Oproep nieuw te vormen werkgroep Beleggingen Geachte

advertisement
OPROEP NIEUW TE VORMEN WERKGROEP BELEGGINGEN
Geachte deelnemer,
Aanleiding
De onrust op de financiële markten heeft sinds de start van de kredietcrisis zeer grote impact gehad op de
financiële positie van pensioenfondsen en verzekeraars.
Voor pensioenfondsen betekent de financiële crisis dat de dekkingsgraden inmiddels zijn beland op een
niveau waarbij voor veel fondsen ‘korten’ onvermijdelijk lijkt geworden. De focus van het beleggingsbeleid
van pensioenfondsen is de afgelopen jaren duidelijk anders geworden. Voor 2007 waren fondsen met
name gericht op het behalen van rendement en outperformance. Vanaf de invoering van het FTK is de
afdekking van de volatiele marktrente een essentieel onderdeel geworden van het beleggingsbeleid van
pensioenfondsen. Door de slechte beleggingsresultaten in 2008 is het besef gegroeid dat het
beleggingsbeleid een noodzakelijk onderdeel is van het risicomanagement van het fonds. Ook is de
risicobereidheid van de deelnemer een belangrijk issue geworden met name met het oog op de keuze
tussen een nominaal een reëel pensioencontract.
Bij verzekerde regelingen hebben de onder druk staande beleggingsresultaten gevolgen voor de
indexatieambities bij uitkeringsregelingen, de winstdelingsregelingen bij kapitaalovereenkomsten en de
pensioenresultaten bij premieovereenkomsten. Hoe beïnvloedt dat het beleggingsbeleid van
verzekeraars? Welke rol speelt de beoordeling van het beleggingsbeleid bij de productkeuze van
werkgevers of diens adviseur? Is het beleggingsbeleid voldoende inzichtelijk?
Welke overeenkomsten en verschillen bestaan er tussen het beleggingsbeleid van pensioenfondsen en
verzekeraars? Kunnen zij daar wederzijds nieuwe inzichten aan ontlenen?
Veel vragen die bij veel deelnemers van KPS de behoefte oproepen om wat uitgebreider van gedachten
te wisselen over beleggingsaspecten. Deze gedachte is alleen maar sterker geworden nu het
voorgestelde nieuwe FTK wederom een bijstelling gaat vragen van het beleggingsbeleid. Nieuwe termen
als RTS (rente-termijnstructuur), UFR (Ultimate Forward Rate) en IRS (Interest Rate Swap) beginnen een
steeds prominenter plaats in te nemen in de pensioendiscussie.
Oproep
Vandaar de oproep aan u om deel te nemen aan een nieuw op te richten werkgroep Beleggingen.
Belangrijke onderwerpen die hierbij aan de orde zullen komen zijn:
● Hoe verantwoord te beleggen in een onzekere financiële wereld?
(met thema’s als innovatieve beleggingen, gevolgen eurocrisis, UFR, beleggingskosten, etc.)
● Hoe in te spelen op de veranderende regelgeving?
● Hoe de deelnemer te betrekken bij het beleggingsbeleid?
● Hoe dit alles uit te leggen aan de deelnemer?
Een werkgroep waarin niet alleen de techniek van het beleggen aan de orde dient te komen, maar ook
aandacht voor de vraag hoe het beleggingsbeleid ingezet kan worden voor het doel van het fonds: het
veilig stellen van een goed pensioen voor de deelnemer. En tot slot hoe we dit op duidelijke wijze kunnen
uitleggen aan de deelnemer.
U kunt u aanmelden via deze link, waarop u tevens uw beschikbare data kan aangeven. U ontvangt zo
snel mogelijk bericht over de definitieve datum, het tijdstip en de locatie.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de
Kring van Pensioenspecialisten
Jannet Kroes,
beleidsmedewerker
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards