ALGEMENE OFFERTE

advertisement
OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN
DFIN - Cel Aankoopbeleid
1 Inschrijvingsformulier
Voor open offerteaanvraag nr. OF14/OPEU/0030
Aanneming van diensten betreffende het beheer van elektronische en printabonnementen op
informatiebronnen van de Universiteit Gent
DE ONDERGETEKENDE (N):
 Voor een natuurlijk persoon:
Naam en voornamen: ..........................................................................................................................
Beroep: .................................................................................................................................................
Nationaliteit: ........................................................................................................................................
Adres: ...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Telefoon: ..............................................................................................................................................
Geïmmatriculeerd bij de R.S.Z. onder nr..............................................................................................

Voor een vennootschap met rechtspersoonlijkheid:
Naam van de firma: ..............................................................................................................................
Vorm:....................................................................................................................................................
Nationaliteit: ........................................................................................................................................
Adres maatschappelijke zetel: .............................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Geïmmatriculeerd bij de R.S.Z. onder nr..............................................................................................
Vertegenwoordigd door ondergetekende (naam en voornamen): ....................................................
..............................................................................................................................................................
In zijn/haar hoedanigheid van: ............................................................................................................

Voor een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid:
Naam, voornamen, hoedanigheid of beroep, nationaliteit en woonplaats: .......................................
..............................................................................................................................................................
Die zich in tijdelijke vereniging hoofdelijk binden en ten opzichte van het Bestuur als hun
vertegenwoordiger aanduiden: ...........................................................................................................
Naam en voornamen: ..........................................................................................................................
Naam van de vereniging: .....................................................................................................................
Geïmmatriculeerd bij de R.S.Z. onder nr..............................................................................................
1/5
OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN
DFIN - Cel Aankoopbeleid
Verbindt/verbinden zich ertoe op zijn/haar/hun roerende en onroerende goederen de voormelde
aanneming uit te voeren volgens de voorwaarden van de open offerteaanvraag nr.
OF14/OPEU/0030tegen de hieronder vermelde prijzen en termijnen:
tegen de totaalprijs (met inbegrip van alle kosten) van:
in cijfers: .......................................................................................................................... (exclusief BTW);
in letters: ......................................................................................................................... (exclusief BTW);
in cijfers: ........................................................................................................................... (inclusief BTW);
in letters: .......................................................................................................................... (inclusief BTW).
De inschrijvingsprijs omvat alle kosten, zoals bepaald in huidig bestek.
Het Bestuur heeft het recht alle nuttig geachte inlichtingen van financiële en morele aard
betreffende de ondergetekende(n) en de vennootschap in te winnen.
De inschrijver verbindt zich er toe, op eenvoudige aanvraag en binnen de kortst mogelijke tijd, de
documenten en attesten over te maken die het Bestuur kan eisen volgens de offerteaanvraag of de
bepalingen van de overheidsopdrachtenwetgeving.
Handtekening
inschrijver of
gevolmachtigde
In het geval deze offerte wordt goedgekeurd, zal de borgtocht worden
gestort overeenkomstig de in het bestek gestelde voorwaarden en
termijnen.
In de offerte is de vertrouwelijke informatie en/of de informatie die
betrekking heeft op technische of commerciële geheimen duidelijk
aangeduid.
Bij dit inschrijvingsformulier werden tevens alle documenten gevoegd,
zoals gevraagd in artikel 1.6 van huidig bestek.
Het betalingsorganisme van de UGent zal de verschuldigde sommen betalen door storting of
overschrijving op:
het rekeningnummer
IBAN
BIC
Gedaan:
Te
op
2014
De inschrijver of gevolmachtigde:
(naam)
(functie)
(handtekening)
2/5
OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN
DFIN - Cel Aankoopbeleid
BIJLAGE 1: Verklaring op eer
Ondergetekende(n),
Optredend in naam van de firma
Met maatschappelijke zetel te
Verklaart op eer, met het oog op het toegangsrecht, dat de firma:

niet veroordeeld is voor deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis
van het Strafwetboek;

niet veroordeeld is voor omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek;

niet veroordeeld is voor fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de
bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van
17 februari 2002;

niet veroordeeld is voor het witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11
januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme;

zich niet in staat van faillissement of vereffening bevindt, dat de werkzaamheden niet zijn
gestaakt en dat geen gerechtelijk akkoord is bekomen, noch dat het bedrijf in een
overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure bestaande
in de nationale wetgevingen en/of reglementeringen van het land van vestiging (naam van
het land);

geen aangifte van faillissement heeft gedaan, dat er geen procedure van vereffening
aanhangig is en dat het bedrijf niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure
bestaande in de nationale en/of reglementeringen van het land van vestiging (naam van het
land);

bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis niet veroordeeld is voor een misdrijf met
betrekking tot de professionele integriteit;

niet schuldig bevonden werd aan het begaan van een ernstige fout bij zijn
beroepsuitoefening, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheid aannemelijk
kan maken;

heeft voldaan aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale
zekerheid in overeenstemming met de wetgevingen van het land van de aanbestedende
overheid;

heeft voldaan aan de verplichtingen inzake de betaling van de belastingen in
overeenstemming met de wetgevingen van het land van vestiging of in overeenstemming
met de wetgevingen van het land van de aanbestedende overheid;
Ondergetekende gaat akkoord om, op het eerste verzoek van de UGent, de nodige originele
bewijsstukken in verband met deze inlichtingen te overhandigen.
Ik neem er kennis van dat iedere valse verklaring een uitsluitingsgrond is voor deelneming aan
onderhavige opdracht.
Gedaan:
Te
op
Handtekening(en)
3/5
2014
OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN
DFIN - Cel Aankoopbeleid
Bijlage 2: Referentielijst van 100 titels waarvoor prijs moet opgegeven worden
Bijlage 1: Referentielijst van 100 titels waarvoor prijs moet opgegeven worden
NOG AAN TE VULLEN
4/5
BTW
Andere vb. eventuele toeslagen (evtl extra tabellen
toevoegen)
Totale prijs (som 1e 2 kol.)
Administratiekosten (bedrag)
Administratiekosten %
Prijs uitgever
Enkel elektronisch
BTW
Andere vb. eventuele toeslagen (evtl extra tabellen
toevoegen)
Evt. prijs consolidatieservices
Totale prijs (som 1e 2 kol.)
Administratiekosten (bedrag)
Administratiekosten %
Prijs uitgever
BTW
Print + elektronisch
Andere vb. eventuele toeslagen (evtl extra tabellen
toevoegen)
Evt. prijs consolidatieservices
ISSN: 0001-706X
ISSN: 0002-9270
ISSN: 0002-9440
ISSN: 0002-9475
ISSN: 1463-4996
ISSN: 0929-189X
Totale prijs (som 1e 2 kol.)
Acta Tropica
American Journal of Gastroenterology
American Journal of Pathology
American Journal of Philology
Anthropological Theory
Applied Composite Materials
Administratiekosten (bedrag)
Standaardnummer
Administratiekosten %
Titel
Prijs uitgever
Enkel print
OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN
DFIN - Cel Aankoopbeleid
5/5
Download