EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen

advertisement
Cursus
EU-beleid voor landbouw,
voedsel en groen
Wageningen 6 en 7 februari 2014
Introductie
In de zomer van 2013 hebben de Europese
Commissie, de Raad en het Europees
Parlement politieke overeenstemming
bereikt over het Meerjarig Financieel Kader,
het gemeenschappelijk landbouw- en
plattelandsbeleid en het structuur- en
cohesiebeleid voor de periode 2014-2020.
In november 2013 zijn deze besluiten
vastgelegd in formele wetgeving en daarna
namen Commissie en lidstaten besluiten
‘Ik heb bijzonder genoten van de afgelopen
cursus EU beleid. Met name de fine fleur
aan sprekers is fascinerend.’
over de uitvoeringsregelingen en de nationale toepassing van dit pakket. Daarnaast
is ook het EU-beleid voor voedsel, milieu
en natuur volop in beweging. Tenslotte
zijn er in de Europese en internationale
samenleving ontwikkelingen gaande die
grote invloed hebben op het EU-beleid voor
landbouw, voedsel en groen. Wat zijn
daarbij de hoofdelementen en hoe hangen
deze samen? Wat zijn de overwegingen
achter de beleidsmaatregelen en wat zijn
de gevolgen?
Hein-Willem Leeraar, Hein-Willem Leeraar & partners
In 1950 begonnen met 6 lidstaten telt de Europese Unie
met de toetreding van Kroatië anno 2013 in totaal 28
lidstaten. Mijlpalen in de integratie zijn naast de vele
toetredingen de vorming van de interne markt, de introductie van de euro, de regelgeving voor de bescherming
van natuur en milieu, de algemene levensmiddelen-
verordening en in 2009 het van kracht worden van het
Verdrag van Lissabon. Al deze ontwikkelingen hebben
grote invloed, niet alleen op de besluitvorming in Brussel
of in de nationale hoofdsteden, maar ook rechtstreeks
op de Europese burger. Die burger mag in mei 2014 zijn
stem uitbrengen voor een nieuw Europees Parlement,
waarna later dat jaar ook een nieuwe Europese Commissie
aantreedt.
Binnen landbouw, voedsel en groen is de aandacht steeds
meer verschoven van het markt- en prijsbeleid naar
inkomensbeleid, voedselveiligheid en ecologische duurzaamheid. Daarnaast is er door de veranderende verhoudingen op de wereldmarkten, waaronder de hoge en sterk
fluctuerende prijzen op wereldmarkten, veel meer aandacht dan in het verleden voor de externe aspecten van
het EU-beleid, en de relatie tussen dit beleid en de
wereldvoedselvoorziening.
ste
Deze cursus, die in 2014 voor de 29
keer wordt georga-
niseerd, geeft inzicht in de meest actuele stand van zaken
op al deze onderwerpen en besteedt daarbij bijzondere
aandacht aan de uitwerking en toepassing van het
EU-beleid in Nederland en Vlaanderen. De onderwerpen
worden ingeleid door zeer deskundige specialisten afkomstig van diverse overheden, onderwijsinstellingen en het
bedrijfsleven. Daarnaast kunt u in een rollenspel onder
begeleiding van ervaringsdeskundigen in een interactief
proces zelf oefenen met Brusselse besluitvormings­processen.
Aan het eind van de cursus bent u (weer) volledig op
de hoogte van de laatste EU-beleidsontwikkelingen over
landbouw, voedsel en groen.
Doelgroep
De cursus is gericht op afgestudeerden (universitair of
hoger beroepsonderwijs) en anderen met een gelijkwaardige opleiding, die behoefte hebben aan een algemeen
overzicht en inzicht in de complexe samenhang van de
beleidsterreinen landbouw, voedsel en groen in de
Europese Unie.
Cursusleiders
Dr.ir. Liesbeth Dries,
Universitair docent, Agrarische economie en
plattelandsbeleid, Wageningen Universiteit
Prof.dr.ir. Gerrit Meester,
Voormalig Adviseur Landbouwpolitieke Vraagstukken
Ministerie van LNV en oud-hoogleraar Universiteit
van Amsterdam
Sprekers
Drs. Marko Bos
Directeur Economische Zaken, Sociaal-Economische
Raad (SER)
Ir. Irene Bouwma
Senior onderzoeker, Alterra, Landscape Centre,
Wageningen Universiteit
Drs. Werner Buck
Corporate Director Public & Quality Affairs,
Royal FrieslandCampina, Amersfoort
Prof.dr.mr. Bernd van der Meulen
Directeur European Institute for Food Law (EIFL),
Voorzitter Nederlandse Vereniging van Levens­
middelenrecht (NVLR) en Hoogleraar Recht en Bestuur, Wageningen Universiteit
Ir. Jan Mulder
Lid Europees Parlement, Brussel
Ir. Joris Relaes
Kabinetschef van de Minister van Landbouw, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel en
gastdocent landbouw- en voedselbeleid Katholieke
Universiteit Leuven
Ir. Willem Schoustra
Senior beleidsmedewerker Team Europees
Plattelands­beleid, Directie Europees Landbouwbeleid
en Voedselzekerheid, Ministerie van Economische
Zaken (EZ), Den Haag
Ir. Herman Snijders
Beleidscoördinator GLB, Programmadirectie
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Ministerie van
Economische Zaken (EZ), Den Haag
Drs. Frits Thissen
Raad voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij
de EU (PV-EU), Brussel
Prof.dr.ir. Wim Verbeke
Hoogleraar Agro-voedingsmarketing en
Consumentengedrag, Universiteit van Gent
Ir. Herman Versteijlen
Directeur Landbouwmarkten, Europese Commissie,
Brussel
Programma
Dag 1 – Donderdag 6 februari 2014
Dag 2 – Vrijdag 7 februari 2014
• Opening en inleiding tot de cursus en context • Het Europese natuurbeleid en de gevolgen
waarbinnen het EU beleid voor landbouw, voedsel en groen vorm heeft gekregen
Dr.ir. Liesbeth Dries
• Internationale kaders van het EU-beleid
Prof.dr.ir. Gerrit Meester
• Budgettaire kaders van het EU-beleid
daarvan voor Nederland
Ir. Irene Bouwma
• De Europese voedselwetgeving
Prof.dr.mr. Bernd van der Meulen
• Voedselveiligheid en voedselkwaliteit in de EU
Prof.dr.ir. Wim Verbeke
• Kansen voor een internationaal voedingsmiddelenconcern: Drs. Marko Bos
• Gemeenschappelijk landbouwbeleid Pijler 1: Prijs- en inkomensbeleid
Ir. Herman Snijders
• Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Pijler 2:
perspectieven in het kader van Europees beleid
Drs. Werner Buck
• Het Europees beleid voor een duurzame landbouw en de uitwerking in Vlaanderen
Ir. Joris Relaes
Plattelandsbeleid
Ir. Willem Schoustra
• Institutionele context:
besluitvormingsprocessen in Brussel
• Toekomst EU-beleid: visie vanuit Brussel
Ir. Herman Versteijlen
• Paneldiscussie toekomst EU-beleid voor landbouw,
voedsel en groen
Drs. Frits Thissen
Ir. Herman Versteijlen
• Diner
Ir. Jan Mulder als gastspreker
• Rollenspel: Onderhandelingen in EU-context Ir. Willem Schoustra en ir. Herman Snijders
Contactpersoon
Liesbeth Vallinga, programma manager markt & beleid
Ir. Joris Relaes
Drs. Werner Buck
• Borrel
Informatie en registratie
Wageningen Academy
Cursuskosten
T(0317) 48 76 02
De cursuskosten bedragen € 1.495,- per persoon,
[email protected]
inclusief syllabi, lunches, koffie/thee/frisdrank, diner
@Liesbeth Vallinga
en netwerkborrel.
www.facebook.com/WageningenAcademy
Annuleringskosten
Inschrijven
Eenmaal gedane inschrijving kan uitsluitend schriftelijk
Wageningen Academy
worden geannuleerd. Standaard annuleringsregeling van
Wageningen UR
Wageningen UR, Wageningen Academy is van toepassing.
Postbus 226
Zie onze website www.wageningenacademy.nl
6700 AE Wageningen
T (0317) 48 40 93
Inschrijftermijn
E [email protected]
De inschrijftermijn van de cursus eindigt op 24 januari
I www.wageningenacademy.nl
2014. Na deze datum ontvangt u een bevestigingsbrief
met informatie over locatie en betalingswijze, het pro-
Prijs
€ 1.495,-
Max. deelnemers
Data
Inschrijven voor
35
6 en 7 februari 2014
24 januari 2014
gramma en de deelnemerslijst, een routebeschrijving en
overige cursusinformatie.
Algemene voorwaarden
Op alle activiteiten van Wageningen Academy zijn de
Algemene Voorwaarden van Wageningen UR (University &
Research centre) van toepassing. Deze voorwaarden zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel GelderlandMidden te Arnhem. Daarnaast zijn een aantal aanvullende
voorwaarden van Wageningen Academy van toepassing. U vindt deze voorwaarden op www.wageningenacademy.nl
Download