best practice - Waardigheid en trots

advertisement
Waardigheid en trots
Bijeenkomst groep 2 – 7 maart 2016 - Beekbergen
Programma (14.00 tot 16.30 uur)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Welkom en introductie
Welke organisaties en welk project
Korte inventarisatie subthema’s
Verdieping en uitwisseling in subgroepen
Terugkoppeling (kort) en rode lijn
Wat is een Best Practice
Stand van zaken W&t en vervolg
Afsluiting
Borrel (Fris)
www.waardigheidentrots.nl
Atlant Zorggroep
Het woord is aan onze gastheer van vandaag
www.waardigheidentrots.nl
Intro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dank aan Atlant voor hun gastvrijheid.
Filmpje: See Me
Kennismaking; wie zitten er allemaal aan tafel vandaag
Samenstelling themagroep veranderd. Andere themacoördinatoren.
Alle intakes zijn gedaan, nu een tweede / derde ronde van
gesprekken
Bevindingen tot nu toe
Doel vandaag: verbinding zoeken en maken.
Agenda: Inhoudelijke uitwisseling, elkaar opzoeken.
Laatste 15-30 minuten informeren over W&t en verwachtingen
en afspraken maken.
www.waardigheidentrots.nl
Projecten: de kern
Azora Familieparticipatie: Familieparticipatie is een
vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse zorg en zonder dat
dit extra werklast met zich mee brengt. Bij iedere cliënt (indien
mogelijk) is de familie en/of het sociale netwerk actief betrokken bij
de dagelijkse zorg en welbevinden. Het leven van de cliënt wordt
voortgezet zoals voor inhuizing van de cliënt. Familieparticipatie is
tot stand gekomen zonder beschrijven van procedures.
Azora Mondzorg: Mondverzorging en professionele mondzorg
vormen binnen de organisatie een integraal onderdeel van het
zorgplan en het zorgdossier van de cliënt.
De verzorgenden en de verpleegkundigen zijn zich bewust van het
belang van goede mondzorg en worden structureel ondersteund
en waar nodig bijgeschoold op het gebied van mondverzorging
www.waardigheidentrots.nl
Projecten: de kern
Atlant locatiedashboard: We hebben de ambitie om het goede
gesprek een nog beter gesprek te laten zijn door, met benutting
van huidige informatie- en communicatietechnologieën, op alle
locaties een “Locatiedashboard” te realiseren. Een gesprek tussen
cliënt en medewerker, cliënt en netwerk, medewerker met
netwerk, medewerkers onderling, met bezoekers etc.
Atlant arbeidsparticipatie : Het expliciteren, onderbouwen,
verhelderen en in woorden kunnen vatten van de huidige ervaring
dat arbeidsmatige dagbesteding bijdraagt aan de kwaliteit van
leven van mensen met het syndroom van Korsakov.
www.waardigheidentrots.nl
Projecten: de kern
Stichting Innoforte: Samenspel formele informele zorg.
Medewerkers geven mantelzorger ruimte. Mantelzorger ziet
nieuwe woonplek als het nieuwe thuis van geliefde. In de thuiszorg
geven medewerkers meer aandacht voor overbelasting van
mantelzorger.
DrieGasthuizenGroep: Cliënt als opdrachtgever en
familieparticipatie: cliënt of zijn vertegenwoordiger heeft de regie
heeft over het opstellen, evalueren en bijstellen van het
zorgleefplan en hierin ondersteund wordt. De wensen van de
cliënt en diens verwanten moeten leidend zijn voor de zorg die ze
krijgen. Het samenspel tussen de cliënt, familie en/ of verwanten
en de professional is hierbij essentieel.
www.waardigheidentrots.nl
Projecten: de kern
Westerholm Rikkers-Lubbers: Eigen regie, partnerschap en
respectvolle bejegening. Betere kwaliteit van leven voor cliënt door
vertrouwensband met professional, zelforganiserende teams
waarin medewerkers meer ontwikkelingsmogelijkheden hebben en
betrokkenheid wordt vergroot. Hogere doelmatigheid en lagere
overhead.
Zorggroep Groningen: Het centraal stellen van de cliënt
Vormgeven in co-creatie met betrokkenen door middel van actie
onderzoek. Onderzoeksvragen gaan over wat is goede zorg, inzet
en betrokkenheid van cliënten en naasten in de uitvoering van de
zorg en ten derde over doelmatigheid.
www.waardigheidentrots.nl
Projecten: de kern
Tangenborgh: De liefdevolle dialoog, om tot
samenwerkingsafspraken te komen. Dit vraagt voor de
medewerker om een meer ondersteunende, regisserende rol in
plaats van een uitvoerende rol, waarmee we de klanten in staat
stellen langer, bij voorkeur in hun eigen omgeving, regie te voeren
over hun eigen leven en waarbij de informele zorg versterkt wordt.
Lyvore: Kwaliteitsverbetering Balans informele – formele zorg.
Zorgvoorzieningen voor kwetsbare ouderen moeten veranderen in
zorgvoorzieningen van kwetsbare ouderen en hun naasten. Cliënt
en familie zich eigenaar voelen. Deformalisering. Verschuiving van
veilig, gevoed en gewassen naar leefplezier. Samen vorm geven
met medewerkers. Versterken positie van vrijwilliger.
www.waardigheidentrots.nl
Projecten: de kern
Zorggroep Sint Maarten: “Deel je leven”
Zorggroep Sint Maarten richt zich bij de zorgverlening niet op
menselijke beperkingen, maar op wat mensen nog wél kunnen. De
organisatie noemt dit ‘deel je leven’.
Sint Maarten wil haar prestaties op ‘deel je leven’ inzichtelijk
maken, op basis van ervaringen van medewerkers, cliënten en
hun naasten, mantelzorgers en vrijwilligers van Zorggroep Sint
Maarten.
www.waardigheidentrots.nl
Projecten: de kern
Zorggroep Charim: “Basis voor samen leven”
Charim heeft twee opgeleide mantelzorgondersteuners. In
complexe mantelzorgsituaties ondersteunen zij zelf. In andere
situaties helpen zij de professionals goede
mantelzorgondersteuning te bieden.
Charim gebruikt de mantelzorgapp Nettie.nu, voor laagdrempelige
communicatie met mantelzorgers als individu of als groep.
Mantelzorgondersteuning is opgenomen in het zorgleefplan en
onderdeel van de zorgplanbespreking.
www.waardigheidentrots.nl
Projecten: de kern
Kwadrantgroep: “Een sterk netwerk is het halve werk” en
“Betekenisvolle relaties voor een menswaardig bestaan”
Palet gebruikt hiervoor e-learning. Netwerk van cliënten verlichten,
versterken, verbinden en verbreden door onder meer:
Introductieprogramma voor mantelzorgers en vertegenwoordigers.
(met behulp van ervaringsdeskundigen) besteedt aandacht aan
verwachtingen, begeleiding, vergroten betrokkenheid en
anticiperend rouwen.
Methodiek van ‘Eigen Kracht’ conferenties toepassen. Daarnaast
zet Palet ‘belevingsgericht werken (BGW): Stip op de horizon’ in
met behulp van inspiratiesessies, reflectiebijeenkomsten en
projectbelegeiding.
www.waardigheidentrots.nl
Projecten: de kern
Carintreggeland: “Trots wonen in de Weijdehof”
Tijdens het project ‘Met Waardigheid en Trots wonen in De
Weijdehof’ versterkt de positie van de cliënt en ontstaat er ruimte
voor de professional in samenwerking met onder andere de
cliëntenraad, OR en VAR.
Hiervoor zijn 4 thema’s benoemd:
1. Informele zorg – de cliënt heeft de regie over zijn leven;
2. Bewegen – de cliënt heeft een geïntegreerd beweegplan;
3. Ethische vraagstukken – ‘serious gaming’ ondersteunt de
werkwijze
en houding van de zorgverleners;
4. Relatie cliënt en specialist Ouderengeneeskunde (SO) – de
eigen regie van de cliënt vraagt om een andere vorm van
samenwerking.
www.waardigheidentrots.nl
Projecten: de kern
Noorderbreedte: In WZC Erasmus wordt het verpleeghuis
teruggegeven aan de bewoners. Doel is het verbeteren van de
kwaliteit van zorg, gezien door de ogen van de bewoners. De
buurt en de buurtkamer zijn de leefomgeving van de bewoner en
zijn écht van hen. Medewerkers hebben / ontwikkelen een
faciliterende rol.
TriviumMeulenbeltZorg: Drie thema’s rondom mentaal
welbevinden / kwaliteit van leven. Thema’s zijn: onbegrepen
gedrag, pijn en meer bewegen. De uitvoering van de projecten
vindt in nauwe samenwerking met cliënt, mantelzorgers en
professionals plaats.
www.waardigheidentrots.nl
Subthema’s
• Uitreiken overzicht subthema’s met het verzoek de juiste
subthema’s aan te kruisen.
• Later in de middag komen we er op terug.
www.waardigheidentrots.nl
Elkaar beter leren kennen.
1. In 4 of 5 groepen uiteen (45 minuten)
2. Verder kennismaken en voorstellen
3. Beantwoord de volgende vragen:
Wat is je veranderaanpak en wat werkt goed?
Wat is je grootste knelpunt?
4. Korte plenaire terugkoppeling op hoofdlijn
www.waardigheidentrots.nl
Wat is een Best Practice / Parels
www.waardigheidentrots.nl
Wat is een Best Practice
Een best practice is een techniek, werkmethode of activiteit die
zich als effectiever heeft bewezen dan enige andere techniek,
methode etc.
De gedachte is dat met de juiste werkmethode een project
uitgevoerd kan worden met minder problemen, minder
onvoorziene complicaties en betere eindresultaten.
www.waardigheidentrots.nl
Wat zegt de literatuur?
Er is geen universele definitie van een Best Practice. Uit
literatuuronderzoek blijkt dat een Best Practice voldoet aan de
volgende criteria:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
innovatief en vernieuwend.
bepaalde mate van consensus met bestaande literatuur
en expertise in de zorg.
overtuigende methodiek en zijn praktisch toepasbaar.
goed en duurzaam overdraagbaar.
resulteren in een betekenisvolle en tastbare verbetering
op de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.
verbonden aan strategische ontwikkelingen in de
zorgsector.
www.waardigheidentrots.nl
KPI’s van een BP
1.
2.
3.
4.
komt voort vanuit een visie
sluit inhoudelijk aan bij een inhoudelijk thema
project getrokken door iemand met Passie
in de organisatie is ruimte gecreëerd
www.waardigheidentrots.nl
Succesfactoren
1.
2.
3.
4.
Benoem projectleider / ambassadeur
Maak een (maatschappelijke) business case
Maak een communicatieplan
Tijd, geld en aandacht (RvB)
www.waardigheidentrots.nl
Meerwaarde van een BP
1.
2.
3.
4.
Cliënt niveau
Kwaliteit van leven
Voor medewerkers
Client participatie
www.waardigheidentrots.nl
Doelstellingen en verwachtingen
programma






Zoveel mogelijk succesvolle projecten draaien in een
kopgroep.
Werkzame en niet werkzame principes zichtbaar maken.
Goede voorbeelden en best practices laten ontstaan, ter
inspiratie en meetlat voor de gehele sector
Leerervaringen laten ontstaan die gedeeld kunnen worden.
Kennis ophalen en delen
Communicatie over goede voorbeelden en briljante
mislukkingen
Het uiteindelijke doel is de mooie en waardevolle zaken naar
boven te halen en te delen en de beeldvorming van de sector
verbeteren. Zodat de ‘Waardigheid en de trots’ in de langdurige
zorg zullen toenemen.
www.waardigheidentrots.nl
Waardigheid en trots
• Korte uitleg over gehele programma met 25 punten.
• Thema’s en speerpunten W&t 2: Kwaliteit, indicatiestelling,
BOPZ, HACCP en bekostiging
• Betrokkenheid vanuit Task Force en VWS
• Website en nieuwsbrief
www.waardigheidentrots.nl
Onderlinge communicatie en halen en
brengen
1.
2.
3.
4.
Hoe gaan / willen we als groep communiceren en het halen
en brengen van ervaringen organiseren?
Korte introductie over MyVox
Hoe kun je de thema coördinator benutten?
Waar mogen toekomstige bijeenkomsten worden
georganiseerd?
www.waardigheidentrots.nl
Tenslotte: 10 tien geboden
1. Wees vol van Uw zieken, leeg van Uzelf
2. Bedenk de grote verantwoordelijkheid, die de ziekenverpleging U oplegt
3. Een intelligente gehoorzaamheid wordt verwacht
4. Grotere kennis en bedrevenheid alléén geven het recht, de plaats der
verwanten in te nemen
5. Verwaarloos Uw uiterlijk zo min als Uw innerlijk, noch Uw manieren
6. Treed beslist op
7. Spreek nooit over Uw patiënt, of over zijn ziekte, met anderen
8. Spreek en beweeg U rustig
9. Leef hygiënisch, voorkom besmetting, zorg voor geregelde ontspanning
10. Houd de naam van Uw ziekenhuis, corps hoog
bron: Melk, H.A. (1931). De praktijk der Ziekenverpleging. Den Haag:
Naeff
www.waardigheidentrots.nl
Download