Handig met getallen 2 (HMG2)

advertisement
Handig met getallen 2 (HMG2)
Erratum Verhoudingen
De paginanummering van deze correcties is gebaseerd op de uitgave Handig met getallen 2 (ISBN:
978 94 90681 036, 1e druk, 1e oplage) dat alle vier de onderdelen van domein 2 (Verhoudingen,
Procenten, Breuken en Kommagetallen) behandelt.
Heb je het boek Handig met getallen 2a (ISBN: 978 94 90681 180, 1e druk, 1e en volgende oplagen)
dat de onderdelen Verhoudingen en Procenten behandelt, houdt er dan rekening mee dat:
- er in de correcties bij Verhoudingen (hoofdstuk 1) steeds twee paginacijfers aangegeven zijn:
het eerste verwijst naar HMG2, het tweede naar HMG2a;
- de correcties voor pagina 11 (HMG2) gelden voor pagina 137 van HMG2a.
Correcties Hoofdstuk Verhoudingen:
Bladzijde
Vindplaats
Paragraaf
Inleiding/1.12 11/137 4e regel onder
‘Recht
evenredig
verband’
Inleiding/1.12 11/137 Bij ‘Omgekeerd
evenredig
verband’
Inleiding/1.12
11/137
2e regel van
onderen
Correctie
Tussen 36.000’en ‘m’ moet een spatie staan.
De eerste zin moet zijn:
Een omgekeerd evenredig verband tussen twee grootheden
wordt weergegeven in een tabel waarin de getallen per paar
het zelfde product hebben.
De zin: ‘In deze verhouding is het enzovoorts’, moet
worden vervangen door: ‘In dit verband is het
18/15
3 schema,
enzovoorts..’.
Het verticale streepje in de derde rij moet ongeveer een cm
1.3
29/27
midden pagina
Opgave 11a
naar links, onder het streepje dat achter de vierde M staat.
Getal 126 moet 136 zijn. Het antwoord wordt: 51 en 85.
1.4
32/30
Achter ‘inhoud’ toevoegen: (ml)
1.4
32/30
2e regel onder
het schema
3e regel onder
het schema
1.4
44/42
‘kunnen’ moet zijn: ‘kunt’
1.4
50/48
3e regel,
strategie 3
Opgave 18
1.4
50/48
Toepassing 3
1.4
50/48
1.4
51/49
Toepassing 3,
laatste zin
1e regel onder
de ridder
Overal de term ‘vergrotingsfactor’ gebruiken i.p.v.
‘verkleiningsfactor’. Dat is wiskundig zuiverder.
‘Omdat de schaal een verhoudingsgetal is, enzovoort’, moet
zijn: ‘Omdat de schaal een verhouding weergeeft. Enzovoort’.
Het woord 'verkleiningsfactor' vervangen door
'vergrotingsfactor’.
1.2
e
De zinsnede ‘omgekeerd evenredige verhouding’ vervangen
door: ‘omgekeerd evenredig verband’
‘verhoudingen’ moet zijn: ‘Verhoudingen’
1
Vindplaats
Paragraaf Bladzijde
e
1.4
52/50
3 regel
1.4
52/50
1.4
52/50
4e regel van
onderen
laatste regel
e
Correctie
Het woord 'verhoudingstabel' vervangen door 'tabel'.
Tussen ‘8,67’ en ‘cm’ moet een spatie staan.
Het woord 'verhoudingstabel' vervangen door 'tabel'
1.4
53/51
6 regel
Het woord 'verhoudingstabel' vervangen door 'tabel'
1.4
58/56
De groepsgrootte moet ‘10 tot 50 kinderen’ zijn.
1.4
58/56
Voorbeeld 1,
onder c
4e regel boven
de tabel
1.4
59/57
2e regel
De klasgrootte is 35 leerlingen.
1.4
59/57
1.4
63/61
Opgave 1, 1
regel
Opgave 5
e
e
e
Moet zijn: Op de verticale as moeten we een schaalverdeling
maken van 0 tot 100 smarties.
Achter ‘1,5 liter’ toevoegen: ‘(1.500 ml)’
De tekening is Opgave 5a.
1.4
64/62
1 en 2 regel
Het woord ‘verhouding’ vervangen door ‘verband’.
1.4
64/62
Opgave 5a
Moet zijn: Opgave 5b.
1.4
64/62
Opgave 5b
Moet zijn: Opgave 5c
1.4
64/62
1.5
66/64
Tekst moet zijn: Teken hieronder een grafiek van het verband
tussen de lengte van de diagonalen van een ruit met een
oppervlakte, enzovoort.
De letter c in de tekeningen vervalt [5 keer]
1.5
67/65
Opgave 5b
(oorspronkelijke
nummering)
Tekeningen van
de kubussen
Bovenste
tekening
1.5
67/65
Balken omwisselen: eerst de grote, daarnaast de kleine.
1.5
67/65
1.5
67/65
1.5
67/65
Onderste 2
tekeningen
4e regel van
onderen
2e regel van
onderen
onderste regel
1.6
85/83
Voorbeeld 3
Moet zijn: De vergelijking van de inhouden van de grote balk en de
kleine balk.
Moet zijn: De verhouding van overeenkomstige oppervlaktes is 3 x
3 : 2 x 2 = 9 : 4, de…, enzovoorts.
Moet zijn: De verhouding van de inhouden is
3 x 3 x 3 : 2 x 2 x 2 = 27 : 8, de inhoud…, enzovoorts.
Moet zijn: Voorbeeld 4
2
Vindplaats
Paragraaf Bladzijde
1.7
91/89
Opgave 7
Correctie
Invoegen: het werk van Almira
1.7
95/93
Bovenaan de
pagina
Naast Soufyan invoegen: het werk van Esma
1.7
95/93
Opgave 10
1.7
95/93
Opgave 10b
Titel opgave moet zijn: Gebruik de strategieën van Soufyan en
Esma
De eerste regel vervalt.
1.8
96/94
1e regel
In dit hoofdstuk’ vervangen door ‘In deze paragraaf’
1.8
107/105
Opgave 15
De reeks ‘1 - 1 - 3 - 5 - enz.’ moet zijn: ‘1 - 1 - 2 - 3 - 5 – enz.’
1.8
109/107
7e regel
Voor ‘∏-taart’ een aanhalingsteken toevoegen.
1.9
121/119
Opgave 1
Instructie onder de titel moet zijn:
‘Noteer de verhoudingen en schrijf de verhoudingen met…,
enzovoort.’
Antwoord wordt:
[d : g] 1 : 10, [d : d] 1 : 9
1.9
126/124
Opgave 8
Titel opgave moet zijn: Grafiek van twee grootheden in een
omgekeerd evenredig verband
3
Download