MODEL VOOR PROJECTPLAN Bijlage 12 van het

advertisement
MODEL VOOR PROJECTPLAN
Bijlage 12 van het aanvraagformulier OP EFRO Tender Valorisatie 2015
Het projectplan moet een duidelijk beeld geven van het project waarvoor u subsidie aanvraagt. Om
uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, verzoeken wij u alle onderstaande vragen in uw
projectplan te beantwoorden (herkenbaar en in de aangegeven volgorde). De omvang van het
projectplan dient beperkt te blijven.
De kwaliteit van uw aanvraag wordt beoordeeld als onderdeel van de beoordelingscriteria conform
artikel 9 lid 1 sub d van de Beleidsregel OP EFRO Tender Valorisatie C of D 2015. Hierbij wordt met
name gelet op helderheid en eenduidigheid van uw aanvraag en de wijze waarop het project
organisatorisch en subsidie-technisch in elkaar steekt.
1. NAAM EN KORTE OMSCHRIJVING VAN DE INHOUD VAN HET PROJECT
a.
b.
Geef hier de naam van het project, zoals aangegeven op het aanvraagformulier.
Geef in maximaal 5 zinnen een korte omschrijving van de inhoud van het project.
2. AANVRAGERS
Dit zijn de partijen die voor eigen rekening en risico kosten maken in dit project en hiervoor
subsidie vragen.
Vermeld hier per aanvrager de volgende punten:
a. Naam organisatie en de locatie waar de activiteiten van de betreffende partner plaats
vinden;
b. Geef per partner aan wat de aanleiding en het belang van deelname aan het project is en
welke specifieke expertise in het project wordt ingebracht.
3. AANPAK EN RESULTATEN
Beschrijf door middel van concrete activiteiten, onderverdeeld in werkpakketten (fasen), hoe u de
geformuleerde doelstellingen (en bijbehorende resultaten) wilt verwezenlijken.
Geef voor het gehele project aan:
a. wat de hoofddoelstelling van het project is en wat de eventuele subdoelstellingen van het
project zijn.
Geef per werkpakket aan:
b. welke activiteiten (werkzaamheden) worden uitgevoerd en door welke projectpartner;
c.
d.
Let op: Geef bij een beschrijving van de activiteiten van de kennisinstelling in het project aan of de
bijdrage additioneel is. Een reeds bestaand en volledig onderzoek inbrengen is niet mogelijk.
welke (type) kosten gemaakt zullen worden per projectpartner;
Wij verzoeken u daarbij aan te geven hoe deze bedragen tot stand zijn gekomen (houdt rekening met
eventuele restwaarde en afschrijving) en uit de omschrijving dient te blijken waarom deze kosten
benodigd zijn voor de uitvoering van het project. In het algemeen dienen kosten aantoonbaar en
onlosmakelijk verbonden te zijn met het innovatieproject, dienen redelijk en billijk te zijn en
verplichting kunnen alleen worden aangegaan na indiening aanvraag. Deze omschreven kosten dienen
aan te sluiten op de begrote kosten zoals weergegeven in de begroting van bijlage 13.
op welke wijze de activiteiten uit een werkpakket vallen onder de Algemene
Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) of voor welke kosten gebruik gemaakt wordt van de
de-minimis-regeling.
Ten aanzien van de activiteiten die vallen onder de AGVV: geef per werkpakket een voldoende
uitgebreide toelichting op dit onderdeel. Bij voorkeur is per werkpakket sprake van één
onderzoekscategorie. Maak hierbij gebruik van het zogenoemde Technology Readiness Level (TRL)model, zoals toegelicht in bijlage I van de Beleidsregel OP EFRO Tender Valorisatie C en D 2015 bij het
onderdeel Inleiding. Tevens wordt in diezelfde bijlage I bij de toelichting op artikel 2 uitleg gegeven
over de AGVV en hoe de activiteiten uit het project gekoppeld kunnen worden aan de verschillende
onderzoekscategorieën.
Geef voor het gehele project aan:
e. wat de beoogde resultaten van het project zijn (in relatie tot de (sub)doelstelling(en) van
het project);
f. wat de mate van innovativiteit van het project is;
Ga daarbij in ieder geval in op zaken als:
Hoe vernieuwend is het resultaat van het project (product, dienst of proces)? Gaat het om iets
nieuws of een nieuwe toepassing van iets bestaands?
Hoe verhoudt de innovatie zich tot (inter-)nationale ontwikkelingen?
Is er sprake van een cross-over tussen bedrijven uit diverse sectoren?
Daarnaast kan worden ingegaan op aspecten als:
Wat zijn mogelijke alternatieven en de voor- en nadelen hiervan?
Hoe vernieuwend is de gekozen aanpak of de onderzoeksmethoden?
Hoe haalbaar is de innovatie en wat is het technologisch risico?
Let op: De mate van innovativiteit van het project wordt beoordeeld als onderdeel van de
beoordelingscriteria conform artikel 9 lid 1 sub b van de Beleidsregel OP EFRO Tender Valorisatie C of
D 2015. Dit onderdeel dient een op zichzelf staand lezende tekst te zijn. Verwijzingen naar andere
onderdelen van het projectplan zijn dus niet gewenst. Max. twee A4.
g.
hoe de businesscase van (de resultaten van) het project eruit ziet.
Ga
-
daarbij in ieder geval in op zaken als:
Hoe haalbaar is de innovatie, wat is het technologisch risico?
Welke strategie is gekozen om deze risico’s te beperken?
Wat is de (potentiële) economische waarde van de projectresultaten?
Wat zijn de commerciële risico’s en externe factoren?
Wat is de aanpak om deze risico’s te hanteren?
Hoe vernieuwend is de gekozen aanpak?
Wat is het einddoel van het project?
Welke stappen moeten worden doorlopen na afloop van het project tot aan de marktintroductie?
Hoe financiert iedere deelnemer zijn aandeel in de projectkosten (zowel de bijdrage in cash als de
bijdrage in uren in relatie tot de reguliere bedrijfsvoering) en de kosten tot en met de
marktintroductie?
De wijze waarop is ingegaan op het intellectuele eigendom. (welke afspraken zijn hierover
gemaakt en hoe worden de resultaten van het project verdeeld?)
In hoeverre is subsidie nodig?
U dient tevens aannemelijk te maken dat het project obstakelvrij is. Dit houdt in dat er geen
wezenlijke formele, juridische en financiële aspecten mogen zijn die uitvoering van het project in de
weg staan. U dient aannemelijk te maken dat deze aspecten de start van het project op de voorziene
datum niet in de weg zullen staan. In geval van vergunningverlening dient bijvoorbeeld expliciet in de
aanvraag aangegeven te worden of hier sprake van is en in welke fase de vergunningverlening zich
bevindt. De haalbaarheid (en planning) van het project dient aldus expliciet door de aanvrager
aannemelijk gemaakt te worden.
Let op: De kwaliteit van de businesscase van het project wordt beoordeeld als onderdeel van de
beoordelingscriteria conform artikel 9 lid 1 sub c van de Beleidsregel OP EFRO Tender Valorisatie C of
D 2015. Dit onderdeel dient een op zichzelf staand lezende tekst te zijn. Verwijzingen naar andere
onderdelen van het projectplan zijn dus niet gewenst. Max. drie A4.
4. AANSLUITING PROJECT BIJ DOELSTELLINGEN/BELEID OP EFRO TENDER VALORISATIE 2015
Geef voor het gehele project een toelichting ten aanzien van de volgende punten:
a. bijdrage aan de specifieke doelstelling C of D van het Operationeel Programma 2014-2020
Noord-Nederland: “Meer innovatie en valorisatie in het MKB binnen de in de RIS3
geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen”
Toelichting: hierbij wordt met name gelet op:
(door middel van een kwalitatieve motivatie) De bijdrage van het project aan specifieke
doelstelling C van het OP EFRO en de daaraan gekoppelde resultaatindicator R03 “omzetaandeel
van nieuwe of vernieuwde producten” waarbij onder ‘producten’ ook kan worden verstaan
‘diensten’. De sterkte van het verband tussen projectactiviteiten en resultaatindicator wordt onder
meer afgemeten aan de fase(n) van de innovatieketen waarin de projectactiviteiten zich bevinden.
Dit naar analogie van het Technology Readiness Level model, zoals beschreven in sectie 1.1 van
het OP EFRO. Het zwaartepunt voor specifieke doelstelling C ligt op levels 5, 6 en 7.
of
De bijdrage van het project aan specifieke doelstelling D van het OP EFRO en de daaraan
gekoppelde resultaatindicator R04 “aandeel innovaties in Noord-Nederland gericht op CO2reductie”.De sterkte van het verband tussen projectactiviteiten en resultaatindicator wordt onder
meer afgemeten
aan de fase(n) van de innovatieketen waarin de projectactiviteiten zich
bevinden. Dit naar analogie van het Technology Readiness Level model, zoals beschreven in sectie
1.1 van het OP EFRO. Het zwaartepunt voor specifieke doelstelling D ligt op levels 5, 6 en 7.
De kwaliteit van de onderbouwing van de bijdrage aan de specifieke doelstelling en
resultaatindicator.
Op welke wijze de projectactiviteiten aansluiten bij de acties, zoals genoemd in de Beleidsregel in
artikel 2 derde lid:
1. Ondersteuning van innovatietrajecten, gericht op ontwikkeling van nieuwe producten,
concepten, technologieën en diensten.
2. Testen van innovatieve toepassingen in praktijkomgeving gericht op valorisatie van
nieuwe technieken, indien het testen een logisch onderdeel is van een innovatietraject.
(dit onderdeel heeft een koppeling met onderdelen 3 b t/m d van het projectplan)
De mate waarin de projectactiviteiten tot uiting komen in de relevante outputindicatoren van het
OP EFRO, in het bijzonder outputindicator CO01 “aantal ondernemingen dat steun ontvangt”.
(dit onderdeel heeft een koppeling met onderdeel 5 van het projectplan)
In de toelichting op de Beleidsregel OP EFRO Tender Valorisatie C of D 2015 en in de flyer “NoordNederland zoekt betekenisvolle innovatie” (te vinden op onze website www.snn.eu/op2014-2020/)
staat uitleg over dit onderdeel.
Let op: De bijdrage van het project aan de specifieke doelstelling C of D wordt beoordeeld als
onderdeel van de beoordelingscriteria conform artikel 9 lid 1 sub a van de Beleidsregel OP EFRO
Tender Valorisatie C of D 2015. Dit onderdeel dient een op zichzelf staand lezende tekst te zijn.
Verwijzingen naar andere onderdelen van het projectplan zijn dus niet gewenst. Max. twee A4.
b.
duurzaamheid
Toelichting: dit betreft de ecologische en sociale duurzaamheid. Hierbij wordt getoetst op de volgende
criteria:
De mate waarin het project bijdraagt aan milieubescherming, efficiënt gebruik van hulpbronnen,
matiging van en aanpassing van de klimaatverandering, rampenbestendigheid, risicopreventie en
risicobeheer.
De mate waarin gelijke kansen worden bevorderd en discriminatie op grond van geslacht, ras of
etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid wordt
voorkomen, rekening houdend met de behoeften van de verschillende doelgroepen die risico lopen
op dergelijke discriminatie, met name de eis om de toegankelijkheid voor personen met een
handicap te waarborgen.
De mate waarin de gelijkheid van mannen en vrouwen wordt bevorderd.
Let op: De ecologische en sociale duurzaamheid van het project wordt beoordeeld als onderdeel van
de beoordelingscriteria conform artikel 9 lid 1 sub e van de Beleidsregel OP EFRO Tender Valorisatie C
of D 2015. Dit onderdeel dient een op zichzelf staand lezende tekst te zijn. Verwijzingen naar andere
onderdelen van het projectplan zijn dus niet gewenst. Max. één A4.
5. OUTPUTINDICATOREN OP EFRO TENDER VALORISATIE C EN D 2015
Selecteer alle relevante outputindicatoren die op uw project van toepassing zijn. Bepaal de
streefwaarde van de outputindicator en motiveer die streefwaarde middels een korte toelichting
van maximaal 2 à 3 regels. In bijlage II van de Beleidsregel OP EFRO Tender Valorisatie C of D
2015 staat een definitie en toelichting per outputindicator.
Code
CO01
Naam
Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Streefwaarde
-aantal-
Toelichting:
CO02
Aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt
-aantal-
Toelichting:
CO04
Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt
-aantal-
Toelichting:
CO06
De private bijdrage in de totale kosten van subsidieprojecten
-€€€€€-
Toelichting:
CO26
Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen
-aantal-
Toelichting:
CO27
De private bijdrage in de totale kosten van innovatie- of
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten
-€€€€€-
Toelichting:
CO28
Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het introduceren van
producten die nieuw zijn voor de markt
-aantal-
Toelichting:
CO29
Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het introduceren van
producten die nieuw zijn voor de onderneming
-aantal-
Toelichting:
PS01
Aantal samenwerkingsverbanden tussen bedrijven uit verschillende
sectoren (cross-overs)
-aantal-
Toelichting:
PS03
Aantal deelnemende MKB bedrijven in innovatietrajecten
-aantal-
Toelichting:
SPECIFIEKE ADDITIONELE OUTPUTINDICATOR OP EFRO TENDER VALORISATIE D 2015
PS06
Aantal deelnemende MKB bedrijven in innovatietrajecten gericht op
CO2-reductie
Toelichting:
-aantal-
Download