus de Belastingdienst kan na controle zien dat er
een latere factuur voor een eerdere factuur datum is komen te staan. Dit kan niet.
Facturen kunnen vervallen indien hier een bewijsvorm voor is. Bijvoorbeeld
aangetekende facturen die niet opgehaald zijn en dus retour worden gestuurd.
Bewaar deze dan ook als bewijslast. Naar klanten waar nog wel contact mee is kan
een nieuwe credit factuur worden verstuurd. De factuur kan dan worden verrekend
met een factuur die een positief bedrag voor de ontvanger als resultaat heeft en zo
tegen elkaar worden weggestreept. De credit factuur krijgt dan een eigen factuur
nummer en zo is alles weer in orde.
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
14
Is een BTW-nummer correct?
De laatste twee cijfers van het BTW nummer vormen een controlegetal. Aan de hand van
deze zogenaamde ‘Modulus97' methode kan worden geverifieerd of een BTW-nummer
correct is. Concreet betekent dit dat de twee laatste cijfers gelijk zijn aan het verschil tussen
97 en de rest van de deling van de eerste zeven cijfers door 97.
Even een voorbeeld:
Het gegeven BTW nummer is 884 233 786
8842337/97 = 91158 met als rest 11
Verschil tussen 97 en de rest van de deling
= 97 – 11
= 86
= de laatste twee cijfers van het BTW nummer.
Berekenen van de factuur
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
15
de creditnota = de kredietnota
Een creditnota is een document opgesteld door de verkoper om het verschuldigde bedrag
vermeld op een factuur te mogen verminderen.
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
16
OEFENINGEN
Steeds afronden tot 2 cijfers na de komma
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4
225
met 25 % korting
geeft
375 258
met 35 % korting
geeft
888
met 12 % korting
geeft
5 500
met 75 % korting
geeft
Vraag 5
Vraag 6
Vraag 7
Vraag 8
1000
met 20,50 %
korting
geeft
2250
met 35,75 %
korting
geeft
375
met 12,50 %
korting
geeft
25894
met 86 % korting
geeft
Korting voor contante betaling (=KCB)
oef
Basisbedrag:
BTWpercentage:
Handelskorting:
KCB:
1
2500
21%
10%
2%
geef het resultaat
(dit is een voorbeeld)
oef
Totaal
exclusief BTW:
BTW-bedrag:
Totaal
inclusief BTW:
KCB:
1
2250
463,05
2713,05
45
en nu … het echte werk
oef
Basisbedrag:
BTWpercentage:
Handelskorting:
KCB:
2
2500
21%
10%
2%
3
45800
12%
6%
3%
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
17
4
8000
6%
15%
2%
5
20546
21%
35%
3%
6
55445
21%
22%
2%
7
50000
6%
28,50%
2%
8
568899
6%
21,70%
3%
9
50050
12%
3%
3%
Totaal
exclusief BTW:
BTW-bedrag:
Totaal
inclusief BTW:
KCB:
geef
Oef
2
3
4
5
6
7
8
9
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
18
OEFENINGEN
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
19
het ondernemingsnummer
Alle zelfstandigen die een bedrijf oprichten hebben zo een ondernemingsnummer nodig. Dit
nummer kan enkel worden toegekend via een ondernemersloket. Het oude handelsregister
en handelsregisternummer zijn afgeschaft.
De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een gegevensbank opgericht door FOD
Economie waarin identificatiegegevens van ondernemingen zijn samengebracht. De KBO
past in het streven van de Belgische overheid om de administratieve procedures voor
bedrijven te vereenvoudigen om bij te dragen tot een efficiëntere organisatie ven de
overheidsdiensten.
Elke onderneming moet zich laten inschrijven in de KBO. Bij inschrijving krijgt elke
onderneming een ondernemingsnummer toegekend. Dat is een uniek identificatienummer
per natuurlijke persoon of rechtspersoon.
Het gebruik daarvan is verplicht.
Het ondernemingsnummer bestaat uit tien cijfers. Het eerste cijfer is 0 of 1. De structuur
ervan is xxxx.xxx.xxx . Het ondernemingsnummer is dezelfde als het btw-nummer met een 0
voor de cijfers. BTW-plichtige ondernemingen moeten het ondernemingsnummer laten
voorafgaan door de afkorting BTW BE.
Niet BTW-plichtige ondernemingen vermelden enkel het ondernemingsnummer.
Het ondernemingsnummer dient vermeld te worden bij alle contacten met de overheid en op
alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere uitgaande
stukken. Het ondernemingsnummer moet ook op zichtbare wijze aangebracht zijn op de
gebouwen en marktkramen die je voor je beroep gebruikt.
Andere formaliteiten die men moet regelen zijn
1. Openen van een zichtrekening
2. Oprichtingsakte bij de creatie van een vennootschap
3. BTW-hoedanigheid aanvragen
4. Aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds
5. Speciale vergunningen
6. Verplichte verzekeringen
7. Werken met personeel
zie:
http://www.ondernemingsnummeraanvragen.be/
Vennootschappen moeten ook het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’
vermelden, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied
waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
20
persoonlijk rekeningnummer
Het openen van een rekening bij een financiële instelling verloopt zeer eenvoudig.
Men vult een aanvraagformulier in en geeft een aantal voorbeelden van zijn handtekening.
De bank kent een persoonlijk rekeningnummer toe dat bestaat uit 12 cijfers,
verdeeld in 3 groepjes: vb. 320-0585453-31
•
•
•
De eerste 3 cijfers vormen het identificatienummer van de financiële instelling.
De volgende 7 cijfers vormen het persoonlijk rekeningnummer van de
rekeninghouder.
De laatste 2 cijfers vormen het controlegetal. Met dit controlegetal wordt nagegaan of
er geen vergissing gebeurde bij het noteren van de 10 eerste cijfers.
(Het controlegetal is de rest van de deling van de eerste 10 cijfers door 97).
IBAN & Bic bij buitenlandse handelingen
Grensoverschrijdende betalingen in Europa kunnen voortaan sneller en veiliger worden
uitgevoerd dankzij het IBAN (international bank account number).
Men heeft er dus alle belang bij zijn IBAN evenals de BIC (SWIFT- adres) van zijn bank te
vermelden als men de begunstigde bent van een buitenlandse betaling.
bankrekeningnummer nationale betalingen:
320-0585453-31
IBAN: BE04 3200 5854 5331
BIC van ING: BBRUBEBB
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
21
De verkoopsvoorwaarden
Verkoopsvoorwaarden zijn de afspraken of voorwaarden waartegen een verkoper
bereid is een goed of een dienst te verkopen.
Zij zijn voor alle klanten hetzelfde.
Ze staan vermeld in een globale tekst. Je vindt ze meestal op de achterkant van
een handelsdocument.
Soorten:
==> algemene verkoopsvoorwaarden: geldig voor alle klanten;
==> bijzondere verkoopsvoorwaarden: specifiek voor een bepaalde klant
of een bepaalde verkoop.
De voornaamste verkoopsvoorwaarden zijn:
de hoeveelheid of kwantiteit :
- correct aangeven;
- verschillende kortingen op het gewicht zijn van toepassing;
de kwaliteit:
omschrijven d.m.v. merk, herkomst, staal, code of klassering, beschrijving;
de betaling:
betalingstermijnen: contant, op termijn, onder rembourse,
op afbetaling;
de prijs:
- afronden op 2 cijfers na de komma;
- verschillende kortingen op de prijs zijn van toepassing;
de levering:
- franco thuis;
- af magazijn.
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
22
Algemene verkoopsvoorwaarden van CLAESSENS NV
Algemeen/toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen waarbij CLAESSENS NV als
(potentieel) verkoper en/of leverancier optreedt.
Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Dergelijke afwijkingen kunnen geen gevolgen
hebben voor toekomstige overeenkomsten.
Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst
Alle aanbiedingen van CLAESSENS NV zijn vrijblijvend. Indien de koper een bestelling plaatst, komt de
overeenkomst uitsluitend tot stand wanneer CLAESSENS NV deze schriftelijk aanvaardt of een begin met de
uitvoering daarvan maakt.
Aanvulling overeenkomst
CLAESSENS NV zal op verzoek van de koper alle aangegeven wijzigingen in de opdracht uitvoeren, op
voorwaarde dat deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn. De verkoper heeft het recht een meerprijs in rekening te
brengen.
Prijzen
Alle prijzen zijn af magazijn Zellik en exclusief btw, tenzij anders vermeld of overeengekomen.
CLAESSENS NV behoudt zich het recht om de prijzen vermeld in de catalogus zonder voorafgaand bericht te
wijzigen.
Aflevering/levertijd
De door CLAESSENS NV aangehouden gebruikelijke levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
Aflevering geschiedt op een adres, tenzij anders overeengekomen. CLAESSENS NV mag de verschuldigde
prestatie(s) in gedeelten nakomen. CLAESSENS NV heeft het recht 4 % meer of minder dan het aantal bestelde
artikelen te leveren aan de koper en in rekening te brengen.
Betaling
Alle facturen zijn betaalbaar binnen dertig dagen na de factuurdatum. Indien binnen die termijn de betaling niet
heeft plaatsgehad, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling door de verkoper een verwijlrente mogen
worden aangerekend van 20 % per jaar, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. De koper kan bezwaar
aantekenen tegen de factuur binnen de betalingstermijn.
Eigendomsvoorbehoud
CLAESSENS NV behoudt het eigendomsrecht van de door hem geleverde of te leveren artikelen tot dat het
volledige factuurbedrag is voldaan.
Klachten en verjaring
De koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
Indien dit niet het geval is, dient de koper CLAESSENS NV daarvan binnen acht dagen na aflevering schriftelijk
en gemotiveerd in kennis te stellen.
Feiten die zich openbaren meer dan een jaar na aflevering kunnen niet de stelling rechtvaardigen dat de zaak niet
aan de overeenkomst beantwoordt.
Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is CLAESSENS NV naar zijn keuze slechts
gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde
zaak.
Ontbinding/bevrijding
Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan een verplichting uit de overeenkomst voldoet, kan
CLAESSENS NV, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
ontbinden of de (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten. CLAESSENS NV kan in elk van die
gevallen eisen dat de koper toch nog aan zijn verplichtingen voldoet. Ditzelfde geldt ook in geval van faillissement
of ondercuratelestelling van de koper of stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
Schadevergoeding
CLAESSENS NV is slechts aansprakelijk voor schade die aan zijn opzet of grove schuld te wijten is.
CLAESSENS NV bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke het ter afwering van zijn eigen
aansprakelijkheid ten opzichte van de koper kan inroepen.
Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op alle rechtsbetrekkingen tussen CLAESSENS NV en de koper is het Belgisch recht van toepassing. Voor alle
geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waartoe Zellik behoort.
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
23
Specifieke verkoopsvoorwaarden
Modellen
Om de kwaliteit van een artikel goed te kunnen beoordelen, kunt u een of meerdere modellen vrijblijvend
aanvragen. Als u dit voor 12 uur doet, wordt het model binnen de 24 uur verzonden en geleverd. U kunt de
modellen twee weken op zicht behouden. De modellen worden gefactureerd maar indien u de modellen
onbeschadigd en in de originele verpakking terugstuurt, wordt de retourzending binnen de veertien dagen
gecrediteerd.
Bestelwijze
Voor opdrachten met opdruk in uw eigen huisstijl: verstuur uw opdracht met een bruikbaar opdrukvoorbeeld
uitsluitend per post of per e-mail. Grafisch bruikbaar zijn:
 digitale aanlevering:

alle gebruikte Lettertypes aanleveren

alleen PMS-kleuren gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, stuur dan een kleurenstaal per post

bij aanleveren op cd-rom vragen we om altijd een print en druktechnische gegevens mee te sturen

bij aanlevering per e-mail moeten alle bestanden worden verkleind met behulp van Winzip of Stuffit
(ongeacht de bestandsgrootte)
 zwart-wit voorbeeld: bij opdruk in meer dan een kleur, kleurgescheiden prints met PMS-nummers aanleveren
 briefhoofd (geen kopie of sticker) met uw embleem, logo en/of speciaal lettertype
Bij uw opdracht met standaardlettertype, gelieve de letter van het gewenste Lettertype (hieronder) en de door u
gewenste drukkleur aan te geven.
A: CLAESSENS NV
Century
B: CLAESSENS NV
Century cursief
C: CLAESSENS NV
Garamond
D: CLAESSENS NV
Garamond cursief
E: CLAESSENS NV
Arial Unicode MS
F: CLAESSENS NV
Mangal
Orderbevestiging
Deze ontvangt u binnen de twee werkdagen na ontvangst van uw opdracht. Gelieve de orderbevestiging te
controleren en bij eventuele onjuistheden, binnen de 24 uur contact te nemen met uw contactpersoon. Als wij een
wijziging in uw definitief order (mits nog mogelijk) moeten doorvoeren, worden de hieraan verbonden kosten aan
u doorgerekend en zal de levertijd met minimaal vijf werkdagen worden vertraagd.
Instelkosten
Dit zijn kosten voor zetwerk, het maken van drukplaten en het instellen van de drukmachines. Opdruk- en
instelkosten gelden per artikel, per kleur en per zijde tenzij anders aangegeven.
Leveringsvoorwaarden
Bij ieder artikel staat de Levertijd met opdruk aangegeven in de catalogus. Voor de promotieartikelen geldt een
levertijd van tien werkdagen. Voor de relatiegeschenken bedraagt de levertijd vijftien werkdagen. Leveringen zijn
exclusief verzendkosten en btw. Levering af Zellik.
De uiterste krediettermijn is dertig dagen na factuurdatum.
Indicatie van de verzendkosten in België
Tot 5 kg € 6,75
Tot 10 kg
€ 9,50
Tot 20 kg
€ 12,75
Tot 50 kg
€ 15,50
Tot 100 kg
€ 21,75
Pallet
€ 42,50
Bebat verwijderingsbijdrage (http://www.bebat.bet)
BEBAT is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), opgericht in 1995 in het kader van een Belgische wet
betreffende milieutaksen. Doet dat door de batterijen te sorteren en te recycleren.
CLAESSENS NV staat voor alle batterijen € 0,1239 per stuk of aan BEBAT voor een milieuvriendelijke
verwerking. CLAESSENS NV staat voor alle zaklampen € 0,20 per stuk of aan BEBAT FLASHLIGHT.
De wettelijke heffingen worden afzonderlijk op de factuur aan u doorgerekend.
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
24
BTW
BTW-plichtige
is eenieder die in de uitoefening van een economische activiteit geregeld en zelfstandig,
met of zonder winstoogmerk, hoofdzakelijk of aanvullend, leveringen van goederen en
diensten verricht die in dit Wetboek zijn omschreven, ongeacht op welke plaats de
economische activiteit wordt uitgeoefend.
Basistarieven van de btw
De btw wordt berekend op de maatstaf van heffing tegen tarieven die verschillen volgens
hetgeen wordt verhandeld.
De tarieven zijn vastgelegd bij koninklijk besluit en zijn nu als volgt:

6 % vooral voor basisproducten en geleverde diensten met een sociaal karakter
(bijvoorbeeld: levensnoodzakelijke producten, personenvervoer, landbouwdiensten
…)

12 % voor bepaalde goederen en geleverde diensten die vanuit economisch of
sociaal oogpunt belangrijk zijn (bijvoorbeeld: kolen, margarine, abonnement voor
betaaltelevisie …)

21 % voor handelingen die betrekking hebben op goederen of diensten die niet elders
werden vermeld (bijvoorbeeld: nieuwe auto's, huishoudelijke apparaten, cosmetica ...)
MAATSTAF VAN HEFFING
PRIJS
- de commerciële korting (handelskorting)
+ de vervoerkosten
+ de verzekeringskosten
+ de betaalde commissies
+ de verloren verpakking
= Subtotaal
- de financiële korting
= MAATSTAF VAN HEFFING
+ BTW op maatstaf van heffing
+ terugstuurbare verpakking
+ financiële korting
= TE BETALEN FACTUURBEDRAG
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
25
Soorten belastingplichtigen







gewone belastingplichtige
forfetaire landbouwer
vrijgestelde kleine onderneming
vrijgestelde belastingplichtige
gemengde belastingplichtige
toevallige belastingplichtige
buitenlandse belastingplichtige
Intracommunautaire leveringen
Uw klant woont in een ander land van de Europese Unie : BTW of niet ?
Indien u goederen levert aan een klant die in een andere lidstaat van de Europese Unie is
gevestigd, gelden bijzondere BTW-regels. In essentie komen die erop neer dat de levering
vrijgesteld is van BTW als de afnemer zelf BTW-plichtig is in een andere lidstaat. Er wordt
wel van u verwacht dat u de nodige bewijzen kunt voorleggen opdat u vrij van BTW zou
kunnen factureren. Dat is niet altijd even eenvoudig.
Wanneer zeker BTW aanrekenen ?
Als de buitenlandse koper u geen BTW-nummer van zijn land geeft, moet u altijd BTW
rekenen. In dat geval is hij ofwel particulier, ofwel verkeert hij in één van de door de BTWwetgeving bepaalde gevallen waarin hij Belgische BTW moet betalen. Wat er ook van zij, uw
zorg is het niet : geen BTW-nummer betekent facturatie met BTW.
Wanneer geen BTW aanrekenen ?
Vrijstelling van BTW is mogelijk als


EN uw klant een BTW-belastingplichtige is die 'als zodanig optreedt in een andere
lidstaat' (bedoeld wordt : die de aankoop doet voor zijn beroepsactiviteit)
EN de goederen verzonden of vervoerd worden buiten België maar binnen de
Europese Unie door u, de koper of voor rekening van één van uw beiden.
Men zegt in dat geval dat u een intracommunautaire levering verricht.
Daartegenover staat een intracommunautaire verwerving door de koper : hij zal in zijn land
BTW moeten betalen op de aankoop. Merk wel op dat u op uw facturen altijd moet
vermelden waarom u zonder BTW verkoopt. Voor de vrijgestelde intracommunautaire
leveringen doet u dat met de zin
"Intracommunautaire levering -Vrij van BTW bij toepassing van artikel 39bis, 1° W.B.T.W.".
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
26
Hoe bewijzen dat u geen BTW moest aanrekenen?
Cruciaal in deze regeling is dat het land van levering de vrijstelling maar verleent indien de
leverancier voldoende waarborgen kan bieden dat de verwerving in het land van verwerving
wel degelijk zal belast worden. Dit is niet meer dan logisch, aangezien anders de
intracommunautaire transactie aan elke BTW dreigt te ontsnappen.
Maar welke waarborgen kan het land van oorsprong eisen van de BTW-belastingplichtige ?
De Europese wetgeving bevat hierover geen concrete bepalingen. Ze zegt enkel dat de
Lidstaten de vrijstelling moeten verlenen "onder de voorwaarden die zij vaststellen om een
juiste en eenvoudige toepassing van de vrijstelling te verzekeren en alle fraude, ontwijking
en misbruik te voorkomen."
De voorwaarden die de Belgische BTW-wetgeving stelt, zijn de volgende :


de verkoper moet bewijzen dat de afnemer een belastingplichtige is die voor de BTW
geïdentificeerd is in een andere Lidstaat (in concreto moet de Belgische leverancier
het BTW-nummer van de afnemer verifiëren. Voor de manier waarop u dat kan doen :
zie onder)
de verkoper moet de verzending of het vervoer bewijzen, aan de hand van stukken
die hij op ieder verzoek van de BTW-ambtenaren moet kunnen voorleggen. Die
stukken zijn onder andere de contracten, de bestelbons, de vervoerfacturen, de
vervoerdocumenten, de betalingsstukken enz... Het is dan ook uiterst belangrijk om
de nodige stukken in verband met de verkoop aan de buitenlandse belastingplichtige
op te maken en/of te vragen én bij te houden. Anders loopt u een ernstig risico dat de
BTW-administratie bij een controle alsnog BTW zal aanrekenen op de verkoop, met
de interest en de gebruikelijke boetes erbovenop. In dit verband is het interessant om
ook nog te wijzen op de volgende toelichtingen van de BTW-administratie :
o de intracommunautaire levering moet bewezen worden met een geheel van
documenten : geen enkele van de hierboven opgesomde documenten is
voldoende of noodzakelijk op zich. In ieder geval kunnen de
betalingsberichten die door de financiële instellingen worden afgeleverd een
belangrijk bewijsmiddel zijn. Daarom raadt de administratie de
ondernemingen aan om, tenzij uitzonderlijk, geen contante betaling te
aanvaarden - indien een vervoer verricht wordt door of voor rekening van een
volgende klant (bvb. in het geval van kettingverkopen waarbij het vervoer
wordt verricht door de laatste klant) geldt er geen vrijstelling voor de aan deze
levering voorafgaande leveringen
Wat betreft de bewijsvoering bij een intracommunautaire levering indien het transport
door uzelf gebeurde, raden wij u aan om eenvoudige bewijsstukken te bewaren. Dat
kan zijn onder andere bonnetjes voor aankoop van brandstof ter plaatse, of
restaurant- of snackbonnetjes van bij uw EU-klant. Op deze wijze kan u, minstens,
aantonen dat u ter plekke bent geweest voor de levering.
Onmogelijk bewijs wanneer vervoer door afnemer zelf ?
In de praktijk is het bewijs dat men zonder BTW mocht factureren vooral problematisch
wanneer het vervoer gebeurt door de koper met zijn eigen middelen. Doordat er geen
vervoerder tussenkomt is het zeer moeilijk om het bestaan van het vervoer te bewijzen.
Sommige controleurs hanteren een hele strikte interpretatie van de regels en beweren dat
ook in die gevallen de vrijstelling maar kan verleend worden indien er vervoersdocumenten
zijn. Daardoor ontzeggen ze echter de verkoper de vrijstelling waarop hij volgens de logica
van het systeem recht heeft.
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
27
Anderzijds betekent dit voor de koper een dubbele belasting, want die moet wel degelijk in
zijn land de BTW betalen op de intracommunautaire verwerving. Weliswaar kan de koper
dan in een later stadium de ten onrechte gerekende Belgische BTW recupereren, maar dat
kan een hele poos duren.
Indien u niet overtuigd bent van de geldigheid van een buitenlands BTW-nummer kunt u dit
op de volgende manieren checken bij de BTW-administratie


schriftelijk : Ministerie van Financiën, Centrale Eenheid voor de administratieve
samenwerking met de andere EEG-Lid-Staten op het gebied van de BTW, R.A.C.Financietoren, Kruidtuinlaan 50, bus 39, 1010 Brussel
telefonisch : 02/210 29 79 of 02/210 29 88 of 02/210 29 94 of 02/210 29 95 - per fax :
02/210 29 20
Medecontractant
Toepassing:
Werken in onroerende staat, uitgevoerd door een BTW belastingplichtige.
Indien je als BTW-belastingsplichtige werken laat uitvoeren in onroerende staat (bouwen,
verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen, afbreken), dan is de
leverancier verplicht gebruik te maken van het principe van ‘verlegging van heffing’ en dient
de medecontract de btw naar zijn aangifte te verleggen.
Hij mag bijgevolg geen BTW op de factuur vermelden of in rekening brengen, maar moet
wel volgende vermelding op de factuur zetten:
“Belasting te voldoen door de medecontractant, koninklijk besluit nr. 1, art. 20”
Indien roerende goederen worden geleverd en geïncorporeerd worden in het onroerend
goed, is de verlegging ook van toepassing.
Hierbij is het niet van belang of de leverancier een geregistreerd aannemer is of niet.
Bronnen: K.B. nr. 1, art 20
Wet van 4 augustus 1978
Voorbeeld:
U laat een vloer leggen in uw bedrijfsgebouw (2.000 euro excl BTW) De leverancier mag
dan geen BTW in rekening brengen en factureert u 2.000 euro in plaats van 2.000 + 21%
BTW.
U krijgt deze factuur waarop staat vermeld “Belasting te voldoen door de medecontractant,
koninklijk besluit nr. 1, art. 20”. U dient in uw BTW aangifte deze 21% aan te geven en
tegelijkertijd terug te vragen. Op deze manier dient u de BTW niet meer voor te schieten.
(betalen aan de leverancier en pas in uw eerstvolgende aangifte terugvragen)
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
28
Welke handelingen:
1. bouwen, verbouwen, afwerken, inrichten, herstellen, onderhouden, reinigen en afbreken
van een onroerend goed of een deel ervan
2. levering met plaatsing van een roerend goed dat door die plaatsing onroerend uit zijnaard
wordt
3. levering met plaatsing van :
 centrale verwarming, airconditioning
 sanitaire installatie
 elektrische installatie
 elektrische belinstallaties, alarmtoestellen, huistelefoon
 ingebouwde kasten, ingerichte keukens
 luiken, rolluiken aan de buitenkant van een gebouw
 wandbekleding, vloerbekleding
4. plaatsen, herstellen, onderhouden en reinigen van onder 3. bedoelde goederen
Uittreksel 44 BTW wetboek
Vrijgesteld van BTW
artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, verplegers en verpleegsters,
verzorgers en verzorgsters, ziekenoppassers en ziekenoppassters, masseurs en masseuses
van wie de diensten van persoonsverzorging zijn opgenomen in de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering;
ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, klinieken en dispensaria; het vervoer van zieken
of gewonden met speciaal daartoe uitgeruste vervoermiddelen;
de diensten verstrekt door exploitanten van sportinrichtingen en inrichtingen voor
lichamelijke opvoeding (indien geen winstoogmerk)
het verstrekken van school- of universitair onderwijs, beroepsopleiding en -herscholing,
en het verrichten van de nauw daarmee samenhangende diensten en leveringen van
goederen, zoals het verschaffen van logies, spijzen en dranken
Administratief Bediende Boekhouden
CEVORA
Hendrik Claessens
februari 2015
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards