20150115_-_ocmw_brussel_voortraject_move_up

advertisement
ESF 2014 OCMW Brussel
Activerende voortrajecten
MOVE UP! I, II, III en IV
Uitgangspunt
• Geïsoleerd publiek
• Multicultureel publiek
• Publiek
zonder
(recente)
beroepservaring:
onderscholing of overscholing, niet op de hoogte
zijn van de socio-economische structuren van het
land en van het gewest
• Ontbreken van een brug om aan te sluiten bij een
traject van socioprofessionele inschakeling
Opbouw van de projecten
• Doelpubliek voor de opbouw van de projecten
o Personen van vreemde nationaliteit of afkomst
o Pariteit mannen vrouwen gewenst
o Jongeren van minder dan 25 jaar en personen van ouder dan 45
jaar
o Eenoudergezinnen
• Doel
Ervoor zorgen dat de deelnemers via de collectieve activiteiten de
nodige basisinformatie verwerven om een grotere autonomie te
bereiken in het dagelijkse leven, met als doel de emancipatie.
Er, via individuele begeleiding, voor zorgen dat zij werken rond een
project inzake sociale inschakeling om het voortraject achteraf voor
te bereiden.
Opbouw van de projecten
• Opleidings- en begeleidingsprogramma (traject
van 6 maanden)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Informatiesessie (3 uren)
Lessen rond taal (108 uren)
Burgerschap (30 uren)
Communicatie (27 uren)
Preventie inzake schuldenlast en verantwoordelijk consumeren
(18 uren)
Initiatie in de informatica (21 uren)
Toegang tot huisvesting (15 uren)
Promotie van de gezondheid en van gezonde voeding (15 uren)
Toegang tot cultuur en ontspanning (18 uren)
Gezin, opvoeding en onderwijs (12 uren)
Individuele begeleiding (6 uren).
Afsluitende sessie (3 uren)
Opbouw van de projecten
Besproken inhoud / gebruikte
hulpmiddelen
Lessen rond taal
Inhoud
• Besprekingen
• Uitwisselingen
• Workshops
lezen
schrijven
Tools
-
•
• Aangehaalde
thema's:
•
•
•
•
•
Voeding in de wereld en de
voedingspraktijken
De Belgische provincies en de
toeristische sites in België
De deelname van vrouwen
aan het actieve leven
De bioscoop
enz.
• Tools
Lezen
en
Schrijven en Cultuur
en Gezondheid
• Strookjes
• Verborgen woorden
• Foto's
• Opstellen van teksten
die verband houden
met de verschillende
modules
Burgerschap
Inhoud
De Belgische Staat
De democratie
De sociale zekerheid
De gemeente en het
OCMW
• De werking van de
Europese Unie
• Bezoek aan het
Europees Parlement
•
•
•
•
Tools
•
•
•
•
Powerpoint
DVD
Rollenspel
Schriftelijke en
visuele
ondersteuning
Communicatie
Zelfvertrouwen
Assertiviteit
Diversiteit
Houdingen in de
maatschappij en
op het werk
• enz.
•
•
•
•
• Oefeningen
stempositionering
• Rollenspel
• Schriftelijke
ondersteuning
Preventie inzake
schuldenlast
Inhoud
Krediet
Banken
Verzekeringen
Belastingen
Energiefacturen
De oorzaken van
schuldenlast
• enz.
•
•
•
•
•
•
Tools
• Ganzenbord
• Schriftelijke
ondersteuning
• Energiepakket dat
wordt overhandigd
op het einde van
de module
Informatica
Inhoud
• Basisprincipes van
de werking van een
computer
• Basisprincipes van
internet
• Basisprincipes van
de meest courante
software
Tools
• Computer
• Schriftelijke
ondersteuning
Huisvesting
Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
Het zoeken naar huisvesting
Bezoek, installatie, huur
Brandverzekering
De Brusselse Huisvestingscode
Interacties met de
gezondheid
(schoorsteenvegen,
vochtigheid, de gevaren van
CO, enz.)
Onderhoud en herstellingen
Energiebesparing
enz.
Tools
• DVD "Ma casa bon
vivre"
• Schriftelijke
ondersteuning
Promotie van de
gezondheid en van gezonde
voeding
Inhoud
Tools
• Gezondheidszorg
• Het dagelijks
beheer van de
gezondheid
• Gezonde voeding
• Het ziekenfonds
• enz.
• Schriftelijke
ondersteuning
• Spel piramidebouw
Cultuur en ontspanning
Inhoud
•
•
•
De vzw Artikel 27
Universele verklaring van de
rechten van de mens
2 uitsappen gekozen door de
deelnemers van elke groep
•
•
•
•
•
•
een traject in Brussel op
ontdekking door de
overblijfselen van het paleis van
Karel V
bezoek aan het Belvuemuseum
bezoek aan het kanaal van
Willebroek per boot
bezoek van ongewoon Brussel:
verborgen gebouwen
bezoek aan de archeologische
van de Coudenberg
bezoek aan kunst in de metro
Tools
• Schriftelijke
ondersteuning
• Culturele bezoeken
gekozen per
stemming
Gezin, opvoeding en
onderwijs
Inhoud
•
•
•
•
Opvangplaatsen
Het schoolsysteem
Leerplicht
enz.
Tools
• Schriftelijke en
visuele
ondersteuning
Zoeken naar interne of externe partners /
onderaanneming / overheidsopdrachten
Doel:
gebruik maken van de expertise en van de competenties
van bepaalde instellingen of verenigingen, zodat de informatie
naar het publiek zo relevant en aangepast mogelijk is.
Externe partners voor de opleidingen:
o Communicatie
o Informatica
o Gezondheidspromotie
Start van een voortraject
o Samenstelling van de groepen
• 15 kandidaten beoogd per voortraject
• Kandidaten voorgelicht door de MW referenten opleiding
(hoofdzakelijk) en de MW van de antenne
• Twee gesprekken die tot doel hebben zich te vergewissen van:
o een homogeniteit op het niveau van het beheersen van de taal
o de motivatie en de beschikbaarheid van de persoon om in het
project te stappen
Verloop van een
voortraject
o oorspronkelijke SPB om, samen met de persoon, te
bepalen waar hij/zij zich bevindt in zijn/haar SPItraject
o er wordt gemiddeld voorzien in 40 uren per maand
o Lessen rond taal gespreid over het volledige traject,
net zoals de individuele gesprekken
o Voor elke problematiek die wordt behandeld in de
modules,
communicatie
van
gegevens
van
gespecialiseerde
verenigingen
in
dit
(deze)
domein(en)
o Afsluitende sessie waar de personen hun traject en
de inhoud van de ontvangen opleiding evalueren
o Uiteindelijke SPB om de richting op papier te kunnen
zetten waaraan tijdens de 6 maanden voortraject
werd gewerkt
Vaststellingen aan het einde
van de vorige voortrajecten
Kwalitatieve beoordeling van de deelnemers - Richtingen op
het einde van de voortrajecten – Ondervonden hinderpalen
– Enkele originele ontwerpen
Kwalitatieve beoordeling
van de deelnemers
• De nadruk ligt hoofdzakelijk op:
o uit het isolement raken
o samenhang in de groep
o invoering van activiteiten vanwege de deelnemers,
buiten het voortraject
• Zeer positieve globale beoordeling, zowel
wat de inhoud van de opleiding betreft, het
contact met de opleiders of individuele
referenten, als op het vlak van opgedane
kennis
Vastgestelde tendensen aan het
einde van de voortrajecten
• Bijvoorbeeld:
o
o
o
o
Tendensen
Tendensen
Tendensen
Tendensen
naar een kwalificerende opleiding
naar taalcursussen
naar een actieve zoektocht naar werk
naar maatschappelijke integratie
Ondervonden hinderpalen:
• Moeilijk om kandidaten te vinden met een gelijk
niveau van talenkennis
• Afwezigheden op woensdagnamiddag of tijdens
schoolvakanties, gelet op het gebrek aan oplossing
voor opvang
• Het is moeilijk de mensen moeilijk aan te leren om
hun dagelijkse leven op een andere manier te
organiseren
• Administratieve verplichtingen in verband met de
sociale toestand of het verblijf
• Gezondheidsproblemen die niet gekend waren bij
het begin en die opduiken tijdens het traject
Vragen?
Download