model factuur - CNV Onderwijs

advertisement
MODEL FACTUUR
Korte toelichting.
Dit is een algemene modelfactuur voor het sturen van je rekening aan een klant. In jouw
specifieke geval kan het zijn dat je de brief moet aanpassen, bijvoorbeeld als je een andere
betalingstermijn hebt afgesproken of in je algemene voorwaarden hebt staan.
Het is belangrijk de inhoud zorgvuldig te beoordelen op juistheid, volledigheid, wenselijkheid en
noodzakelijkheid voor je bedrijf.
Heb je als lid van CNV Onderwijs nog vragen of opmerkingen?
Bel of mail ons dan.
Let op!
De te downloaden modellen zijn slechts voorbeelden. De modellen moeten nog aangepast worden
aan de specifieke situatie. De verantwoordelijkheid voor gebruik van de modellen ligt bij de
gebruiker. CNV Onderwijs kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor
eventuele schade voortvloeiende uit het gebruik van de modellen.
MODEL FACTUUR
(Bedrijfs-)Naam: ……………………………….
Adres: ……………………………………….
Woonplaats: …………………………………
…………………… (uw vestigingsplaats),………………( datum van versturen,=factuurdatum),
Betreft: factuur voor verrichte werkzaamheden o.b.v. offertenummer: ………………
Factuurnummer:…………………….(Let op: ieder factuur moet een nummer hebben en de nummers van
al uw facturen moeten doorlopen);
Bedrag: € ……………………………..
Geachte heer, geachte mevrouw, (naam klant indien u die weet)
Hierbij brengen wij u volgens afspraak in rekening een bedrag ad € ………….., voor ten behoeve van
u in ………….. (periode) verrichte werkzaamheden en geleverde materialen, volgens offertenummer:
………………….
Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag van deze factuur binnen 14 dagen over te maken op
bankrekeningnummer: …………….. ten name van -uw Bedrijfsnaam- en onder vermelding van het
factuur- en offertenummer.
Met dank voor uw opdracht.
Hoogachtend,
-Uw Bedrijfsnaam(uw naam)
Download