PowerPoint-presentatie

advertisement
17 sept. 2015
Rotterdam
 een strikt Bijbelse chronologie vanaf Adam
(Anno Hominus; AH) tot aan Christus en zijn
Koninkrijk;
 een strikt Bijbelse chronologie vanaf Adam
(Anno Hominus; AH) tot aan Christus en zijn
Koninkrijk;
 zonder linken naar de gangbare
jaartellingen (voor en na Chr. – Dionisius
Exiguus) zoals Jakob Usscher deed
(1581)
 een strikt Bijbelse chronologie vanaf Adam
(Anno Hominus; AH) tot aan Christus en zijn
Koninkrijk;
 zonder linken naar de gangbare
jaartellingen (voor en na Chr. – Dionisius
Exiguus) zoals Jakob Usscher deed
(1581)
 zonder steunpunten in de chronologie van
Manetho (> Egyptische geschiedenis) en
Ptolemeüs (Perzische koningslijsten).
 een Goddelijk design van
 3 x 2 millennia – 6 'dagen'
 een Goddelijk design van
 3 x 2 millennia – 6 'dagen'
 4 x 500 jaar (= 70 jaarweken) vanaf geboorte
Abram t/m de jaarweek van Christus' dood en
opstanding;
 een Goddelijk design van
 3 x 2 millennia – 6 'dagen'
 4 x 500 jaar (= 70 jaarweken) vanaf geboorte
Abram t/m de jaarweek van Christus' dood en
opstanding;
 symmetrie in tal van perioden;
 een Goddelijk design van
 3 x 2 millennia – 6 'dagen'
 4 x 500 jaar (= 70 jaarweken) vanaf geboorte
Abram t/m de jaarweek van Christus' dood en
opstanding;
 symmetrie in tal van perioden;
 6 millennia uitmondend in de 7de 'dag'
Adam – Seth
Genesis 5
3 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een
zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn
naam Seth.
4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest
achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde,
negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf.
'double check' bij elke vermelding van jaren:
• 130 jaar plus 800 jaar
• totaal: 930 jaar
van Adam tot de vloed
Adam – Seth
Genesis 5
3 En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een
zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn
naam Seth.
4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest
achthonderd jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij leefde,
negenhonderd jaren, en dertig jaren; en hij stierf.
Alleen de geslachtsregisters in de Messiaanse
lijn rekent de jaren:
 Genesis 5 (lijn Seth) versus Genesis 4
(lijn Kaïn);
 Genesis 11 (lijn Sem) versus Genesis 10
(lijnen Cham en Jafeth)
van Adam tot de vloed
Adam – Seth
Genesis 5
3 En Adam leefde honderd en dertig jaren,
en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar
zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.
4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen
had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij
gewon zonen en dochteren.
5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij
leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren;
en hij stierf.
exclusief of inclusief?
van Adam tot de vloed
onze tijdrekening (exclusief):
nul jaar
één jaar
Bijbelse tijdrekening (inclusief):
jaar één
jaar twee
Genesis 17
Een zoontje dan van acht dagen zal u
besneden worden...
12
Leviticus 12
En op de achtste dag zal het vlees van zijn
voorhuid besneden worden.
3
m.a.w.
acht dagen oud = de achtste dag
Adam – Seth
Genesis 5
3 En Adam leefde honderd en dertig jaren,
en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar
zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.
4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen
had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij
gewon zonen en dochteren.
5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij
leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren;
en hij stierf.
129,1?
verschil van (bijna) 1 jaar!
hier?
hier?
jaar 130
129,9?
Adam – Seth
Genesis 5
3 En Adam leefde honderd en dertig jaren,
en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar
zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.
4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen
had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij
gewon zonen en dochteren.
5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij
leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren;
en hij stierf.
jaar 130
> middelen
we rekenen:
129,5
Adam – Seth
Genesis 5
3 En Adam leefde honderd en dertig jaren,
en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar
zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.
4 En Adams dagen, nadat hij Seth gewonnen
had, zijn geweest achthonderd jaren; en hij
gewon zonen en dochteren.
5 Zo waren al de dagen van Adam, die hij
leefde, negenhonderd jaren, en dertig jaren;
en hij stierf.
van Adam tot de vloed
129,5
Seth - Enos
Genesis 5
6 En Seth leefde honderd en vijf jaren, en
hij gewon Enos.
7 En Seth leefde, nadat hij Enos gewonnen
had, achthonderd en zeven jaren; en hij gewon
zonen en dochteren.
8 Zo waren al de dagen van Seth
negenhonderd en twaalf jaren; en hij stierf.
129,5
104,5
AH 234
van Adam tot de vloed
Enos - Kenan
Genesis 5
9 En Enos leefde negentig jaren, en hij
gewon Kenan.
10 En Enos leefde, nadat hij Kenan gewonnen
had, achthonderd en vijftien jaren; en hij
gewon zonen en dochteren.
11 Zo waren al de dagen van Enos
negenhonderd en vijf jaren; en hij stierf.
129,5
104,5
89,5
AH 323,5
van Adam tot de vloed
Kenan – Mahalal-el
Genesis 5
12 En Kenan leefde zeventig jaren, en hij
gewon Mahalal-el.
13 En Kenan leefde, nadat hij Mahalal-el
gewonnen had, achthonderd en veertig jaren;
en hij gewon zonen en dochteren.
14 Zo waren al de dagen van Kenan
negenhonderd en tien jaren; en hij stierf.
129,5
104,5
89,5
69,5
393
van Adam tot de vloed
Mahalal-el - Jered
Genesis 5
15 En Mahalal-el leefde vijf en zestig
jaren, en hij gewon Jered.
16 En Mahalal-el leefde, nadat hij Jered
gewonnen had, achthonderd en dertig jaren;
en hij gewon zonen en dochteren.
17 Zo waren al de dagen van Mahalal-el
achthonderd vijf en negentig jaren; en hij
stierf.
129,5
104,5
89,5
69,5
64,5
457,5
van Adam tot de vloed
Jered - Henoch
Genesis 5
18 En Jered leefde honderd twee en zestig
jaren, en hij gewon Henoch.
19 En Jered leefde, nadat hij Henoch
gewonnen had, achthonderd jaren; en hij
gewon zonen en dochteren.
20 Zo waren al de dagen van Jered
negenhonderd twee en zestig jaren; en hij
stierf.
129,5
104,5
89,5
69,5
64,5
161,5
619
van Adam tot de vloed
Henoch - Methusalach
Genesis 5
21 En Henoch leefde vijf en zestig jaren,
en hij gewon Methusalach.
22 En Henoch wandelde met God, nadat hij
Methusalach gewonnen had, driehonderd
jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
23 Zo waren al de dagen van Henoch
driehonderd vijf en zestig jaren.
24 Henoch dan wandelde met God; en hij was
niet meer; want God nam hem weg.
129,5
104,5
89,5
69,5
64,5
161,5
64,5
683,5
van Adam tot de vloed
Metusalach - Lamech
Genesis 5
25 En Methusalach leefde honderd zeven
en tachtig jaren, en hij gewon Lamech.
26 En Methusalach leefde, nadat hij Lamech
gewonnen had, zevenhonderd twee en tachtig
jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
27 Zo waren al de dagen van Methusalach
negenhonderd negen en zestig jaren; en hij
stierf.
129,5
104,5
89,5
69,5
64,5
161,5
64,5
186,5
870
van Adam tot de vloed
Lamech - Noach
Genesis 5
28 En Lamech leefde honderd twee en
tachtig jaren, en hij gewon een zoon.
29 En hij noemde zijn naam Noach,
zeggende: Deze zal ons troosten over ons
werk, en over de smart onzer handen,
vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt
heeft!
30 En Lamech leefde, nadat hij Noach
gewonnen had, vijfhonderd vijf en negentig
jaren; en hij gewon zonen en dochteren.
31 Zo waren al de dagen van Lamech
zevenhonderd zeven en zeventig jaren; en hij
stierf.
129,5
104,5
89,5
69,5
64,5
161,5
64,5
186,5
181,5
1051,5
van Adam tot de vloed
Noach tot aan vloed
Genesis 7
11 In het zeshonderdste jaar des levens van
Noach, in de tweede maand, op den
zeventienden dag der maand, op dezen zelfden
dag zijn alle fonteinen des groten afgronds
opengebroken, en de sluizen des hemels
geopend.
van Adam tot de vloed
129,5
104,5
89,5
69,5
64,5
161,5
64,5
186,5
181,5
599,5
1651
van begin tot het einde van de vloed
Genesis 8
13 En het geschiedde in het zeshonderd en
eerste jaar, in de eerste maand, op den
eersten derzelver maand, dat de wateren
droogden van boven de aarde
1651
1
1652
van de vloed tot Abram
einde vloed - Arfachsad
Genesis 11
10 Deze zijn de geboorten van Sem: Sem was
honderd jaren oud, en gewon Arfachsad,
twee jaren NA den vloed. *
11 En Sem leefde, nadat hij Arfachsad
gewonnen had, vijfhonderd jaren; en hij
gewon zonen en dochteren.
1651
1
2
* aangenomen: 2 (volle) jaren na afloop van
de vloed
1654
van de vloed tot Abram
Arfachsad - Selah
Genesis 11
12 En Arfachsad leefde vijf en dertig jaren,
en hij* gewon Selah.
13 En Arfachsad leefde, nadat hij Selah
gewonnen had, vierhonderd en drie jaren; en
hij gewon zonen en dochteren.
1651
1
2
34,5
* via zwagerhuwelijk met Kainan?
Lucas 3:35,35
1688,5
van de vloed tot Abram
Selah - Heber
Genesis 11
14 En Selah leefde dertig jaren, en hij
gewon Heber.
15 En Selah leefde, nadat hij Heber gewonnen
had, vierhonderd en drie jaren, en hij gewon
zonen en dochteren.
1651
1
2
34,5
29,5
1718
van de vloed tot Abram
Heber - Peleg
Genesis 11
16 En Heber leefde vier en dertig jaren, en
gewon Peleg.
17 En Heber leefde, nadat hij Peleg gewonnen
had, vierhonderd en dertig jaren; en hij gewon
zonen en dochteren.
1651
1
2
34,5
29,5
33,5
1751,5
van de vloed tot Abram
Peleg - Rehu
Genesis 11
18 En Peleg leefde dertig jaren, en hij
gewon Rehu.
19 En Peleg leefde, nadat hij Rehu gewonnen
had, tweehonderd en negen jaren; en hij
gewon zonen en dochteren.
1651
1
2
34,5
29,5
33,5
29,5
1781
van de vloed tot Abram
Rehu - Serug
Genesis 11
20 En Rehu leefde twee en dertig jaren, en
hij gewon Serug.
21 En Rehu leefde, nadat hij Serug gewonnen
had, tweehonderd en zeven jaren; en hij
gewon zonen en dochteren.
1651
1
2
34,5
29,5
33,5
29,5
31,5
1812,5
van de vloed tot Abram
Serug
Genesis 11
22 En Serug leefde dertig jaren, en gewon
Nahor.
23 En Serug leefde, nadat hij Nahor
gewonnen had, tweehonderd jaren; en hij
gewon zonen en dochteren.
1651
1
2
34,5
29,5
33,5
29,5
31,5
29,5
1840
van de vloed tot Abram
Nahor - Terah
Genesis 11
24 En Nahor leefde negen en twintig jaren,
en gewon Terah.
25 En Nahor leefde, nadat hij Terah gewonnen
had, honderd en negentien jaren; en hij gewon
zonen en dochteren.
1651
1
2
34,5
29,5
33,5
29,5
31,5
29,5
28,5
1870,5
van de vloed tot Abram
Terah - Abram
Genesis 11
26 En Terah leefde zeventig jaren, en gewon
Abram, Nahor en Haran (...)
32 En de dagen van Terah waren tweehonderd
en vijf jaren, en Terah stierf te Haran.
Handelingen 7
4 Toen ging hij (=Abram) uit het land der
Chaldeen, en woonde in Haran. En van daar,
NADAT zijn vader gestorven was (> 205 jaar
oud), bracht Hij hem over in dit land...
Genesis 12
4 ... en Abram was vijf en zeventig jaren
oud, toen hij uit Haran ging.
Terah was dus bij de geboorte van Abram
(205 – 75 =) 130 jaar
van de vloed tot Abram
1651
1
2
34,5
29,5
33,5
29,5
31,5
29,5
28,5
129,5
2000
Noach
Genesis 9
28 En Noach leefde na de vloed driehonderd vijftig jaar; 29 zo
waren al de dagen van Noach negenhonderd vijftig jaar; en hij
stierf.
950e jaar > 949 jaar
* AH 1051
†
949
AH 2000
Noach (representant van de voortijd) stierf in
hetzelfde jaar dat Abraham geboren werd (2000
AH):
• een nieuw millennium
• het 40e jubeljaar
• een nieuwe fase in Gods plan
Abraham – Izaak
Genesis 21
5 Abraham nu was honderd jaar oud, toen hem zijn
zoon Isaak geboren werd.
2000
2100
Izaak – uittocht
Genesis 15
13 En Hij zeide tot Abram: Weet voorzeker, dat uw
zaad vreemdelingen zullen zijn in een land, dat het
hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen, en dat die
hen zullen verdrukken, VIERHONDERD jaar.
14 Doch ook het volk, dat zij zullen dienen, zal Ik
richten, en DAARNA zullen zij met grote have
UITTREKKEN.
2000
2100
2200
2300
2400
2500
Exodus 12 (lett.)
40 De woning van de zonen van Israël
welke wonen in Egypte,
was dertig en vierhonderd jaar.
41 En aan het einde van
dertig en vierhonderd jaar
juist op de dag af,
gingen al de legerscharen van JAHWEH
uit het land Egypte.
30 jaar > roeping van Abram in Ur tot geboorte Izaak
400 jaar > geboorte Izaak tot Exodus
zie ook Gal.3:16
2000
2070
2075
2100
2500
>
>
>
>
>
geboorte Abram
roeping in Ur en de belofte
vertrek uit Haran; Terah overlijdt (Gen.12:4)
geboorte Izaak
uittocht
Galaten 3
17 Ik bedoel dit: de wet, die vierhonderd dertig jaar
later is gekomen, maakt het verbond, waaraan door
God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig,
zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen.
2070
2000
2100
2200
2300
2400
2500
de uittocht in 2500 AH
 50e jubeljaar!
 50 x 50 jaar (genade in kwadraat!)
 het jubeljaar is het jaar waarin alle
slaven bevrijd worden!
 in het 50e jubeljaar wordt Israël bevrijd
uit het slavenhuis van Egypte!
Aan Mozes maakt God zijn Naam bekend;
Exodus 6:3
22.Jakob
23.Levi
24.Kehath
25.Amram
26.Mozes
Egypte
16.Rehu
17.Serug
18.Nahor
19.Terach
20.Abram
21.Isaak
11.Sem
12.Arpachsad
13.Selah
14.Heber
15.Peleg
verdeling
1.Adam
2.Seth
3.Enos
4.Kenan
5.Mahalalel
6.Jered
7.Henoch
8.Methusalem
9.Lamech
10.Noach
zondvloed
Download