Liedteksten zaterdag 25 februari 2017

advertisement
Medley
Eerstecomponist:a.GrahamKendrickb,c.Traditional
(Nederlandse)Tekst:a.RikkertZuiderveld&JanVisserb.JanWillemSchulteNordholt
&JanWit
Uitvoerende:ArienVink,MariadenHertog&SuzannevanderVelde Uitvoering:SoloenSamenzang
Opname:Utrecht-Jaarbeurs
Tekst
a.Jezusgeefteenlofliedinonshart
Jezusgeefteenlofliedinonshart
Jezusgeefteenlofliedinonshart.
‘tIseenliedvanvreugde,niemandneemthetweg.
Jezusgeefteenlofliedinonshart
Jezusleertonssamenzijninharmonie.
Jezusleertonssamenzijninharmonie.
Zoveelmensen,zoveelharten,Hijmaaktonséén.
Jezusleertonssamenzijninharmonie
Jezusleertonssamenlevenalsgezin.
Jezusleertonssamenlevenalsgezin.
Doorzijnliefdegroeitdeliefdevooriedereen.
Jezusbindtonssamenalsgezin.
Jezuskeertderouwklachtomtotvreugdedans.
Jezuskeertderouwklachtomtotvreugdedans.
WiegebuktgaatonderzorgendierichtHijop.
Jezuskeertderouwklachtomtotvreugdedans.
b.Psalm136
LooftdenHeer,wantHijisgoed
trouwinalleswatHijdoet.
Wantzijngoedertierenheid
zalbestaanineeuwigheid
GeeftdeGoddergodeneer
jubeltvoorderherenHeer.
Hijdoetwond’ren,Hijalleen
trouwdooralletijdenheen
LooftHemdiedehemelschiep
zijnverstandisgrondloosdiep.
Hijbereiddezeeenland.
Eeuwighoudtzijnliefdestand.
c.Roeptuitaanallestranden
Roeptuitaanallestranden
verbreidtvanoordtotoord,
verkondigtallelanden
hetevangeliewoord,
hetevangeliewoord
RoeptuitdeHeerderheren
alsallervolkenVriend!
Devolkenmoetenleren
wattothunvrededient,
wattothunvrededient.
Lied02Medley
Eerstecomponist:a.Traditionalb.RikkertZuiderveldc.MarcelZimmer
(Nederlandse)Tekst:a,b.AndréTroostc.MarcelZimmer
Uitvoerende:ArienVink,MariadenHertog&SuzannevanderVelde Uitvoering:Solo,koorensamenzang
Opname:Utrecht-Jaarbeurs
Tekst
a.Inzevenkleurenrijstomhoog
Inzevenkleurenrijstomhoog
eenhemelpoort,eenereboog.
Dewolkenwit,dehemelblauw:
Godblijftaltijddeaardetrouw.
Hierkustdeboogvanzijnverbond
metzevenzegelsonzegrond;
deHeerlaatonsgeendagalleen,
zijntrouwbreektdoordewolkenheen.
Alvallensterren,zonenmaan
alrollengolvenafenaan,
dezeeligtinGodsrechterhand,
zijnhandpalmisonsvaderland.
Allaaiterinhetlaatsteuur
eenwereldbrand,eenzeevanvuur,
geenvlamdoetdezeboogvergaan;
vastzaldenieuweaardestaan
b.Ziedezon
Ziedezon,ziedemaan,
ziedesterreninhunbaan,
sterrenontelbaar,overalvandaan.
Onvoorstelbaarwonderlijkgedaan.
Heer,hoeheerlijkisUwnaam!
Hoordezee,hoordewind,
hoorderegenalshijzingt,
druppelsontelbaar,indeoceaan.
Onvoorstelbaarwonderlijkgedaan.
HeerhoeheerlijkisUwnaam
Ruikeenbloem,ruikeenvrucht
ruikdegeurenindelucht,
geurenontelbaarzwevenafenaan.
Onvoorstelbaarwonderlijkgedaan.
Heer,hoeheerlijkisUwnaam!
Voeljehart,voeljehuid,
voeljeademalsjefluit,
mensenontelbaar,overalvandaan.
Onvoorstelbaarwonderlijkgedaan.
Heer,hoeheerlijkisUwnaam
c.Adembenemend
Uwmajesteitisonaantastbaar
niemandisaanUgelijk,
onvolprezen,zonderweerga,
koningvanhethemelrijk.
Oorverdovendalsdedonder,
helderalseenbliksemschicht,
oogverblindendisdeluister
vanuwheiligaangezicht.
TochbentUnietonbereikbaar
dooruwGeestwoontUinmij.
Ubentalomtegenwoordig:
overalaltijdnabij
Ubentadembenemend
eindeloosmooi,
overstijgtwateenmensooitheeftgezien,
gehoord,bedacht.
publiekUbentmeerdanbijzonder
buitengewoon
Uwwijsheidisonovertroffen
enuwwoordzalnooitvergaan.
Uwrechtvaardigheidonwrikbaar
eeuwigblijftuwtrouwbestaan.
Onweerstaanbaarisuwliefde,
uwgenadeongekend.
HereUbentonbeschrijflijk
wantUbentdieUbent.
Ubentadembenemend
eindeloosmooi
overstijgtwateenmensooitheeftgezien,
gehoord,bedacht.
Ubentmeerdanbijzonder
buitengewoon
Nietsisvergelijkbaarmetuwmajesteitenpracht
Lied03
Titel:VredevanGod Eerstecomponist:JohanBronsveld
(Nederlandse)Tekst:JohanBronsveld
Uitvoerende:SuzannevanderVelde Uitvoering:Soloensamenzang
Opname:Utrecht-Jaarbeurs
Tekst
VredevanGod
devredevanGod
devredevanGod
zijmetjou.
VredevanHem
vredevanGod
devredevanGod
zijmetjou.
InJezus’naam
inJezus’naam
inJezus’naam
geefikjou.
VredevanHem
vredevanGod
devredevanGod
zijmetjou.
Lied04FeestderHerkenning Uitvoerende:ArienVink,MariadenHertog,WouterVink&SuzannevanderVelde Uitvoering:SoloenSamenzang
Opname:Utrecht-Jaarbeurs
Tekst
a.GlorieaanGod
Muziek:MarkWilliams
Tekst:JanVisser
GlorieaanGod
glorieaanGod,
glorieaanGod
glorieaanGod
LofzijdeHeer,Hemkomttoealleeer.
Hij’shetLamdatregeerttotineeuwigheid.
Zijnwoordismacht,heeftonsvrijheidgebracht.
Wijaanbidden,wijknielenvoorJezus.
Grootiszijntroon,eeuwigzijnkroon.
OverwinnaarzalHijzijn,overzonde,doodenpijn.
Heelhetrijkderduisternis,
weetwieJezusChristusis:
HijisdehoogsteHeer
GlorieaanGod
glorieaanGod,
glorieaanGod
glorieaanGod.
HeersenmetHemopdetroonenzijnstem,
spreektvanliefde,vervultonsmetglorie.
Heiligenvrijalletranenvoorbij.
EeuwigvreugdevoorGod,lof,aanbidding:
waardighetLam,waardighetLam
OverwinnaarzalHijzijn,overzonde,doodenpijn.
Heelhetrijkderduisternis,
weetwieJezusChristusis:
HijisdehoogsteHeer
GlorieaanGod
glorieaanGod,
glorieaanGod
glorieaanGod
b.Maakonstoteenstralendlicht
Muziek:CharlesA.E.Groot
Maakonstoteenstralendlichtvoordevolken,
eenstralendlichtvoordemensenomonsheen.
Totdewereldzietwiehaarhetlevengeeft.
Laathetschijnendooronsheen.
Maakonstoteenwoordvanhoopvoordevolken,
eenlevenwoordvoordemensenomonsheen.
TotdewereldweetdatUverlossinggeeft.
Uwgenadedooronsheen.
Maakonstoteenvrolijkliedvoordevolken,
eenliedvandankvoordemensenomonsheen.
Totdewereldzingtvoordegeen’dieeeuwigleeft.
Laathetklinkendooronsheen.
EnbouwUwkoninkrijkindevolken,
Uwwilgeschiedd’indemensenomonsheen.
TotdewereldweetdatJezusChristusheerst.
BouwUwkoninkrijkinons,
bouwUwkoninkrijkopaard.
c.Hijisverheerlijkt
Muziek:TwilaParis
Tekst:ErikRiemens
Hijisverheerlijkt,alsKoningverheven
zohoog,‘kzalhemprijzen.
Hijisverheerlijkt,vooreeuwigverheerlijkt
enikverhoogZijnnaam.
HijismijnGod,Zijnwaarheidhoudteeuwigstand.
Hemelenaard’verheugenzichinZijnnaam.
Hijisverheerlijkt,alsKoningverheven,zohoog.
Hijisverheerlijkt,alsKoningverheven,
zohoog,‘kzalhemprijzen.
Hijisverheerlijkt,vooreeuwigverheerlijkt
enikverhoogZijnnaam.
HijismijnGod,Zijnwaarheidhoudteeuwigstand.
Hemelenaard’verheugenzichinZijnnaam.
Hijisverheerlijkt,alsKoningverheven,zohoog.
Hijisverheerlijkt,alsKoningverheven,zohoog.
d.JezusHijisKoning
Muziek:Traditional
Tekst:YvonneHoekendijk
Jezus,HijisKoning.
Jezus,HijisKoning.
Koningvanhetgansheelal.
Jadiepinmijnhart,leeftditgeloof:
Jezus,HijisKoning.
Jezusheeftonsvrijgekocht.
Jezusheeftonsvrijgekocht.
Vrijgekochtdoor‘tdierbaarbloed.
Jadiepinmijnhart,leeftditgeloof:
Jezusheeftonsvrijgekocht.
Jezus,Hijzalkomen.
Jezus,Hijzalkomen.
KomenzalHijmetgejuich.
Jadiepinmijnhartleeftditgeloof:
Jezus,Hijzalkomen.
e.WelkeenvriendisonzeJezus
Muziek:C.C.Converse
Tekst:MeierSalomonBromet
WelkeenVriendisonzeJezus.
Dieinonzeplaatswilstaan.
WelkeenvoorrechtdatikdoorHem,
altijdvrijtotGodmaggaan.
Dikwijlsdervenwijveelvrede,
dikwijlsdruktonszondeneer,
juistomdatwij‘talnietbrengen,
in‘tgebedvooronzeHeer
Leidtdewegsomsdoorverzoeking,
datonshartin‘tstrijduurbeeft.
Gaanwijdanmetalonsstrijden
totHem,dieverlossinggeeft.
Kaneenvriendooittrouwerwezen
danHij,dieonslijdendraagt
Jezusbiedtonsaangenezing
Hijalleenis‘t,dieonsschraagt
Zijnwijzwak,belast,beladen
enterneergedruktdoorzorg
Dierb’reHeilandonzeToevlucht,
GijzijtonzeHulpenBorg.
Alssomsvriendenonsverlaten,
gaanwijbiddendtotdeHeer.
InZijnarmenzijnwijveilig.
Hijverlaatonsnimmermeer.
f.VeiliginJezus’armen
Muziek:WilliamHowardDouane
Tekst:MeierSalomonBromet
VeiliginJezus’armen,
veiligaanJezus’hart
daar,inZijnteererbarmen,
daarrustmijnzielvansmart.
Hoor‘tishetlieddereng’len,
zingendvanliefd’envree
ruisenduit’shemelszalen
overdeglazenzee.
VeiliginJezus’armen,
veiligaanJezus’hart
daar,inZijnteererbarmen,
daarrustmijnzielvansmart.
Jezusmijndier’bretoevlucht,
Jezus,Ustierfvoormij.
DatopdieRotsdereeuwen
eeuwigmijnhopezij.
Heer,laatmijlijdzaamwachten,
totdathetduistervliedt
en‘toogaangidsekusten
Uwheillichtglorenziet.
VeiliginJezus’armen,
veiligaanJezus’hart
daar,inZijnteererbarmen,
daarrustmijnzielvansmart.
g.SamenindenaamvanJezus
Muziek:CharlesA.E.Groot
SamenindenaamvanJezus,
heffenwijeenlofliedaan,
wantdeGeestspreektalletalen
endoetonselkaarverstaan.
Samenbidden,samenzoeken
naarhetplanvanonzeHeer.
Samenzingenengetuigen,
samenleventotZijneer.
PrijsdeHeer,dewegisopen
naardeVader,naarelkaar.
JezusChristusTriomfator,
mijnVerlosser,Middelaar.
Vader,metgehevenhanden
brengikUmijndankeneer.
‘tIsuwGeestdiemijdoetzeggen:
JezusChristusisdeHeer.
h.WeesmijnLeidsman
Muziek:J.Hughes
WeesmijnLeidsman,trouweHere,
voermij,pelgrim,doordenacht.
Ikbenzwak,maarUbentmachtig,
vanwie‘kalmijnsteunverwacht.
Brooddeshemels,brooddeshemels
voedmijdoorUwheil’gekracht,
voedmijdoorUwheil’gekracht
OpenUwkristalfonteinen
waardeheilstroomuitontspringt.
LaatUwwolkkolomverschijnen,
alsmijmoedenkrachtontzinkt.
Doemijreizen,doemijreizen
doorUwtrouwezorgomringd,
doorUwtrouwezorgomringd.
i.Watdetoekomstbrengemoge
Muziek:JZundel
Tekst:JvandeWaals
Watdetoekomstbrengenmoge
mijgeleidtdesHerenhand;
moedigslaikdusdeogen
naarhetonbekendeland.
Leermijvolgenzondervragen:
Vader,watGijdoetisgoed!
Leermijslechtshethedendragen
meteenrustig,kalmemoed.
Heer,ikwiluwliefdeloven,
albegrijptmijnzielUniet.
Zalighij,diedurftgeloven,
ookwanneerhetoognietziet.
Schijnenmijuwwegenduister
zie,ikvraagUniet:waarom?
Eenmaalzieikaluwluister,
alsikinuwhemelkom.
Waardewegmijbrengenmoge
aandesVaderstrouwehand,
loopikmetgeslotenogen
naarhetonbekendeland.
j.Lichtstadmetuwpaarlenpoorten
Muziek:Traditional
Tekst:MargrethaAlt
Lichtstadmetuwpaarlenpoorten,
wond’restadzohooggebouwd,
nimmerheeftmenopdeez’aarde,
ooituwheerlijkheidaanschouwd
DaarzalikmijnHeerontmoeten
luist’rennaarzijnliefdestem.
Daargeenrouwmeerengeentranen:
inhetnieuwJeruzalem.
Wateenvreugdezaldatwezen
straksvereendtezijnmetHem
indiestadmetpaarlenpoorten,
inhetnieuwJeruzalem
DaarzalikmijnHeerontmoeten
luist’rennaarzijnliefdestem.
Daargeenrouwmeerengeentranen:
inhetnieuwJeruzalem.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards