FUNCTIEBENAMING: systeembeheerder SECTOR

advertisement
FUNCTIEBENAMING:
AFDELING / EENHEID:
UNIT / CLUSTER:
FUNCTIENIVEAU:
FORMATIE:
DATUM VASTSTELLING:
Senior beleidsadviseur informatievoorziening
Regionale Servicediensten i.o.
Equalit
12
1 januari 2007
1. Doelstelling van de functie
Geeft mede richting aan beleidsontwikkeling op het terrein van de informatievoorziening voor
alle deelnemende gemeenten van het SSC ICT en adviseert bestuur en management van de
deelnemende gemeenten over het informatievoorzieningbeleid en de toepassing daarvan.
Coördineert de onderlinge afstemming op het vlak van informatievoorziening tussen de
verschillende deelnemende gemeenten.
2.
Plaats van de functie in de organisatie (organigram)
Functionaris is verantwoording verschuldigd aan het Hoofd ICT.
3.








Taken en resultaten
Inventariseert en analyseert knelpunten in de informatievoorziening, adviseert
(on)gevraagd de deelnemende gemeenten op het vlak van informatievoorziening.
Ontwikkelt beleid en strategie op het vlak van de informatievoorziening voor alle
deelnemende gemeenten van het SSC ICT, ziet toe op de integrale totstandkoming van
de producten en diensten, voert zelf meer complexe onderdelen van het beleid uit en
adviseert over bijsturingsmaatregelen.
Coördineert binnen de grenzen van het SSC ICT gemeenteoverstijgende projecten op het
gebied van de informatievoorziening.
Coördineert de dagelijkse werkzaamheden op het vlak van informatievoorzieningbeleid en
vervult een regiefunctie binnen de taakgroep informatievoorziening en stuurt collega
adviseurs informatievoorziening vakinhoudelijk aan.
Ondersteunt de directeur SSC ICT bij de continue kwaliteitsverbetering van de te leveren
producten en dienstverlening aan de klant.
Wikkelt binnen het budget opdrachten af, bereidt in het kader van de planning & controlcyclus rapportages voor en schrijft plannen als onderdeel van het afdelingsplan.
Neemt deel aan het strategisch overleg over informatievoorziening binnen het ROM+.
Treedt op als secretaris van de klantenraad van het SSC ICT.
4.
Functieprofiel
4.a. Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid/bevoegdheden
Keuzes en beslissingen maken onderdeel uit van een proces van onderling afhankelijke en
opeenvolgende beslissingen en worden genomen binnen hoofdlijnen. Alternatieven zijn
slechts in algemene zin bekend. Effecten van de te maken keuzes en de te nemen
beslissingen, die van tactische aard zijn, kunnen met redelijke zekerheid worden ingeschat op
basis van een eigen onderkenning van raak- en coördinatiepunten voor de directe en indirecte
omgeving.
4.b. Contacten
Contacten wisselen qua doel, intensiteit en betekenis. Rol van partijen wordt vaak pas tijdens
het contact duidelijk. Contactpartijen kunnen tegengestelde belangen hebben. Een
anticiperende houding op afweer en onzekerheidsreductie bij de andere contactpartij moet bij
de functiehouder inherent aan het functioneren zijn, evenals de vaardigheid tot motiveren,
(blijvend) overtuigen en beïnvloeden om gestelde doelen te kunnen realiseren. Doel van het
contact is het verwerven van inzicht in beweegredenen en achtergronden van contactpartijen.
De aard van de contacten is het zich instellen op anderen met doorgaans kritisch
(opbouwend) tegenspel.
4.c. Functie-eisen (uitgedrukt in kwaliteit en kwantiteit)
 HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur verkregen door een op het aandachtsgebied
gerichte vakopleiding.
 Kennis van de gemeentelijke organisatie, organisatiesturing en ontwikkeling.
 Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
 Voor competenties zie competentieprofiel.
Voor akkoord,
Directeur
GEMEENTE OOSTERHOUT
MOTIVERING
FUNCTIEWAARDERINGSSCORE
Behorend bij organieke functie:
SENIOR BELEIDSADVISEUR INFORMATIEVOORZIENING
Totaalscore: hoofdgroep IV met 15 punten.
Via conversie: functieschaal 12.
Vastgesteld door Burgemeester en Wethouders d.d.: 17 april 2007
HOOFDGROEP IV
Werkzaamheden waarbij, veelal in direct samenspel met beleidsfunctionarissen en/of uitgaande van
globaal geformuleerde algemene beleidslijnen, wordt deelgenomen aan de beleidsvoorbereiding, hoog
gekwalificeerde uitvoerende en/of controlerende werkzaamheden op een afzonderlijk terrein van
overheidszorg, management of beheer (onderdeel van apparaatszorg) of die, veelal in direct samenspel
met op wetenschappelijk niveau werkzame functionarissen en/of uitgaande van globaal geformuleerde
algemene richtlijnen, anderszins betrekking hebben op afzonderlijke terreinen van wetenschap en
techniek. Het gaat om werkzaamheden waartoe de bekwaamheid in het algemeen slechts denkbaar is
op basis van een afgeronde hogere vaktechnische scholing (op het hoogste HBO-niveau). Deze
bekwaamheid steunt behalve op praktisch inzicht en praktijkkennis, vooral ook op kennis van
theoretische grondslagen, alsmede op een meer dan oppervlakkige oriëntatie buiten het eigen vakgebied
of arbeidsveld (ten aanzien van bijvoorbeeld meer algemene maatschappelijke, financiële of
economische samenhang en/of ten aanzien van andersgerichte vakgebieden en werksectoren). Het
arbeidsveld of vakgebied als zodanig is meestal nog begrensd, maar raakt aan andere terreinen of
vakrichtingen, waarop veelal met eigen onderkenning van raak- en coördinatiepunten moet worden
ingespeeld. Te denken valt aan therapeutische werkzaamheden m.b.t. begeleiden van mensen,
werkzaamheden van hoofden van onderdelen die in een groter organisatorisch verband een vrij
afgeronde en zelfstandige functie vervullen, dagelijks toezicht op omvangrijke en gecompliceerde technische werkzaamheden (tot en met hoofdgroep IV) enz. Voor onderhavige functie wordt gedacht aan
een HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur verkregen door een op het aandachtsgebied gerichte
vakopleiding.
FUNCTIONELE VORMING
SCORE 4
Na de beroepsopleiding is meer dan 4 jaar t/m 7 à 8 jaar school- en/of praktijkopleiding nodig. Te denken
valt aan minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie alsmede kennis van de gemeentelijke
organisatie, organisatiesturing en ontwikkeling.
ZELFSTANDIGHEID
SCORE 7
Voor wat betreft de handelingsvrijheid geldt dat het werk of werkresultaat aan een eindcontrole/toetsing/beoordeling kan worden onderworpen maar dat deze in de praktijk evenwel niet of nauwelijks
plaatsvindt (score 3). M.b.t. keuzemogelijkheden geldt dat het werk het ontwerpen en realiseren van
nieuwe oplossingen voor problemen in de sfeer van het beleid omvat, waarbij dit in de regel algemeen
geldende structurele oplossingen zijn (score 4).
LEIDINGGEVEN
SCORE 0
Geen eindverantwoordelijkheid voor product en geen managementverantwoordelijkheid voor PIOFA.
CONTACT
SCORE 4
Er is sprake van een controversiële situatie, waarbij een beslissing tot stand komt, hetzij door
overtuigen, hetzij door onderhandelen.
Download