De rode loper Groeiscan: checklist startfase

advertisement
groeien
commercialiseren
starten
De rode loper Groeiscan: checklist startfase
STARTFASE
Onderneming is recent gestart. Er is een KvK
inschrijving, een businessplan en omzet in de vorm
van klantinkomsten of subsidie. Er wordt veel tijd
besteed aan de (uit)ontwikkeling van de technologie
en applicatie.
1
TECHNOLOGIE, PRODUCT EN DIENST
Proof of concept en prototyping
Welk probleem los je op, voor wie?
Wat is nieuw en beter aan dit product?
Intellectual property
Ontwerp, design, branding
Groeifasen
MARKT EN MARKETING
Planning assortiment, introductiemodel
Voor wie creëer je waarde? Launching Customer
Verpakking, gebruiksaanwijzing etc.
Focus: voor welk segment hoogste toegevoegde waarde?
Verdiept in concurrenten en substituten
Zicht op de markt: grootte, groei, spelers, toetreding
ONDERNEMERSCHAP
Internationale kansen
Droom, drijfveren
Persoonlijke kwaliteiten o.a. doorzettingsvermogen
ONDERNEMERSCHAP
TECHNOLOGIE, PRODUCT
EN DIENST
Welke positie in de markt streef je na?
Distributiestrategie
Klantwaarde, prijsbepaling
Persoonlijke zwakke punten
Introductiestrategie, verkrijgen bekendheid en
Ondernemersvaardigheden
MARKT
Basiskennis ondernemen
marktaandeel
Gevoel voor de businesscase
Inspirerend voorbeeld
STRATEGIE
Missie, visie, ambitieus doel
FINANCIËN EN FINANCIERING
STRATEGIE
Cash-flow
Kostpijsberekening
Businessplan, aannames
Scenario’s best case, worst case
Product Markt Technologie combinatie
Waar verdien je geld mee (kennis, product,
diensten)?
FINANCIËN EN
Bedrijfstypologie (kop-staart, producent etc)
FINANCIERING
Verdienmodel
Inzicht financieringsbehoefte
Marktintroductie strategie
Inzicht in ROI en BE-points
Scenarioplanning volgende fase
Aantrekken van vermogen (investeerders en banken,
NETWERK
hefboom)
ORGANISATIE
Subsidies
Proposities voor investeerders
NETWERK
ORGANISATIE
Welke resources in directe omgeving?
Planmatige aanpak, kritische milestones
Contracten, geheimhouding
Taakverdeling partners, Besluitvorming
Samenwerkingsvormen, (voor)financiering
Huisvesting (incubators, hotspots, showroom)
Kennispartners: R&D, design, engineering, proto-
Voortbrenging: zelf doen vs uitbesteden
typing, testing
Toeleveranciers productie, verpakking, logistiek
Launching customer, verkoopnetwerk, servicenetwerk
Business netwerk: gezamenlijke marktpropositie
Fiscaal, juridisch en bedrijfskundig advies
Kritisch klankbord
NIEUWE VERBINDING, NIEUWE BUSINESS
© Syntens Innovatiecentrum - 2013
1
TECHNOLOGIE, PRODUCT EN DIENST
NAAM BEDRIJF:
> acties en verbindingen:
DATUM:
groeien
starten
commercialiseren
De rode loper Groeiscan: actieplan startfase
ADVISEUR:
MARKT EN MARKETING
> acties en verbindingen:
ONDERNEMERSCHAP
> acties en verbindingen:
TECHNOLOGIE, PRODUCT
EN DIENST
MARKT
ONDERNEMERSCHAP
STRATEGIE
STRATEGIE
> acties en verbindingen:
FINANCIËN EN
FINANCIERING
FINANCIËN EN FINANCIERING
> acties en verbindingen:
NETWERK
ORGANISATIE
Wegwijzer slimmer financieren: investeren in nieuwe business
NIEUWE
BUSINESS
VRAGEN
UITGANGSPUNTEN
• Wat zijn uw ondernemersvaardigheden?
• Hoe presenteert u die aan een financier?
• Focus op commerciële
• Wat is de focus van uw pitch?
• Wat doet u om de ander te overtuigen?
• Welke competenties benadrukt u?
NETWERK
KENNIS
& VAARDIG
HEDEN
kennis en vaardigheden
• Persoonlijke ‘chemie’
• Realisme
• Adviseerbaarheid
• Korte, visuele presentatie
UITGANGSPUNTEN
VRAGEN
• Sterkten en zwakten en
• Waarom bent u ondernemer?
hoe u ze gebruikt
WIE BEN
IK?
• Wat zijn uw normen en waarden?
• Bent u een werkgever of werkt u liever zelfstandig?
• Toekomstbeeld
• Hoe gaat u met
tegenslagen om
• Hoe speelt u in op moeilijke situaties?
• Wat is uw toekomstperspectief? En hoe gaat u zich
• Ontwikkelmogelijkheden
ontwikkelen?
ONDER
NEMER
VRAGEN
• Heeft u een beeld over welke externe partijen er zijn voor
financiering? En welke soort financieringsbehoefte bij u past?
• Heeft u in uw naaste omgeving gekeken naar financieringsmogelijkheden?
• Zoekt u alleen geld of ook ondersteuning bij de bedrijfsvoering?
• Wat zijn uw eigen mogelijkheden m.b.t. garanties etc.?
• Heeft u contact met andere ondernemers?
UITGANGSPUNTEN
• Marktbeeld aanbieders
• Eigen mogelijkheden
NET
WERK
• Kennis delen
• Beeld wat voor soort
financiering bij uw
• Heeft u al contact met financiers gelegd?
• Heeft de financier genoeg vermogen om uw kapitaalbehoefte te
financieren?
• Heeft u naar de achtergrond van de financier gekeken?
• Op welke manier gaat u contact leggen met de financier?
• Hoe zorgt u ervoor dat u uitblinkt?
UITGANGSPUNTEN
• Juiste match
• Beeld over vermogen
en achtergrond van
investeerders
• Goede voorbereiding
• Uw uitstraling, eerste
indruk
UITGANGSPUNTEN
VRAGEN
• Marktbeeld
• Visie en missie
• Wat is uw ambitie?
• Heeft u een beeld van de markt?
• Doelstellingen
• Kerncompetenties
• Concreet (innovatie)
• Heeft u een omgevingsanalyse uitgevoerd?
• Wat is de unique value point van uw organisatie?
• Wat zijn uw kerncompetenties?
WAT WIL
IK?
BUSINESS
PLAN
UITGANGSPUNTEN
• Haalbaarheid plannen
> acties en verbindingen:
> acties en verbindingen:
idee
WIE KEN
IK?
© Syntens Innovatiecentrum - 2012
ONDER
NEMING
onderneming past
WERKELIJK
CONTACT
VRAGEN
ORGANISATIE
VRAGEN
• Heeft u een businessplan?
• Inzicht in potentiële
klanten en concurrenten
• Wat wilt u met het bedrijf bereiken?
• Hoe gaat u de onderneming succesvol maken?
• Inzicht in risico’s en
verplichtingen
• Financiële informatie
• Wat zijn de voordelen en welke risico’s ziet u?
• Welke financiële informatie neemt u mee?
• Financieringsbehoefte
NIEUWE VERBINDING, NIEUWE BUSINESS
Strategisch netwerken - verbindingen die tot nieuwe business leiden
NETWERK
ANALYSE
1. Waarom netwerken?
• succesvol ondernemen is
van een idee een euro
maken
• nieuwe verbindingen zijn
daarbij cruciaal
Noodzaak van Netwerken:
• Innovaties worden complexer, het innovatieproces verloopt sneller: u kunt het niet meer alleen!
• Nieuwe verbindingen zijn cruciaal bij het realiseren van innovaties (theorie P. Koudstaal en G. Bijloo: Nieuwe Verbindingen)
• Elke ondernemer maakt deel uit van een netwerk. Echter, veel ondernemers maken er onvoldoende bewust gebruik van.
van idee naar markt
Is het mogelijk het netwerk voor u te laten werken?
2. Definities
u
• wie is met wie verbonden?
• wat verbindt hen?
Knopen:
Netwerktypes:
Uitwisselingsrelatie:
Vragen:
• persoon of organisatie
• virtuele, zakelijke relatie
via social media zoals
LinkedIn, Twitter, Facebook.
• kroonjuweel
• sluitsteen
• meelifter
• rotte appel
• zwart gat
• intrigant
• lachende derde
De relatie gaat altijd twee kanten op.
Wat wisselt men uit?
• strategisch advies
• business
• kennis
• middelen
• kansen
• sociale controle
• sense making
• informeel zakelijk contact
• Welke uitwisselingsrelaties
onderhoudt u?
• Welke zou u kunnen versterken?
• Wat wisselt u met elkaar uit?
• Welke personen zijn interessant
om aan elkaar te koppelen?
• Wie zou u moeten benaderen
voor nieuwe kansen?
ander
sterk
zwak
multiplex
Patronen:
3. Patronen herkennen
• kliekjes
• gaten
• hub
• dichtheid
• diversiteit
• randen van het netwerk
• welk type netwerker bent
u?
• waar staat u nu?
• waar wilt u naar toe?
4. Strategisch netwerken
Vragen:
rest
rest
rest
U
rest
rest
• Wat valt u op aan uw netwerk?
• Waar staat u?
• Kliekjes?
• Rol: specialist of allround?
• Strategie: diepte of breedte?
• Mist er iets, wie bent u vergeten?
• Wie is nu te belangrijk?
• Wat heeft u nu nodig?
rest
Succesfactoren: wat maakt succesvolle netwerkers zo effectief?
• het vermogen om nieuwe netwerken aan te boren, aan te trekken (aantrekkingskracht)
• het vermogen om afscheid te nemen van oude netwerken
• hoe onderhoudt u uw
netwerk?
• hoe kunt u uw netwerk
gebruiken om tot nieuwe
business te komen?
• de mate van groei in het netwerk
zie ommezijde om te bepalen wat u kunt
doen om succesvol te netwerken
in elke fase van het innovatieproces.
• uniciteit (uitwisselbaarheid): hebben wij hetzelfde netwerk, wat maakt mij uniek?
Ontwikkeld door Syntens in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam
NIEUWE VERBINDING, NIEUWE BUSINESS
NIEUWE VERBINDING, NIEUWE BUSINESS
© Syntens Innovatiecentrum - 2013
groeien
commercialiseren
starten
De rode loper Groeiscan: checklist commercialisatiefase
COMMERCIALISATIEFASE
De verkoop en vermarkting staan centraal. Er zit veel
aandacht in marketing en verkoop richting klanten,
distributeurs, verkoopagenten. Cash-flow wordt
belangrijk. De technologie en applicaties is zijn marktrijp. Bestaansrecht onderneming wordt bewezen.
2
TECHNOLOGIE, PRODUCT EN DIENST
Oplossen kinderziekten
Verkrijgen constante productkwaliteit
Kostprijs, schaalvergroting
Assortimentsplanning
Commercialiseren van licenties
Groeifasen
MARKT EN MARKETING
Verkoopprijs / klantwaarde
Behoeftenonderzoek, propositie
Segmentatie, aangepast aanbod
TECHNOLOGIE, PRODUCT
EN DIENST
ONDERNEMERSCHAP
Afzetkanalen
Openstaan voor klantfeedback, flexibiliteit
Durven: contact leggen, investeren
Vermogen controle te houden
Internationaal
Presentatie (schap, internet)
ONDERNEMERSCHAP
Pilot introductie
Sturen op cijfers
Promotie – groeiversnellend plan
Opschaling bedrijfsactiviteiten
Organisatie marktfeedback
MARKT
Commerciële vaardigheden
Visie marktontwikkelingen / concurrentie
Leiderschap
STRATEGIE
Introductie- en groeistrategie, voorbij kantelpunt
STRATEGIE
Risicomanagement – anticiperen op
marktverandering
FINANCIËN EN
FINANCIËN EN FINANCIERING
Verdienmodel(len): kennis / product / dienst
Cashflow prognoses
FINANCIERING
Businessplanning – beheersing en opschaling
Financiële controle
Middellange termijn roadmaps PMTO
Voorfinanciering
Plan B: wat als het niet aanslaat
Betalingsvoorwaarden
NETWERK
Debiteuren/crediteuren beheer
Anticipatie op markt ontwikkelingen
ORGANISATIE
Scenario’s financieringsbehoefte
Subsidies (internationale) vermarkting
(Eigen) salaris
NETWERK
ORGANISATIE
Samenwerking marktbenadering,
Projectmatige aanpak
(voor)financiering
Opschalen productie
Kennispartners marktkennis
Logistiek, leveringen
Ketenpartners
Kwaliteitszorg, retouren, klachten, service
Business netwerk
Bereikbaarheid, huisvesting, showroom
Dealer- / agenten- / servicenetwerk
Processen, ICT, traceerbaarheid
Internationaal netwerk
Personeel, contracten, taakverdeling, beloning
Fiscaal, juridisch en bedrijfskundig advies
Competenties, leren en ontwikkelen
Wissel adviseurs
NIEUWE VERBINDING, NIEUWE BUSINESS
© Syntens Innovatiecentrum - 2013
2
TECHNOLOGIE, PRODUCT EN DIENST
NAAM BEDRIJF:
> acties en verbindingen:
DATUM:
groeien
starten
comm ercialiseren
De rode loper Groeiscan: actieplan commercialisatiefase
ADVISEUR:
MARKT EN MARKETING
> acties en verbindingen:
ONDERNEMERSCHAP
> acties en verbindingen:
TECHNOLOGIE, PRODUCT
EN DIENST
ONDERNEMERSCHAP
MARKT
STRATEGIE
STRATEGIE
> acties en verbindingen:
FINANCIËN EN
FINANCIERING
FINANCIËN EN FINANCIERING
> acties en verbindingen:
NETWERK
ORGANISATIE
Wegwijzer slimmer financieren: investeren in nieuwe business
NIEUWE
BUSINESS
VRAGEN
UITGANGSPUNTEN
• Wat zijn uw ondernemersvaardigheden?
• Hoe presenteert u die aan een financier?
• Focus op commerciële
• Wat is de focus van uw pitch?
• Wat doet u om de ander te overtuigen?
• Welke competenties benadrukt u?
NETWERK
KENNIS
& VAARDIG
HEDEN
kennis en vaardigheden
• Persoonlijke ‘chemie’
• Realisme
• Adviseerbaarheid
• Korte, visuele presentatie
UITGANGSPUNTEN
VRAGEN
• Sterkten en zwakten en
• Waarom bent u ondernemer?
hoe u ze gebruikt
WIE BEN
IK?
• Wat zijn uw normen en waarden?
• Bent u een werkgever of werkt u liever zelfstandig?
• Toekomstbeeld
• Hoe gaat u met
tegenslagen om
• Hoe speelt u in op moeilijke situaties?
• Wat is uw toekomstperspectief? En hoe gaat u zich
• Ontwikkelmogelijkheden
ontwikkelen?
ONDER
NEMER
VRAGEN
• Heeft u een beeld over welke externe partijen er zijn voor
financiering? En welke soort financieringsbehoefte bij u past?
• Heeft u in uw naaste omgeving gekeken naar financieringsmogelijkheden?
• Zoekt u alleen geld of ook ondersteuning bij de bedrijfsvoering?
• Wat zijn uw eigen mogelijkheden m.b.t. garanties etc.?
• Heeft u contact met andere ondernemers?
UITGANGSPUNTEN
• Marktbeeld aanbieders
• Eigen mogelijkheden
NET
WERK
• Kennis delen
• Beeld wat voor soort
financiering bij uw
• Heeft u al contact met financiers gelegd?
• Heeft de financier genoeg vermogen om uw kapitaalbehoefte te
financieren?
• Heeft u naar de achtergrond van de financier gekeken?
• Op welke manier gaat u contact leggen met de financier?
• Hoe zorgt u ervoor dat u uitblinkt?
UITGANGSPUNTEN
• Juiste match
• Beeld over vermogen
en achtergrond van
investeerders
• Goede voorbereiding
• Uw uitstraling, eerste
indruk
UITGANGSPUNTEN
VRAGEN
• Marktbeeld
• Visie en missie
• Wat is uw ambitie?
• Heeft u een beeld van de markt?
• Doelstellingen
• Kerncompetenties
• Concreet (innovatie)
• Heeft u een omgevingsanalyse uitgevoerd?
• Wat is de unique value point van uw organisatie?
• Wat zijn uw kerncompetenties?
WAT WIL
IK?
BUSINESS
PLAN
UITGANGSPUNTEN
• Haalbaarheid plannen
> acties en verbindingen:
> acties en verbindingen:
idee
WIE KEN
IK?
© Syntens Innovatiecentrum - 2012
ONDER
NEMING
onderneming past
WERKELIJK
CONTACT
VRAGEN
ORGANISATIE
VRAGEN
• Heeft u een businessplan?
• Inzicht in potentiële
klanten en concurrenten
• Wat wilt u met het bedrijf bereiken?
• Hoe gaat u de onderneming succesvol maken?
• Inzicht in risico’s en
verplichtingen
• Financiële informatie
• Wat zijn de voordelen en welke risico’s ziet u?
• Welke financiële informatie neemt u mee?
• Financieringsbehoefte
NIEUWE VERBINDING, NIEUWE BUSINESS
Strategisch netwerken - verbindingen die tot nieuwe business leiden
NETWERK
ANALYSE
1. Waarom netwerken?
• succesvol ondernemen is
van een idee een euro
maken
• nieuwe verbindingen zijn
daarbij cruciaal
Noodzaak van Netwerken:
• Innovaties worden complexer, het innovatieproces verloopt sneller: u kunt het niet meer alleen!
• Nieuwe verbindingen zijn cruciaal bij het realiseren van innovaties (theorie P. Koudstaal en G. Bijloo: Nieuwe Verbindingen)
• Elke ondernemer maakt deel uit van een netwerk. Echter, veel ondernemers maken er onvoldoende bewust gebruik van.
van idee naar markt
Is het mogelijk het netwerk voor u te laten werken?
2. Definities
u
• wie is met wie verbonden?
• wat verbindt hen?
Knopen:
Netwerktypes:
Uitwisselingsrelatie:
Vragen:
• persoon of organisatie
• virtuele, zakelijke relatie
via social media zoals
LinkedIn, Twitter, Facebook.
• kroonjuweel
• sluitsteen
• meelifter
• rotte appel
• zwart gat
• intrigant
• lachende derde
De relatie gaat altijd twee kanten op.
Wat wisselt men uit?
• strategisch advies
• business
• kennis
• middelen
• kansen
• sociale controle
• sense making
• informeel zakelijk contact
• Welke uitwisselingsrelaties
onderhoudt u?
• Welke zou u kunnen versterken?
• Wat wisselt u met elkaar uit?
• Welke personen zijn interessant
om aan elkaar te koppelen?
• Wie zou u moeten benaderen
voor nieuwe kansen?
ander
sterk
zwak
multiplex
Patronen:
3. Patronen herkennen
• kliekjes
• gaten
• hub
• dichtheid
• diversiteit
• randen van het netwerk
• welk type netwerker bent
u?
• waar staat u nu?
• waar wilt u naar toe?
4. Strategisch netwerken
Vragen:
rest
rest
rest
U
rest
rest
• Wat valt u op aan uw netwerk?
• Waar staat u?
• Kliekjes?
• Rol: specialist of allround?
• Strategie: diepte of breedte?
• Mist er iets, wie bent u vergeten?
• Wie is nu te belangrijk?
• Wat heeft u nu nodig?
rest
Succesfactoren: wat maakt succesvolle netwerkers zo effectief?
• het vermogen om nieuwe netwerken aan te boren, aan te trekken (aantrekkingskracht)
• het vermogen om afscheid te nemen van oude netwerken
• hoe onderhoudt u uw
netwerk?
• hoe kunt u uw netwerk
gebruiken om tot nieuwe
business te komen?
• de mate van groei in het netwerk
zie ommezijde om te bepalen wat u kunt
doen om succesvol te netwerken
in elke fase van het innovatieproces.
• uniciteit (uitwisselbaarheid): hebben wij hetzelfde netwerk, wat maakt mij uniek?
Ontwikkeld door Syntens in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam
NIEUWE VERBINDING, NIEUWE BUSINESS
NIEUWE VERBINDING, NIEUWE BUSINESS
© Syntens Innovatiecentrum - 2013
groeien
commercialiseren
starten
De rode loper Groeiscan: checklist doorgroeifase
GROEIFASE
De onderneming is ‘in business’. De klantvragen en
marktmogelijkheden vragen om een grotere capaciteit.
De organisatie moet veranderen van ad-hoc naar
gestructureerd. Er is behoefte aan een visie op organisatiegroei. Door opschaling en investeringen kan dit een
kapitaalsintensieve en risicovolle stap zijn.
3
TECHNOLOGIE, PRODUCT EN DIENST
Feilloos product, kwaliteitsbeheersing
Productieopschaling, doorloopsnelheid
Optimalisatie product en productie
Design for assembly, design for mass
manufacturing
Groeifasen
Rationalisaties (kostprijsverlagingen)
Time to market innovaties
Aanstellen CTO: onderzoek en ontwikkeling
MARKT EN MARKETING
ONDERNEMERSCHAP
Veranderende rol ondernemer
Vermogen om te organiseren
Marketing processen inrichten
TECHNOLOGIE, PRODUCT
EN DIENST
Leiderschap, delegeren, aansturen medewerkers
Marktfeedback processen
ONDERNEMERSCHAP
Trendspotting, verbinden kansen aan R&D
Aanstellen CMO: verkoop / marketing
(ad hoc -> processen)
Omgaan met belangen/conflicten
MARKT
Veranderend MT, rechtspersoon
Werken in vs aan je bedrijf
STRATEGIE
Groeiambities expliciet
FINANCIËN EN FINANCIERING
STRATEGIE
Voldoende rendement
Propositie naar investeerders
Investeerders wisselen
Risicospreiding door holdingstructuur
Groeistrategieën (Ansoff)
Groeipotentie gevalideerd
Houden van focus
FINANCIËN EN
Lange termijn roadmaps PMTO
FINANCIERING
Portfoliomanagement (KOPI)
Heroverwegen make / buy
Aanstellen CFO: financiën en fiscaal
Risicomanagement
NETWERK
ORGANISATIE
NETWERK
ORGANISATIE
Financieringsnetwerk, accountant
Organisatiediagram
Business netwerk
HR afdeling, beloning, competenties
Internationaal netwerk
Vinden, boeien en binden personeel
Kennisnetwerk
Sleutelfiguren organisatie
Aantrekken personeel
Leiderschap, managementstijl
Ondernemersnetwerk, leren van elkaar
Collega’s die niet mee (kunnen) groeien, vertrekken
Branche- of ondernemersvereniging
Kernwaarden
Adviseurs wisselen of meegroeien
Slimmer werken
Heroverwegen keteninrichting
NIEUWE VERBINDING, NIEUWE BUSINESS
© Syntens Innovatiecentrum - 2013
3
TECHNOLOGIE, PRODUCT EN DIENST
NAAM BEDRIJF:
> acties en verbindingen:
DATUM:
ADVISEUR:
groeien
starten
commercialiseren
De rode loper Groeiscan: actieplan doorgroeifase
MARKT EN MARKETING
> acties en verbindingen:
ONDERNEMERSCHAP
> acties en verbindingen:
TECHNOLOGIE, PRODUCT
EN DIENST
ONDERNEMERSCHAP
MARKT
STRATEGIE
STRATEGIE
> acties en verbindingen:
FINANCIËN EN
FINANCIERING
FINANCIËN EN FINANCIERING
> acties en verbindingen:
NETWERK
ORGANISATIE
Wegwijzer slimmer financieren: investeren in nieuwe business
NIEUWE
BUSINESS
VRAGEN
UITGANGSPUNTEN
• Wat zijn uw ondernemersvaardigheden?
• Hoe presenteert u die aan een financier?
• Focus op commerciële
• Wat is de focus van uw pitch?
• Wat doet u om de ander te overtuigen?
• Welke competenties benadrukt u?
NETWERK
KENNIS
& VAARDIG
HEDEN
kennis en vaardigheden
• Persoonlijke ‘chemie’
• Realisme
• Adviseerbaarheid
• Korte, visuele presentatie
UITGANGSPUNTEN
VRAGEN
• Sterkten en zwakten en
• Waarom bent u ondernemer?
hoe u ze gebruikt
WIE BEN
IK?
• Wat zijn uw normen en waarden?
• Bent u een werkgever of werkt u liever zelfstandig?
• Toekomstbeeld
• Hoe gaat u met
tegenslagen om
• Hoe speelt u in op moeilijke situaties?
• Wat is uw toekomstperspectief? En hoe gaat u zich
• Ontwikkelmogelijkheden
ontwikkelen?
ONDER
NEMER
VRAGEN
• Heeft u een beeld over welke externe partijen er zijn voor
financiering? En welke soort financieringsbehoefte bij u past?
• Heeft u in uw naaste omgeving gekeken naar financieringsmogelijkheden?
• Zoekt u alleen geld of ook ondersteuning bij de bedrijfsvoering?
• Wat zijn uw eigen mogelijkheden m.b.t. garanties etc.?
• Heeft u contact met andere ondernemers?
UITGANGSPUNTEN
• Marktbeeld aanbieders
• Eigen mogelijkheden
NET
WERK
• Kennis delen
• Beeld wat voor soort
financiering bij uw
• Heeft u al contact met financiers gelegd?
• Heeft de financier genoeg vermogen om uw kapitaalbehoefte te
financieren?
• Heeft u naar de achtergrond van de financier gekeken?
• Op welke manier gaat u contact leggen met de financier?
• Hoe zorgt u ervoor dat u uitblinkt?
UITGANGSPUNTEN
• Juiste match
• Beeld over vermogen
en achtergrond van
investeerders
• Goede voorbereiding
• Uw uitstraling, eerste
indruk
UITGANGSPUNTEN
VRAGEN
• Marktbeeld
• Visie en missie
• Wat is uw ambitie?
• Heeft u een beeld van de markt?
• Doelstellingen
• Kerncompetenties
• Concreet (innovatie)
• Heeft u een omgevingsanalyse uitgevoerd?
• Wat is de unique value point van uw organisatie?
• Wat zijn uw kerncompetenties?
WAT WIL
IK?
BUSINESS
PLAN
UITGANGSPUNTEN
• Haalbaarheid plannen
> acties en verbindingen:
> acties en verbindingen:
idee
WIE KEN
IK?
© Syntens Innovatiecentrum - 2012
ONDER
NEMING
onderneming past
WERKELIJK
CONTACT
VRAGEN
ORGANISATIE
VRAGEN
• Heeft u een businessplan?
• Inzicht in potentiële
klanten en concurrenten
• Wat wilt u met het bedrijf bereiken?
• Hoe gaat u de onderneming succesvol maken?
• Inzicht in risico’s en
verplichtingen
• Financiële informatie
• Wat zijn de voordelen en welke risico’s ziet u?
• Welke financiële informatie neemt u mee?
• Financieringsbehoefte
NIEUWE VERBINDING, NIEUWE BUSINESS
Strategisch netwerken - verbindingen die tot nieuwe business leiden
NETWERK
ANALYSE
1. Waarom netwerken?
• succesvol ondernemen is
van een idee een euro
maken
• nieuwe verbindingen zijn
daarbij cruciaal
Noodzaak van Netwerken:
• Innovaties worden complexer, het innovatieproces verloopt sneller: u kunt het niet meer alleen!
• Nieuwe verbindingen zijn cruciaal bij het realiseren van innovaties (theorie P. Koudstaal en G. Bijloo: Nieuwe Verbindingen)
• Elke ondernemer maakt deel uit van een netwerk. Echter, veel ondernemers maken er onvoldoende bewust gebruik van.
van idee naar markt
Is het mogelijk het netwerk voor u te laten werken?
2. Definities
u
• wie is met wie verbonden?
• wat verbindt hen?
Knopen:
Netwerktypes:
Uitwisselingsrelatie:
Vragen:
• persoon of organisatie
• virtuele, zakelijke relatie
via social media zoals
LinkedIn, Twitter, Facebook.
• kroonjuweel
• sluitsteen
• meelifter
• rotte appel
• zwart gat
• intrigant
• lachende derde
De relatie gaat altijd twee kanten op.
Wat wisselt men uit?
• strategisch advies
• business
• kennis
• middelen
• kansen
• sociale controle
• sense making
• informeel zakelijk contact
• Welke uitwisselingsrelaties
onderhoudt u?
• Welke zou u kunnen versterken?
• Wat wisselt u met elkaar uit?
• Welke personen zijn interessant
om aan elkaar te koppelen?
• Wie zou u moeten benaderen
voor nieuwe kansen?
ander
sterk
zwak
multiplex
Patronen:
3. Patronen herkennen
• kliekjes
• gaten
• hub
• dichtheid
• diversiteit
• randen van het netwerk
• welk type netwerker bent
u?
• waar staat u nu?
• waar wilt u naar toe?
4. Strategisch netwerken
Vragen:
rest
rest
rest
U
rest
rest
• Wat valt u op aan uw netwerk?
• Waar staat u?
• Kliekjes?
• Rol: specialist of allround?
• Strategie: diepte of breedte?
• Mist er iets, wie bent u vergeten?
• Wie is nu te belangrijk?
• Wat heeft u nu nodig?
rest
Succesfactoren: wat maakt succesvolle netwerkers zo effectief?
• het vermogen om nieuwe netwerken aan te boren, aan te trekken (aantrekkingskracht)
• het vermogen om afscheid te nemen van oude netwerken
• hoe onderhoudt u uw
netwerk?
• hoe kunt u uw netwerk
gebruiken om tot nieuwe
business te komen?
• de mate van groei in het netwerk
zie ommezijde om te bepalen wat u kunt
doen om succesvol te netwerken
in elke fase van het innovatieproces.
• uniciteit (uitwisselbaarheid): hebben wij hetzelfde netwerk, wat maakt mij uniek?
Ontwikkeld door Syntens in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam
NIEUWE VERBINDING, NIEUWE BUSINESS
NIEUWE VERBINDING, NIEUWE BUSINESS
© Syntens Innovatiecentrum - 2013
Download