verslag wijkoverleg kethel

advertisement
Verslag WIJKOVERLEG Schiedam Oost d.d. 27 januari 2014
Verslag: Mieke van Dijk
Onderwerp
Besproken
1. Welkom, vaststellen
agenda
Voorzitter Ursula Rutten opent de vergadering, heet alle aanwezigen van harte
welkom en wenst hun nog een heel goed 2014.
De agenda wordt met één wijziging vastgesteld: bespreking van de ondergrondse
afvalinzameling met pasjessysteem wordt direct besproken.
Afvalinzameling
Nicole licht toe dat het afvalinzamelingsysteem in de eerste plaats is aangepast
vanwege een bezuinigingstaakstelling. Er is gezocht naar een alternatief dat het
aantal verkeersbewegingen van Irado zou terugdringen maar het gebruiksgemak
zo min mogelijk zou beïnvloeden. Een tweede doelstelling was ervoor te zorgen
dat enkel afvalheffing betalende burgers gebruik kunnen maken van de
containers. Er is gekozen voor een systeem met afsluitbare containers, waarbij
Irado dankzij de in te lezen persoonlijke pasjes en op basis van het aantal
klepbewegingen, kan beoordelen wanneer er geleegd moet worden. Op dit
moment is het systeem nog niet geheel operationeel: men bevindt zich nog in de
fase van vaststellen bij hoeveel bewegingen de containers vol zijn. Volgens een
landelijk gemiddelde zijn de containers nu afgesteld op tachtig zakken. Onder
invloed van demografische omstandigheden kan de lokale verhouding tussen
klepbewegingen en het vol raken van containers echter verschillen. Het is de
bedoeling dat Irado uiteindelijk op vaste dagen zal legen.
Op dit moment heeft men te maken met het knelpunt dat niet alle huishoudens
een pasje hebben of gebruiken. Mensen die geen pasje hebben, kunnen de
containers niet openen. Gevolg is dat er soms zakken naast de containers worden
geplaatst. Er wordt gezocht naar manieren om de pasjesdichtheid onder bewoners
te maximaliseren, bijvoorbeeld door informatie over het aanvragen van de pasjes
in meerdere talen op verschillende plekken beschikbaar te maken. Een suggestie
vanuit het overleg is om informatiestickers op de containers te plakken en folders
1 van 9
Besluiten en nagekomen
berichten
Onderwerp
Besproken
Besluiten en nagekomen
berichten
te verspreiden. Nicole neemt deze suggestie mee.
Actie Nicole: stickers met info
over pasjes overwegen
Irado spant zich in om de straat ’s avonds afvalvrij te maken, sinds uit de
samenwerking met buurtpreventie naar voren is gekomen dat er frustrerend veel
zakken op straat stonden. Daarnaast heeft buurtpreventie passen ontvangen
waarmee alle containers opengaan, zodat de medewerkers zelf kunnen opruimen
wat zij aan afval tegenkomen.
 Sieg vindt het frustrerend dat er zakken naast containers liggen die er nog
best in hadden gekund. Hij gelooft niet dat alle mensen tot het gebruik van
pasjes gebracht kunnen worden, er zullen altijd mensen zijn die niet
gevonden willen worden.
 Hans vraagt of bewoners ook toegang kunnen krijgen tot andere/meerdere
containers, omdat veel mensen hun afval onderweg deponeren en dan geen
zin hebben om eerst in tegengestelde richting te moeten lopen van waar ze
heen willen. Nicole laat weten dat er toegang tot andere containers
aangevraagd kan worden. In veel gevallen zal een dergelijke aanvraag
gehonoreerd worden, tenzij het gaat om een relatief veel gebruikte container.
Het is namelijk niet de bedoeling dat het evenwicht verstoord wordt in het
benodigde aantal keren dat Irado moet uitrijden, of dat een container in het
weekend vol raakt. Aanvragen worden vanaf februari beoordeeld.
 Er wordt door verschillende aanwezigen op gewezen dat het systeem door
middel van magneten te kraken is.
 Het systeem registreert per pas hoe vaak deze gebruikt wordt.
 Er worden steeds minder adresgegevens in vuilniszakken teruggevonden,
dus het wordt moeilijker te achterhalen wie de overtreders zijn. Er wordt wel
gezocht naar andere methoden om deze te achterhalen, zoals door te
onderzoeken waarom de pasjes van bepaalde adressen nooit gebruikt
worden.
 Onder werktijden hebben storingsmeldingen voor Irado de hoogste prioriteit.
 Het idee om gewone vuilnisbakken voor klein afval naast de containers te
plaatsen, wordt bekritiseerd. Rond de jaarwisseling was er bovendien een
probleem met de vuilnisbakken. Voor het einde van dit jaar wordt er gezocht
2 van 9
Onderwerp
Besproken

naar een betere oplossing.
Het nieuwe systeem is niet bedoeld als opmaat naar betalen per eenheid
afval.
2. Verslag 18-01-2014
Zowel inhoudelijk als naar aanleiding van:
 Pagina 1: Miriam schrijf je niet met een ‘j’.
 Pagina 3: er is niet gevraagd naar de klankbordgroeprotonde, maar er is een
presentatie over gehouden.
3. Laaggeletterdheid
Ellen Pantenier en Ab Reigersberg zijn aanwezig voor een presentatie over
laaggeletterdheid. Ellen werkt bij de Stichting Lezen en Schrijven, bekend van de
betrokkenheid van prinses Laurentien. Ze vertelt dat laaggeletterdheid niet alleen
een probleem is van anderstaligen, maar in Nederland zeker zo vaak voorkomt
onder autochtone Nederlanders. Landelijk is 13% van de bevolking laaggeletterd.
In Schiedam is dit percentage 17%. Vroeger was er nauwelijks belangstelling
voor het probleem. De laatste tijd lijkt er onder de druk van toenemende
klasomvang minder aandacht te zijn voor de taalontwikkeling van kinderen. Het
risico bestaat dat het probleem van laaggeletterdheid daardoor verder zal
toenemen. Het is dus van belang om het onderwerp uit de schaamtesfeer te halen,
zodat er iets aan te doen is.
(presentatie
ambassadeur )
Ellen toont een film waarin de statistieken worden toegelicht en waarin Ab
Reigersberg, zelf voormalig laaggeletterde, toelicht hoe hij zijn taalvaardigheid
op latere leeftijd alsnog heeft ontwikkeld. Zelf geeft hij hier na vertoning van de
film nog een mondelinge toelichting op. Hij vertelt hoe hij als kind tijdens
verjaardagen te kijk werd gezet omdat hij niet goed kon schrijven. Hij groeide op
in een omgeving waarin leren niet werd gestimuleerd. Op school wist hij aan de
aandacht te ontsnappen door vooral heel braaf te zijn. Toen hij als volwassene
eenmaal met alfabetisering aan de slag ging, bleek vooral dat hij een groot
gebrek aan zelfvertrouwen had ten aanzien van schrijven.
 Rony heeft om zich heen ook gezien hoe vaak het probleem voorkomt. De
taaltoets is een goed middel om mensen zelf te laten inzien hoe groot het
probleem bij hen is.
3 van 9
Besluiten en nagekomen
berichten
Onderwerp
Besproken




Besluiten en nagekomen
berichten
Dyslexie is een ander probleem, dat je niet met alfabetisering oplost, maar
waar wel methoden voor bestaan om er minder door gehinderd te worden.
Vanwege schaamte is het vaak moeilijk om mensen rechtstreeks naar hun
geletterdheid te vragen. Omweggetjes werken beter: bijvoorbeeld door zelf
aan te geven dat je het invullen van formulieren weleens moeilijk vindt. Dan
wordt het gemakkelijk voor de ander om zich hierin te herkennen.
Er is geen zicht op het specifieke percentage laaggeletterdheid in Oost. Ab
denkt dat het niet belangrijk is hoe hoog dit percentage per wijk of doelgroep
is. Van belang is dat er aan gewerkt wordt dat laaggeletterden terug naar
school kunnen, zonder dat hun sociale status hierdoor wordt aangetast.
De directeur van de Peperklip vertelt dat er op zijn school juist wel heel veel
aandacht wordt besteed aan het reken- en taalniveau. De klassen hebben hier
tegen de landelijke trend in een maximale omvang van 21 leerlingen. Ook
het niveau van de leerkrachten is weer verbeterd, mede dankzij de taaltoets
op de pabo.
Ellen vertelt met spijt dat het alfabetiseringsaanbod vanuit de gemeente
inmiddels vanwege de bezuinigingen sterk is teruggebracht. Verschillende
organisaties, waaronder ook Taalplus, blijven zich echter inzetten. Oost is
onderdeel van zes aangewezen gebieden waar wordt gezocht naar alternatieven,
zoals het werken met taalvrijwilligers. Mensen die zich als vrijwilliger
aanmelden krijgen een training, waarin zij leren hoe je mensen kunt begeleiden,
en hoe je het beste met zowel Nederlandstaligen als anderstaligen kunt omgaan.
De gemeente zorgt nog wel voor de materialen. Ellen laat informatiefolders
achter en geïnteresseerden kunnen zich via Rony aanmelden.
4 van 9
Sieg vindt dat medewerkers van de gemeente zich eigenlijk als vrijwilligers
zouden moeten melden, in plaats van al het werk dat zij afschaffen neer te leggen
bij de burger. Joke en Ursula zullen dit idee uitwerken tot een presentatie voor de
gemeente.
Actie: Ursula en Joke werken
voorstel uit voor ambtenarentaalvrijwilligers
De informatie over het taalproject moet nog op het Servicepunt Vrijwilligers
Actie: informatie over het
Onderwerp
4. Mededelingen stand
van zaken vanuit de
wijk
Besproken
Besluiten en nagekomen
berichten
komen te staan Het filmpje van Ab is op YouTube te vinden, maar kan op
verzoek ook door de gemeente worden verstrekt voor communicatiedoeleinden.
project op dit servicepunt
vrijwilligers opnemen.
Buurt 15
Er komt nog meer aandacht voor het uitverhuisproject en de urgenties.
Lanen
De klankbordgroep voor de lanen is zwaar teleurgesteld over het feit dat de
herinrichting niet mogelijk is volgens geformuleerde uitgangspunten. Stenen en
asfalt kunnen worden vernieuwd maar de bomen blijven staan. De
klankbordgroep is niet tevreden met de voorgestelde 50 km-variant. Men gaat
terug naar de gemeenteraad. In de tussenliggende periode moet er wel extra
verlichting komen. Deze is besteld maar kent een lange levertijd. Eind februari
moet de verlichting er zijn. De zebrapaden worden geschilderd, er wordt gezorgd
voor meer veiligheid rond de Peperklip en er worden bomen gesnoeid. Ursula
vraagt aan Marieke contact met de klankbordgroep op te nemen.
Oud en Nieuw (terugkoppeling )
Robert van Waardenberg van Bouw en Woningtoezicht memoreert dat Oud en
Nieuw een spannende aangelegenheid is geweest. Met vereende krachten heeft
men voor elkaar gekregen dat de schade binnen de perken bleef, mede dankzij de
hulp van bewonersorganisaties en een beetje geluk met de weersomstandigheden.
De schadepost voor de hele stad komt op 61.500 euro, een behoorlijk bedrag,
maar minder dan in voorgaande jaren. In de aanloop tot de jaarwisseling
vervielen er ineens twee vuurplaatsen. De gevreesde gevolgen zijn gelukkig
meegevallen. Opvallend is dat het aantal vernielingen lager is dan voorheen,
maar dat de impact van iedere individuele vernieling groter is doordat het
vuurwerk zwaarder is geworden. Op de Nieuwe Maasstraat zijn hulpverleners
met vuurwerk bekogeld. In de Van Marumstraat zijn aanhoudingen verricht.
 De samenwerking met bewoners was heel verdienstelijk. Na evaluatie met
de gezamenlijke dienstverleners zal hier nog over worden teruggekoppeld.
 Er wordt gevraagd naar effectiever toezicht op het voetbalveld in de
Stationsstraat. Het crisismanagement zou hier op gewezen zijn.
5 van 9
Actie Ursula: Marieke vragen
contact met de klankbordgroep
op te nemen
Onderwerp
Besproken

Over het algemeen bleef er minder lang vuurwerkafval liggen, maar op de
Rotterdamse Dijk ligt het er nog steeds.
Opmerkingen kunnen direct aan Robert worden doorgegeven.
Pilot evaluatie vergund parkeren
Dit agendapunt wordt vandaag niet besproken omdat de vader van Franciska
Ruiter-Balijns, die het zou bespreken, is overleden. Het onderwerp komt de
volgende keer uitgebreid terug.
Project jongeren YEP Africa
Het project beoogt het toekomstbeeld van jongeren aan te scherpen en hen aan
het werk te helpen. Er vinden momenteel intakes plaats met jongeren uit Oost
tussen de 18 en 35 jaar. Het traject duurt een hele week. Op het moment van
spreken, is aanmelden nog mogelijk. Op 7 februari gaan de jongeren uit Oost
zich vanaf 14.00 op deze locatie presenteren. Iedereen is welkom om te komen
kijken.
Leiding over Noord
In de week van 4 tot 7 februari voert de aannemer heiwerkzaamheden uit langs
de Overschieseweg, in voorbereiding op Schieveste en de brug. De
Overschieseweg wordt tijdelijk afgesloten, maar de Schieveste blijft wel
bereikbaar. De tunnel wordt opengesteld, maar daar geldt een snelheidsbeperking
die zal leiden tot extra reistijd. De Hogenbanweg loopt volgens planning.
Huurteams
Vanaf maart controleert een speciaal team op honderd nog vast te stellen
adressen de huurprijs, en zal helpen bij het verlagen hiervan. Particuliere
verhuurders kunnen langs deze weg worden gedwongen tot het plegen van
onderhoud. Er zal in samenspraak met de bewoners een aantal adressen worden
geselecteerd.
6 van 9
Besluiten en nagekomen
berichten
Onderwerp
Besproken
Land van Ris
In samenspraak met de bewoners van het Land van Ris en het Copernicusplein is
er een ontwerp gemaakt voor opknapwerkzaamheden, waarmee na de bouwvak
zal worden gestart. Het definitieve ontwerp moet nog worden vastgesteld en
komt op internet te staan. Nadere informatie volgt.
Landelijke opschoondag 29 maart
Groepjes bewoners die mee willen doen aan de opschoondag kunnen zich ter
verkrijging van materialen melden bij Rony.
Definitieve werkplannen welzijnspartners
De plannen zijn verspreid. Er is niet zo veel aan veranderd.
Buurtbemiddeling
Sonor heeft de aanbesteding voor buurtbemiddeling gewonnen. Loes van Delft
zal het project komend jaar begeleiden. Er komt een training, waarvoor
geïnteresseerden zich kunnen melden bij Ursula.
5. Terugkoppeling
regiegroep aanvragen
wijkbudget
Barbara vertelt dat de regiegroep op 13 januari 2014 bijeen is geweest. Er is
gesproken over de focus op hanging baskets en de vraag of er niet meer met het
budget gedaan moet worden. Er worden namelijk voor steeds meer straten
hanging baskets aangevraagd, wat een groot deel van het wijkbudget vraagt.
Ondertussen valt moeilijk aan te tonen of deze aankleding de sociale cohesie
versterkt, iets wat toch een primair doel is van het wijkbudget. De regiegroep is
benieuwd hoe andere wijkbewoners hier tegenaan kijken. Wat blijkt is dat veel
aanwezigen hechten aan de hanging baskets. Ze verbeteren in ieder geval het
aangezicht van de wijk, wat al direct invloed heeft op de leefbaarheid. Sommigen
melden dat er bovendien gesprekken tussen bewoners ontstaan terwijl ze de
baskets staan te bekijken.
Kredietoverzicht
Er is een grote achterstand in de kredietoverzichten. Rony is druk bezig met een
inhaalslag. Inmiddels heeft men redelijk in beeld hoeveel er nog in de pot zit.
7 van 9
Besluiten en nagekomen
berichten
Onderwerp
Besproken
Inclusief de restanten uit 2012 en 2011 is er voor komend jaar 58.127 euro in
kas.
Aanvragen:
 Het opfleuren van een muur tussen twee woonhuizen in een pand van
Woonplus wordt goedgekeurd.
 7800 euro voor een feest voor een goed doel, dat georganiseerd wordt door
een samenwerking tussen Jong en de bewoners van de Van Marumstraat,
wordt goedgekeurd. Het feest komt in plaats van de Summerparty, en vindt
plaats op het plein.
 De sinterklaasviering wordt aangehouden omdat er twee begrotingen bij
zitten, waardoor er zaken dubbel zijn gerekend. De aanvraag komt met
aangepaste begroting terug op de agenda.
 Het concept voor de plantenbakjes aan de buitenmuur en speeltjes voor
kinderen wordt goedgekeurd. De locatie Wattstraat moet nog aan de
aanvraag worden toegevoegd.
 De hanging baskets die zijn aangevraagd door Adriana Bouwman en
mevrouw Den Hollander worden beide goedgekeurd.
 De kinderbingo en -activiteiten, waarvoor Henny een aanvraag heeft
ingediend, worden goedgekeurd.
 De Wereldvrouwendag wordt goedgekeurd.
 De kleinschalige activiteit op het Wolkenplein wordt goedgekeurd.
6. Terugkoppeling
bewonersinitiatieven
Terugblik kerstactiviteit
Paula licht toe dat er elf kerstbomen zijn geplaatst. Het was over het algemeen
erg leuk en mooi. Helaas zijn er wel bomen leeggehaald. Er heeft een keer iets
over in het AD gestaan, waarna er allemaal mensen versiering zijn komen
brengen. Dit wordt zeer gewaardeerd.
Nel bedankt een jongen van Irado, die heeft geholpen met het plaatsen van de
bomen.
8 van 9
Besluiten en nagekomen
berichten
Onderwerp
Besproken
Besluiten en nagekomen
berichten
Kerstbingo dansant
Nel vertelt dat er al 5 jaar ongeveer 45 ouderen meedoen, en het ook afgelopen
keer weer heel leuk was. Er zijn foto’s van de activiteit rondgestuurd. De
paasbingo zit al op voorhand vol.
7. Rondvraag en
Sluiting









Ursula laat weten dat er een briefje klaarligt met daarop de overlegdata van
dit jaar.
Menno vraagt of het mogelijk is om in de Edisonstraat een parkeerverbod
voor bussen in te stellen, omdat het er steeds smaller wordt. Dergelijke
vragen worden in eerste instantie doorverwezen naar de werkgroep
Buitenruimte.
Nel heeft het gerucht opgevangen dat de voorkant van het station zal worden
afgesloten omdat er een Albert Heijn To Go komt. De toegang tot het station
zou dan via de fietstunnel gaan lopen. Dit lijkt haar en anderen een kwalijke
zaak. Haar tweede vraag over de verlichting op het Stationsplein wordt
doorverwezen naar de werkgroep Buitenruimte. Ten derde informeert Nel of
er iets te doen valt aan de oranje zeilen voor de deur bij het café-restaurant.
Tot slot vraagt ze in naam van de ondernemers waarom het zo moeilijk is om
een activiteit op het Stationsplein te organiseren en merkt ze op dat de letters
van het kunstwerk het weer niet doen.
Astrid wijst erop dat ‘het voetballertje’ nog steeds niet terug is.
Er zijn inmiddels tegels van granulaat geplaatst bij het Stoompje.
Komend weekend is er een poëzieactiviteit bij het station.
Op de Daltonstraat zal samen met kinderen worden geboetseerd.
Hans doet melding van de gevaarlijke situatie rondom de Peperklip.
Sieg vraagt of er nog inspraakgelegenheid wordt geboden rondom de
Overschiesestraat, die wordt aangepast als fietspromenade. Ursula zal dit
terugkoppelen.
Sluiting om 22.20 uur.
9 van 9
Actie
Ursula:
uitzoeken
inspraak
fietspromenade
Overschiesestraat
Download