Klik hier om het document te openen.

advertisement
Voorjaarsnota 2016
Niets is onmogelijk als je er maar in gelooft, erover communiceert en buiten de paden
durft te treden. Met deze mooie volzin wil Lokaal Alternatief de besprekingen over de
Voorjaarsnota beginnen.
Het college kiest ervoor om het reserve parkeerfonds exploitatie aan te spreken voor
extra impulsen. Kerkrade heeft die impulsen hard nodig.
Onze stad is volop in transitie. Wie door onze stad loopt of rijdt weet niet wat hij ziet.
C-city en het marktplein zijn inmiddels in een nieuw jasje gestoken en er wordt hard
gewerkt aan het nieuwe winkelhart. Ons Stadspark ondergaat momenteel een
geweldige metamorfose. Vanaf de straatkant kunnen we al een gedeelte zien. Het
wordt met de dag mooier. De herten zullen straks blij verrast zijn en hun ogen
uitkijken als ze weer lekker kunnen grazen in hun nieuwe home.
Het doet ons deugd dat er zoveel aandacht wordt besteed aan onze culturele highlights.
Het is van groot belang dat we blijven investeren in cultuur. Zelfs tegen de
verdrukking in en ook bij financiële tegenwind zal dit moeten blijven gebeuren.
Dit zal uiteindelijk zijn vruchten afwerpen ook voor de langere termijn. Er zijn tal van
voorbeelden te noemen van steden die ons daarin zijn voor gegaan.
Luik bijvoorbeeld, ooit de vieze industriestad waar niemand naar toe wilde, Luik is in
10 jaar tijd volledig getransformeerd. Daar is visie en durf voor nodig.
Laten we nog wat dichter bij huis blijven, in Heerlen wordt eveneens sterk aan de weg
getimmerd, een culturele lente dient zich ook daar aan.
Onze hele regio is in transitie, dat zie je en dat voel je.
Onze Parkstad won niet voor niks de Oscar op het gebied van toerisme. Een opsteker
van jewelste. We zijn hier niet zo goed in opscheppen, voorzitter. We blijven nog veel
te vaak een beetje achteraf staan als anderen zich op de borst staan te kloppen. Maar
daar moeten we vanaf. We moeten zelfverzekerd en met opgeheven hoofd ons eigen
ding doen en gebruik maken van mogelijkheden die ons geboden worden. We hebben
goud in handen in onze regio en zeker ook in Kerkrade.
IBA is hierbij een welkome motor waar we gebruik van moeten maken waar we maar
kunnen.
WMC en Orlandofestival gaan we intensiever faciliteren. Deze twee culturele pijlers
voelen de noodzaak om te werken aan hun toekomst. Beide evenementen slaan nieuwe
wegen in en zijn volop in beweging om zo hun grootse en unieke karakter te
behouden.
We zijn erg benieuwd naar het nieuwe cultuurcluster waarin Theater en Bibliotheek
samen gaan werken en een andere rol zullen krijgen. Nu het theater een facelift gaat
krijgen wil Lokaal Alternatief de volgende suggestie onder uw aandacht brengen. De
Rodahal zou met een extra investering voor licht- en geluid voorzieningen en ook een
eigentijdse zaalinrichting een extra impuls kunnen krijgen. Dit maakt het makkelijker
grote bovenregionale en internationale evenementen binnen te halen. Een dergelijke
investering ligt ons inziens in het verlengde van het culturele cluster.
Initiatiefvoorstel?
We verzoeken het College om te zoeken naar mogelijkheden tot een extra investering
voor licht- en geluidvoorzieningen en een eigentijdse zaalinrichting voor de Rodahal,
om zo het binnenhalen van evenementen, ook grote bovenregionale en internationale,
te verbeteren.
Onze monumenten met cultuur historische betekenis krijgen een facelift. Rolduc met
een nieuwe kloostertuin in aanleg, in het Kloostercomplex Pannesheide wordt
geïnvesteerd en op Nulland staat de Schacht er inmiddels weer piekfijn bij.
Ten aanzien van de voorzieningen vindt Lokaal Alternatief het een goede zaak dat het
college niet meteen het mes heeft gezet in allerlei voorzieningen, maar voorzichtigheid
heeft betracht. In tegenstelling tot de algemene trend van de botte bijl hanteren heeft
dit college er voor gekozen voorzieningen overeind gehouden in het belang van de
stad. Wij hebben waardering voor deze aanpak.
Een aantal onzekerheden zijn er nog en u verwijst hierbij naar de komende
najaarsnota. We ondersteunen uw keuze om eventuele meevallers te reserveren.
Transitie is de rode draad in het verhaal van het Kerkrade van nu.
De drie D's hebben terecht veel aandacht gehad. Er was veel over te doen en er is nog
meer te doen. De transitie WMO, participatiewet en jeugdzorg hebben ons de nodige
hoofdbrekens gekost. Maar alle tijd, aandacht en werk is zeker niet voor niets geweest.
We zijn er nog lang niet maar we zijn wel op de goede weg. Vanaf deze plaats wil ik
namens onze fractie hierbij nog eens onderstrepen dat wij de inspanningen gedaan
door het ambtelijk apparaat in dezen bijzonder waarderen.
Met de uitbreiding van de formatie met 14,5 FTE voor de afdelingen Werk, Inkomen
Zorg en het Bedrijfsbureau MAZO geeft het college aan dat het transformatie proces
de hoogste prioriteit heeft en naar buiten toe wilt uitdragen dat u dit belangrijk vindt..
Lokaal Alternatief kan dit volledig onderschrijven.
Het omdenken van zorgen voor naar zorgen dat is een proces dat we ons steeds voor
ogen moeten houden en dat leidend zal moeten blijven. De gemeente zou meer moeten
proberen de rol van coach in plaats van uitvoerder in te nemen, om zo de burgerkracht
verder te ontwikkelen. Om te zorgen dat alle mensen mee willen doen is draagvlak en
een goede communicatie van wezenlijk belang.
Als het gaat om jeugdzorg kunnen Integrale Kind Centra in het kader van preventie
een centrale rol spelen. Het is belangrijk dat dit een plek wordt waar alle partners
rondom het kind gaan samenwerken. We zien de verdere uitwerking van het actieplan
dan ook met belangstelling tegemoet.
We waarderen het dat ons eigen initiatief Zomerschool in dit plan wordt
meegenomen. In het kader van onderwijstijdverlenging zou het ook zeker de moeite
waard zijn om te onderzoeken of het realiseren van de verlengde schooldag en een
weekendschool een optie is.
Initiatiefvoorstel:
In de ontwikkeling van het kind is goed onderwijs van eminent belang. Cijfers tonen
aan dat in onze stad veel kinderen niet in optimale omstandigheden opgroeien. Een
verlengde schooldag en een weekendschool met uiteenlopende activiteiten, waarbij
kinderen hun talenten kunnen ontdekken en optimaliseren zou kunnen bijdragen aan
een betere basis en daarmee hun kansen vergroten.
We verzoeken het College te onderzoeken of het realiseren van de verlengde
schooldag en een weekendschool mogelijk is.
Als je investeert en nieuwe accenten zet is het goed om regelmatig te bekijken of het in
praktijk ook oplevert wat je voor ogen had. Hebben inspanningen effect gehad?
Gaandeweg de rit is het goed om af en toe te evalueren.
We vragen ons bijvoorbeeld af hoe de vlag er nu bijhangt in onze wijken?
In het verleden hebben we hier vooral de focus op gelegd
Er zijn stadsdeelvisies gemaakt waar wijkbewoners en stakeholders nauw bij
betrokken waren. Graag zouden wij op korte termijn op de hoogte worden gebracht
van de huidige stand van zaken. Welke stappen zijn gezet en heeft het de bewoners
van de wijken opgeleverd wat we ermee voor ogen hadden.
Zo willen we ook graag horen of het parkeerbeleid in praktijk werkt.
En als laatste de evaluatie van de evenementen.
De slogan "Beleef Kerkrade" komt je dagelijks en overal tegen. We willen met deze
slogan al het moois dat Kerkrade te bieden heeft onder de aandacht brengen. Daarmee
timmeren we flink aan de weg en we geven er veel geld aan uit. We moeten alleen
oppassen dat het geen los zand is en een toevallige verzameling van activiteiten en
evenementen wordt. Maar dat vanuit een visie waarin de kwaliteit van de uitstraling en
de beeldvorming voorop staat. Als het ware een kader van waaruit keuzes gemaakt
worden. We zouden graag de visie van het college hierover willen horen.
In dit kader willen we u een volgende suggestie meegeven om de Kerkradenaar
Kerkrade daadwerkelijk te laten beleven door een aantal, willekeurig gekozen mensen
uit te nodigen bij activiteiten, feestelijkheden en evenementen, waar de gemeente een
rol van betekenis speelt die dit toelaat. Kleinschalig, maar wel constant met wisselende
groepen. Zo worden zij vanzelf ambassadeur voor onze stad en er is geen betere
reclame dan mond op mond reclame
Initiatiefvoorstel:
We verzoeken het College om te zoeken naar mogelijkheden om bij activiteiten,
feestelijkheden en evenementen, waarbij de gemeente een rol speelt die dit toelaat, een
aantal inwoners van Kerkrade uit te nodigen om hierbij aanwezig te zijn als gast van
de gemeente en hen zo daadwerkelijk aan den lijve Kerkrade te laten beleven.
Het hoeft niet grootschalig, maar gaat dan om steeds wisselende, willekeurig gekozen
personen. Zo worden zij vanzelf ambassadeur voor onze stad.
In het kader van goede communicatie gesproken willen we de duurzaamheid noemen.
Door naar de burgers toe te gaan met de Greeny en in de wijken reclame te maken
voor zonnepalen en ledverlichting, maar ook door daarna via de mail
duurzaamheidstips te sturen om de mensen bewust te houden, heeft meetbaar succes.
We willen u dan ook de suggestie meegeven om te kijken of deze benadering ook niet
uit te rollen is op andere gebieden en de plannen en de informatie naar de mensen toe
te brengen in een “jemeendy”
Arbeidsmarktbeleid
Als het in het recent verleden ging over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt dan
waren de grensgemeenten vaak een roepende in de woestijn. Zo ook Kerkrade. Het is
goed om te constateren dat daar een verandering in te zien is. Het college heeft dit
voortvarend en pragmatisch opgepakt. We hopen dat we over niet al te lange tijd
hiervan de vruchten van kunnen plukken en dat dit de kans op werk daadwerkelijk
vergroot.
Voorzitter,
Alles overziende kunnen we concluderen dat we in onze stad volop in beweging zijn.
We zijn bezig een inhaalslag te maken, we zijn in transitie, we bedenken, we doen, we
evalueren, we sturen bij
De tijd en het leven gaan snel. Sneller dan voorheen lijkt het wel. Wat vandaag is kan
morgen al weer anders zijn. En dat biedt ook kansen, want:
When nothing is sure, everything is possible.
Lokaal Alternatief gaat akkoord met de Voorjaarsnota 2016.
Download
Random flashcards
Create flashcards