In de minor Public Controlling verdiep je je in de

advertisement
In de minor Public Controlling verdiep je je in de bedrijfsvoering van de publieke sector.
Organisaties zoals ziekenhuizen, scholen, politie, musea, theaters, woningbouwcorporaties,
provincies, gemeentes etc. worden vaak primair gefinancierd uit publieke middelen. Als public
controller speel je een belangrijke rol bij de bedrijfsvoering en de daarbij behorende as pecten van
doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. In de minor wordt ook aandacht geschonken
aan not for profit organisaties zoals goede doelen.
Is





public controlling iets v oor jou?
Zoek je een verbreding van je bedrijfseconomische competenties?
Voel je je maatschappelijk betrokken?
Wil je in je werk meer dan alleen maar financiële verantwoordelijkheid?
Wil je weten hoe financiële, planning & control processen lopen als winst niet het enige doel is?
Ben je bijvoorbeeld benieuwd naar:
Hoe financiering van de zorg in Nederland is geregeld en of dat bij een ziekenhuis anders is
dan bij een verpleeghuis?
Wat de invloed van de politiek is op het financieel beleid van bijv. een onderwijsinstelling?
Welke AO/IC problemen bij een woningcorporatie spelen?
Hoe je het (financiële) functioneren van een gemeente kunt beoordelen?
Hoe de controller bij een gemeente functioneert als spil tussen politiek en het ambtelijk
apparaat?
Hoe fondsenwerving van de goede doelen zich ontwikkelt?
Hoe je de aandacht voor de “zorg” en de financiering ervan met elkaar moet wegen?
Hoe woningcorporaties omgaan met hun woningbezit: waardering, huren, verkopen,
project ontwikkelen?
Waarin financiële public-problemen afwijken van private?
Is het antwoord één of meerdere malen ‘ja’ dan is de minor public controlling misschien wel iets
voor jou!
Wist je trouwens dat:

Ongeveer een derde van de werkgelegenheid onder de publieke sector valt?

Dat binnen de publieke sector ook commerciële activiteiten plaatsvinden?

Dat de publieke sector veel meer omvat dan alleen overheid?

Dat er een Europese beroepsorganisatie voor public controllers is?

Dat de Vrije Universiteit Amsterdam een opleiding tot Certified Public Controller kent?
De m inor public controlling richt zich op de onderstaande sectoren:
Informatie over de Minor Public Controlling van Avans
februari 2016
Pagina 1
Rol v an de public controller:
De public controller speelt een belangrijke rol bij de sturing en beheersing van publieke
organisaties, waarbij het feit dat deze organisaties primair uit publieke middelen worden
gefinancierd voortdurend aandacht voor effectiviteit en efficiency van de bedrijfsvoering vraagt. De
public controller is binnen publieke organisaties betrokken bij financiële en administratieve
processen, bepaling van de maatschappelijke waardecreatie, informatieverzorging en
verantwoording en de planning- en controlcyclus. De moderne public controller moet dus van
verschillende markten thuis zijn, namelijk finance, planning en control.
Wat zijn zoal de werkzaam heden v an financials in de public sector?

Opstellen en analyseren van budgetten, prognoses begrotingen e n investeringen

Samenstellen periodieke rapportages, jaarrekening

Adviseren inzake bezuinigingen

Volgen van wet- en regelgeving en doorvertaling naar visie en beleid

Maken van kostprijscalculaties

Optimaliseren van de planning en controlcyclus

Kwaliteitsbewaking AO/IC

Managementondersteuning
De




m inor is een v erbreding v an de bedrijfseconom ische com petenties:
In de lessen, literatuur en de PO’s van de major is ‘private’ als uitgangspunt genomen
Maak kennis met de specifieke kenmerken bij planning en control als omzet niet “p x q” is
Andere hiërarchische en/of juridische verhoudingen beïnvloeden het financieel ‘in control’ zijn
Extern en gesubsidieerde organisaties kennen hun eigen specifieke financiële risico’s
Opzet v an de m inor public controlling:

Mix van praktijk en theorie

Groot aantal gastcolleges en workshops (deels op locatie in de praktijk).

Studenten worden per sector ingedeeld.

Studenten gaan in de praktijk van de sectoren op zoek daar naar antwoorden op de vragen :
o Wat zijn de actualiteiten binnen de sector?
o Hoe wordt de organisatie gefinancierd?
o Hoe verloopt besluitvorming binnen de organisatie?
o Hoe verloopt de planning & controlcyclus binnen de organisatie?
o Welke risico’s worden er gelopen en hoe gaat men daarmee om?
o Hoe gaat men om met maatschappelijk verantwoord ondernemen?
o Wat is de invloed van de politiek?

Studenten gaan gesprek aan met volksvertegenwoordigers (Tweede Kamer en/of Europees
Parlement)

Studenten onderzoeken methoden voor het meten van maatschappelijk rendement i.h.a. en
voor musea in het bijzonder

Centrale verdediging en uitwisseling van bevindingen tussen sectoren .

Ondersteunende colleges(financieel management, overheidsfinanciën, staats- en bestuursrecht,
kritisch denken & integriteit, verandermanagement en training debatteren)
De






m inor public controlling:
Wordt verzorgd door de AFM Avans ’s-Hertogenbosch
Sluit aan op de major Bedrijfseconomie .
Is toegankelijk voor studenten BE, BSK en Bedrijfskunde/MER (de laatste 2 na intake met
minorcoördinator)
Kent een totale studielast van 840 SBU (30 studiepunten)
Heeft ruimte voor maximaal 30 studenten ( 5 sectoren/groepen á 6 studenten)
Start 1 september 2016
Zijn er nog v ragen of wil je m eer weten neem dan ev en contact op m et de coördinator
m inor public controlling:

J.C.M.(Hans) Gruijters, e-mail: [email protected],
Informatie over de Minor Public Controlling van Avans
februari 2016
Pagina 2
Download