Een andere Dementie in Muziek

advertisement
Training
EenandereDementieinMuziek
Muziekisnietwegtedenkenuitonsleven.Luisterennaarmuziekgeefteenbijzonderebeleving,het
roeptemotiesopenbrengtmensenincontact.Muziekheefteenpositiefeffectopverbindingen
tussengebiedenindehersenen;hetmaaktmensenmetdementie‘wakker’,actieveren
toegankelijkerenhethelptomaangenameherinneringenoptehalen.Samenmusicerenofzingen
brengtnieuwecommunicatieopgangmetfamilieledenendeomgevingenheefteenbelangrijk
therapeutischeffectopmensenmetdementie.
Hetzowelgoedinzettenvanmuziektijdensdedagelijksezorgalshetopzettenvaneen
muziekactiviteit,zoalseencontactkooropdeeigenafdelingofbinnendeinstellingvraagtweleen
gedegenaanpak.Benjebenieuwdhoejehierzelfmeeaandeslagkan?Danisdezetraining
interessantvoorjou!
Detrainingbestaatuittweedagdelen,waarbijaandachtisvoor:
A:Muziekalsonderdeelvandedagelijksezorg
• Watzouvoorjouwbewoners/cliëntenfijnzijnalsjedenktaanmuziekactiviteiten?
• Welkemogelijkhedenenmomentenzijnerallemaalommuziektoetepassenindedagelijkse
zorg?
• Hoekanjedeinzetvanmuziekinbeddenenborgenbinnenjeeigenorganisatie?
Trainer:IreneKruijssen,neurologischmuziektherepeutCordaan
B:Hetopzettenvaneenmuziekactiviteitofproject
• Welkestappenzijnerallemaaltenemenomdeactiviteitgoedoptezettenenteborgen?
• Wiehebjeallemaalnodigomjemuziekprojectteontwikkelenenhoebenader/betrekjehen?
• Hoeoverlegencommuniceerjemetallebetrokkenen?
Trainer:HanneDeneire,artistiekleiderHouseofMusicencoördinatorDeStemvanonsGeheugen
Detraininglegtdeeerstebasisvoorzowelhetopzettenvaneenmuziekprojectbinnenjouw
organisatiealsvoorhettoepassenvanmuziekactiviteitengedurendededagelijksezorgvoormensen
metdementie.Hetprogrammavandetrainingsluitzoveelmogelijkaanbijdepraktijksituatievande
deelnemerszodatjenadetrainingdirectmetjenieuwekennisaandeslagkan.
Voorwie?
Vooralleprofessionalswerkzaamindedagelijksezorgvoormensenmetdementie.EindresultaatNa
afloopvandetrainingbenjeinstaateenmuziekprojectbinnenjeorganisatieoptezetten,gerichtop
dedoelgroepwaarmeejewerktendesoortinstellingwaarinjewerkt.Jekrijgthettrainingsboek‘Een
anderedementieinmuziek’mee,zodatjegerichtendirectaandeslagkunt.Laterinhetjaarwordt
bijvoldoendeanimonogeenapartefeedbacksessiegeorganiseerdenkrijgjedegelegenheidjeeigen
eersteervaringentedelenmetelkaarenhierfeedbackoptekrijgen.
Trainers
IreneKruijssen,neurologischmuziektherepeutCordaanenHanneDeneire,artistiekleiderHouseof
MusicencoördinatorDeStemvanonsGeheugen
Accreditatie
Accreditatie(6punten)isaangevraagdbij:
-Kwaliteitsregisterverpleegkundigenenverzorgenden
-SRVBRegisterVaktherapie
Aantaldeelnemers
Detraininggaatdoorbijeenaantalvan20deelnemers.Hieroverwordtjetijdigbericht.Maximum
aantaldeelnemersis30.
Studieduur
1dag
Datum
Detrainingduurt1dagenwordtaangebodenop22,23of24maart2016.
Tijdstip
09.30-16.30uur
Locatie
AkoesticuminEde,hetnationaaltrainingscentrumvoormuziek,dansentheater.
Deelnamekosten
Dedeelnmekostenbedragen€250,00perpersoonincl.lunchenstudiemateriaal,hetboekEen
andereDementieinMuziekeneenbewijsvandeelname,excl.21%BTW.
Opentrainingsaanbodofincompanytraining?
Wiljejeverdiepeninvernieuwendethema’s,nieuwevaardighedenopdoenofervaringenuitwisselen
danishetheelwaardevolomdeeltenemenaaneenopentrainingsaanbodvanStudieArenawaarbij
jegelijkookkenniskanmakenmetcollega'suitandereorganisaties.Lievermetdeheleorganisatie
ofhetteamwerkenaanvernieuwing?StudieArenadoetjegraageenvoorstelvoorincompany
trainingenopmaat,passendbijeenspecifiekevraagentoegespitstopdeeigensituatie.
Aanmelden:www.studiearena.nl
Download