Werkpostfiche Leerkracht Basisonderwijs

advertisement
Werkpostfiche
Leerkracht Basisonderwijs
In uitvoering van het KB van 21/09/2004 en de wijzigingen van 30/09/05 en 02/06/06 betreffende de bescherming van leerkrachtstagiairs.
Afdelingen: lerarenopleiding van het kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs, kunstonderwijs
(algemene vakken)
Deze werkpostfiche gebruiken is verplicht bij elke stage, ze wordt samen met de stageovereenkomst ondertekend.
STAGEPLAATS: IDENTIFICATIEGEGEVENS
Logo van de school
Stageplaats voor: leerkracht-stagiair Basisonderwijs
Stagegever: Scholengroep
Naam verantwoordelijke:
Adres:
Naam en functie stagementor:
Tel/GSM/e-mail:
Tel/GSM/e-mail:
Onderwijsinstelling:
Benaming werkpost/algemene functieomschrijving: Leerkracht Basisonderwijs
LUIK A
Beschrijving van de werkzaamheden (zie RA/RIE of checklist)
1. Activiteiten: lesgeven aan leerlingen van het lager onderwijs, turnlessen en bewegingsopvoeding, sporten en zwemlessen, toezichten speelplaats.
2. Stage zonder risico-houdende activiteiten:
neen: 
ja: 
3. Er zijn taken met verhoogd risico:
neen: 
ja: 
4. Werken waarvoor men ouder moet zijn dan 18 j.:
neen: 
ja:  zo ja / welke
5. Specifieke opleiding vereist: kennis van activiteiten en noodzakelijke opleiding, brandveiligheid en blustechnieken, omgaan met agressie, verbaal en mentaal geweld,
kennis veiligheidssignalisatie, turnlessen en bewegingsopvoeding.
6. Onthaal met instructies over noodprocedures, EHBO e.d. is voorzien: neen: 
ja: 
LUIK B
Resultaat risicoanalyse
Wi = Afwending
1
2
1
5
Visum preventieadviseur
Bewegingsactiviteit in vereiste omgeving, valmatten voorzien
2
1
2
1
5
Kennis hef- en tiltechnieken, helpers en beveiligingstechnieken
1
-
2
1
3
EHBO, kwetsuren direct vakkundig verzorgen
1
1
5
Instructies opvolgen, lasten beperken/verdelen, aangepaste hulpmiddelen gebruiken,
juiste til/verplaatstechnieken gebruiken
Vakkundigheid verwerven, meldingsplicht gebreken toestellen, onderhoud toestellen.
Goed inschatten, voldoende informeren.
Vaccinatie op het ogenblik van niet zwangerschap voor aanvang stage (rubella,
mazelen, bof, varicella,…), vaccinatie, hygiëne
2
2
Risico = E x Wb x Wi x A
Wb =Waarschijnlijkheid
Risico = E x Wb x Wi x A
- misschien aanvaardbaar
- verbetering vereist
- onmiddellijk verbeteren
- stopzetting werkzaamheid
B = Blootstelling
 Vallen
 Ergonomie
 Verwondingen, infectie
 Fysieke werkbelasting,
Risico laag
Risico middelgroot
Risico groot
Risico zeer groot
2
in uitvoering van KB 27/3/98:
dynamisch risicobeheersingssysteem
Risico’s en hinder
1–4
5–7
8 – 10
11 – 14
E = Effect
Risicobeoordeling
Volgens EN ISO 14121-11
rugbelasting
Risicoreductie
Te nemen maatregelen
 Diverse verwondingen, botsingen
2
1
2
1
5
 Biologisch besmettingsgevaar
2
1
2
1
5
 Huidirritaties
1
-
2
1
3
 Weersomstandigheden
 TBC besmetting
 Agressie leerlingen
 Psychosociale belasting
 Mentale werkbelasting
1
-
1
1
1
Instructies persoonlijke hygiëne, geschikte handzeep en desinfecteer middelen ter
beschikking stellen
Afhankelijk van de weersomstandigheden juiste maatregelen treffen
2
1
1
1
3
Melding bij opmerken, gepaste maatregelen, dokter raadplegen
2
1
2
1
5
Begeleiding stagementor en andere betrokkenen
2
1
2
1
5
Begeleiding stagementor en andere betrokkenen
2
1
2
1
5
Begeleiding stagementor en andere betrokkenen
9
Maatregelen bij brand en evacuatie kenbaar maken, opleiding hanteren kleine
blusmiddelen, instructies bij noodscenario’s, ontruimingsrichtlijnen kenbaar maken
Besmetting bacteriën zwembad
 Risico’s infrastructuur
3
1
2
1
Getroffen preventiemaatregelen:
alle werkzaamheden worden uitgevoerd mits stagebegeleiding door personeel van de instelling van de stage, richtlijnen bij gebruik van turntoestellen en opstelling
(schok absorptiematten e.d., uitloop bij oefeningen) onder begeleiding stagementor, afspraken met directie zwembad en begeleiding, richtlijnen bij brand en evacuatie
via onthaalbrochure, onthaalprocedure (intern noodplan, EHBO), procedure bij infectieziekten, begeleiding door stagementor.
bewaard op 21-07-2017
1
Gezondheidstoezicht 2
Naam EDP&B Scholengroep: ………………………………………………………………………………………….. Naam arbeidsgeneesheer: …………………………………………………….
Voorafgaande gezondheidsbeoordeling
Periodieke gezondheidsbeoordeling3
Risico beroepsziekte
 Chemisch
 Veiligheidsfunctie
 Gebruik van beeldschermen4
 neen
 neen
 ja
 ja
 Fysisch
 Ioniserende straling
 Manueel hanteren van lasten (gevaar op rugletsels)
 Biologisch
 Contact met voedingswaren
(geen medisch attest schooltoezicht < 5 jaar oud of op verzoek van de stagegever)
Inentingen/test
 Tetanus
 Tuberculose
 Hepatitis A
Maatregelen bij zwangerschap en borstvoeding:
Gebruik chemische agentia is verboden
Verwijdering werkpost vanaf 1° maand / 3 laatste maanden zwangerschap
 neen
 Hepatitis B
 ja
 neen
 ja
Dragen van werkkledij/persoonlijke beschermingsmiddelen
Duid aan welke PBM’s door wie ter beschikking worden gesteld
Stagegever
leerling – stagiair
Duid aan welke PBM’s van toepassing zijn
 stagegever
 leerling – stagiair
 Werkhandschoenen/veiligheidshandschoenen
 stagegever
 leerling – stagiair
 Veiligheidsbril
 stagegever
 leerling – stagiair
 stagegever
 leerling – stagiair
 stagegever
 stagegever
 stagegever
 stagegever
 stagegever
 stagegever
 leerling – stagiair
 leerling – stagiair
 leerling – stagiair
 leerling – stagiair
 leerling – stagiair
 leerling – stagiair
 Veiligheidsschoeisel met verstevigde neus
 Gehoorbescherming
 Veiligheidskledij
 Signalisatiekledij (fluo - hesje)
 Schort (plastische opvoeding, schilderen)
 Lasscherm en lasbril
 Valharnas met veiligheidslijn
 Specifieke uitrusting (turnkledij, sportkledij, zwemkledij)
Algemene maatregelen
Eten tijdens werkzaamheden
Rookverbod
Neen: 
ja: 
Neen: 
ja: 
Verplicht dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen
Melden van infectieziekten
Neen: 
Neen: 
ja: 
ja: 
1
Geeft de specifieke kenmerken van de arbeidspostanalyse rekening houdend met risico’s inherent aan jongeren
Aard van de blootstelling zoals voorzien in de lijsten opgemaakt in uitvoering van de Codex, Titel I, hoofdstuk IV, art. 4
3
Indien de stage in totaal langer dan zes maanden duurt en volgens het risico, te beoordelen door de arbeidsgeneesheer
4
Op verzoek van de werkgever wordt het toezicht bij beeldschermen gevraagd; de kosten zijn dan ten laste van de werkgever
Algemene opmerking: de werkpostfiche met risicoanalyse wordt vooraf ter advies voorgelegd aan de diensten van Preventie en Bescherming op het Werk en het
bevoegde Comité
2
Naam en handtekening arbeidsgeneesheer EDP&B
Ondergetekende werd geïnformeerd over de in
te nemen werkpost.
Naam en handtekening ouderlijke macht (lln. < 18j)
Naam en handtekening leerling – stagiair
………………………………………….
…………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………………………
Datum: ………………………………….
Datum:………………………………………….
Naam en handtekening stagegever
Visum stagebegeleider school
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Datum:…………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Datum:……………………………………………………
Error! Reference source not found.
bewaard op 21-07-2017
2
WERKPOSTFICHE voor STAGES
RISICOBEOORDELING
De volgende kwantificering wordt gebruikt:
Effect:
1 = kleine verwonding, nauwelijks verzuim of ongevallen
2 = ernstige verwonding, gemiddeld verzuim en/of ongevallen
3 = dood, hoog verzuim en/of ongevallen
Blootstelling:
1 = zelden tot soms
2 = vaak tot continu
Waarschijnlijkheid:
1 = laag, zal waarschijnlijk niet optreden
nauwelijks oorzaak van verzuim of ongevallen
2 = gemiddeld (kan voorkomen)
niet vaker dan andere oorzaken, oorzaak van verzuim en/of ongevallen
3 = hoog, zal waarschijnlijk optreden
vaak oorzaak van verzuim of ongevallen
Gevaarafwending:
1 = mogelijk onder bepaalde omstandigheden
2 = nauwelijks mogelijk
De risico – matrix
Effect
1
2
3
Blootstelling
n.v.t.
1
2
1
2
Waarschijnlijkheid 1
Gevaarafwending
1
2
Waarschijnlijkheid 2
Gevaarafwending
1
2
Waarschijnlijkheid 3
Gevaarafwending
1
2
1
2
3
4
5
6
3
4
5
6
7
8
5
6
7
8
9
10
7
8
9
10
11
12
9
10
11
12
13
14
Dit leidt tot de volgende risico - classificering:
1 – 4
5 – 7
8 – 10
11 – 14
Risico laag
Risico middelgroot
Risico groot
Risico zeer groot
Error! Reference source not found.
bewaard op 21-07-2017
→ misschien aanvaardbaar
→ verbetering vereist
→ onmiddellijk verbeteren
→ stopzetting werkzaamheden
3
Download