Bekostigingssysteem: De zorg binnen de GGZ wordt bekostigd

advertisement
Bekostigingssysteem:
De zorg binnen de GGZ wordt bekostigd middels Diagnose
Behandeling Combinaties (DBC). Het gaat om een typering van de
zorgvraag middels een classificatie. Een hoofdbehandelaar dient
bij aanvang van de behandeling deze typering vast te leggen en
een Diagnose Behandeling Combinatie te openen. Deze DBC duurt
maximaal een jaar. Na een jaar kan dit eventueel verlengd worden
middels een vervolg DBC.
Groepspsychotherapie is een activiteit/prestatie binnen zo’n DBC
die wordt vergoed.
Zie verder de bekostigingsregels van de NZA en de
gespecialiseerde GGZ regeling en beleidsregel prestatie en
tarieven gespecialiseerde GGZ (www.NZA.nl)
Nieuw zorgstelsel GGZ:
Sinds januari 2014 is er een stelselwijziging van de GGZ geweest
waarin de zorg verdeeld wordt over basis generalistische
geestelijke gezondheidszorg (BGGGZ) en specialistische
geestelijke gezondheidszorg (SGGZ).
De huisarts bepaalt of iemand behandeld kan worden binnen de
huisartsenzorg of wordt doorverwezen naar de basis GGZ of
specialistische GGZ.
Als specialistische zorg nodig is dan moet vanuit de basis
generalistische GGZ eerst worden terugverwezen naar de huisarts
die dan naar de specialistische GGZ verwijst.
Alle hulp die valt onder het basispakket wordt onderscheiden in 4
producten: basis GGZ kort, GGZ middel, GGZ intensief en GGZ
chronisch. Verschil tussen de producten is de duur van de
behandeling en de ernst van de problematiek. Elk van deze
prestaties omvatten het geheel aan behandelcomponenten
inclusief intake en diagnostiek.
Voor ernstige psychische stoornissen kan verzekerde terecht bij
de specialistische GGZ.
Vergoeding:
Vergoeding vindt alleen plaats indien er een verwijzing is door de
huisarts.
Sommige zorgverzekeraars staan ook andere verwijzers toe zoals
een Arbo arts of jeugdarts. Zie hiervoor echter uw polis.
Er is alleen vergoeding indien er sprake is van een classificatie ook
wel DSM IV classificatie genoemd.
Kosten:
Sinds januari 2014 is de eigen bijdrage afgeschaft.
De basis generalistische GGZ en de specialistische GGZ vallen nu
onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Dit eigen risico is
verhoogd in 2014 naar 375 euro. Dit betekent dat wanneer u geen
andere ziektekosten heeft gemaakt u eerst het eigen risico zelf
moet betalen.
In de DBC declaratiefactuur staat de hoeveelheid geregistreerde
tijd aan uw behandeling. Dit is zowel de directe tijd die de
behandeling heeft gekost als ook de indirecte tijd die benodigd is
geweest. Denk hierbij aan o.a. verslaglegging.
De rekening wordt pas aan het eind van uw behandeling of einde
van het DBC jaar verstuurd naar u of uw zorgverzekeraar.
Gecontracteerde zorg:
Psychotherapeutische behandeling waaronder
groepspsychotherapie wordt vergoed indien uw zorgverlener een
contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar.
Met een naturapolis kunt u alleen terecht bij de zorgverleners met
wie uw zorgverzekering een contract heeft afgesloten.
Met een restitutiepolis kunt u terecht bij de zorgverlener van uw
keuze. Afhankelijk van uw polis krijgt u de behandeling volledig of
ten dele vergoed. Zie hiervoor uw polis of neem contact op met uw
zorgverzekeraar.
Niet gecontracteerde zorg:
Wanneer uw zorgverlener geen contract heeft met uw
zorgverzekeraar zal u afhankelijk van uw polisvoorwaarden de
behandeling kunnen declareren maar wel een percentage zelf
moeten bekostigen. Zie hiervoor uw polis.
Download