Aanvullende toelichting bij het strategische en financiële

advertisement
Aanvullende toelichting bij het strategische en financiële meerjarenplan
2014-2019
1. Toelichting strategische doelstellingen (of ‘beleidsdoelstellingen’)
1.1. De strategische doelstelling “We nemen een voorbeeldfunctie op door het energieverbruik van
onze stedelijke diensten jaarlijks met 3% te reduceren en door als Gentse gemeenschap
zelfvoorzienend te zijn op vlak van elektriciteit (100% groene stroom)” komt in de huidige versie
van het strategische en financiële overzichtsrapport MG002 (boek 5) niet naar voor.
Dit heeft te maken met het feit dat de operationalisering voorlopig uitgewerkt werd onder de
strategische doelstelling “We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze
systemen en patrimonium” (SD00042, boek 5, p.452).
Bij BW2014 zal de strategische doelstelling m.b.t. de voorbeeldfunctie van de stedelijke diensten
echter wel verder geoperationaliseerd worden en dit via
1/ het toevoegen van de operationele doelstelling “Het vastgoed van de stedelijke diensten
wordt beheerd op basis van duurzaamheidsprincipes in functie van een dalend energieverbruik”.
De activiteit 34685 (boek 5, p.471) van de dienst Bouwprojecten zal naar hier verplaatst worden
en aangevuld worden met een nieuwe activiteit van de milieudienst: “Vorming en sensibilisering
van de gebruikers inzake energieverbruik van de gebouwen van de stad”.
2/ het verplaatsen van PR50007 – de enveloppe voor extra REG-maatregelen in het patrimonium
van de stad van SD00042 (boek 5, p. 496) naar de strategische doelstelling m.b.t. de
voorbeeldfunctie van de stedelijke diensten
Zoals in punt 2.1. verder wordt verduidelijkt, zullen projecten beginnend met cijfer 5 tijdens de
realisatie van het meerjarenplan verder worden opgesplitst in concrete projecten. De projecten
volgend uit PR50007 zullen na verdere uitwerking een plaats krijgen onder de strategische
doelstelling SD00042 “We zetten in op optimaal onderhoud, ontwikkeling en beheer van onze
systemen en patrimonium” (boek 5, p.452).
3/het toevoegen van de operationele doelstelling “De openbare verlichting wordt op gebied van
Rationeel Energie Gebruik verder omgebouwd en vernieuwd door de stedelijke diensten in
functie van een dalend energieverbruik”. Hier wordt een nieuwe activiteit van de dienst Wegen,
Bruggen en Waterlopen aan toegevoegd, m.n. “Ombouwen van de openbare verlichting naar
energiezuinige infrastructuur volgens de best beschikbare techniek”. De investeringskost voor
deze activiteit wordt daarbij in mindering gebracht van de investeringskredieten beschikbaar
onder AC34912 “Toezien op uitvoering werken van derden binnen stad Gent” (boek 5, p. 453).
1.2. In het strategische en financiële overzichtsrapport MG002 (boek 5) werden enkel indicatoren
opgenomen bij de strategische doelstellingen die als prioritaire beleidsdoelstellingen zijn
aangeduid. Bij de overige strategische doelstellingen, die niet zijn opgenomen in de wettelijke
rapportering, zijn op moment van vaststelling door de raad nog geen indicatoren geformuleerd.
1
Aanvullende toelichting bij het Strategisch en Financieel meerjarenplan 2014-2019
2. Toelichting investeringen nieuw beleid
2.1. In de methodiek die vanaf deze meerjarenplanning zal worden gehanteerd, is het de bedoeling
om voor projecten de kredieten pas op te nemen in het meerjarenplan als er een
goedkeuringsprocedure is doorlopen na een eerste onderzoeksfase. Momenteel bevinden we
ons in de overgangsfase naar deze nieuwe methodiek.
Deze overgangsfase komt het beste tot uiting voor wat betreft de projecten onder nieuw beleid.
Deze projecten bevinden zich momenteel nog in de initiatiefase (voorafgaand aan de
onderzoeksfase). Voor deze nieuw te initiëren projecten geldt volgende afspraak:
- Deze projecten komen op een ‘enveloppe’ onder een (P)OD (project operationele
doelstelling of actieplan) en SD (strategische doelstelling of beleidsdoelstelling)
- Deze enveloppes worden zo goed mogelijk aan de correcte schepen toegewezen. Daarbij
dient vermeld te worden dat het bij de verdere uitwerking van deze enveloppes mogelijk is
dat vanuit deze enveloppes middelen naar andere projecten en schepenen worden
verschoven.
- Deze projecten krijgen een specifieke nummerreeks (projectnummer beginnend met “5”)
waardoor
o ze mee worden opgenomen in de meerjarenplanning en dus in de rapportering aan
de gemeenteraad
o de middelen nog niet gebruikt kunnen worden (noch voor vastlegging, noch voor
verschuivingen naar andere projecten)
- Deze projecten worden verder uitgewerkt, volgens een goedkeuringsprocedure en pas als
het plan van eisen en de financiële middelen die ermee verbonden zijn, zijn goedgekeurd,
worden de middelen vanuit deze enveloppe-projecten verschoven naar de werkelijke
projecten waarvan de kredieten kunnen worden gebruikt.
Voor diezelfde groep van projecten (beginnend met een “5”) moeten we bijgevolg ook meegeven
dat het gaat om algemene ramingen waarbij de verdeling van de budgetten over de jaren heen in
de volgende budgetrondes correcter zal worden gezet.
We geven hierbij een voorbeeld om dit te illustreren:
“PR50001 Enveloppe ondernemen” (boek 5, p.204) staat momenteel als volgt in de
meerjarenplanning opgenomen:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Actieplan
creatieve
economie
Actieplan
kantoren
binnenstad
Startersfabriek
80.000
36.000
Uitbouw OOG
Totaal
240.000
240.000
240.000
800.000
45.000
60.000
75.000
84.000
300.000
60.000
75.000
100.000
125.000
140.000
500.000
2.400
3.000
4.000
5.000
5.600
20.000
2
Aanvullende toelichting bij het Strategisch en Financieel meerjarenplan 2014-2019
“PR50001 Enveloppe ondernemen” zal bij de volgende budgetronde als volgt worden aangepast:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Totaal
Actieplan
200.000
200.000
200.000
200.000
800.000
creatieve
economie
Actieplan
75.000
75.000
75.000
75.000
300.000
kantoren
Startersfabriek
500.000
500.000
Uitbouw OOG
20.000
20.000
2.2. Ter operationalisering van de “OD00178 – Het verbeteren van het aanbod, kwaliteit en beheer
van binnen – en buiteninfrastruuctuurwerk ikv. jeugd(werk)” (boek 5, p.40) zal bij
budgetwijziging een bijkomend project “PR Enveloppe Nieuwbouw Gebouwen Jeugdwerk”
worden ingevoerd voor een totaal bedrag van 600.000 euro. Dit bedrag zal in mindering worden
gebracht van ”PR50002 Enveloppe capaciteitsuitbreiding kinderopvang en onderwijs ” (boek 5,
p.294).
3. Erratum en verduidelijking activiteiten en projecten
3.1. Voor PR40079 – Ecologisch Centrum en Kinderboerderij De Campagne (boek 5, p. 169) is in het
voorstel van meerjarenplan 200.000 euro aan investeringen opgenomen (100.000 euro in 2014
en 100.000 euro in 2015). Bij budgetwijziging zal het totaalbedrag (exploitatie + investeringen)
worden opgetrokken tot 883.000 euro, waarvan 835.000 euro investeringen, zijnde het bedrag
dat geraamd is voor de renovatie van de bestaande kinderboerderij en schuur en het in orde
stellen van de kelders van het Kasteel.
3.2. Het budget voor PR50007 “enveloppe verduurzamen patrimonium” vermeldt uitgaven t.w.v.
6.800.000 euro voor de periode 2014-2019 en ontvangsten t.w.v. 3.033.156 euro. Bij
budgetwijziging 2014 zal dit gewijzigd worden naar het netto-budget: er worden m.a.w. uitgaven
voorzien voor een totaal bedrag van 3.766.844 euro.
3.3. De activiteit AC 34748 “Protocollair ondersteunen van bestuursorganen en administratie” is
‘uitdovend’ en had niet mogen opgenomen worden in het globale strategische en financiële
overzicht (boek 5, p.383). De correcte activiteit is AC 34747 “Protocollair ondersteunen van
bestuursorganen en administratie” (zie boek 5, p. 419).
3.4. Voor de activiteit AC34013 “Verwerken en beheren informatie bevolking en burgerlijke stand”
(boek 5, p.413) zal de omschrijving als volgt gecorrigeerd worden: “Wettelijke verplichtingen
inzake: * straten- en woningenbestand: plaatsbezoeken huisnummering, schetsen maken,
rapportages, bijwerken woningenbestand, bijwerken straatnaamboek, nieuwe straten coderen,
bijwerken stratenbestanden, periodieke verzending naar diverse stadsdiensten, GISvoorbereiding en omschakeling naar GRIP”
3.5. Tot slot dient nog te worden meegegeven dat in het strategische en financiële overzichtsrapport
(boek 5) een aantal projecten terug te vinden zijn waarbij geen budget vermeld wordt. Dit is
verklaarbaar omwille van 3 redenen:
3
Aanvullende toelichting bij het Strategisch en Financieel meerjarenplan 2014-2019



Projecten die nog budget hadden staan in 2013 en waarvan het project in 2014 ofwel in
nazorgfase staat, of afgewerkt is. Hiervoor is geen budget meer nodig, maar de laatste
stappen worden gezet binnen het project zoals evaluatie, overdracht reguliere werking, …
Projecten die geen budget meer hebben in 2014, maar waar mogelijk nog budget wordt
overgezet door conversie (vanuit formulier T).
(PR 40124; PR40227 p83; PR40135 – PR40137 p84-85; PR40138 p90; PR40089 p92; PR40255 en
PR40123 p97; PR40216 p114; PR40171 p116; PR40270 p122; PR40398 p129; PR40192 p148; PR 40091
p152; PR40225 p170; PR40087 p183; PR40102 p232; PR40107 -108 p274; PR40076 p353; PR 40078
p354; PR40190 p355; PR40363-40371; PR40397; PR40166 en PR40169 p456; PR40240 p461; PR40164
p468; PR40165 en PR40167 p469; PR40239 p481)
Projecten die nog geen budget hebben in 2014, maar waarvan het budget kan verschoven
worden van activiteit naar project, of van een projectcode 5 (cfr. Supra) naar een project.
(PR40352 p17; PR40053 – PR40061 p66; PR40287 p72; PR40362 p77; PR40390; PR40288 p88; PR40274
p99; PR40143 p101; PR40213 p107; PR40232 p108; PR40235 p109; PR50038 p112; PR40248 p114;
PR40170 p115; PR40081 p120; PR40095 p120; PR40246 p121; PR 40150 p132; PR40151 p133;
PR50040 p135; PR40309 p173; PR40370 p225; PR 40383 p226; PR40387-89 p421-422; PR40357;
PR40386 p423; PR40000-40001 p424; PR40353 p439; PR40392 p449; PR40380 p470; PR40124 p495)
In de beleidsnota 2014 (boek 6) staan 2 projecten (Project AZ Sint lucassite – p.21 en Eiland Zwijnaarde –
p.26) opgenomen zonder budget in 2014. Dit zijn projecten die geen budget meer hebben in 2014,
maar waar mogelijk nog budget wordt overgezet door conversie.
4
Aanvullende toelichting bij het Strategisch en Financieel meerjarenplan 2014-2019
Download