deze agenda als Word-document

advertisement
Vergadering Commissie Ruimte 13-02-2014
Plaats:
Tijd:
Voorzitter:
Raadzaal
20:00-22:30
1
Opening en mededelingen omtrent de vergadering.
tijd: 20.00 uur
2
Vaststellen agenda.
3
Spreekgelegenheid voor het publiek.
Degenen die gebruik willen maken van het spreekrecht dienen dit uiterlijk om 12.00 uur op
de dag van de Politieke Ronde aan de commissiegriffier, dhr. F. Kromhout, tel. 14071, mede
te delen. Dit onder opgave van het onderwerp of de onderwerpen waarover hij/zij het woord
wenst te voeren.
Er kan worden gesproken over al dan niet op de agenda vermelde onderwerpen.
De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten per persoon bij een totale spreektijd van ten
hoogste 30 minuten.
Insprekers wordt verzocht hun tekst op papier dan wel digitaal ter beschikking te stellen.
4
Notulen van de vergadering van de commissie Ruimte van 16 januari 2014.
Conform artikel 18 3e lid van de Verordening op de raadscommissies hebben de leden van
de raad, de voorzitter, de burgemeester en de wethouders het recht een voorstel tot wijziging
aan de raadscommissie te doen, indien de notulen onjuistheden bevatten of niet duidelijk
weergeven hetgeen gezegd of besloten is. Een voorstel tot verandering dient voor de
vaststelling van de notulen bij de commissiegriffier te worden ingediend.
5
Aandachtspuntenlijst commissies / raad.
6
Rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen.
Mondelinge rapportage door |AB- en DB-leden van de verschillende gemeenschappelijke
regelingen die in de afgelopen periode vergaderingen hebben bijgewoond.
7
Beleidskader "Van bedrijventerreinen naar werklandschappen Leidse regio".
tijd: 20.15 - 20.45 uur - voorstel nr. Z-14-00593
Portefeuille: Economie en werkgelegenheid; Portefeuillehouder: J. Haanstra
De gemeente Oegstgeest hanteert tot op heden geen beleid voor bedrijventerreinen binnen
haar gemeentegrenzen. In gebiedsspecifieke plankaders zijn beleidsopvattingen vastgelegd
over bedrijvigheid in bepaalde gebieden en in de Structuurvisie Oegstgeest 2005 - 2020 zijn
globale opvattingen geformuleerd over de bedrijventerreinen.
8
Lokale Economische Agenda Oegstgeest.
tijd: 20.45 - 21.30 uur - voorstel nr. Z-14-00653
Portefeuille: Economie en werkgelegenheid: Portefeuillehouder: J. Haanstra
In de raadsvergadering van 31 januari 2013 is de startnotitie economisch beleid vastgesteld.
Hierin zijn speerpunten geformuleerd voor de periode 2012-2020. In de startnotitie is ook
bepaald dat er door de gemeente een lokale economische agenda wordt opgesteld. Deze
lokale economische agenda is opgesteld in goed overleg met de winkeliersverenigingen en
de PVOO. De economische agenda Oegstgeest bevat vier thema's: ontmoeten,
dienstverlening, Oegstgeester beleving & evenementen en bedrijventerreinen. Deze thema's
geven de kenmerken van de lokale economie in onze gemeente weer. Per thema zijn
beleidsdoelstellingen geformuleerd waaraan prestaties gekoppeld zijn met bijbehorende
indicatoren. In het uitvoeringsprogramma 2014-2016 zijn deze thema's, doelstellingen en
prestaties nogmaals weergegeven.
9
Aansluiting op afrit A44.
tijd: 21.30 - 21.45 - voorstel nr. Z-13-00367
Portefeuille: Ruimtelijke plannen; Portefeuillehouder: W.E. Tonjann - Levert
Op 31 oktober 2013 gaf de raad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af voor de
activiteit: het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van het
verlengen van de afrit A44, de aanleg van een aansluiting voor bestemmingsverkeer van en
naar het Floraterrein op de afrit van de A44 alsmede bijbehorende overige
verkeersmaatregelen.
10
Inhoudelijke mededelingen.
11
Stukken ter kennisneming.
tijd: 21.45 - 22.30 uur
Te bespreken t.k.n.-stukken dienen vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aangemeld
te worden bij de commissiegriffier.
11h
Hofwijck - Vijverhof - stand van zaken 1 december 2013.
Portefeuille: Projecten; Portefeuillehouder:J. Roeffen
Deze mededeling geeft een kort overzicht van de stand van zaken per 1 december 2013.
11i
Tussenevaluatie Duurzaamheidsbeleid.
Portefeuille: Milieu en duurzaamheid; Portefeuillehouder: J. Roeffen
Medio 2011 is naar aanleiding van het collegeprogramma 2010-2014 een
duurzaamheidscoördinator aangesteld met de opdracht om in drie jaar tijd
Duurzaamheidsbeleid voor te bereiden en de uitvoering ervan te coördineren. In oktober
2012 was het Duurzaamheidsbeleid klaar en in januari 2013 is het vastgesteld. Het beleid
loopt van 2013 t/m 2017. In 2014 verschuift de verantwoordelijkheid van het ambtelijke
niveau naar het management. deze tussenevaluatie blikt terug op de behaalde resultaten en
vooruit naar de borging en uitvoering in de komende periode.
11j
Stand van zaken kaders uitbreidingsmogelijkheden Boerhaaveplein.
Portefeuille: Ruimtelijke plannen; Portefeuillehouder: W.E. Tonjann - Levert
Recent was in de Oegstgeester Courant te lezen dat de heer R. Heemskerk heeft besloten
tot een schikking met de supermarktketen Lidl. Hij gaat per 1 maart 2014 zijn horecazaak
aan het Boerhaaveplein sluiten.
11k
Woningbouwplanning Oegstgeest.
Portefeuille: Ruimtelijke plannen; Portefeuillehouder: W.E. Tonjann - Levert
Provincie Zuid-Holland heeft bij de regio’s een taakstelling neergelegd ten aanzien van het
aantal te bouwen woningen en het aandeel sociale woningbouw. Deze taakstelling is
verwoord in de Regionale Woonvisie Holland Rijnland 2009-2019 en gespecificeerd naar de
gemeenten binnen de regio. Voor Oegstgeest gaat het om de bouw van 1702 woningen in
de periode 2008-2019 en om een aandeel van 30% aan sociale woningbouw in het totaal
van de bouwproductie. Deze taakstelling is overgenomen in de Woonvisie 2012-2020
Gemeente Oegstgeest.
11l
Standplaatsen bestemmingsplan eerste herziening Oranje Nassau.
Portefeuille: Ruimtelijke plannen; Portefeuillehouder: W.E. Tonjann - Levert
In het vast te stellen bestemmingsplan zijn mogelijkheden voor standplaatsen gecreëerd
aangezien standplaatsen zorgen voor een diversiteit in het winkelgebied.
11m Overeenkomst afrit A44-Flora.
Portefeuille: Ruimtelijke plannen; Portefeuillehouder: W.E. Tonjann - Levert
In week 48 is de overeenkomst met Rijkswaterstaat, Gemeente Katwijk, Provincie ZuidHolland en FloraHolland getekend.
12
Rondvraag.
tijd: 22.30 uur
13
Sluiting.
tijd: 22.30 uur
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

cijfers

15 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards