PARATE KENNIS CHEMIE 3e JAAR

advertisement
PARATE KENNIS CHEMIE 3e JAAR
ZUIVERE STOF
één stof, gekenmerkt door welbepaalde fysische constanten zoals kooktemperatuur, massadichtheid, … .
MENGSEL
bestaat uit meerdere zuivere stoffen, de kooktemperatuur, massadichtheid, … zijn afhankelijk van de
samenstelling van het mengsel.
ENKELVOUDIGE STOF
Een stof die is opgebouwd uit één atoomsoort
SAMENGESTELDE STOF
Een stof die is opgebouwd uit meerdere atoomsoorten
ANALYSE
een reactie waarbij een stof ontleed wordt in nieuwe stoffen
SYNTHESE
een reactie waarbij stoffen worden samengevoegd tot een nieuwe stof
BOUW VAN EEN ATOOM
Een atoom bestaat uit:
- een kleine, massieve, positieve kern (protonen en neutronen)
- een grote, ijle, negatieve elektronenmantel.
lading
kern
mantel
proton (p+)
+1
neutron (no)
0
elektron (e-)
-1
ATOOM
Kleinste deeltje waaruit een stof is opgebouwd
ELEMENTEN
H Li Be B C N O F Na Mg Al Si P S Cl K Ca Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ge As Br Ag Cd Sn
Sb I Ba Pt Au Hg Pb U Pu He Ne Ar Kr Xe Rn
1
ENKELE BELANGRIJKE TRIVIALE NAMEN
H2O
water
NH3
ammoniak
MOLECULE
groepering van atomen
INDEX
aantal keer dat een atoom voorkomt in een molecule
COEFFICIENT
geeft het aantal moleculen of atomen weer
NAAM ENKELVOUDIGE STOFFEN
H2 N2 O2 F2 Cl2 Br2 I2
O3 P4 S8
DIATOMISCHE MOLECULEN
H2 N2 O2 F2 Cl2 Br2 I2
INFORMATIE UIT HET PERIODIEK SYSTEEM KUNNEN OPZOEKEN
atoomnummer (Z)
massagetal (A)
A
elektronegatieve waarde
Z
groep & periode
X
GROEP
elementen behoren tot eenzelfde groep als ze evenveel valentie-elektronen bezitten
PERIODE
elementen met evenveel gevulde schillen behoren tot dezelfde periode
BELANGRIJKE GROEPEN IN HET PERIODIEK SYSTEEM
Alkalimetalen
Aardalkalimetalen
Aardmetalen
Koolstofgroep
Stikstofgroep
Zuurstofgroep
Halogenen
Edelgassen
VALENTIE-ELEKTRONEN
elektronen op de buitenste schil
OCTETSTRUCTUUR = EDELGASCONFIGURATIE
8 elektronen op de buitenste schil
ELEKTRONEGATIEVE WAARDE (EN-waarde – ENW)
De elektronegatieve waarde is een maat voor de kracht waarmee een gebonden atoom de
bindingselektronen aantrekt.
Metalen hebben een kleine EN-waarde; ze geven dus gemakkelijk elektronen af.
Niet-metalen hebben een grote EN-waarde; ze trekken gemakkelijk elektronen aan.
2
IONVERBINDING
Verbinding tussen positieve en negatieve ionen.
Verbinding tussen een metaal (positief ion) en een niet-metaal (negatief ion).
Bij een ionverbinding is het verschil in EN-waarde groter dan of gelijk aan 1,6.
COVALENTE VERBINDINGEN (ATOOMVERBINDING)
Verbinding tussen niet-metalen.
Bij een covalente verbinding is het verschil in EN-waarde kleiner dan 1,6.
ATOOMMASSA-EENHEID
massa van 1 proton of 1 neutron (1 u = 1,66.10-27 kg)
MOLAIRE MASSA (M)
massa van één mol deeltjes (uitgedrukt in g/mol), zie PSE
HOEVEELHEID STOF (n)
uitgedrukt in mol
1 mol = 6,02 .1023 deeltjes
n = m/M
GETAL VAN AVOGADRO
6,02 .1023 deeltjes
CHEMISCH REKENEN
Massa (m)
gram
xM
:M
Hoeveelheid
stof (n)
mol
: NA
Aantal deeltjes
x NA
EXO- EN ENDOENERGETISCHE REACTIES
exo-energetische reactie: reactie waarbij energie vrijkomt
endo-energetische reactie: reactie waarbij energie nodig is
REACTIEVERGELIJKINGEN UITBALANCEREN
REACTIEVERGELIJKINGEN OPSTELLEN AAN DE HAND VAN GEGEVEN FORMULES
H2
knalgas
O2
nodig voor de verbranding
3
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards