Activiteiten waarop subsidie gegeven wordt

advertisement
Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen
UR.
STIMULERINGSREGELING STUDENTENACTIVITEITEN
De stimuleringsregeling studentenactiviteiten van het UFW richt zich op projecten van (met name
groepen) studenten
die van belang zijn voor de bloei van de Wageningse academische
(internationale) gemeenschap en die samenhangen met studie en het studentenleven.
Hoofddoel van de regeling:
- Het stimuleren van internationale activiteiten in Nederland en daarbuiten;
- Het stimuleren van de onderlinge samenwerking/interactie tussen studenten.
Het afgeleide doel van de regeling is het vergroten van de naamsbekendheid van
Wageningen University en het University Fund Wageningen.
Het UFW subsidieert enkel activiteiten die:
- Buiten de normale subsidieregels van Wageningen University vallen
- Eenmalig van karakter zijn; het UFW wil activiteiten stimuleren.
(1)
Stappenplan aanvragen subsidie
1.
Controleer of de activiteit past binnen de richtlijnen van het UFW (zie (2), zo nee,
geen subsidie)
2.
Controleer of er uitsluitingen van toepassingen zijn op de subsidie (zie (3), zo ja,
geen subsidie)
3.
Controleer of de activiteit aan de voor de activiteit specifieke richtlijnen voldoet (zo
nee, geen subsidie)
4.
Dien een aanvraag in. Hierbij moet aanwezig zijn:
Het algemene aanvraagformulier
Een duidelijke begroting met beschrijving van de kosten en beschrijving van
alle inkomsten
Alle activiteits specifieke toelagen
Belangrijk: Indien een aanvraag niet voldoet aan de vereisten, en de aanvrager is van
mening dat de activiteit (of een gedeelte ervan) wel voor een subsidie in aanmerking zou
moeten komen, kan hij/zij een verzoek indienen. Daarin wordt vermeld aan welke vereisten
er niet wordt voldaan en waarom de activiteit (of een gedeelte van de activiteit) alsnog
gesubsidieerd zou moeten worden.
De aanvraag moet minimaal 3 maanden en maximaal 1 jaar voor aanvang van de
activiteit worden ingediend bij het UFW. Dit kan via het aanvraagformulier op de
website.





(2)
Het toe te kennen subsidiebedrag zal nooit hoger zijn dan 50% van de totale kosten
met een maximum van € 3000,-.
De hoogte van het toe te kennen subsidiebedrag kan onder invloed zijn van andere
restricties zie (6)
Het UFW behoudt zich het recht voor om te korten op subsidies of om aanvragen af te
wijzen op eigen gronden. Hierover is geen correspondentie mogelijk. Voor meer
inzichten in de behandelingsprocedure, zie (4).
Het bestuur behoudt zich het recht voor om aanvragen af te wijzen, dan wel de
stimuleringsregeling te beëindigen op grond van financiële overwegingen.
De subsidie wordt slechts toegekend als aan de voorwaarden wordt voldaan zie (5).
Indien duidelijk wordt dat de activiteit uiteindelijk niet voldoet aan het voorstel waaraan
de subsidie is toegekend, behoudt het UFW het recht om op de subsidie te korten.
Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie
1. Het organiseren van een congres of symposium (6.1)
RICHTLIJNEN STIMULERINGSREGELING UFW NOVEMBER 2015
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(3)
Activiteiten die NIET in aanmerking komen voor subsidie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
(4)
Het inviteren van internationale gastsprekers (6.2)
Presentaties van individuele studenten aan Wageningen University op internationale
congressen (6.3)
Het organiseren van een studiereis voor studenten aan Wageningen University(6.4)
Activiteiten georganiseerd met als doel de integratie van Nederlandse en buitenlandse
studenten aan Wageningen University te bevorderen (6.5)
Activiteiten die bijdragen aan het wetenschappelijke karakter van Wageningen en welke
gericht zijn op een breed (studenten) publiek binnen Wageningen University (6.6)
Activiteiten van groepen studenten die samenhangen met internationale
samenwerkingsovereenkomsten van Wageningen University doch waarvoor geen of
onvoldoende financiering bestaat binnen die samenwerkingsovereenkomst (6.7)
Activiteiten die de integratie tussen studenten en alumni van Wageningen University
bevorderen (6.8)
Activiteiten die betrekking hebben op jaarlijks terugkerende evenementen, met
uitzondering van studiereizen;
Activiteiten die niet met de studie aan Wageningen University te maken hebben;
Activiteiten die niet het belang van Wageningen University dienen;
Activiteiten die alleen op persoonlijk belang of voordeel zijn gericht;
Activiteiten die ingediend zijn door anderen dan studenten van Wageningen University
ook al zijn zij wel op enigerlei wijze verbonden met Wageningen University;
Er aan organisatoren, deelnemers, of andere betrokken personen loon of financiele
vergoedingen worden gegeven, met uitzondering van gastsprekers;
Aanvragen voor sportieve en culturele manifestaties met een open karakter evenals
deelname aan uitvoeringen, wedstrijden & toernooien buiten Wageningen.
Subsidieaanvragen voor deze activiteiten dienen gericht te worden aan resp.
Sportstichting Wageningen Universiteit Thymos (www.swuthymos.net) en CAS
(Commissie Aangelegenheden Studentensubsidies Wageningen Universiteit).
Activiteiten die in beginsel in aanmerking komen voor subsidie van het LEB fonds, ook
al wordt de aanvraag door het LEB-fonds om budgettaire of procedurele redenen
afgewezen;
De aanvraag in beginsel in aanmerking komt voor subsidie van het LEB fonds, Thymos
of CAS. Indien aanvraag bij Thymos of CAS op inhoudelijke gronden wordt afgewezen,
kan het UFW alsnog de aanvraag toetsen aan de gestelde criteria. Dit geldt niet voor
subsidies van het LEB fonds of afwijzingen op budgettaire of procedurele gronden.
Beoordeling
Voor de beoordeling van aanvragen heeft het bestuur een studentenadviescommissie
ingesteld, bestaande uit minimaal vier studenten. Er wordt gestreefd naar een
vertegenwoordiging uit alle kennisgebieden van Wageningen UR.
Elk kwartaal komt de commissie in vergadering bijeen en beoordeelt de ontvangen
aanvragen. Zonodig worden indieners uitgenodigd om hun aanvraag mondeling toe te
lichten. Vervolgens doet de commissie aan het bestuur een voordracht voor het wel of niet
toekennen van aanvragen met – in het geval van toekenning – een voorstel van de hoogte
van het subsidiebedrag. Het bestuur bepaalt uiteindelijk – na marginale toetsing – welke
aanvragen worden gehonoreerd voor welk bedrag en welke aanvragen worden afgewezen.
Per kwartaal kan de commissie in beginsel een kwart van het jaarbudget verdelen over de
verschillende activiteiten. Dit bedrag kan eventueel worden verhoogd met nog beschikbaar
geld uit voorgaande kwartalen. Ook kan in zeer uitzonderlijke gevallen het bedrag van het
betreffende kwartaal met maximaal 50% worden verhoogd in een specifiek kwartaal, mits
het jaarbudget niet wordt overschreden.
Indien in een kwartaal het beschikbare budget niet volledig wordt verdeeld, valt dit
voorlopig terug in de vrije reserve van het UFW. Bij afsluiting van het boekjaar bepaalt het
bestuur van het UFW waarvoor een eventueel overschot op het project ‘stimuleringsregeling
studentenactiviteiten’ wordt bestemd.
(5)
Toekenningsvoorwaarden
De aanvrager wordt schriftelijk (via een beschikking) op de hoogte gesteld van het
bestuursbesluit. In de beschikking worden de voorwaarden van de subsidietoekenning
vermeld en ter instemming aan de aanvrager aangeboden.
RICHTLIJNEN STIMULERINGSREGELING UFW NOVEMBER 2015
Zo wordt verzocht informatiemateriaal van Wageningen University ter beschikking te stellen
aan deelnemers ‘van buiten’; het vermelden van de naam van het UFW als zijnde
medefinancier van de activiteit; en het na afloop indienen van een beknopt (digitaal)
verslag (max. 1½ A4) en foto’s met de vlag. Het verslag wordt daarmee eigendom van het
UFW en kan gebruiken worden voor promotionele activiteiten (website).
Tevens zijn deelnemers verplicht om – indien van toepassing - een verzekeringspakket voor
verblijf in het buitenland af te sluiten en de noodzakelijke vaccinaties te hebben gehad.
(6)
Activiteiten toegelicht
(6.1)
Het organiseren van een congres of symposium
Omschrijving activiteit
Indien studenten van Wageningen University een symposium of congres willen organiseren
met een brede doelgroep maken ze kans op subsidie.
Vereisten
 Congres/Symposium is toegankelijk voor alle studenten van Wageningen University
 Congres/Symposium is van hoog wetenschappelijk karakter
 Tijdens het congres/symposium worden de logo’s van het UFW en Wageningen UR
getoond
Subsidie
 Kosten gemaakt voor eten/drinken worden slechts in bepaalde mate gesubsidieerd
 Voor deze subsidie geldt: indien de aanvragers afgelopen jaren meerdere aanvragen
hebben gedaan, wordt de prioriteit tot subsidieren verlaagd. Dit zal inhouden dat het
subsidiëren van andere aanvragen voorrang krijgen op deze aanvraag.
Toelagen aanvraag
 Een ondertekende verklaring van een of meer leden van de betrokken
wetenschappelijke staf met opgave van het belang van de activiteit
 Planning congres/symposium
 Begroting met gedetailleerde omschrijving van de kostenposten en een duidelijk
overzicht van de inkomsten
(6.2)
Het inviteren van internationale gastsprekers
Omschrijving activiteit
Het inviteren van internationale gastsprekers voor symposia, congressen, lezingen en
andere activiteiten, waarbij deze gastsprekers de expertise over hun vakgebied kunnen
delen met een breed (studenten-) publiek in Wageningen.
Vereisten
 De activiteit is toegankelijk voor alle studenten van de Wageningen University
 De activiteit is van hoog wetenschappelijk karakter
Subsidie
 De subsidie zal bepaald worden door de totale reiskosten, een bedankje en eventuele
overnachtingskosten direct voor en na de activiteit, en hier 50% van te nemen
Toelagen aanvraag
 Een ondertekende verklaring van een of meer leden van de betrokken
wetenschappelijke staf met opgave van het belang van de activiteit
 Planning activiteit
 Begroting met gedetailleerde omschrijving van kostenposten en duidelijk overzicht
inkomsten
(6.3)
Presentaties van individuele Wageningse studenten op internationale congressen
Omschrijving activiteit
RICHTLIJNEN STIMULERINGSREGELING UFW NOVEMBER 2015
Het geven van een presentatie van individuele Wageningse MSc of BSc studenten op een
internationaal congres. Hieronder vallen lezingen, maar ook posterpresentaties.
Vereisten
 De individuele student geeft zelf een presentatie
 In de presentatie wordt het logo van het UFW en Wageningen UR getoond.
Subsidie
 Het subsidiebedrag wordt bepaald door de totale kosten van de reis, eventuele
deelnamekosten en slechts de overnachtingen direct voor en na de presentatie, en hier
50% van te nemen
 Eten/drinken wordt niet gesubsidieerd
Toelagen aanvraag
 Een ondertekende verklaring van een of meer leden van de betrokken
wetenschappelijke staf met opgave van het belang van de activiteit
 Een schriftelijke uitnodiging van de organisatie van het congres/symposium
 Planning congres/symposium
 Begroting met gedetailleerde omschrijving van kostenposten
(6.4)
Het organiseren van een studiereis voor Wageningse studenten
Omschrijving activiteit
Een studiereis georganiseerd voor studenten van Wageningen University waarbij ze de
kennis betreffende hun vakgebied kunnen verruimen.
Vereisten
 De studiereis moet voldoende diepgang hebben
 Na de studiereis wordt een gedetailleerd ervaringsverslag ingeleverd waarin elke
activiteit wordt beschreven
 De kwaliteit van de studiereis moet worden gewaarborgd door de deelname van een
docent of het verkrijgen van ECTS voor deelname aan de studiereis
Subsidie
 Het subsidiebedrag zal worden berekend op basis van het aantal deelnemers en de
invulling van het programma en zal nooit meer zijn dan 50% van de totale kosten tot
een maximum van €3000,=
 De bestemming van de studiereis is niet van invloed op het subsidiebedrag
 Kosten gemaakt voor eten/drinken worden niet gesubsidieerd
Voor deze subsidie geldt: indien de aanvragers afgelopen jaren meerdere aanvragen
hebben gedaan, wordt de prioriteit tot subsidieren omlaag gezet. Dit zal inhouden dat het
subsidieren van andere aanvragen voorrang krijgen op deze aanvraag.
Toelagen aanvraag
 Een ondertekende verklaring van een of meer leden van de betrokken
wetenschappelijke staf met opgave van het belang van de activiteit
 Een uitgebreid dagprogramma waarin per dagdeel de activiteiten worden besproken en
verklaard wordt waarom deze activiteiten van belang zijn voor de studenten
 Een begroting met gedetailleerde omschrijving van kostenposten en duidelijk overzicht
inkomsten
(6.5)
Activiteiten georganiseerd met als doel de integratie van Nederlandse en
buitenlandse studenten te bevorderen
Omschrijving activiteit
Het organiseren van activiteiten bedoeld om de integratie van Nederlandse en buitenlandse
studenten te bevorderen. Hierbij wordt niet uitgegaan van een eenmalige activiteit, maar
een langdurig programma.
Vereisten
 De activiteiten zijn gericht op studenten van Wageningen University
 Van de vereniging wordt verwacht dat zij ernaar streven het ledenbestand een zo goed
mogelijke afspiegeling van de Wageningse studentenpopulatie te laten zijn
RICHTLIJNEN STIMULERINGSREGELING UFW NOVEMBER 2015


Er dient een meerjarig beleidsplan te worden opgesteld met een looptijd van meer dan
één tot maximaal drie jaar. Het eerste jaar dient te worden uitgewerkt in gedetailleerd
actieplan met een uitgebreide begroting
Het plan dient mondeling te worden toegelicht aan de beoordelingscommissie
Subsidie
 De subsidies worden verleend als garantiesubsidie tot maximaal 50%
met een maximum van €3000,= per 12 maanden
 De subsidie wordt niet vaker dan één keer per kwartaal betaald
ingediende declaraties
 Na 12 maanden wordt het plan door de commissie geëvalueerd op
tussenrapportage. De commissie kan adviseren de subsidie tussentijds
als blijkt dat de resultaten onvoldoende zijn
 Eten/drinken wordt niet gesubsidieerd
van de kosten
op basis van
basis van een
stop te zetten
Toelagen aanvraag
Een ondertekende verklaring van een of meer leden van de betrokken
wetenschappelijke staf met opgave van het belang van de activiteit.
Planning congres/symposium
Begroting met gedetailleerde omschrijving van kostenposten en duidelijk
overzicht inkomsten
(6.6)
Activiteiten die bijdragen aan het wetenschappelijke karakter van Wageningen en
gericht zijn op een breed (studenten) publiek binnen Wageningen University
Omschrijving activiteit
Activiteiten die bijdragen aan het wetenschappelijke karakter van Wageningen, en welke
gericht zijn op een breed (studenten) publiek binnen Wageningen University
Vereisten
 De activiteit is toegankelijk voor alle studenten van Wageningen University
 De activiteit is van hoog wetenschappelijk karakter
Subsidie
Eten/drinken wordt niet gesubsidieerd
Toelagen aanvraag
 Een ondertekende verklaring van een of meer leden van de betrokken
wetenschappelijke staf met opgave van het belang van de activiteit
 Planning activiteit met uitleg van het belang
 Begroting met gedetailleerde omschrijving van kostenposten en duidelijk overzicht
inkomsten
(6.7)
Activiteiten van groepen studenten die samenhangen met internationale
samenwerkingsovereenkomsten van de Wageningen University doch waarvoor
geen of onvoldoende financiering bestaat binnen die
samenwerkingsovereenkomst
Omschrijving activiteit
Activiteiten van groepen studenten die samenhangen met internationale
samenwerkingsovereenkomsten van de Wageningen University doch waarvoor geen of
onvoldoende financiering bestaat binnen die samenwerkingsovereenkomst
Vereisten
Er is een samenwerkingsovereenkomst
Subsidie
 Er wordt alleen subsidie verstrekt indien Wageningen UR en andere instellingen waarop
de samenwerkingsovereenkomst of Memorandum of Understanding (MOU) van
toepassing is geen subsidie verstrekt
 Er wordt alleen subsidie verstrekt indien het UFW de activiteit belangrijk vindt voor de
naleving van de overeenkomsten.
Toelagen aanvraag
RICHTLIJNEN STIMULERINGSREGELING UFW NOVEMBER 2015



(6.8)
Kopie van de desbetreffende samenwerkings-overeenkomst of Memorandum of
Understanding (MOU)
Uitleg van het belang van de activiteit
Begroting met gedetailleerde omschrijving van kostenposten en duidelijk overzicht
inkomsten
Activiteiten die de integratie tussen Wageningse studenten en alumni bevorderen
Omschrijving activiteit
Activiteiten die de integratie tussen Wageningse studenten en alumni bevorderen
Vereisten
 Activiteit is toegankelijk voor alle studenten aan Wageningen University
 Activiteit is toegankelijk voor alle alumni van Wageningen University
 Activiteit is in samenhang met een of meer van de andere activiteiten van de
stimuleringsregeling
Subsidie
 Eten/drinken wordt niet gesubsidieerd
 De subsidie is onder voorbehoud van medefinanciering door de afdeling Alumni &
Fondsen van Wageningen University
Toelagen aanvraag
 Verklaring van de alumni officer van Wageningen University waaruit blijkt dat de
activiteit past in het alumnibeleid.
 Toelagen vereist voor de andere activiteit van de stimuleringsregeling waarmee deze
aanvraag is samenhang is.
RICHTLIJNEN STIMULERINGSREGELING UFW NOVEMBER 2015
Download