DOC - Europa.eu

advertisement
EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT
Milieu: minder risico’s van gevaarlijke stoffen in
elektrische en elektronische apparatuur
Brussel, 20 juli 2011 – Morgen treden nieuwe voorschriften in werking die het
verbod op zware metalen en andere gevaarlijke chemische stoffen in elektrische en
elektronische apparatuur uitbreiden tot een veel breder scala van producten. De
nieuwe wetgeving maakt elektronische producten als thermostaten, medische
toestellen en controlepanelen veiliger en voorkomt dat gevaarlijke stoffen in het
milieu vrijkomen. De lidstaten hebben 18 maanden om de nieuwe voorschriften om
te zetten.
De nieuwe wetgeving is een herziening van de BGS-richtlijn betreffende beperking
van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
Lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom en de brandvertragers
polybroombifenylen (PBB's) en polybroomdifenylethers (PBDE's) blijven verboden.
De vorige BGS-richtlijn had betrekking op verschillende categorieën elektrische en
elektronische apparatuur, waaronder huishoudelijke apparaten en IT- en
consumentenapparatuur, maar is nu uitgebreid tot alle elektronische apparatuur,
kabels en reserveonderdelen. In gevallen waarvoor geen toereikend alternatief
voorhanden is, kunnen nog steeds vrijstellingen worden verleend. De lijst met
verboden stoffen zal regelmatig worden geëvalueerd.
Commissaris voor Milieu Janez Poto─Źnik stelde het zo: “Als er alternatieven zijn, is
het onaanvaardbaar dat de mensen of de planeet aan gevaarlijke stoffen worden
blootgesteld. Wij komen allemaal dagelijks in contact met dergelijke producten en
deze nieuwe voorschriften verhogen verder het veiligheidsniveau dat wij mogen
verwachten. Zij verbeteren de veiligheid van de consument, de volksgezondheid en
de milieubescherming en zorgen ook voor een betere functionering van de
voorschriften op nationaal niveau.”
De belangrijkste elementen van de nieuwe richtlijn zijn als volgt:
- een geleidelijke uitbreiding van de voorschriften tot alle elektrische en
elektronische apparatuur (EEA), kabels en reserveonderdelen, met het oog op
volledige naleving tegen 2019;
- een herziening, uiterlijk in juli 2014 en vervolgens op gezette tijden, van de lijst
van verboden stoffen;
- duidelijker en transparanter regels voor het verlenen van vrijstellingen van het
verbod op bepaalde stoffen;
- meer samenhang met de REACH-verordening inzake de registratie en
beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische
stoffen;
- verduidelijking van belangrijke definities; en
- CE-markering die aangeeft dat de Europese normen worden nageleefd en
alleen mag worden aangebracht op elektronische producten die ook aan de
BGS-voorschriften voldoen.
IP/11/912
Gezien de aanzienlijke uitbreiding van het toepassingsgebied voorziet de nieuwe
richtlijn in overgangsperioden van ten hoogste acht jaar voor de nieuwe producten
die onder de regels vallen.
De nieuwe richtlijn geldt niet voor fotovoltaïsche panelen om de EU te helpen haar
doelstellingen inzake hernieuwbare energie en energie-efficiëntie te halen.
Toepassing en naleving zijn belangrijke aspecten van de nieuwe regels, die ook
een mechanisme omvatten om het voor de Commissie gemakkelijker te maken
toezicht op de naleving te houden.
Volgende stappen
De Commissie streeft naar een vlotte overgang tussen de “oude” en de “nieuwe”
BGS-richtlijn. Om de naleving door de fabrikanten te vergemakkelijken zal de
leidraad met de vaak over BGS gestelde vragen worden bijgewerkt vóór de uiterste
datum voor de omzetting in de lidstaten. De Commissie zal ook, met het oog op
opneming daarvan in de richtlijn, de artikelen herzien waarop het gewijzigde
toepassingsgebied van de richtlijn betrekking heeft en waarvoor nog geen
effectbeoordeling is uitgevoerd.
Achtergrond
Richtlijn 2002/95/EG betreffende beperking van het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (BGS-I) is op 13
februari 2003 in werking getreden. Deze richtlijn bevat strenge grenswaarden voor
lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen (PBB's) of
polybroomdifenylethers (PBDE's) in bepaalde soorten elektrische en elektronische
apparatuur en moet regelmatig worden aangepast. Deze wetgeving heeft
voorkomen dat duizenden tonnen verboden stoffen werden verwijderd en mogelijk
in het milieu vrijkwamen. Zij heeft in de Europese Unie en wereldwijd grote
veranderingen in het productontwerp teweeggebracht en heeft model gestaan voor
soortgelijke wetten buiten de Europese Economische Ruimte.
De herziening is in 2008 van start gegaan. In 2010 bereikten het Europees
Parlement en de Raad een akkoord en in juni 2011 werd de richtlijn aangenomen.
De lidstaten hebben 18 maanden om de richtlijn om te zetten. Tot dan blijft BGS-I
van toepassing.
Voor meer informatie:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:NL:PDF
Zie ook:
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm
Contactpersonen:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)
2
Download