Werkpostfiche Leerkracht TO

advertisement
Werkpostfiche
Leerkracht TO
1. WERKPOSTFICHE voor STAGES (leerkrachten opleiding)
In uitvoering van KB van 21/09/2004 en de wijzigingen van 30/09/2005 en 02/06/2006 betreffende de bescherming van leerkrachtstagiairs.
Afdelingen: lerarenopleiding van secundair onderwijs voor wetenschappelijke vakken, technische vakken, praktische vakken en beroepspraktijk.
Deze werkpostfiche gebruiken is verplicht bij elke stage en wordt samen met de stageovereenkomst ondertekend.
STAGEPLAATS: IDENTIFICATIEGEGEVENS
Stageplaats voor: student lerarenopleiding Technologische Opvoeding
Stagegever:
Adres:
Tel/GSM/e-mail:
Onderwijsinstelling:
Naam verantwoordelijke:
Naam en functie stagementor:
Tel/GSM/e-mail:
Benaming werkpost/algemene functieomschrijving: leerkracht T.O.
LUIK A
Beschrijving van de werkzaamheden (zie RA/RIE of checklist)
1. Activiteiten: lesgeven aan leerlingen van het secundair onderwijs, technische basisvaardigheden (mechanica hout elektriciteit ) aanleren,
begeleiden van leerlingen maken van werkstukken. Gebruik maken van allerlei handgereedschappen en –machines, soldeerbout, computer
2. Stage zonder risicohoudende activiteiten:
neen: 
ja: 
3. Er zijn taken met verhoogd risico:
neen: 
ja: 
4. Werken waarvoor men ouder moet zijn dan 18 j.:
neen: 
ja:  zo ja / welke ………………………………………………………
5. Specifieke opleiding vereist voor: voorkennis eigen aan niveau en opleiding,
6. Onthaal met instructies over noodprocedures, EHBO e.d. is voorzien: neen: 
ja: 
Risico = E x W b x Wi x A
1–4
Risico laag
- misschien aanvaardbaar
5–7
Risico middelgroot - verbetering vereist
8 – 10 Risico groot
- onmiddellijk verbeteren
11 – 14 Risico zeer groot - stopzetting werkzaamheid
 Vallen
 Scherpe voorwerpen, snijwonden
 Verbrijzeling, klemming
2
1
2
1
5
Orde en netheid, losliggende kabels vermijden, doorgangen vrijhouden
2
1
2
1
5
2
1
2
1
5
 Gevaarlijke producten
2
1
2
1
5
 Kanker verwekkende stoffen
3
1
1
1
7
 Elektrische risico’s
 Huidirritaties
 Fysieke belasting, heffen en tillen
 Biologisch besmettingsgevaar
 Verlichting
 Verwonding, infectie
 Temperatuur, brandwonden,
 Beeldschermwerk, RSI
 TBC besmetting
 Psychosociale belasting, agressie
 Risico’s infrastructuur
2
2
2
1
7
1
-
2
1
3
VIK “snijden”, werkstuk goed opspannen, snijlat met oprand gebruiken
Draaiende delen en bewegende delen afschermen, afschermen wegvliegende
delen, instructiekaarten en gebruiksaanwijzingen.
MSDS fiches ter beschikking, voorzorgsmaatregelen treffen, beitsmiddelen en
verven op basis van water (cfr leerplan), solventen vermijden
Houtstof afzuigen, geen exotische houtsoorten of eik gebruiken, loodsoldeer
vervangen door tin koper soldeer
Controle elektrische geleiders en toestellen, diff. beveiliging min. 30 mA,
instructies en gebruiksaanwijzingen, niet werken onder spanning, ZLVS.
Geschikt handreiniging product en handcrèmes ter beschikking stellen
in uitvoering van KB 27/3/98:
dynamisch risicobeheersingsysteem
Risico’s en hinder
A = Afwending
Wb = Blootstelling
Risico = E x Wb x Wi x
A
Resultaat risicoanalyse
E = Effect
Risicobeoordeling
volgens EN 1050 1
Wi
=Waarschijnlijkheid
LUIK B
Risicoreductie
Te nemen maatregelen
Visum preventieadviseur
2
1
2
1
5
1
-
3
1
5
Instructies hef – en tiltechnieken
Vaccinatie op het ogenblik van niet zwangerschap voor aanvang stage (rubella,
mazelen, bof, varicella,…), vaccinatie, hygiëne.
Verlichting aangepast aan werkzaamheden voorzien.
1
-
2
1
3
EHBO, kwetsuren vakkundig verzorgen, tetanus vaccinatie
2
2
2
1
7
Gebruiksaanwijzingen en instructies, PBM’s gebruiken.
2
1
2
1
5
Ergonomische opstelling voorzien.
2
1
1
1
3
Melding bij opmerken, gepaste maatregelen, dokter raadplegen.
2
1
2
1
5
Begeleiding stagementor en andere betrokkenen.
3
1
2
1
9
Maatregelen bij brand en evacuatie kenbaar maken, opleiding blusmiddelen
Getroffen preventiemaatregelen: Afschermen van draaiende dellen. Gebruiksaanwijzingen en instructies van apparaten,
handgereedschappen, soldeerbout e.a. ter beschikking. Bijzondere aandacht en instructies bij gebruik machines. Ter beschikking stellen van MSDS fiche
en instructie, ergonomische indeling beeldschermgebruiker, regelmatig verluchting van lokaal door openen van ramen en deur. Richtlijnen bij brand en
evacuatie via onthaalbrochure. Begeleiding door stagementor, werkplaats reglement naleven.
Gezondheidstoezicht 2
Gemeenschappelijke preventiedienst
bewaard op 10-08-2007
1
 neen
 neen
Voorafgaande gezondheidsbeoordeling
Periodieke gezondheidsbeoordeling
Aard van het gericht onderzoek:
Risico beroepsziekte
 Chemisch
 Veiligheidsfunctie
 Gebruik beeldschermen4
3
 ja
 ja
 Fysisch
 Ioniserende straling
 Manueel hanteren van lasten (gevaar op rugletsels)
 Biologisch
 Contact met voedingswaren
(geen medisch attest van schooltoezicht < 5jaar oud of op verzoek van de werkgever)
Inentingen/test
 Tetanus
 Tuberculose
 Hepatitis A
Maatregelen bij zwangerschap en borstvoeding:
Gebruik chemische agentia is verboden
Verwijdering werkpost vanaf 1° maand / 3 laatste maanden zwangerschap
 neen
 Hepatitis B
 ja
 neen
 ja
Dragen van werkkledij/persoonlijke beschermingsmiddelen
Duid aan welke PBM’s van toepassing zijn
Vul de verantwoordelijke in:
stagegever of leerling – stagiair
 Veiligheidsschoenen
 Werkhandschoenen/veiligheidshandschoenen
 Veiligheidsbril
 Gehoorbescherming
 Werkpak: stofjas/overall 100 % katoen
 Broek
 Ademhalingsbescherming: koolstoffiltermasker
 Kapje/ haarnetje
 Mondkapje
 Specifieke uitrusting
 stagegever
 leerling - stagiair
 stagegever
 leerling - stagiair
 stagegever
 leerling - stagiair
 stagegever
 leerling - stagiair
 stagegever
 stagegever
 stagegever
 stagegever
 stagegever
 stagegever
 leerling - stagiair
 leerling - stagiair
 leerling - stagiair
 leerling - stagiair
 leerling - stagiair
 leerling - stagiair
Algemene maatregelen
Eten tijdens werkzaamheden
Rookverbod
Neen: 
ja: 
Verplicht dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen
Neen: 
ja: 
Neen: 
ja: 
Melden bij opmerken infectieziekten bij kinderen.
Persoonlijke hygiëne voor het voorkomen van allerlei infecties.
1
Geeft de specifieke kenmerken van de arbeidspostanalyse
Aard van de blootstelling zoals voorzien in de lijsten opgemaakt in uitvoering van de Codex, Titel I, hoofdstuk IV, art. 4
3
Indien de stage in totaal langer dan zes maanden duurt en volgens het risico, te beoordelen door de arbeidsgeneesheer
4
Op verzoek van de werkgever wordt het toezicht bij beeldschermwerk gevraagd; de kosten zijn dan ten laste van de werkgever
Algemene opmerking: de werkpostfiche met risicoanalyse wordt vooraf ter advies voorgelegd aan de diensten van Preventie en Bescherming op het
Werk en het Comité
2
Naam en handtekening arbeidsgeneesheer EDP&B
…………………………………………
Ondergetekende werd geïnformeerd over de in
te nemen werkpost.
Naam en handtekening ouderlijke macht (lln < 18j)
Naam en handtekening leerling - stagiair
…………………………………………………
……………………………………………………
Datum: ……………………………….
………………………………………………………………
Datum:………………………………………….
Naam en handtekening stagegever
Visum stagebegeleider school
……………………………………………………
……………………………………………………
Datum:…………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Datum:……………………………………………………
WERKPOSTFICHE voor STAGES
Gemeenschappelijke preventiedienst
10-08-2007
2
RISICOBEOORDELING
De volgende kwantificering wordt gebruikt:
Effect:
1 = kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen
2 = ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen
3 = dood, hoog verzuim en/of ongevallen
Blootstelling:
1 = zelden tot soms
2 = vaak tot continu
Waarschijnlijkheid:
1 = laag, zal waarschijnlijk niet optreden
nauwelijks oorzaak van verzuim of ongevallen
2 = gemiddeld (kan voorkomen)
niet vaker dan andere oorzaken; oorzaak van verzuim en/of ongevallen
3 = hoog, zal waarschijnlijk optreden
vaak oorzaak van verzuim of ongevallen
Gevaarsafwending:
1 = mogelijk onder bepaalde omstandigheden
2 = nauwelijks mogelijk
De risico – matrix
Effect
1
2
3
Waarschijnlijkheid 1 Waarschijnlijkheid 2
Gevaarsafwending Gevaarsafwending
Blootstelling
1
2
1
2
1
2
3
4
n.v.t.
3
4
5
6
1
5
6
7
8
2
7
8
9
10
1
9
10
11
12
2
Dit leidt tot de volgende risico - classificering:
1 – 4
5 – 7
8 – 10
11 – 14
Risico laag
Risico middelgroot
Risico groot
Risico zeer groot
Gemeenschappelijke preventiedienst
10-08-2007
3
→ misschien aanvaardbaar
→ verbetering vereist
→ onmiddellijk verbeteren
→ stopzetting werkzaamheden
Waarschijnlijkheid 3
Gevaarsafwending
1
2
5
7
9
11
13
6
8
10
12
14
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards