De Levenscyclus van

advertisement
Acta
Bolanica
8
Neerlandica
De
40—42
(1959)
Levenscyclus
Catapodium
marinum
A. de
van
(L.)
Hubbard
Visser
{St. Laurens)
13
(â– ingekomen
marinum
Catapodium
de
van
door
gevonden
eerst
Slufter
dit
van
mei
27
De
gras.
1937.
juni
de Dellewal
aan
derde
de
Nederland
Twee
op
de
aan
in
in Nederland werd
1939
plantjes
door
mij op
polder in Zeeuws
Zwarte
geïnundeerde
juni
viertal
een
het
voor
binnenrand
jaar later,
Terschelling
groeiplaats
1952 ontdekt in
in
Pelkwijk
ter
en
1958)
werd
Hubbard)
Schoute
Texel in
op
vond Westhoff
(L.)
november
Vlaanderen.
De volgende jaren bleek mij, dat het gras over een grote oppervlakte
verspreid in de Zwarte polder groeide, meestal in forse, gedrongen,
flink
uitgestoelde,
groeiende,
dat deze
éénstengelige
als
De
vraag
Noordgrens
1956,
de
na
gevallen
sneeuw
dus
kieming
hadden
in
de
gevonden
exemplaren
polder
deze
planten
één
eerst
mij,
aan
vooral
niet
in
van
overleefd
de
De
gras
geweest.
en
voorjaar
het
dan
het
en
blootgesteld
de
toen
gevonden.
verstoven
ras
wind
in
stengeltje
hier,
gras
werden
koude
afkomstig
de winter
en
1955/56 niet anders
snijdende
en
rechtop-
vermoeden,
zaden
met
dit
van
plantjes
Zwarte
enkele
interesseerde
van
éénstengelige
de
het
mij
plantjes
groei
en
winter
strenge
was
bij
wellicht
verlopen,
de felle koude
aan
Blijkbaar
de
zeer
dat
maar
areaal
kleine,
beschreven
was
hoe
steeds
ertussen
wekte
deze dan de kleine
en
zijn
van
Dit
gewoonlijk in het najaar kiemt
plant
voorjaar kiemen
leveren.
in
jonge
met
planten,
plantjes.
soort
eenjarige
doorkomt
het
liggende
waren
gekiemde
zaden.
Ik
te
besloot
mogelijk
gedeelte
water
toen, teneinde
de
krijgen,
in
verschillende
van
was
terrein,
het
blootgesteld
het door Westhoff
Op
25
weinig
klein,
mei
grotere
planten
zon
wind
en
weer;
schenen
intussen
merkelijk
hoger.
gerekt
veel
tezamen
met
en
op
Alle
eerste
begin
9
met
bloei,
weinig
waren
doch het bleef
exemplaren
40
overeen
en
de
volop
alle
ik
de
bloei,
Parapholis
slechts
zeer
Bijna alle
of
door
groeiplaatsen
temperatuur
in
en
met
kwam.
waren
aartjes.
zij
bij één stengeltje.
van
Nog
zo
een
weer
best
doodgevroren
bezocht
juni
van
waarnemingen.
van
plant
hiertoe
het
plantengroei
groeiplaatsen
geregend
plantjes
groener,
kleine
flink
de
Op
koos
Saginetum maritimae
mijn
een
bloeiende
Ik
invloeden
aan
de
éénstengelig
doodgebrand.
het had
en
beschreven
deed ik
uitgestoeld
volle
ten
tot
observeren.
te
waarvan
vertoonden
plantjes
niet
c.s.
1956
dat
zaad
van
stadia
en
mijn veronderstelling zekerheid
omtrent
ontwikkelingsgang
was
waren
aan-
wat
Zij groeiden
strigosa
(Dum.)
LEVENSCYCLUS
DE
Sagina
Hubbard,
Willd.
maritima
armoedig
juli
zaad laten
kende,
lager
nieuw
een
ik
die
op
Bij
een
had
ik
aanwezig.
16
ik
flinke
regenval
de oude
ook
niet
opgroef,
31
30 octobcr
tot
stengels,
(Fig.
waren
te
plantjes
weer
9
januari
ook
vertakte
1957
voor
het
nu
de
(Fig.
van
kieming
de
kleine,
la).
Zwarte
november
en
van
kon
die
van
voor
gegroeid
sprietjes
gebleken,
groeiden
26
gemerkte
aanwezigheid
was
was
Polder
1956.
een
begin
1b).
jaar de groeiplaats
voorgaande jaren
grote
flink
de
Hubbard,
c.
inge-
inderdaad
zij
te
enkele
van
dunne
de
bleek
(L.)
zeker
gekiemd.
kiemplanten
overal
1956;
(Fig.
leken
is
dat
marinum
de
dat
vast,
gezondheid
octobcr
in dit
door
en
was,
volgen, heb
en
op
zeer
ik
want
goede
nemen
Om
niet
nog
ingraven
groeien
oppervlakkig
waren
eenmaal
goed
voorzien.
vergaan
aar.
aartjes
de kleine
Het
30
ik
spruiten;
dat
b.
kiemplanten
ik in
stelde
toen
Catopodium
van
1956;
maal dat
12
in
al
kunnen
hoogste vier
ten
geweest,
1c). Dit beloofde dus
winter
Op
dat
zijn
verloop
gaan
top
zou
zaad
kiemplantjes
en
plantjes
waar
november. De
hadden
de
de
augustus,
opgraven
aan
te
augustus
laatste
met
onderscheiden.
uitstocling
De
31
op
waren
opnieuw
met
het
was
gemerkte plaatsen
Kiemplanten
Op
26
kafjes
ontwikkelde
a.
van
weer
marinum
grassen
1.
Fig.
zeer
groeiplaatsen
merktekens
volledig afgestorven
alles
was
bezoek,
noodzakelijk
goed
een
hadden het
en
de
verdere
van
bloeiende
en
stengeltjes
enkele
het
het zaad
goed
van
augustus
het
niet
op
andere
vormde
die
mij,
waarvan
groene
nog
kieming
weer
Teneinde
stengeltje,
het
volgend
Bij
Catapodium
ik
Armeria
L.,
coronopus
afgestorven
voor
plaatsen
plaatsen kleine kiemplantjes
van
41
HUBBARD
geheel
Het
enkele
na
waren
plaatsen
die
halmen,
Plantago
L.
echter
herkenbaar.
aan
de
Op
graven.
(l.)
MARINUM
plantjes
meeste
waren
ontsproten,
dat ik
zijn,
de
Zij
volgen
plantjes
hadden
G.Don,
rubra
Festuca
waren
goed
nog
Enkele
maritima
en
vallen.
kunnen
te
CATAPODIUM
gezelschap.
12
Op
VAN
bezocht,
was
op
volledig uitgestoeld, sommige
het maximum
aan
één
plant
aantal
had
bloeiende
aangetroffen
volgende jaar bij niet
te
strenge
planten.
bleken
de
planten
in
rust
te
zijn.
Ze
waren
42
A.
sedert
november
niet
begin
kon
maart
VISSER
gegroeid.
meer
De
overwinteringsstadium.
DE
winter
opnieuw
Blijkbaar
worden
groei
in
zij
waren
zonder
verliep
veel
het
koude
en
Omstreeks
geconstateerd.
half
april begonnen de bloeistengeltjes uit te schieten. Door koude
vochtigheid duurde het evenwel toch nog tot 11 juni voor de planten
in
volledig
bloei
Ze
waren.
weer
die ik vóór
1956 verzameld had.
planten
Ook
onderzoek
de
voorjaar
de
zowel
aantal,
de
groeiden
de
op
groeiing aanwezig.
niet
waren
op,
rood
zeer
alle
eer
Op
als
en
jonge
klein
nog een
zodat het
gevolg
(L.)
en
gunstige
in
zij
be-
ijler
zonnige
zeer
werden de
naam
groot
hogere
schoten
plaatsen
bloeitijd
planten
“Laksteeltje”
van
zaad
de
het
geen
winters
Dellewal
door
laat
tegenwoordige
najaar
blijkbaar
er
beschikbaar,
lage tempe-
uitermate
met
het
normale winters
koude is
Terschelling
op
de bezetter
is
verloren
groeit het gras thans
zich
dat
aanzien,
blijven,
staat
behoeft
vrees
de
in
voorjaarskieming
voor
in de Slufter
en
komt
Zij
bevriezing bij strenge
dat
aangenomen,
breedte
bedreigd.
aan
en
worden
deze
op
overwintert.
na
vergraving
van
polder
hun
gras
de
kan
Hubbard
plant
wordt
hoeveelheden
in
dagen
voortbestaan ook door
niet
Zwarte
in
de
tussen
langer. Door het
doch
onderzoek
gedeelte
groeiplaats
De
als
laatstgenoemde
snijdende
het
overal
waren
als
haar Nederlandse
zij
dit
van
marinum
zonder schade door
raturen
zij
en
of
vorst
aan.
wijze.
aan.
grond
Catapodium
kiemt
uit
het
de vertakte
gelijke
Door
gingen.
plaatsen
vertakt,
meerdere
deden
en
de
sterk
zo
gedurende
weer
flink
door
exemplaren,
tussen
ongeveer
zodanige
niet
doch
forse
voorjaarszaailingen
op
gronde
beschreven
Op
als
verliep
te
planten
de
tot
Sporadisch trof ik
bracht
planten
vertakt,
flink
niet uit
exemplaren
winter
jonge
toch
1957/58
over
afgelopen
dat
wind,
zij
éénstengelige
weer
Het
groeiden
waren
ongunstige
er
in
de
in
nog
In
de
vrij grote
deze
zolang
gebieden
verdwijnen
voor
oorlog
gegaan.
het
van
bestaan.
te
SUMMARY
Zeeuws
the
on
these
for
Texel
Vlaanderen. An
in the Netherlands
purpose
of
isle
Hubbard
(L.)
marinum
Catapodium
Slufter
a
the
spots
the period
investigation
habitat
in
of the
development
of two
It
years.
the
stooled
when
germinates
have
only
After
were
the
before
plants
hibernate
the setting
winter
before
not
one
the
found
the
preceding
autumn
made
of
from
had
in
not
young
plants
A
Zwarte
the
provided
flowering
in
the
plant
to
they
percentage
from
this
in
grows
To
that
marks.
was
grown
this stage
small
with
On
observed
seed germinates
have
originated
that
grass,
the
polder
maintains itself.
area,
was
plants
winter;
severe.
in
the
thoroughly
are
of
seed
able
the
as
a
to
seed
rule
few, small spikelets.
1955/56
on
the
which fact it
not
the
how
that normally
the
of the
the
with
into
seed
too
of its
Netherlands in
the
(flooded)
on
polder
Zwarte
that
and
stem
winter
exclusively,
is
spring,
flowering
severe
inundated
was
appeared
months of August/September and
in
found growing
the
the northern boundary
on
of the
part
is
in
and
outlived
marked
may
the
be
severe
spots
one-stemmed
concluded
cold.
that
the
plants
plants
of
Download