2004-08390-SB Vaststellen regeling Bijzonder Georganiseerd

advertisement
NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: vaststellen regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg
Notanr: 2004.08390
SB/PO
31-03-2004
Portefeuillehouder: Doornebos
Akkoordstukken
13-04-2004
Besluit:
1. de regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg vast te stellen;
2. als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur aan te wijzen de portefeuillehouder P&O, de heer B.J.
Doornebos en als plaatsvervanger de burgemeester, de heer J. van Lidth de Jeude;
3. dit besluit openbaar te maken.
OPENBAARMAKING:
Dit besluit openbaar te maken
COMMUNICATIE:
Intern
FINANCIELE ASPECTEN:
Financiële gevolgen voor de gemeente:
Nee
TOELICHTING/OVERWEGINGEN:
In het kader van de herindeling met Bathmen schrijft de wet ARHI (wet algemene regels herindeling) voor
dat er een Bijzonder Georganiseerd Overleg moet worden ingesteld om te kunnen overleggen over alle
aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van de ambtenaren met inbegrip van de
algemene regels volgens welke het personeelsbeleid zal worden gevoerd, voorzover het verband houdt met
de voorbereiding of uitvoering van de gemeentelijke herindeling.
Door het vaststellen van bijgevoegde Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg wordt deze commissie
ingesteld.
Als basis voor deze regeling is de Verordening Bijzonder Georganiseerd Overleg genomen, zoals die gold bij
de herindeling van Deventer/Diepenveen. Echter in verband met de dualisering zijn nu de colleges van b&w
bevoegd om deze commissie in te stellen en is het niet langer nodig dat de raad dit doet. De regeling is
daarop aangepast.
Deze conceptregeling is ook toegezonden aan de gemeente Bathmen. De interim personeelsadviseur en de
personeelsfunctionaris hebben laten weten in te kunnen stemmen met deze regeling. Zij zullen dezelfde
regeling doorgeleiden ter vaststelling naar hun college van b&w.
Tevens wordt voorgesteld om gelijktijdig ook de vertegenwoordiging van het gemeentebestuur in deze
commissie te regelen. Het is voorstel is om de portefeuillehouder P&O aan te wijzen met als plaatsvervanger
de burgemeester.
Download