Geacht secretariaat - Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

advertisement
Op dinsdag 22 mei 2007 organiseren de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en de
Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC) in samenwerking met het Kwaliteitsinstituut voor de
Gezondheidszorg CBO in het Triavium te Nijmegen de bijeenkomst over de richtlijn “Pijn bij
patiënten met kanker”.
Met het toenemen van de leeftijd, neemt de incidentie van kanker toe. De vergrijzing van de
bevolking heeft tot gevolg dat zowel absoluut als relatief steeds meer mensen kanker krijgen. Jaarlijks
wordt bij ongeveer 78.000 mensen kanker vastgesteld. In 2015 zullen dat naar schatting rond de
95.000 zijn (Nationaal Programma Kankerbestrijding, 2004).
Matige tot ernstige pijn komt voor bij 30-40% van de patiënten met kanker ten tijde van de diagnose,
bij 40-70% van de patiënten tijdens de behandeling en bij 70-90% in een vergevorderd of terminaal
stadium (Richtlijn Pijn, 2005). Bij meer dan de helft van de patiënten is de pijn gelokaliseerd op twee
of meer plaatsen. Pijn wordt veroorzaakt door directe doorgroei van de tumor of metastasen (70%)
maar kan ook een gevolg zijn van de behandeling (20%) of door bijkomende ziekten of andere
factoren (10%). In de praktijk blijkt vaak een onderrapportage van pijnklachten door onvoldoende
kennis en aandacht van hulpverleners en door weerstand bij patiënten om pijn te melden.
Bovengenoemde overwegingen waren voor de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
aanleiding om een nationale multidisciplinaire, ‘evidence-based’ richtlijn te ontwikkelen.
Een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers van alle betrokken beroepsorganisaties
heeft in de afgelopen anderhalf jaar een conceptrichtlijn opgesteld over het beleid bij Pijn bij Kanker.
De conceptrichtlijn en de discussies die tijdens de richtlijnbijeenkomst worden gevoerd, vormen de
basis voor de uiteindelijk te formuleren richtlijn. Op de richtlijnbijeenkomst zullen de adviezen
betreffende de verschillende deelgebieden worden gepresenteerd en toegelicht. Met medenemen van
de resultaten van de discussie zal de werkgroep de definitieve richtlijn opstellen.
De kosten van deze bijeenkomst bedragen € 150, - voor medisch specialisten/ artsen en €75,- voor
niet-artsen. Dit bedrag is inclusief lunch en conceptrichtlijn.
Voor de folder en inschrijfkaart verwijzen wij u naar IKCnet:
http://www.ikcnet.nl/agenda/index.php?id=4680
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van de richtlijn
IKO
M. Huibers
[email protected]
024-352 73 68
Download