bijlage - Academic Transfer

advertisement
Profielbeschrijving domeintrekker AKV, oktober 2009
Achtergrond
Het Ministerie van LNV is opdrachtgever van het Beleidsondersteunend Onderzoek (BO) dat Wageningen
UR uitvoert. Het BO draagt bij aan maatschappelijk aanvaardbare en economisch haalbare oplossingen van
complexe vraagstukken op het LNV-beleidsterrein. Binnen het BO staan kennisontwikkeling én
kennisbenutting centraal.
Het BO is multidisciplinair. Alle onderzoeksinstituten van Wageningen UR dragen bij, al naar gelang de
vraagstelling. De inzet van middelen is volgend hierbij.
Vanaf 2010 kent het BO 4 onderzoeksdomeinen:
- Natuur, Landschap en Platteland (NLP)
- Voedsel, Dier en Consument (VDC)
- Agroketens & Visserij (AKV)
- Internationale Samenwerking (IS)
De onderzoeksdomeinen sluiten aan bij de domein- of facet-directies van het ministerie.
Binnen Wageningen UR heeft elk onderzoeksdomein een domeintrekker. De domeintrekker stelt jaarlijks in
overleg met de desbetreffende LNV-directie de onderzoeksagenda vast. Aansluiting bij behoeftes vanuit de
maatschappij en samenhang tussen de verschillende onderzoeksprojecten zijn hierbij het uitgangspunt.
Domein AKV
Het onderzoeksdomein AKV richt zich op vraagstukken als
- milieuproblematiek en dierwelzijnsvraagstukken i.r.t. de intensieve veehouderij,
- vermindering van de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen,
- de (economische) positie en betekenis van biologische en duurzame landbouw,
- de ontwikkeling van hoogwaardige biokunststoffen o.b.v. producten van plantaardige oorsprong,
- het behoud van gezonde visbestanden.
Het onderzoeksdomein heeft een jaarlijks omvang van € 25 à € 30 mln.
Het LNV domein AKV betreft het werk dat tot en met 2009 uitgevoerd werd in clusters Verduurzaming
Productie en Transitie (VPT), Mineralen en Milieukwaliteit (M&M), Plantgezondheid (PG), Biologische
landbouw (BL) en Economisch Perspectiefvolle Agroketens (EPA). Deze activiteiten komen terug in negen
thema’s met thema-coördinatoren.
Functie
De positie van domeintrekker AKV is nieuw ontstaan en momenteel vacant. De domeintrekker is
verantwoordelijk voor de opzet en uitvoer van de onderzoeksagenda en legt daarover verantwoording af
binnen Wageningen UR en bij LNV. Hij / zij is gesprekspartner op MT-niveau van voor LNV-directies
“Agroketens en Visserij” en “Kennis en Innovatie”.
De domeintrekker AKV draagt zorg voor agendering, prioritering en de integratie over de thema’s en de
themaoverstijgende onderwerpen heen en stuurt daar pro-actief op. De domeintrekker heeft tot taak om het
BO-onderzoek op het AKV-domein zichtbaar te laten bijdragen aan maatschappelijk aanvaardbare en
economisch haalbare oplossingen van complexe vraagstukken op het LNV-beleidsterrein. De domeintrekker
verbindt het BO-onderzoek met KennisBasis en ander Wagenings onderzoek en onderwijs op dit domein.
Voor Wageningen UR vormt het BO zowel inhoudelijk als financieel een belangrijk deel van de
kennisportefeuille.
De domeintrekker is aangesteld binnen één van de Kenniseenheden van Wageningen UR maar heeft als
domeintrekker een Wageningen UR brede taak. De domeintrekker legt hierover verantwoording af aan de
portefeuillehouder LNV binnen de RvB.
De inzet betreft (minimaal) 2 dagen per week. Het streven is de aanstelling per 1 januari 2010 te laten
ingaan. De aanstelling betreft vooralsnog een periode van 4 jaar. De inschaling volgt in overleg.
Profiel domeintrekker
De domeintrekker is inhoudelijk bekend met dit beleidsterrein en kent de organisatie van Wageningen UR en
het Ministerie van LNV. Hij/zij kent de weg in het politieke en beleidsproces, kan goed omgaan met de
spanningen die zich voordoen in deze processen, kan tegenstellingen in deze processen op een productieve
manier overbruggen en heeft een goed netwerk binnen LNV, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
De domeintrekker weet het vertrouwen en draagvlak te verwerven. Hij/zij geeft leiding aan het platform van
de themacoördinatoren uit het domein. Ondersteunt waar mogelijk de programmering door de
themacoördinatoren, overlegt met LNV over themaoverschrijdende aspecten en programmering, kan
individuele themacoördinatoren eventueel vervangen en ondersteunt waar nodig en mogelijk
themacoördinatoren in de wisselwerking met LNV. De domeintrekker bereidt strategisch overleg voor met de
themacoördinatoren en zorgt voor een zorgvuldige afstemming van belangen. De themacoördinatoren
blijven verantwoordelijk voor hun thema en mede-verantwoordelijk voor de integratie en samenhang in het
domein AKV. De domeintrekker onderhoudt een goede relatie met de stafafdeling Onderwijs en Onderzoek
van het Bestuurscentrum van Wageningen UR.
De domeintrekker is een ervaren netwerker met een onderzoeks- en managementachtergrond op het LNVbeleidsterrein. De domeintrekker:
- is in staat om in complexe situaties het overzicht te behouden;
- kan ingewikkelde vraagstukken snel en scherp analyseren;
- weet mensen samen te binden en hen optimaal te laten presteren;
- stelt zich dienend op aan het proces en geeft ruimte aan anderen;
- is daadkrachtig en hakt knopen door als situaties daarom vragen;
- is goed bekend met LNV, beleid en het beleidsproces en is breed georiënteerd wat betreft sectoren
en vakgebieden.
- heeft een goed netwerk bij LNV, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties op dit domein
- is integer, accuraat, goed gevoel voor urgentie
- weet Wageningen UR en LNV te representeren binnen de Rijksbrede onderzoeksprogrammering.
Procedure
In eerste instantie wordt alleen geworven binnen Wageningen UR.
Belangstellenden kunnen per e-mail een motivatiebrief zenden aan de selectiecommissie t.a.v. de secretaris
Gerlinde van Vilsteren, stafafdeling Onderwijs & Onderzoek, Wageningen UR ([email protected]).
De indieningstermijn sluit op 6 november 2009. De pre-selectiecommissie zal vervolgens een aantal
kandidaten uitnodigen voor een gesprek. Enkele geselecteerde kandidaten worden vervolgens
voorgedragen bij de portefeuillehouder LNV van de Raad van Bestuur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter of secretaris van de pre-selectiecommissie.
De pre-selectiecommissie bestaat uit:
- Kees Slingerland, voorzitter, BO-coördinator, [email protected], 0317-481562
- Herman Eijsackers, Voorzitter Wetenschappelijk Adviesraad Wageningen UR en Chief Scientist
Officer van LNV op het terrein van Natuur, Landschap en Platteland
- Gerlinde van Vilsteren, stafmedewerker LNV-account, Wageningen UR,
[email protected], 0317-485652
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards