Liturgie - Marcantus

advertisement
1. Orgel
Praeludium in c-moll BWV 546 – J.S. Bach
2. Begroeting
3. Samenzang Psalm 90
1. Gij zijt geweest, o Heer en Gij
zult wezen
de zekerheid van allen die U
vrezen.
Geslachten gaan, geslachten
komen:
Wij zijn in Uw ontferming
opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste
grond
Van Uw beloften en van Uw
verbond.
6. Zeventig, tachtig jaren
mensenleven,
is dat, o Heer, om hoog van op te
geven?
’t Is moeite en verdriet. Och mocht
het wezen
dat wij U kenden naar Gij zijt te
vrezen.
Leer Gij ons zo te leven, dag voor
dag
Dat in ons hart de wijsheid wonen
mag.
3. O Here God, Gij wendt het
mensenleven
om het weer aan het stof terug
te geven.
Gij zegt: Keer weder,
mensenkind, keer weder
want duizend jaren, Gij ziet op
ze neder
als op een nachtwaak, zij zijn in
Uw oog
gelijk de dag van gist’ren die
vervloog.
8. Laat, Heer, Uw volk en daden zien
en leven
en laat Uw glans hun kinderen
omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke
ogen.
O God, bescherm ons in ons
onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
Het werk van onze hand, bevestig
dat.
4. Gebed
5. Kyrie uit ‘Missa Brevis’- G.B. da Palestrina
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
1
6. Schriftlezing – OT: Jesaja 38
7. Koorzang – Choral ‘Alle Menschen müssen sterben’ – J.S. Bach
Alle Menschen müssen sterben,
alles fleisch vergeht wie Heu,
was da lebet muss verderben,
soll es anders werden neu.
Diester Leib der muss verwesen,
wenn er ewig soll genesen
der so grossen Herrlichkeit,
Die den Frommen ist bereit.
Drum so will ich dieses Leben,
Wann es meinem got beliebt,
Auch ganz willig von mir geben,
Bin darüber nicht betr”bt;
Denn in meines Jesu Wunden
Hab’ich schon Erlösung funden,
Und mein Trost in Todesnot
Ist des Herren Jesu Tod.
Jesus ist für mich gestorben,
Und sein Tod ist mein Gewinn;
Er hat mir das Heil erworben,
Drum fahr’ ich mit Freuden hin,
Hin aus diesem Weltgetümmel
In den schönen Gotteshimmel,
Da ich werde allezeit
Schauen die Dreieinigkeit.
8. Schriftlezing – NT: Handelingen 17
9. Samenzang – Lied 267: 1, 2, 3, 4
2
1. Zalig, die in Christus sterven,
de doden, die de hemel erven,
wie Hij een woning heeft bereid.
Na de nacht van strijd en zorgen
rijst voor hun ogen d' eeuw'ge
morgen,
't ontwaken voor d' onsterf'lijkheid.
In vrede rusten zij
van aardse moeiten vrij.
Halleluja,
voor 's Eeuw'gen troon
bij zijne Zoon
wacht hunner werken 't heerlijkst
loon!
3. Dank, aanbidding, prijs en ere,
wordt U, o Vorst des levens,
Here,
door uw verlosten toegebracht!
Zaal'gen, die hebt overwonnen,
brengt eer en prijst de
Nooitbegonnen'
en 't Lam, voor ons op aard
geslacht!
Voor ons was Hij in 't graf,
nu wist zijn goedheid af
onze tranen.
Hij ging ons voor
het doodsdal door:
wij volgen Hem langs 't
hemelspoor.
2. Zalig zijn d' ontslapen vromen,
voor ons te vroeg van d' aard'
ontnomen,
maar die door God ter goeder uur,
aan het einde van hun dagen
het Vaderhuis zijn ingedragen
als rijpe vruchten in de schuur.
Zij leven bij de Heer
en zondigen niet meer.
Halleluja!
't Is al volbracht,
geen rouw of nacht
heeft in Gods Koninkrijk meer
macht.
4. Aard', eens wijkt uw schoon en
luister,
gij zon en maan, gij keert in 't
duister,
maar Gij, o Heer, Gij blijft de zon!
't Heil voor alle de geslachten,
waarop wij hier in hope wachten,
vloeit uit U, licht- en levensbron!
De wereld gaat voorbij,
maar nooit uw heerschappij.
Halleluja!
Getrouwe Heer,
daal tot ons neer,
kom Jezus, ja kom haastig, Heer
10. Overdenking
11. Cantate ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’ (Actus Tragicus) – J.S.
Bach
3
I Sonatina
II
a
Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit.
In ihm leben, weben und sind wir,
so lange er will.
In ihm sterben wir zu rechter Zeit,
wenn er will.
b
Ach Herr, lehre uns bedenken,
dass wir sterben müssen,
auf dass wir klug werden.
c
Bestelle dein Haus,
denn du wirst sterben,
und nicht lebendig bleiben.
d
Es ist der alte Bund,
Mensch, du musst sterben.
Sopran:
Ja, komm, Herr Jesu.
I Sonatina
II
a
Gods tijd is de allerbeste tijd.
In hem leven, bewegen wij ons en
zijn wij, zolang Hij wil.
In hem sterven wij te rechter tijd,
wanneer Hij wil.
b
Ach, Heer, leer ons bedenken
dat wij eens sterven moeten,
opdat wij wijs worden.
c
Tref beschikkingen voor uw huis,
want gij zult sterven
en niet in leven blijven.
d
Het is het oude verbond:
Mens, gij moet sterven!
Sopraan:
Ja, kom, Heer Jezus, kom!
III
a
In deine Hände befehl’ich meinen
Geist,
Du hast mich erlöset, Herr du
getreuer Gott.
b
Heute wirst du mit mir im Paradies
sein.
Mit Fried’und Freud’ich fahr’dahin
In Gottes Willen,
Getrost ist mir mein Herz und Sinn,
Sanft und stille,
Wie Gott mir verheissen hat,
Der Tod ist mein Schlaf worden.
III
a
In uw hand beveel ik mijn geest;
Gij verlost mij, Heere, getrouwe
God.
b
Heden zult gij met mij in het
paradijs zijn.
Vol vrede en vreugde ga ik heen
geborgen in Gods wil,
Mijn hart heeft deze troost
verstaan
Zo zacht en stil.
Het is zoals God heeft beloofd:
De dood is mij een slaap
geworden.
4
IV
Glorie, Lob, ehr’ und Herrlichtkeit
Gott, Vater und Sohn bereit;
Dem heil’gen Geist mit Namen,
Die göttlicht’ Kraft
Macht uns sieghaft
Durch Jesum Christum,
Amen.
IV
Glorie, lof, eer en heerlijkheid zij U,
God, Vader en Zoon, bereid;
De Heilige Geest met name!
Goddelijke kracht
Doe ons triomferen
door Jezus Christus,
Amen.
12. Moment van stilte
13. Gebed
14. Samenzang – Psalm 103
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam
des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem
eren,
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft
geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil
vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw
leven
verlost en kroont met
goedertierenheid.
7. Maar ‘s HEREN gunst zal over
die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde
wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen
door.
Zijn heil omsluit de komende
geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond
betrachten,
van zijn barmhartigheid het
lichtend spoor.
6. De mens is aan het sterven
prijs gegeven,
gelijk het gras kortstondig is zijn
leven,
en als een bloem die naar de zon
zich keert,
maar die ten prooi valt aan de
barre winden,
en knakt en sterft, en is niet meer
te vinden.
Ja zelfs haar eigen plaats kent
haar niet meer.
9. Laat heel het machtig
koninkrijk des Heren
zijn grote naam, zijn grote daden
eren.
Komt allen tot de lof des Heren
saam.
Lof zij den Heer in hemel en op
aarde,
die aan zijn volk zijn liefde
openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote
naam.
5
15. Zegen
Iedereen gaat zitten
16. Fuga in c-moll BWV 546 – J.S. Bach
Achter in de kerk is koffie/thee/fris verkrijgbaar voor €1, -
Aan de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de
onkosten. Donaties en sponsors zijn helaas niet toereikend om de kosten te
dekken. Daarom doen wij vrijmoedig een beroep op u. Mede dankzij uw
steun kunnen wij doorgaan met het organiseren van concerten en
cantatediensten!
Aangesproken door tekst en muziek? Word vriend van Marcantus. Dat kan
al vanaf €25, - per jaar. U ontvangt daarvoor korting op alle concerten en
blijft op de hoogte van alle activiteiten van ‘Marcantus’. Kijk op onze
vernieuwde website www.marcantus.nl
Volgende optredens van Christelijk Vocaal Ensemble ‘Marcantus’:


Vrijdag 18 december “Festival of lessons and carols” in de rk kerk in
Schalkwijk
vrijdag 5 maart “Hör mein Bitten” Mendelssohnconcert in de
Sionkerk in Houten
6
Dirigent Arjen Uitbeijerse, woonachtig in Moordrecht, studeert hoofdvak
Koordirectie aan het conservatorium, de Hogeschool IDE in Gorinchem.
Zijn hoofdvakdocent is Joop Schets. Arjen volgde tijdens zijn opleiding
masterclasses bij Ludo Claessen, Jos van Veldhoven en Jos Vermunt. Als
dirigent is Arjen verbonden aan jongerenkoor ‘Da Capo’ (Gouda) en vocaal
ensemble ‘Marcantus’ (Houten). Ook dirigeert hij instrumentaal ensemble
‘Intermezzo’ (Gouda). Daarnaast is Arjen betrokken bij de artistieke leiding
van Stichting ‘Ars Musica’ en leidt hij het gelijknamige projectmeisjeskoor
van deze stichting. Daarnaast studeert hij zang bij Ingrid Smit Duyzentkunst.
Als koorzanger is Arjen bij de stichting ‘Ars Musica’ actief in het concertkoor
en het professionele kamerkoor. Ook als solist verleent hij regelmatig zijn
medewerking aan concerten. Bij Jaap Nieuwenhuijse studeerde Arjen orgel.
Hij is organist van de Bethelkerk in Moordrecht en de Hervormde Kerk van
Sluipwijk. Op orgel en piano begeleidt Arjen tevens een aantal koren. Arjen
is als docent schoolmuziek en ckv werkzaam op het Driestar College in
Gouda.
Sopraan Margreet Rietveld (1988) is derdejaars studente hoofdvak
Klassieke Zang bij Lodewijk Meeuwsen aan het ArtEZ conservatorium in
Zwolle. Vanaf haar 10de heeft ze zanglessen gevolgd bij sopraan Marjo
van Someren en mezzosopraan Maria Den Hertog. Margreet verleent
regelmatig medewerking aan concerten, cd- en radio-opnames. Zo was ze
al te horen in de Johannes Passion en cantates van J.S. Bach zoals de
solocantate 'Ich habe genug', cantates van Buxtehude, koraalcantates en
de hymne 'Hör mein bitten' van Mendelssohn, de 'Mis in G' en 'Gebet' van
Schubert, het 'Gloria' van Vivaldi en diverse andere werken. Sinds een
aantal jaar maakt Margreet deel uit van het St. Joris Kamerkoor o.l.v. Bas
Ramselaar en de (semi-)professionele ensembles ‘Ars Musica’ o.l.v. Patrick
van der Linden, 'Capella Neerlandica' o.l.v. Harm Jansen en ‘Consensus
Vocalis’ o.l.v. Klaas Stok. Met gitarist Sjors Holleboom vormt Margreet
ensemble Passe-Partout. Samen treden ze regelmatig op en volgden ze
masterclasses bij luitist Hopkinson Smith en luit- en zangduo Elly van
Munster en Sinje Kiel.
Countertenor Daniël Elgersma (1988) begon op 6 jarige leeftijd zijn
zangloopbaan als jongenssopraan bij het Martini Jongenskoor Sneek,
destijds o.l.v. Bouwe R. Dijkstra. Door zijn aangename heldere stemkleur
en muzikaliteit ontwikkelde hij zich al snel tot solist, wat zich na zijn
stembreuk naar countertenor voortzette. Tijdens zijn huidige opleiding
Klassieke Zang als countertenor aan het Conservatorium te Zwolle zingt
Daniël in het "Roder Jongenskoor", "Cappella Neerlandica", "Cantori
Davidici" en mannen-ensemble "The Gents". Masterclasses heeft Daniel
7
gevolgd bij onder andere Barbara Schlick en Miranda van Kralingen.
Als zeventienjarige debuteerde hij in het Weihnachtsoratorium van Bach
met de alt-soli. Daarnaast treedt Daniël, in binnen- en buitenland,
regelmatig op als solist in diverse oratoria- en koorprojecten. In 2008
voerde hij solocantate "Geist und Seele wird verwirret" van Bach uit o.l.v
Klaas Stok. Ook werkte hij mee aan verschillende CD-opnames, waaronder
één samen met countertenors Sytse Buwalda en Maarten Engeltjes.
Tenor Jelle Leistra (1983) kreeg zijn eerste zanglessen van Hans van Dijk,
waarna hij zijn studie voortzette aan het Rotterdams Conservatorium. Na
het eerste jaar bij Frans Huijts gevolgd te hebben, wordt hij nu gecoacht
door Roberta Alexander. In oktober 2008 sloot hij met succes de eerste
fase van zijn zangstudie af. Binnen het Rotterdams Conservatorium volgde
hij masterclasses van Carolyn Watkinson, Roberta Alexander en Frans
Huijts. Jelle nam deel aan een groot aantal koorprojecten, waaronder het
Laurens-Bachcollegium in 2006 en 2007 o.l.v. Barend Schuurman. Voorts
heeft hij een groeiende lespraktijk in Rotterdam en Amsterdam, geeft hij
stemvormingscursussen aan koren, en is hij actief als dirigent. Jelle heeft
enkele jaren dirigeerervaring bij verschillende koren. In 2003, 2005 en 2007
leidde hij het kerstkoor voor de kerstnachtdienst in Overschie. Van 2004 –
juni 2005 leidde hij de cantorij van gereformeerde gemeente “De Ark” in
Krimpen a/d IJssel, en de zanggroep “Tehilla” in Berkel en Rodenrijs. In
2005 volgde hij dirigeertechnieklessen bij Wiecher Mandemaker.
Bas/Bariton Janko Fraanje werd geboren op 16 januari 1981. Hij ontving al
op jeugdige leeftijd orgel- en zangonderricht. Sinds 1997 is hij als organist
verbonden aan de Grote Kerk te Leerdam, alwaar hij in 2002 ook benoemd
werd als cantor. Tevens is hij dirigent van het projectensemble ‘Voces’ dat
zich toelegt op het authentiek uitvoeren van muziek uit Renaissance en
Vroeg-Barok. Daarnaast is hij regelmatig als bassolist te horen. Zo werkte
hij als solist mee aan uitvoeringen van diverse werken van oa. Huygens,
Schütz, Purcell, Buxtehude, Bach, Händel, Telemann en Mozart.
Hij zong ook als ensemblezanger mee in projecten o.l.v. Adrian v.d. Spoel
(Festival Oude muziek 2005), Enrique Lopez Corton (festival Oude muziek
2006) en Rebecca Stuart. Sinds augustus 2006 zingt hij bij de Capella
Sancta Maria te Amsterdam. In de september 2008 volgde hij met de
Capella Santa Maria, eveneens binnen het kader van het festival Oude
muziek, een masterclass polyfonie bij Paul van Nevel.
Organist Jaap de Wit werd in 1969 geboren. Op 8 jarige leeftijd kreeg hij
zijn eerste orgellessen. Na een orgel- en pianostudie van ruim 6 jaar bij de
bekende organist, pianist en beiaardier, Cor P.Visser, werd in 1986 de
8
vakopleiding aan het conservatorium gestart. Aanvankelijk met het
hoofdvak orgel, een jaar later met klavecimbel als 2e hoofdvak. Onder
leiding van Arie J. Keijzer werd in 1992 het diploma Uitvoerend Musicusorgel met aantekening improvisatie behaald. Tevens werd in dat jaar het
hoofdvak klavecimbel onder supervisie van David P.Collyer afgerond. De
vakken contrapunt en harmonieleer werden gevolgd en cum laude
afgesloten bij Jan Kleinbussink. Aansluitend studeerde Jaap de Wit
kerkmuziek bij Marijke van Klaveren, Johann Th. Lemckert (improvisatie) en
Kees-Jan de Koning (zang).
In oktober 1990 behaalde Jaap de Wit de prijs voor de koraalimprovisatie
op het nationaal orgel improvisatie-concours te Bolsward.
Daarnaast verzorgt hij (orgel)concerten en verleent hij zijn medewerking als
continuo speler, (koor)begeleider en solist bij concerten en cd-opnamen.
Sinds september 2003 is hij artistiek leider van het vocaal dubbelkwartet
“Magnificat” uit Moordrecht. Jaarlijks verschijnen er diverse vocale en
instrumentale composities van zijn hand.
Barokensemble ‘Giardino Musicale’ (muzikale bloementuin) is opgericht
door Eva Harmuthová en Elske Tinbergen. Uit een vaste groep
instrumentalisten en zangers worden steeds verschillende bezettingen
samengesteld, afhankelijk van het programma. De bevlogen musici van het
internationale ensemble studeerden aan diverse conservatoria, en zijn
werkzaam in verschillende vooraanstaande orkesten en ensembles in
binnen- en buitenland. Het zusterensemble Collegium di Giardino Musicale
richt zich op o.a. Cantatediensten met dezelfde insteek als Giardino
Musicale: Grote spectaculaire bloemen en ook heel kleine, maar o zo
mooie, tere exemplaren en een grote variatie aan contrasterende en
harmoniërende kleuren en verschijningsvormen. Zie ook:
www.giardinomusicale.nl
Vanavond spelen mee in het Collegium di Giardino Musicale:
Eva Harmuthová – blokfluit
Roberto Bando – blokfluit
Sarah Walder – gamba
Bob Smith – gamba
Elske Tinbergen - cello
9
Dit concert is mede mogelijk gemaakt door:



Boekhandel Den Hertog
Arkey
TSN verhuizers
10
Download