Roessingh Arbeid Productenboek

advertisement
Productenboek
Roessingh Arbeid
INHOUDSOPGAVE
Pagina
1. Woord vooraf
3
2. Vroege Interventie: Multidisciplinaire arbeidsgerichte training
4
3. Vroege Interventie: Multidisciplinaire screening (Quick Scan)
5
4. Oncologie Re-integratie Programma
7
5. Ergonomische advisering
8
6. Arbeidsdeskundig onderzoek
9
7. Werkplekaanpassing
10
8. Begeleid werken (‘Jobcoaching’)
11
9. Training netwerken
12
10. Arbeidsbemiddeling
13
11.Psychologische begeleiding
14
12.EMDR therapie
15
13.Fysiek belastbaarheid onderzoek (methodiek FCE)
16
14. Mentaal belastbaarheid onderzoek
17
15. Mentaal duurbelastbaarheid onderzoek
18
16. Neuropsychologisch onderzoek
19
17. Beroepskeuze onderzoek
20
18. Vraaggerichte maatwerk interventies
21
19. Contactgegevens
22
2
Woord vooraf
Sinds jaar en dag is het Roessingh binnen de regio een vertrouwd adres voor hoogwaardige
revalidatie. Als één van de weinige revalidatiecentra in Nederland heeft het Roessingh binnen
de revalidatieprogramma’s door de jaren heen ook steeds aandacht besteed aan het thema
Arbeid.
Ondertussen gaat deze ontwikkeling weer een stap verder. Sinds 2008 heeft het
revalidatiecentrum ook een loket waar werkgevers en andere marktpartijen terecht kunnen
voor diensten met een arbeidsrelevantie, zoals onderzoeksproducten, trainingen, expertises
en verschillende vormen van re-integratiebegeleiding: Roessingh Arbeid.
Roessingh Arbeid heeft haar werkprocessen buiten de bestaande zorgroutes van het
revalidatiecentrum georganiseerd. Dit gebeurt onder een eigen regie, waardoor een hoge mate
van flexibiliteit bestaat. Hierdoor is het mogelijk om aan te sluiten bij bestaande wensen op het
gebied van snelle instroom en korte doorlooptijden.
Als certificaathouder van het toonaangevende keurmerk ‘Blik Op Werk’ heeft Roessingh Arbeid
ook andere kwaliteitsaspecten en privacybewaking geborgd. Voorts worden ook de behaalde
resultaten in de toetsing voor het keurmerk meegewogen, zodat u ook op dit punt zeker kunt zijn
van een genormeerd niveau.
Wij werken resultaatgericht. Het einddoel van onze acties moet altijd leiden tot een oplossing of
meerwaarde voor onze klant. Die kan ons inziens alleen in goede samenspraak worden bepaald.
Daarom wordt onze inzet altijd in nauwe communicatie met de opdrachtgevende partij uitgevoerd.
Dit productenboek geeft op hoofdlijnen een overzicht van de diensten die Roessingh Arbeid
voor u kan uitvoeren. Daarbij is getracht een helder beeld te schetsen op grond waarvan u kunt
bepalen welke interventie in uw situatie passend zou kunnen zijn.
In geval van twijfel kunt u natuurlijk altijd bellen met ons secretariaat: 053- 487 5 590.
Wij kunnen u dan adviseren of eventueel eerst een intakegesprek voor u uitvoeren,
op grond waarvan wij een gericht voorstel doen.
Ook als u prijs stelt op aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen.
Wij staan u graag te woord. Mailen kan ook: [email protected]
Wij hopen dat dit productenboek voor u een waardevolle gids zal zijn.
Mocht u suggesties hebben ter verbetering, dan is uw reactie vanzelfsprekend welkom.
3
Vroege Interventie – Arbeidsgerichte training
Het Roessingh maakt deel uit van de Stichting Vroege Interventie Revalidatiezorg. Deze stichting
wordt gevormd door 14 wettelijk erkende revalidatiecentra die zijn aangesloten bij Revalidatie
Nederland. De Stichting Vroege Interventie Revalidatiezorg biedt een pakket van
samenhangende producten aan waarmee mensen weer aan het arbeidsproces kunnen
deelnemen of blijven deelnemen.
De kernactiviteit bestaat uit arbeidsgerichte training, die voorafgegaan wordt door een
zogenoemde ‘Quick Scan’. Voor deze dienstverlening zijn met een aantal zorgverzekeraars
afspraken gemaakt, waardoor sprake van zijn van een verzekerd product.
Vanwege de primaire doelstelling zijn de coördinatie en uitvoering van de arbeidsgerichte
training ondergebracht bij Roessingh Arbeid.
Wat is het doel?
Duurzame re-integratie in de eigen arbeid.
Voor wie is de interventie bestemd?
Personen die na het doorlopen van een Quick Scan een positief advies hebben ontvangen voor
deelname aan het trainingsprogramma.
Wat houdt de interventie in?
Bij het product Vroege Interventie wordt een breed multidisciplinair team ingezet voor een
arbeidsgerichte training, gericht op duurzame herplaatsing in de eigen arbeid.
De training wordt in overleg met werknemer en werkgever afgestemd op de specifieke
arbeidssituatie. Hiertoe wordt ook de werkplek bezocht.
Voor een optimaal resultaat gaat de voorkeur uit naar een situatie waarbij het geleerde direct in
praktijk kan worden toegepast. Daarom wordt de training in beginsel altijd gecombineerd met reintegratie in de eigen werksituatie.
Hoe lang duurt de interventie?
De training wordt voortgezet totdat qua effectiviteit een bovengrens is bereikt, waarbij een
doorlooptijd van 15 weken maximaal is.
Rapportage
Na afloop van de Quickscan (multidisciplinaire diagnostiek) komt het team bijeen voor een overleg
met een onafhankelijk advies welke interventie het meest aangewezen is, gelet op de beoogde
re-integratie. De conclusies van de Quick Scan worden schriftelijk gerapporteerd en door een
teamlid met de cliënt en de verwijzer besproken. Tijdens de training vindt eenmaal een
tussentijdse rapportage plaats en een eindrapportage.
Indien de opdrachtgever dit op prijs stelt, vindt tijdens de training regelmatig overleg plaats over
de voortgang.
Als de werknemer verzekerd is bij één van de aangesloten verzekeraars (zie voor een actueel
overzicht: www.vroegeinterventie.nl) ,dan zullen de kosten van deze interventie volledig **
worden vergoed door de zorgverzekeraar.
** Hierbij is wel rekening te houden met een eventueel nog te verrekenen eigen risico
4
Vroege Interventie – Quick Scan
Het Roessingh maakt deel uit van de Stichting Vroege Interventie Revalidatiezorg. Deze stichting
wordt gevormd door 14 wettelijk erkende revalidatiecentra die zijn aangesloten bij Revalidatie
Nederland. De Stichting Vroege Interventie Revalidatiezorg biedt een pakket van
samenhangende producten aan waarmee mensen weer aan het arbeidsproces kunnen
deelnemen of blijven deelnemen.
De kernactiviteit bestaat uit arbeidsgerichte training, die voorafgegaan wordt door een
zogenoemde ‘Quick Scan’. Voor deze dienstverlening zijn met een aantal zorgverzekeraars
afspraken gemaakt, waardoor sprake kan zijn van een verzekerd product.
Vanwege de arbeidsgerelateerde vraagstelling zijn de coördinatie en uitvoering van de
Quick Scan ondergebracht bij Roessingh Arbeid.
Wat is het doel?
De Quick Scan heeft primair als functie om, bij een principe verwijzing voor de arbeidstraining,
vast te stellen of deze interventie ook bij nadere beschouwing de meest effectieve is om het
beoogde re-integratiedoel te bereiken. Na een positief advies kan instroom in de training
plaatsvinden; indien een andere methodiek of interventie eerder aangewezen lijkt, vindt hierover
een gemotiveerde terugkoppeling plaats.
Voor wie is de interventie bestemd?
Er gelden diverse inclusiecriteria voor de Quick Scan, maar in hoofdzaak betreft het personen
waarbij sprake is van:
•
•
Aandoeningen primair van fysieke aard met functiestoornissen van het
bewegingsapparaat
Aandoeningen primair van psychische aard waarbij de inzet van een multidisciplinair
programma noodzakelijk wordt geacht mede vanwege de inzet van
beweeginterventies
Bij twijfels over inclusie/exclusie kan te allen tijde contact worden opgenomen met de
plaatselijke coördinator van de Vroege Interventie of het secretariaat van Roessingh Arbeid.
Verwijzing kan plaatsvinden door een bedrijfsarts, huisarts of medisch specialist.
Wat houdt de interventie in?
Bij het product Vroege Interventie wordt een breed multidisciplinair team (Quickscan team)
ingezet voor een multidisciplinaire diagnostiek onder leiding van een revalidatiearts.
De Quickscan bestaat uit een drietal deelonderzoeken:
•
•
•
Fysiek domein
Mentaal domein
Arbeid domein
Hoe lang duurt de interventie?
In de regel kan de Quick Scan na complete aanmelding binnen 5 werkdagen worden uitgevoerd.
Het multidisciplinaire onderzoek bestrijkt ten hoogste 1 werkdag. Daarna vindt nog een
multidisciplinair overleg plaats, gevolgd door rapportage en/of nabespreking.
5
Rapportage
Na afloop van de Quickscan (multidisciplinaire diagnostiek) komt het team bijeen voor een overleg
met een onafhankelijk advies welke interventie het meest aangewezen is, gelet op de beoogde
re-integratie. De conclusies worden schriftelijk gerapporteerd en door een teamlid met de cliënt en
de verwijzer besproken.
Bijzonderheden
Voor alle rapportages die Roessingh Arbeid genereert geldt, dat deze enkel geschikt zijn voor
re-integratiedoeleinden. De uitkomsten van de door ons uitgevoerde interventies zijn niet bedoeld
of speciaal geschikt voor claimtoepassingen.
Als de verwijzing voldoet aan de hiertoe beschreven criteria (zie: www.vroegeinterventie.nl) ,
dan zullen de kosten van deze interventie volledig** worden vergoed door de zorgverzekeraar
van de werknemer.
** Hierbij is wel rekening te houden met een eventueel nog te verrekenen eigen risico
6
Oncologie Re-integratie Programma
In het Roessingh is al jarenlang expertise aanwezig op het gebied van vermoeidheidsklachten en
oncologiespecifieke problematiek. Daarom is op verzoek van het UWV en de Nederlandse
Federatie van Kankerpatiënten (NKF), in aanvulling op het bestaande revalidatieaanbod,
door Roessingh Arbeid in 2008 een programma ontwikkeld, ter bevordering van re-integratie
van personen die bekend zijn met de diagnose kanker. Het programma is gedurende twee jaar
doorlopend in samenspraak met het UWV geëvalueerd en doorontwikkeld, mede aan de hand
van wetenschappelijke montering. De huidige opzet is uniek voor de regio en waarschijnlijk zelfs
binnen heel Nederland.
Wat is het doel?
Het programma is er op gericht om personen met een diagnose kanker, in aansluiting op de
primaire behandeling, een handreiking te bieden bij de terugkeer in arbeid.
Voor wie is de interventie bestemd?
Het programma wil personen ondersteunen die graag weer willen participeren en daarbij
een arbeidsdoel voor ogen hebben. Dit kan een optimale terugkeer in de eigen functie zijn,
maar ook het vinden van een nieuwe, passende, baan.
Een eventueel onzekerheidsgevoel over de haalbaarheid van dit doel, in verband met
beperkte belastbaarheid, vormt hierbij geen bezwaar. Het kan zelfs juist een indicatie zijn
voor deelname aan dit programma.
Wat houdt de interventie in?
Een team van deskundigen werkt samen om de deelnemer door het proces te loodsen, op weg
naar de beoogde eindsituatie. Daarbij worden alle afzonderlijke onderdelen van het programma
op elkaar afgestemd en vindt structureel overleg plaats tussen de professionals.
Het programma bestaat deels uit een groepsgewijze trainingscomponent en deels uit
individuele begeleidingsvormen. Hierdoor kan ieder begeleidingstraject worden afgestemd
op de situatie van de individuele deelnemer. In het programma wordt onder andere aandacht
besteed aan verwerking, toekomstgedachten, herdefiniëring van doelen in werk (vanuit het
actueel belastbaarheidperspectief), zelfbeeld, vermoeidheid en fysieke aspecten en
(adequaat ondersteunde) re-integratie.
Het Oncologie Re-integratie Programma kent een actiegerichte opzet. Er wordt structureel
gewerkt aan opbouw van de belastbaarheid en alle elementen uit het programma staan
ten dienste van het beoogde eindresultaat (optimaliseren van de re-integratie).
Betrokken professionals zijn: GZ-psycholoog, fysiotherapeut, bewegingsagoog, jobcoach,
jobhunter, arbeidsdeskundige.
Hoe lang duurt de interventie?
Het programma is modulair van opzet, waardoor dit specifiek gericht op de beoogde eindsituatie
kan worden samengesteld. Hierdoor zijn doorlooptijden variabel. Een gemiddelde doorlooptijd van
6 tot 9 maanden is reëel. Hiervan wordt een belangrijk deel van de begeleidingsperiode (ca. 2/3)
doorgebracht in de eigen (of zo nodig in een nieuwe) werksituatie.
Rapportage
De opdrachtgever wordt met regelmaat betrokken ten aanzien van de voortgang van de
deelnemer. Het totale verloop en het eindresultaat worden bij afronding opgetekend in een
schriftelijke eindrapportage.
7
Ergonomische advisering
Wat is het doel?
Het voorkomen van klachten die gerelateerd zijn aan het houdings- en bewegingsapparaat
(bijvoorbeeld CANS/RSI-klachten en rugklachten).
Voor wie is het onderzoek bestemd?
Middels het onderzoek kan een handreiking worden gedaan aan werkgevers en werknemers
die in aanraking (dreigen te) komen met de gevolgen van een ongezonde werkopstelling
of van welzijnsbedreigend coping gedrag (de wijze waarop iemand met een bepaalde situatie
omgaat).
Wat houdt het onderzoek in?
Er wordt een advies uitgebracht over effectieve aanpassingen van de werkplek.
Hierbij wordt gekeken naar de werkopstelling en het werkgedrag van de werknemer.
De werksituatie wordt geoptimaliseerd en de kans op verzuim verkleind.
Samen met de opdrachtgever wordt de vorm van het advies bepaald. Zo kan gekozen worden
voor een individueel advies, maar kan er ook in groepsvorm voorlichting worden gegeven.
Ook een tilcursus behoort hierbij tot de mogelijkheden.
Hoe lang duurt het onderzoek?
Een individueel advies duurt gemiddeld een uur.
De duur van de voorlichting is afhankelijk van de inhoud, die in afstemming met de opdrachtgever
wordt bepaald.
Rapportage
Een schriftelijke rapportage is voor dit product niet standaard, maar het behoort wel tot de
mogelijkheden.
8
Arbeidsdeskundig onderzoek
Wat is het doel?
Het doel van het arbeidsdeskundig onderzoek is om werkgever en werknemer te ondersteunen
bij de naleving van de Wet verbetering Poortwachter. De arbeidsdeskundige doet dit door
helderheid te verschaffen over het spoor waarop de re-integratie gericht dient te zijn.
Door tijdig de juiste koers in te zetten, is de re-integratie inspanning het meest effectief en kan
worden voorkomen dat eventueel door UWV een sanctie wordt opgelegd wegens het maken
van inefficiënte keuzes ten aanzien van re-integratie binnen de wachttijd.
Voor wie is het onderzoek bestemd?
Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt (meestal door een werkgever) ingezet als er behoefte
bestaat om duidelijkheid te verkrijgen of, in relatie tot een verminderd belastbare medewerker,
de eigen functie nog passend (te maken) is, dan wel of er redelijkerwijs binnen de organisatie
nog andere passende arbeid voorhanden is.
Wat houdt het onderzoek in?
Naast de belastbaarheid van de werknemer (opgetekend door de bedrijfsarts in de vorm van een
Functionele Mogelijkheden Lijst, FML ) wordt de belasting van het werk in kaart gebracht.
Dit gebeurt door een bezoek aan de werkgever, een gesprek met de leidinggevende (en/of de
HRM-functionaris) en een gesprek met de werknemer.
Doorgaans maakt ook een werkplekonderzoek deel uit van het arbeidsdeskundig onderzoek.
Op basis van de opgestelde Functionele Mogelijkheden Lijst wordt beoordeeld of er
arbeidsmogelijkheden zijn bij de eigen werkgever in eigen of ander (aangepast) werk.
Wanneer zich mogelijkheden voordoen om tot een oplossing te komen bij de eigen werkgever
wordt advies gegeven over de wijze waarop dit gerealiseerd kan worden.
Wanneer er geen reële mogelijkheden zijn bij het eigen bedrijf wordt geadviseerd over de
te nemen acties bij het verkrijgen van passend werk elders (re-integratie tweede spoor).
Hoe lang duurt het onderzoek?
De duur van het bezoek aan de werkplek en de gesprekken met medewerker en werkgever
bedraagt ongeveer 3 – 4 uur.
Rapportage
Na afronding van het onderzoek wordt een uitgebreide rapportage opgesteld. De inhoud van het
rapport wordt met de cliënt en opdrachtgever besproken en wordt verstuurd naar beide partijen.
9
Werkplekonderzoek / -aanpassing
De arbeidsdeskundige kan preventief worden ingeschakeld bij het inrichten van de werkplek om
advies te geven omtrent een ideale werkplekopstelling teneinde klachten en verzuim te
voorkomen. Maar ook wanneer een medewerker reeds klachten heeft kan de arbeidsdeskundige
de werkplek bekijken en voorstellen doen ter verbetering, met het doel om de bestaande klachten
te reduceren en nadere uitval te voorkomen.
Hiertoe wordt de werkplek bezocht en een gesprek gevoerd met de betrokken werknemer en/of
werkgever. Het invullen van een vragenlijst met betrekking tot de werkplek kan deel uit maken van
het onderzoek. Na afronding van het werkplekonderzoek ontvangt de opdrachtgever een
schriftelijke rapportage met daarin de nodige aanbevelingen.
NB:
Dit betreft een afzonderlijk product; het werkplekonderzoek maakt niet standaard deel uit van arbeidsdeskundig onderzoek.
(Zie ook: Ergonomische advisering)
10
Begeleid werken (ook wel Jobcoaching)
Wat is het doel?
De kans op succesvolle re-integratie te vergroten en/of de kans op vroegtijdige uitval te
verkleinen.
Voor wie is de interventie bestemd?
Voor personen die intensieve en/of praktische begeleiding nodig hebben om hun functioneren
op het werk te optimaliseren. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor mensen met cognitieve problemen
(na bijv. herseninfarct of niet aangeboren hersenletsel) of voor mensen met chronische
pijnklachten.
Wat houdt jobcoaching in?
De cliënt wordt persoonlijk begeleid en ondersteund op de werkplek door een jobcoach.
Er wordt een begeleidingsplan opgesteld, welke is afgestemd op de situatie van de cliënt en van
de werkgever. Elk traject is maatwerk.
De begeleiding is gericht op het verkrijgen en behouden van vaardigheden die nodig zijn voor het
uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden.
Om dit te bereiken wordt de coaching afgestemd op de mogelijkheden en leer- en begeleidingsbehoefte van de cliënt. Hierbij kan het nodig zijn dat de jobcoach tijdelijk meewerkt met de cliënt
op de werkvloer. Ook eventuele aanpassing van de werktaken en de werkomgeving kan
onderdeel zijn van de begeleiding.
De jobcoaching wordt uitgevoerd door een hiertoe specifiek opgeleide medewerker.
Een kenmerkende en tevens succesbepalende factor van jobcoaching is, dat bij elk
ondersteuningstraject de leidinggevende en de directe collega’s van de gecoachte medewerker
worden betrokken.
Hoe lang duurt een jobcoach traject?
De duur van het traject wordt in samenspraak met de opdrachtgever vastgesteld. Bij jobcoaching
is veelal sprake van een intensief traject bij aanvang, welke langzaam wordt afgebouwd, totdat de
cliënt klaar is om (met eventuele begeleiding intern) zonder jobcoach te werken.
De ondersteuningstermijn varieert doorgaans van drie maanden tot een jaar, maar in bepaalde
situaties kan jobcoaching ook gedurende een langere periode of zelfs structureel worden ingezet.
Rapportage
Bij afronding van het begeleidingstraject vindt schriftelijke rapportage plaats aan opdrachtgever,
waarin ontwikkelingen en bereikte doelen zijn beschreven.
11
Training netwerken
Wat is het doel?
De kans op succesvolle re-integratie te vergroten door de cliënt handvatten aan te reiken voor
een succesvolle banenjacht. Er wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van een reëel
arbeidsperspectief, aan arbeidsmarktbenadering / netwerken aan relevante technieken op het
gebied van arbeidsmarktcommunicatie en presentatie.
Voor wie is de interventie bestemd?
Voor personen die een handreiking nodig hebben om daarna op eigen kracht een passende
baan te zoeken en te bemachtigen.
Wat houdt een training netwerken in?
De cliënt krijgt handreikingen voor een kansrijke werkgeversbenadering. De ondersteuning
bestaat uit gerichte methodische aanwijzingen, ter bevordering van succesvol solliciteren.
Er wordt aandacht besteed aan perspectiefontwikkeling (welke reële baan past bij mij?),
arbeidsmarktoriëntatie (waar bevinden zich deze banen?) , netwerktechnieken (wat is de meest
efficiënte weg om een baan te vinden?) en presentatietechnieken (hoe maak ik een goede kans
om een uitnodiging / de baan te krijgen?)
Hoeveel tijd neemt de training netwerken in beslag?
Dit is afhankelijk van de vorm waarin deze wordt aangeboden (individueel of groepsgewijs).
De doorlooptijd is maximaal 6 weken.
Rapportage
Optioneel vindt een schriftelijke terugkoppeling plaats aan de opdrachtgever, waarin de
bereikte eindsituatie in relevante details wordt beschreven.
12
Arbeidsbemiddeling
Wat is het doel?
De kans op succesvolle re-integratie te vergroten door actieve ondersteuning te bieden
bij het vinden van een passende baan of werkplek.
Voor wie is de interventie bestemd?
Voor personen die moeite hebben om volledig op eigen kracht in beeld te komen bij een
werkgever.
Wat houdt arbeidsbemiddeling in?
De cliënt krijgt handreikingen voor een kansrijke werkgeversbenadering. De ondersteuning
kan bestaan uit gerichte methodische aanwijzingen, ter bevordering van succesvolle sollicitatie,
maar evengoed kan het voorkomen dat namen en adressen van bedrijven uit het netwerk van
de jobhunter worden aangereikt of dat een directe introductie bij een werkgever wordt voorbereid.
Een goed samenspel tussen de arbeidsbemiddelaar / jobhunter en de cliënt is een kritische
succesfactor. Daarom is het essentieel dat de cliënt een intrinsiek belang heeft om te
re-integreren.
Hoeveel tijd neemt de arbeidsbemiddeling in beslag?
Dit is afhankelijk van factoren en daardoor niet vastomlijnd.
Een cliënt die ‘klaar’ is voor directe bemiddeling kan door tussenkomst van de ‘jobhunter’
doorgaans binnen 3 maanden in een nieuwe werkplek worden geplaatst.
Rapportage
Bij plaatsing vindt een schriftelijke terugkoppeling plaats aan de opdrachtgever, waarin de
bereikte eindsituatie in relevante details wordt beschreven.
13
Psychologische begeleiding
Wat is het doel?
De psychologische begeleiding is gericht op het verhelpen, verminderen en/of voorkomen
van (psychische) klachten. Werkhervatting is hierbij een belangrijk aandachtsgebied.
Voor wie is de begeleiding bestemd?
Werknemers die verzuimen wegens psychische klachten zoals aanpassingsstoornissen,
overspannenheid, burn-out, depressie- en angststoornissen.
Wat houdt de begeleiding in?
Roessingh Arbeid kent twee psychologische behandelprogramma’s:
- kortdurende interventie (max. 4 tot 6 sessies)
- middellange psychologische interventie volgens protocol 12-16 sessies
Kortdurende interventie
Dit programma is bedoeld voor mensen die nog wel werken, maar die door
stressverschijnselen of andere psychische klachten dreigen uit te vallen. Een
kortdurende interventie kan in sommige gevallen ook geschikt zijn voor mensen die
recent wegens psychische klachten zijn uitgevallen, maar die tijdens een kort
counselingprogramma geholpen kunnen worden. Het gaat om 4 tot 6 sessies waarbij
de werknemer getraind wordt in het zelf oplossen van de probleemsituatie door het
vergroten van de persoonlijke effectiviteit en het verbreden van het copingrepetoire.
Middellange interventie
Dit betreft een psychologisch behandelingprogramma dat gemiddeld uit 12 tot 16
sessies bestaat. Het voorziet in uitgebreide cliëntvoorlichting, zowel van de aard van
de klachten als ook van de behandeling. Het vergroot een actieve deelname van de
cliënt middels praktijkopdrachten en maakt het geheel inzichtelijk voor de
behandelaar als ook de verwijzer. Het behandelsysteem is opgebouwd uit modules,
zoals klachtenreductie, cognitieve training (o.a. RET, verhogen persoonlijke
effectiviteit), werkgerichte interventies en terugvalpreventie.
Het behandelprogramma is geen standaardprogramma, maar is ‘maatwerk’, gericht op de
aard van de klachten, de specifieke eigenschappen van de werknemer en diens
werkomstandigheden.
Rapportage
De opdrachtgever wordt regelmatig geïnformeerd.
Vaste contactmomenten:
• bij aanmelding
• na afronding van de diagnostische fase (vóór de eventuele start van de
behandelfase)
• maandelijks tijdens de behandeling
• na het beëindigen van de interventie
Daarnaast kan op ieder relevant moment worden overlegd.
Bijzonderheden
Voor alle rapportages die Roessingh Arbeid genereert geldt, dat deze enkel geschikt zijn
voor re-integratiedoeleinden.
14
De uitkomsten van de door ons uitgevoerde interventies zijn niet bedoeld of speciaal
geschikt voor claimtoepassingen.
EMDR therapie
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR is een therapie voor mensen
die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan een schokkende
ervaring zijn, zoals een verkeersongeval of een geweldmisdrijf, maar ook een andersoortige
ervaring zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd.
Wat is het doel?
Soms ontstaan klachten als gevolg van gebeurtenissen die dusdanige sporen hebben nagelaten
in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft.
De belangrijkste insteek van de EMDR therapie is de cliënt te helpen om de herinneringen aan
deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of
te laten verdwijnen.
Wat houdt het onderzoek in?
De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden,
gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te
verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal de cliënt vragen de
gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een
afleidende stimulus.
Hoe lang duurt het onderzoek?
Het onderzoek omvat 5 sessies van ca. 1 uur.
De EMDR wordt uitgevoerd door een GZ-psycholoog, met een bevoegdheid om EMDR
toe te passen.
15
Fysiek belastbaarheidonderzoek : Fysieke Capaciteiten Evaluatie (Workwell)
Wat is het doel?
Het doel van de FCE Workwell is om de fysieke arbeidsbelastbaarheid van de cliënt te
objectiveren.
Voor wie is het onderzoek bestemd?
Het onderzoek is bestemd voor cliënten waarbij onduidelijkheid bestaat over de fysieke
capaciteiten in relatie tot arbeid.
Wat houdt het onderzoek in?
De protocollaire methode FCE Workwell geeft informatie over de fysieke mogelijkheden van de
cliënt ten aanzien van arbeid. Onderzocht wordt welke mogelijkheden of beperkingen er bestaan
ten aanzien van het verplaatsen, dragen, duwen, trekken etc.
Ook wordt onderzocht hoe lang de cliënt staand of zittend werkzaamheden kan verrichten.
Afhankelijk van de vraagstelling wordt een testprogramma uitgevoerd dat het benodigde inzicht
geeft.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut met een aanvullende certificering voor
toepassing van het FCE protocol.
Hoe lang duurt het onderzoek?
Een volledig FCE onderzoek kan enkele uren in beslag nemen.
Wanneer de FCE als deeltest wordt ingezet binnen een samengesteld diagnostisch programma,
bedraagt de onderzoekstijd meestal minder dan een uur.
Rapportage
Op basis van de resultaten wordt een rapportage opgesteld waarin de vraagstelling van de
opdrachtgever duidelijk wordt beantwoord. De inhoud van het rapport wordt met de cliënt
besproken en verstuurd aan opdrachtgever.
Bijzonderheden
Voor alle rapportages die Roessingh Arbeid genereert geldt, dat deze enkel geschikt zijn voor
re-integratiedoeleinden. De uitkomsten van de door ons uitgevoerde interventies zijn niet bedoeld
of speciaal geschikt voor claimtoepassingen.
16
Mentaal Belastbaarheidsonderzoek (MBO)
Wat is het doel ?
Met het MBO worden emotionele en psychische belemmeringen in kaart gebracht. Het onderzoek
stelt o.a. vast hoe stressbestendig de cliënt is en welke gevolgen dit heeft voor het uitvoeren van
arbeid. Op basis hiervan worden adviezen geformuleerd voor de begeleiding.
Voor wie is het onderzoek bestemd?
Het MBO is bestemd voor cliënten die overwerkt zijn, burn-out verschijnselen vertonen of
acceptatieproblemen hebben in het omgaan met hun beperking. In het algemeen kan een MBO
worden aangevraagd wanneer de indruk bestaat dat emotionele of psychische factoren een rol
spelen bij het in stand houden van klachten of het versterken daarvan.
Wat houdt het onderzoek in?
Het onderzoek bestaat uit een diepte-interview en het afnemen van gevalideerde vragenlijsten.
Op basis hiervan wordt vastgesteld in hoeverre de cliënt mentaal belastbaar is, welke stressoren
van invloed zijn op het uitvoeren van arbeid en op welke wijze men omgaat met de klachten
(copingstijlen)
Naast algemene psychologische vragenlijsten, wordt gebruik gemaakt van specifieke
arbeidsgerelateerde vragenlijsten. Deze geven inzicht in de emotionele weerbaarheid van de
cliënt ten aanzien van werk. Er wordt inzicht gegeven in:
•
•
•
•
•
•
de groepsrol die de cliënt kan innemen
zijn positie ten opzichte van de leiding en collega’s
sociaal functioneren
mogelijke leiderschapsstijlen
stressgevoeligheid, stressoren op een werkplek
copingstijlen; hoe gaat de cliënt met zijn beperking om (zoekt hij sociale steun, kan hij
afstand nemen, zoekt hij de confrontatie)
Hoe lang duurt het onderzoek?
De duur van het MBO bedraagt doorgaans een dagdeel voor de vragenlijsten en anderhalf uur
voor het diepte-interview.
Rapportage
Op basis van de resultaten wordt een rapportage opgesteld waarin de vraagstelling van de
opdrachtgever duidelijk wordt beantwoord. De inhoud van het rapport wordt met de cliënt
besproken en verstuurd aan de opdrachtgever met inachtneming van de ethische codes van het
Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
Bijzonderheden
Voor alle rapportages die Roessingh Arbeid genereert geldt, dat deze enkel geschikt zijn voor
re-integratiedoeleinden. De uitkomsten van de door ons uitgevoerde interventies zijn niet bedoeld
of speciaal geschikt voor claimtoepassingen.
17
Mentaal Duurbelastbaarheidsonderzoek (MDBO)
Wat is het doel ?
Het MDBO brengt in kaart wat de effecten van langdurige mentale of cognitieve inspanning zijn
op de arbeidsprestaties. Het onderzoek signaleert wanneer vermoeidheid en pijn toenemen en
concentratieverlies optreedt. Op basis hiervan worden eisen geformuleerd ten aanzien van het
takenpakket, het werktempo en de werkplek.
Voor wie is het onderzoek bestemd?
Het onderzoek is bestemd voor cliënten met chronische pijn- en vermoeidheidsklachten ten
gevolge van bijvoorbeeld whiplash, (mild) hersenletsel, chronische pijn aan het houding- en
bewegingsapparaat, CVS, burn-out of overspannenheid.
Wat houdt het onderzoek in?
Tijdens het MDBO worden aandacht, concentratie en geheugen in samenhang met subjectieve
klachten als pijn en vermoeidheid onderzocht. Tijdens het MDBO wordt een ‘normale’ werkdag
van zes uur nagebootst. Tests worden verschillende keren op deze dag afgenomen. Door de
gegevens van de verschillende meetmomenten met elkaar te vergelijken, wordt een goede indruk
verkregen van veranderingen in (cognitieve) prestaties en werkvermogen.
De resultaten van het onderzoek worden vergeleken met de resultaten van een normgroep van
gezonde personen. Hierbij wordt bovendien rekening gehouden met leeftijd, sekse en opleiding.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een neuropsycholoog.
Hoe lang duurt het onderzoek?
Het onderzoek duurt inclusief het intakegesprek ongeveer zes uur.
Rapportage
Op basis van de resultaten wordt binnen 4 weken een rapportage opgesteld waarin de
vraagstelling van de opdrachtgever duidelijk wordt beantwoord. De inhoud van het rapport wordt
met de cliënt besproken en verstuurd naar de opdrachtgever met inachtneming van de ethische
codes van het Nederlands Instituut voor Psychologen ( NIP )
Bijzonderheden
Voor alle rapportages die Roessingh Arbeid genereert geldt, dat deze enkel geschikt zijn voor
re-integratiedoeleinden. De uitkomsten van de door ons uitgevoerde interventies zijn niet bedoeld
of speciaal geschikt voor claimtoepassingen.
18
Neuropsychologisch onderzoek (NPO)
Wat is het doel ?
Een NPO heeft als doel vast te stellen welke gevolgen een hersenbeschadiging of
hersenaandoening heeft voor het dagelijks leven. Daarnaast kan een NPO worden
ingezet om cognitieve klachten te objectiveren.
Voor wie is het onderzoek bestemd?
Het onderzoek is bestemd voor cliënten met een niet-aangeboren hersenletsel.
Wat houdt het onderzoek in?
Allereerst worden de klachten in kaart gebracht door middel van een intakegesprek met de
neuropsycholoog. Vervolgens worden een aantal tests en vragenlijsten afgenomen. Het
onderzoek vindt plaats conform de richtlijnen van het NIP (Nederlands Instituut voor
Psychologen) en de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie. Het cognitief
functioneren wordt onderzocht door middel van gevalideerde tests. Deze tests meten onder
andere intelligentie, geheugen, concentratievermogen, werktempo, waarneming, ruimtelijk
inzicht en planning.
Afhankelijk van de vraagstelling kan het advies bestaan uit:
• gericht behandeladvies
• gerichte adviezen met betrekking tot de werkplek of de thuissituatie.
Hoe lang duurt het onderzoek?
Het onderzoek duurt inclusief het intakegesprek ongeveer zes uur.
Rapportage
Op basis van de resultaten wordt binnen 4 weken een rapportage opgesteld waarin de
vraagstelling van de opdrachtgever duidelijk wordt beantwoord. De inhoud van het rapport wordt
met de cliënt besproken en verstuurd aan opdrachtgever.
Bijzonderheden
Voor alle rapportages die Roessingh Arbeid genereert geldt, dat deze enkel geschikt zijn voor
re-integratiedoeleinden. De uitkomsten van de door ons uitgevoerde interventies zijn niet bedoeld
of speciaal geschikt voor claimtoepassingen.
19
Beroepskeuzeonderzoek (BKO)
Wat is het doel?
Het BKO geeft inzicht in de loopbaanmogelijkheden van de cliënt. Hierbij wordt rekening
gehouden met affiniteit, capaciteiten en persoonlijkheid, fysieke en/of mentale beperkingen van de
cliënt.
Voor wie is het onderzoek bestemd?
Dit onderzoek wordt toegepast wanneer meer zicht gewenst is op de actuele loopbaanmogelijkheden van de cliënt, rekening houdend met eventuele fysieke en/of mentale beperkingen.
Wat houdt het onderzoek in?
Het onderzoek bestaat uit een intakegesprek, het afnemen van protocollaire en gevalideerde
testen en een evaluatiegesprek. De vraagstelling richt zich op:
• persoonlijkheid
• affiniteit en motivatie
• intellectuele capaciteiten en vaardigheden (ten aanzien van administratie, leidinggeven,
etc.)
• geschikte functies/ beroepen
• passende werkomgeving en arbeidsomstandigheden
• opleidingsmogelijkheden
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een GZ-psycholoog met beroepskeuze specialisatie.
Hoe lang duurt het onderzoek?
De duur van het Beroepskeuzeonderzoek varieert van 6 - 8 uur. Er kan voor worden gekozen om
het onderzoek over meerdere dagdelen te spreiden indien de cliënt beperkt belastbaar is.
Rapportage
Het onderzoek wordt afgerond met een schriftelijke rapportage aan de opdrachtgever.
Bijzonderheden
Voor alle rapportages die Roessingh Arbeid genereert geldt, dat deze enkel geschikt zijn voor
re-integratiedoeleinden. De uitkomsten van de door ons uitgevoerde interventies zijn niet bedoeld
of speciaal geschikt voor claimtoepassingen.
20
Vraaggerichte maatwerk interventies
Wellicht hebt u behoefte aan een arbeidsgerelateerde dienstverlening die u niet hebt aangetroffen
in het vorenstaand productenoverzicht. Bijvoorbeeld een maatwerkinterventie voor een specifieke
diagnose of gericht op een bepaalde situatie. Of u wilt in plaats van een individueel product een
interventie ten behoeve van een groep mensen inzetten.
Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld:
•
Interventies die gericht zijn op gezond blijven werken (vitaliteitsprogramma’s)
•
Programma’s die buiten de reguliere werktijden georganiseerd moeten worden
•
Trainingsprogramma’s die specifieke elementen bevatten (bijvoorbeeld aandacht voor de
voedingscomponent) of die op bepaalde thema’s accenten leggen (bijvoorbeeld gedrag)
•
Groepsgewijze voorbereiding op re-integratie (perspectiefontwikkeling,
arbeidsmarktoriëntatie, training werknemersvaardigheden, instructie netwerken)
•
(Innovatieve) diensten die gericht zijn op een specifieke diagnose of problematiek
•
(nader aan te vullen)
Als u een specifieke behoefte of wens voorlegt, dan denken wij graag met u mee over de wijze
waarop wij hieraan voor u invulling kunnen geven, uiteraard altijd volledig vrijblijvend.
Binnen onze reguliere dienstverlening zijn de volgende functionarissen betrokken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Revalidatiearts
Bedrijfsarts
Arbeidsdeskundige
GZ-psycholoog
Arbeid & organisatiepsycholoog
Neuropsycholoog
Fysio- / manueel therapeut
Bewegingsagoog
Jobcoach / Ergo coach
Daar waar dit wenselijk is kunnen wij ook andere disciplines voor u inzetten.
Onze insteek is altijd dat voor uw specifieke situatie een passende dienst geleverd wordt.
21
Contactinformatie
Bezoekadres
Roessinghsbleekweg 33
Enschede
Postadres
Postbus 310
7500 AH Enschede
Telefoon secretariaat :
053 - 487 55 90
•
Karin Ophuis
E-mail
:
[email protected]
Directeur
: Ton Geerdink
Roessingh Arbeid is certificaathouder van het kwaliteitskeurmerk ‘Blik op Werk’.
Mei 2013
typefouten of wijzigingen voorbehouden
22
Download