`Werkwijze CCD` PDF document - Centrale Commissie Dierproeven

advertisement
1 september 2015
Werkwijze Centrale Commissie Dierproeven
beoordelen van aanvragen voor vergunningen van projecten met dierproeven
De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) is het centrale orgaan dat als enige bevoegd is om in Nederland vergunningen te verlenen voor het uitvoeren van dierproeven . Bij de beoordeling van de aanvraag wordt bekeken of het project vanuit dier-ethisch, wetenschappelijk of
onderwijskundig oogpunt verantwoord is of wettelijk vereist is. De CCD weegt zeer nadrukkelijk af of de doeleinden van het project het gebruik van de desbetreffende dieren rechtvaardigen. Veel aandacht is daarbij voor hoe het project is opgezet en het welzijn van de dieren en
andere ethische overwegingen zijn belangrijke criteria. Hiermee wordt een verantwoord proefdiergebruik in Nederland gewaarborgd.
De CCD staat voor een transparante en zorgvuldige beoordeling van aanvragen voor projectvergunningen van dierproeven. De CCD beoordeelt de aanvragen mede op basis van een advies van een erkende Dierexperimentencommissie (DEC). Het advies van de DEC is daarbij zwaarwegend.
De CCD verleent vergunningen en wijzigt die of trekt die in daar waar nodig. Van alle projecten waarvoor een vergunning wordt verleend publiceert de CCD de zogenaamde Niet-Technische Samenvatting (NTS) op de website. Het doel van de NTS is om een breder publiek meer inzicht te
geven in het soort projecten waarbij dierproeven worden gedaan.
In overleg tussen de CCD en de DEC’s wordt gewerkt aan het opstellen van richtlijnen en richtsnoeren voor de werkwijze rond de vergunningaanvraag en –verlening. De erkenning van DEC’s door de CCD maakt daar onderdeel van uit.
Ook handelt de CCD bezwaar- en beroepsprocedures af en behandelt verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
De CCD komt tot haar oordeel door onder andere de doelstellingen van het project en de voorspelde wetenschappelijke baten of educatieve waarde te beoordelen. Daarbij wordt ook bekeken of het project in overeenstemming is met de laatste stand van zaken op het gebied van het
Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V’s) van dierproeven. Een schade- en batenanalyse van het project wordt gemaakt om na te gaan of de schade in de vorm van lijden, pijn en angst van de dieren wordt gerechtvaardigd door het verwachte resultaat. Ethische overwegingen spelen
daarbij een belangrijke rol en ook de verwachting of het resultaat op termijn voordelen kan opleveren voor mens, dier of milieu. De CCD beoordeelt ook de wetenschappelijke motiveringen. Tot slot neemt de CCD een besluit of er vergunning wordt verleend en of, en zo ja wanneer, het
project achteraf moet worden beoordeeld.
Bij haar werkzaamheden wordt de CCD ondersteund door een secretariaat. Het secretariaat ontvangt de aanvraag voor een projectvergunning of een aanvraag voor een wijziging en voert dit in een geautomatiseerd systeem in. De aanvrager wordt door het secretariaat op de hoogte gesteld
dat de aanvraag is ontvangen en of de aanvraag in behandeling wordt genomen of dat de aanvraag eerst compleet gemaakt moet worden voordat die behandeld kan worden. Ook verstuurt het secretariaat namens de CCD de factuur voor de leges van de vergunning- of wijzigingsaanvraag.
Het secretariaat controleert of de aanvragen inhoudelijk compleet zijn (is alle benodigde informatie aanwezig en duidelijk genoeg om een oordeel te kunnen vormen). Als er bepaalde zaken nog verduidelijkt of aangevuld moeten worden voordat de CCD een besluit kan nemen, stellen de
medewerkers van het secretariaat vragen aan de DEC (in eerste instantie) of aan de aanvrager (in tweede instantie). De informatie uit de aanvraag wordt samen met informatie uit het DEC advies en de eventuele aanvullende informatie van de aanvrager en/of de DEC , uitgewerkt tot een
ontwerp-besluit. Dit ontwerp-besluit is ter voorbereiding van de besluitvorming van de CCD. Nadat de CCD een besluit heeft genomen wordt dit door het secretariaat verwerkt in een beschikking en, indien van toepassing, vergunning die aan de aanvrager wordt gestuurd. Daarna informeert
het secretariaat de DEC die advies heeft gegeven over de aanvraag over het genomen besluit en de eventuele gestelde voorwaarden bij de vergunningverlening.
De medewerkers van het secretariaat mogen alleen aanvragen behandelen (of betrokken zijn bij de behandeling van aanvragen) van vergunninghouders waarmee zij de afgelopen vijf jaar geen arbeidsrelatie hebben gehad. Ook mogen zij geen andere persoonlijke of financiële belangen
hebben die van invloed kunnen zijn op de integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van hun werkzaamheden. In de Gedragscode Centrale Commissie Dierproeven staat hoe de CCD en haar secretariaat zorgdragen voor een zorgvuldige en kwalitatief hoogwaardige werkwijze.
De medewerkers van het secretariaat zijn (bijna) allemaal universitair geschoold en hebben als studieachtergrond onder andere Dierwetenschappen, Diergeneeskunde , Life Science en Biologie, Rechten en Communicatie. Een deel van de medewerkers is gepromoveerd en het merendeel
heeft gewerkt als onderzoeker. Binnen het bureau is een brede expertise op de onderzoeksgebieden Hersenen, Gedrag, Voeding, Immunologie, Hematologie, Stamcelbiologie, Toxicologie, Ontwikkelingsbiologie, Wilde dieren en Ecologie. Medewerkers hebben ervaring met en kennis van
zowel fundamenteel-, translationeel /toegepast- en wettelijk vereist onderzoek als onderzoek dat is gericht op de bescherming van het milieu en het behoud van diersoorten, zowel in academie als bedrijfsleven. Een aantal medewerkers heeft in een DEC gezeten en een aantal
medewerkers heeft ervaring met dierverzorging en dierenwelzijn
In onderstaand schema wordt weergegeven welke route een aanvraag volgt en hoe de interactie is tussen de instelling die een vergunning aanvraagt, de DEC en de CCD.
Maximaal 40 werkdagen.
Aanvraag incl. DEC-advies: wordt gestreefd naar 20 werkdagen
Aanvraag
ontvangen
In geval van complexe aanvraag: + maximaal 15 werkdagen
Acceptatiecontrole
Beoordelen
CCD
Binnen enkele
werkdagen
Vergunning
Ontvangstbevestiging
+ evt factuur
Niet-acceptatiebrief
Buiten behandeling
stellen
Acceptatiebrief
Beoordeeltijd
pauzeert
DEC
Advies
uitbrengen
Binnen 14
dagen
Optioneel
Beschikking
Toewijzing
Beschikking
Afwijzing
Beoordeeltijd
pauzeert
Er wordt in principe
1x de mogelijkheid
gegeven het dossier
compleet te maken
Advies
uitbrengen
Verzoek tot
aanvullingen
Er wordt in principe
1x de mogelijkheid
gegeven aan te vullen
Binnen 14
dagen
Project mag
niet starten
Instelling
Formulieren invullen
en afstemmen met
IvD
Aanvraag
versturen
Instelling stuurt aanvraag in, al dan
niet voorzien van een DEC-advies
Aanvullingen
versturen
Aanvullingen
versturen
Binnen 6
weken
Project mag
starten
Binnen 6
weken
Binnen 6
weken
Bezwaar maken
Download