Doopselboekje-eenkind

advertisement
- Ontvangst Welkom
Kruisteken en aansteken van de Paaskaars
Wij zijn hier bijeen in de naam van God
die wij noemen: Vader, Zoon en heilige Geest.
Allen: Amen
Openingsgebed
Goede God,
wij zijn hier gekomen voor de doop van ……
Wij bidden om uw zegen over dit kind
en over haar/zijn toekomst.
Samen:
God, U bent de oorsprong van alle leven,
de bron waaruit ons bestaan voortkomt.
Wij danken U omdat U dit kind
uit uw liefde geboren laat worden
en aan ons toevertrouwt.
Daarom vragen wij U:
wil …… en ons allen
behoeden en beschermen
alle dagen van haar/zijn leven. Amen.
Naamgeving en doopaanvraag
Ieder mens is uniek en heeft een eigen naam.
Door die naam ben je iemand
en mag je gekend worden bij God en onder de mensen.
Beste ouders,
vertel ons welke naam hebt u aan uw kind gegeven?
……
Met deze namen worden jullie opgenomen in onze gemeenschap.
Moge deze namen geschreven staan in het boek des levens
en gegrift in de palm van Gods hand.
-1-
Beste ouders,
jullie zijn hier naar toe gekomen met jullie kind.
Wat verlangen jullie voor jullie kind
van de kerkgemeenschap van God ?
Zij antwoorden:
Wij verlangen dat … gedoopt wordt.
(Ofwel 2) Naamgeving en doopaanvraag
Als mensen van elkaar houden
dan noemen zij elkaar bij hun naam.
Als twee mensen een kindje krijgen
dan geven zij aan hun kind een naam.
Die naam drukt hun liefde en hun verwachting uit.
Die naam blijft een leven lang.
Ontelbare malen wordt hij genoemd
en telkens weer is er iemand die ernaar luistert.
De naam is het eerste geschenk dat ouders aan hun kind geven.
Ouders, wanneer jullie je kind een naam geven,
dan zeggen jullie daarmee ook:
wij als ouders geven jou deze naam,
maar jij bent niet ons bezit:
wij hebben je niet,
maar jij bent zelf een eigen persoon.
En jij mag ons vader en moeder noemen.
Dat wil zeggen:
wij willen er zijn voor jou.
Beste ouders, welke naam hebben jullie
aan je kindje gegeven?
……
Met deze namen zullen jullie door het leven gaan.
Met deze namen zullen de mensen jou voortaan kennen.
Jouw naam staat voorgoed geschreven
in het boek des levens,
in de palm van Gods hand.
-2-
Beste ouders,
jullie zijn hier naar toe gekomen met jullie kind.
Wat verlangen jullie voor jullie kind
van de kerkgemeenschap van God ?
Zij antwoorden:
Wij verlangen dat … gedoopt wordt.
Doopbelofte
Beste ouders, jullie vragen het doopsel voor je kind.
beloven jullie om voor jullie kind
een goede moeder en goede vader te zijn?
Ja, dat beloven wij.
Beloven jullie je kind trouw te blijven
en met alle zorg te omringen,
wat de toekomst ook brengen zal?
Om haar/hem te eerbiedigen waar zij/hij ook zal gaan
steeds indachtig dat jullie kind uit Gods Liefde geboren is.
Ja, dat beloven wij.
Hebben jullie de bedoeling om je kind
op te voeden in de Geest van Jezus Christus?
Willen jullie haar/hem laten opgroeien
in vertrouwen op Gods Liefde
en daarmee grootbrengen in de Geest van het Evangelie?
Ja, dat beloven wij.
Beste peters en meters,
zijn jullie bereid de ouders in hun taak bij te staan?
Beloven jullie om een bijzondere liefde, aandacht
en zorg aan …… te schenken
en willen jullie zo meewerken aan haar/zijn levensgeluk?
Ja, dat beloven wij.
De voorganger geeft een kruisje op het voorhoofd. Ouders, peter
en meter geven ook een kruisteken op het voorhoofd van hun kind.
-3-
- Rond het Woord (Mogelijk lezing van tekst naar eigen keuze)
Gedicht voor een kind
Jij bent gedragen om verlost te worden;
de streng die je bond
aan het lichaam van je moeder
moest verbroken worden
om je te laten leven.
Dit mogen we nooit vergeten
Jij bent geen bezit.
Wij hebben jou niet,
jij hebt óns om je te leiden
te beschermen, te bewaren voor angst
om je te zeggen
dat je niet bang hoeft te zijn
als het onweert
en met je zingen in de nacht.
Wij zijn de toeschouwers
aan de rand van je leven
we mogen je gade slaan
terwijl je speelt
en naar je lachen
terwijl je verloren bent
in wat je ziet en doet.
We zien je langzaam
worden wie je bent
we houden de weg open
naar je geluk en trachten te verhinderen
dat je wordt wat je niet kunt zijn.
Al wat wij voor je doen is voorlopig:
je moet ons niet worden,
je moet jezelf worden,
je moet worden waarheen je wijst:
je eigen wonder.
-4-
Evangelie volgens Marcus (10,13-16)
De mensen brachten kinderen bij Jezus met de bedoeling dat Hij ze
zou aanraken. Maar bars wezen de leerlingen ze af. Toen Jezus dit
zag, zei Hij verontwaardigd: “Laat de kinderen toch bij mij komen
en houdt ze niet tegen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het
Rijk van God. Voorwaar, Ik zeg jullie: wie het Rijk van God niet
aanneemt als een kind, zal er zeker niet binnengaan.” Daarop
omarmde Hij ze en zegende hen en legde hun de handen op.
(Ofwel 2) Evangelie volgens Lucas (15, 4-10)
Jezus vertelde hen de volgende gelijkenis: “Wanneer iemand onder
u honderd schapen heeft en er één verliest, laat hij dan niet de
negenennegentig in de wildernis achter, om op zoek te gaan naar
het verlorene totdat hij het vindt? En als hij het schaap vindt, legt
hij het vol vreugde op zijn schouders. En hij gaat naar huis, roept
zijn vrienden en buren bij elkaar en zegt hun: Deelt in mijn
vreugde, want mijn schaap dat verloren was geraakt, heb ik
gevonden. Ik zeg jullie: zo is er vreugde bij de engelen van God
over één zondaar zie zich bekeert.
(Ofwel 3) Evangelie volgens Lucas (2, 41-50)
leder jaar reisden de ouders van Jezus bij gelegenheid van het
Paasfeest naar Jeruzalem. En overeenkomstig het gebruik bij dit
feest gingen zij opnieuw daarheen toen Hij twaalf jaar geworden
was. Maar na afloop van die dagen keerden zij naar huis terug. Het
kind Jezus bleef echter in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders
het wisten. In de mening dat Hij zich bij de karavaan bevond,
gingen zij een dagreis ver, en zochten Hem toen onder familieleden en bekenden. Omdat zij Hem niet vonden keerden zij al
zoekende naar Jeruzalem terug. Pas na drie dagen vonden zij Hem
in de tempel, waar Hij te midden van de leraren zat naar wie Hij
luisterde en aan wie Hij vragen stelde. Allen die Hem hoorden
waren verbaasd over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn
ouders Hem daar opmerkten stonden zij verslagen. Zijn moeder zei
tot Hem: “Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan? Denk toch
eens met wat een pijn uw vader en ik naar U hebben gezocht."
-5-
Maar Hij antwoordde: “Wat hebt ge toch naar Mij gezocht? Wist ge
dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn” Zij begrepen
echter niet wat Hij daarmee bedoelde.
(Ofwel 4) Evangelie volgens Marcus (1, 9-11)
In die tijd vertrok Jezus uit Nazareth in Galilea en liet zich in de
Jordaan door Johannes dopen. En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit
het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als
een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel, die
sprak: “Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik
welbehagen.”
(Ofwel) Bijbellezing naar eigen keuze
Voorbede
- Doopsel –
Zegening en aanroeping van God over het water
Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
-6-
(Ofwel 2) Geloofsbelijdenis
Ik geloof dat ik nooit alleen ben
dat God bij mij is,
dat hij mijn Vader is.
Ik geloof dat Jezus Christus
is gekomen om vrije mensen
van ons te maken.
Ik geloof dat Gods Geest
in ons leeft en werkt
en ons aanzet tot liefde en goedheid.
Ik geloof dat God voor ons het leven wil,
vandaag en altijd. Amen.
(Indien gewenst) Persoonlijk woord van de ouders
Handoplegging
(Uitnodiging tot handoplegging en daarna bidden wij samen:)
Goede God, geef kracht aan dit kind
om sterk te staan in onze wereld
die vaak zo hard en kil kan zijn.
Neem nooit uw hand van haar/hem weg.
Help ons dat wij dit kind mogen beschermen
in goedheid, liefde en trouw.
Dopen met water
Zalving met chrisma
Ontsteken van de doopkaars
(Indien gewenst) Persoonlijk woord van de ouders
- Slot (Indien gewenst, naar eigen keuze) Lezing of gebed
-7-
Voorbede
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
En leidt ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Collecte
(Mogelijk) Gebed tot Maria
Maria, als moeder van Jezus,
weet U wat het zeggen wil om nieuw leven te ervaren
en zich te verheugen over de geboorte van een kind.
U kent ook de zorg en de verantwoordelijkheid
die het met zich meebrengt om een kind groot te brengen.
Maria, wij vragen U, help ons daarbij.
Omgeef …… met uw moederlijke zorg en bescherm haar/hem.
Mogen zij/hij en haar/zijn ouders
steun en vertrouwen vinden bij U.
Wees gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.
En gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.
Wegzending en zegen
-8-
Download