Format tussenevaluatie

advertisement
Tussenevaluatie
organisatienaam
Leidraad tussenevaluatie
Doel van de ontmoeting
Het is alweer enige tijd geleden dat u bent gestart met het kwaliteitstraject. Een mooi moment om samen
terug te kijken én vooruit te blikken. Deze bijeenkomst biedt u de gelegenheid om samen met mensen van
Waardigheid en trots vanuit verschillende invalshoeken te reflecteren op de beweging die jullie als
organisatie aan het maken zijn. Deze bijeenkomst is bedoeld om na te gaan of u op koers ligt wat betreft de
beoogde doelen en resultaten zoals verwoord in het plan van aanpak en waar bijsturing nodig is. Bovenal is
het een uitgelezen kans om ondersteuningsvragen te stellen over de volgende fase van het kwaliteitstraject.
Waar loopt u tegenaan? Wat blijkt moeilijk realiseerbaar? Waar liggen kansen? Waarbij wilt u graag
ondersteuning? Wat is helpend en bevorderend voor resultaat?
Stel uw vragen vooraf en benut dit moment om duidelijk aan te geven waarop u graag wenst dat Waardiheid
en trots meedenkt.
Hoe gebruik ik deze handreiking?
In dit document vindt u vragen die u helpen om de tussenevaluatie bij Waardigheid en trots voor te bereiden.
Het is een moment voor u om te reflecteren op het kwaliteitstraject en de resultaten. Het helpt de mensen
van Waardigheid en trots om een duidelijk beeld te krijgen van waar u nu staat, welke stappen u nog gaat
zetten en waarop u ondersteuning kunt gebruiken. U kunt deze vragen gebruiken als leidraad om tot een
beknopte notitie te komen. De notitie bestaat uit drie onderdelen:
1) een korte schets van de context waarin het kwaliteitstraject nu plaatsvindt
2) de punten waar u graag over door wilt praten met Waardigheid en trots en
3) informatie over het verloop van uw kwaliteitstraject
De notitie wordt bij voorkeur opgesteld door de Intern Projectleider. Lever de notitie uiterlijk één week voor
de sessie bij Waardigheid en trots aan bij uw tranchemanager zodat iedereen zich kan inlezen in uw
vraagstuk. Bij deze “voorbereidende tussenevaluatie” zijn naast uw tranchemanager van Waardigheid en
trots ook uw accountmanager leren en uw accountmanager monitoring aanwezig. Naar behoefte wordt ook
de accountmanager communicatie uitgenodigd.
Pagina 1 van 4
Tussenevaluatie
organisatienaam
Profiel
Geef een korte omschrijving van uw organisatie: welke zorg levert u voor hoeveel cliënten en met hoeveel
medewerkers.
1. Context
Welke informatie over de huidige stand van zaken in de organisatie en de context waarin de organisatie zich
bevindt heeft Waardigheid en trots nodig om een goed beeld te krijgen van uw kwaliteitstraject? Wat is de
invloed van deze factoren op uw organisatie en het kwaliteitstraject?
2. Bespreekpunten met In voor zorg!


Wat zijn voor u de belangrijkste bespreekpunten voor de tussenevaluatie?
Welke (hulp)vragen wilt u vanuit de organisatie aan de orde stellen?
3. Verloop verandertraject
Hier zijn we trots op!
Zijn er al veranderingen waar te nemen in de organisatie die duiden op ‘beweging richting de stip’?
Geef voorbeelden uit uw dagelijkse praktijk op basis van deze driedeling:
 Cultuur: onze onderliggende waarden veranderen…

Structuur: onze manier van organiseren is veranderd…

Werkwijzen: onze medewerkers vertonen zichtbaar ander gedrag…
De cliënt merkt de verandering ook!
 Wat merkt de cliënt - in het ontvangen van zorg - van de veranderingen in de organisatie?

Hoe gaat dit in het verdere verloop van het kwaliteitstraject aandacht krijgen?
Op koers?
 Waar staat u nu, waarin loopt u op koers en wat behoeft extra aandacht?

Op welke punten is de doelstelling/koers gewijzigd ten opzichte van de start? Met welke reden?
Dit werkt!
Wat heeft qua veranderaanpak goed gewerkt en wat niet? Geef een korte toelichting.
Pagina 2 van 4
Tussenevaluatie
organisatienaam
Zicht op de voortgang
 Hoe wordt het monitoren/meten gebruikt om in het werk - met de teams en als organisatie - te leren?
Licht dit kort toe. Wanneer dit nog niet gebeurt, geeft u dan aan hoe u hier vorm aan gaat geven in
het vervolg.

Vul de tabel hieronder zoveel mogelijk in om de voortgang in het verandertraject inzichtelijk te
maken.
Wat is het
beoogde effect?
Welke indicator
is gebruikt om
het effect
inzichtelijk te
maken?
Wat is de
streefwaarde?
Wanneer zijn
jullie tevreden?
Welk
meetinstrument/
informatiebron is
gebruikt?
Waarde
nulmeting
Waarde
tussenmeting
Waarde
eindmeting
Focus komende maanden
 Welke kaders/randvoorwaarden zijn aan de voorkant reeds ingevuld en wat is er nog nodig?

Wat moet de focus zijn van het kwaliteitstraject de komende maanden?
Inzet organisatie en coach
Wat vraagt bovenstaande van verschillende doelgroepen in uw organisatie, van uzelf, van de coach en van
Waardigheid en trots?
Pagina 3 van 4
Tussenevaluatie
organisatienaam
Werken aan een blijvende beweging
 Hoe gaat u de ingezette beweging de komende maanden verbreden naar de rest van de
organisatie? Denk bijvoorbeeld aan andere doelgroepen, teams, locaties, regio’s.

Op welke manier wordt er gewerkt aan een cultuur van voortdurend reflecteren en verbeteren?

Wat is er gedaan aan het borgen van de ingezette beweging? Op welke manier krijgt dit de
komende maanden verder vorm?
Voor de sector!
Welke kennis, tools of ervaringen wilt u graag delen met anderen?
Pagina 4 van 4
Download