EUA Inhuur Schippers en Pontwachters BIJLAGE 8 Verklaring

advertisement
EUA Inhuur Schippers en Pontwachters
BIJLAGE 8
Verklaring Financiële draagkracht en continuïteit bedrijfsvoering
Gegadigde
(naam)_____________________________________________________________________
ONDERGETEKENDE, HANDELEND ALS RECHTSGELDIG VERTEGENWOORDIGER VAN:
[statutaire naam inschrijver]
een [invullen rechtsvorm entiteit], statutair gevestigd te [invullen plaatsnaam statutaire zetel]
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te [invullen plaatsnaam] onder nummer: [invullen KvKnummer],
VERKLAART:
dat voornoemde [invullen rechtsvorm entiteit] beschikt over voldoende financiële draagkracht voor
de uitvoering van de Opdracht zoals omschreven in de aanbestedingsleidraad [invullen titel +
kenmerk] en
dat ondergetekende op het moment van indiening van de inschrijving geen aanspraken, financieel of
anderszins, bekend zijn dan wel behoren te zijn van derden, waaronder in dit verband mede wordt
verstaan medewerkers van voornoemde [invullen rechtsvorm entiteit], en
dat voornoemde [invullen rechtsvorm entiteit] geen investeringen heeft gedaan die de financieel,
economische draagkracht van zijn onderneming of de continuïteit van zijn bedrijfsvoering in gevaar
(kunnen) brengen.
dat ondergetekende deze verklaring rechtens juist en naar waarheid heeft ondertekend,
ONDERGETEKENDE:
---------------------------------------Naam: [invullen naam tekenbevoegde. Let op: tekenbevoegdheid moet uit KvK blijken]
Functie [invullen functie tekenbevoegde]
Datum: [invullen datum]
Plaats: [invullen plaatsnaam]
Pagina 1 van 1
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

waarom weet ik dit nog niet

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards