samenwerkingsverband vo-svo noord-limburg

advertisement
Samenwerkingsverband VO -SVO
Noord-Limburg
Mei 2014
De weg van de leerling met specifieke
onderwijsbehoefte in het VO
Marlies Willems
Coördinatie
Website:
www.bco-onderwijsadvies.nl
Onder LWOO
Specifieke
onderwijsbehoefte
• Lezen, spelling of rekenen gaat moeilijk
• Meer instructie en uitleg nodig
• Moeite met concentreren, aandacht erbij
houden
• Samenwerken en spelen met andere
leerlingen gaat niet vanzelf
• Meer hulp nodig dan anderen
• ……..
Welke hulp heb je nodig?
Agenda
1. Inleiding: hoe zit het VO in elkaar en wat
gebeurt er bij het onderzoek
2. Workshops: scholen vertellen hoe ze hulp
Maasland
geven
Blariacumcollege
Citaverde College
College Den Hulster
Valuascollege
PrO ‘t Wildveld
Velddijk
Onderwijsstructuur VO
• Praktijkonderwijs
• VMBO
met of zonder
LWOO
– Basisberoepsgerichte leerweg
– Kaderberoepsgerichte leerweg
– Gemengd/theoretische leerweg
• HAVO
• VWO
• Speciaal Voortgezet Onderwijs
Hulp op school
• Extra ondersteuning binnen school
- PRO
- LWOO
- “LGF” (met of zonder LWOO/PRO)
- Speciaal passend onderwijs (SPOP)
• Extra ondersteuning
- Maasland op Blariacumcollege
• Gespecialiseerde ondersteuning
- VSO-scholen zoals Taalbrug en Velddijk
- Internaten, psychiatrie
De beste plek …..
Zie ook: www.schoolkompas.nl
LWOO
Leerweg ondersteunend onderwijs
 Binnen het VMBO, extra ondersteuning
 Vaak kleinere groep en / of meer
begeleiding.
Doel : VMBO diploma en vervolg op MBO
 Onderzoek en RVC beschikking nodig
RVC
• Deze commissie bepaalt of een leerling in
aanmerking komt voor LWOO of PRO
beschikking.
• Criteria opgesteld door de minister.
Dus : onderzoek nodig
Praktijkonderwijs (PrO)
• Moeite met theoretisch leren
• VMBO-diploma halen zal niet lukken
• Gericht op arbeidstoeleiding en
vervolgonderwijs
• Onderzoek en RVC beschikking nodig
Maasland
• Twee-jarige onderbouw als brug tussen basisonderwijs
en bovenbouw VMBO of HAVO
• Complexe problematiek
• Startniveau VMBO-t of HAVO
• Maatwerk basisberoepsgerichte leerweg – HAVO
• Aanmelding moet vroegtijdig door ouders gebeuren (kan
al in groep 7)
• Toelatingscommissie die onderzoekgegevens nodig
heeft
Speciaal Passend Onderwijs
• Bedoeld voor leerlingen die gewoon in de klas
mee kunnen doen, als extra voor- en
naschoolse opvang aangeboden wordt
• Leerlingen volgen de reguliere lessen
• Waar nodig is er extra begeleiding voor, tijdens
en na de lessen
• Leerlingen worden ondersteund in een speciale
ruimte binnen de school
• Plaatsingscriteria (vanuit ondersteuningsloket of
vanuit zorgteam school)
In schema
• Voortgezet Onderwijs
PrO
praktijkonderwijs
Vmbo
BBL KBL GL TL
Havo
LWOO
Vangnet
SPOP
Maasland
Vwo
VSO scholen
gespecialiseerde ondersteuning
• Taalbrug
Speciaal Onderwijs voor kinderen en jongeren met
hoor-, spraak-, en/of taalproblemen
Toelaatbaarheidsverklaring nodig
• De Velddijk
Speciaal Onderwijs voor jongeren met (ernstige)
gedrags- en/of psychische problematiek
Toelaatbaarheidsverklaring nodig
En andere REC scholen
Het onderzoek
• Intelligentieonderzoek (psychologisch)
• Onderzoek naar hoe je gedrag is en hoe
je, je voelt (psychologisch)
• Onderzoek leervorderingen
• Observaties tijdens onderzoek
Wat is daarnaast even belangrijk
• Eerdere schoolprestaties/toetsgegevens LVS
CITO
• Leerstoornissen of andere speciale problemen
(dyslexie, ADHD, autisme, etc.)
• Motivatie en zelfvertrouwen
• Zelfsturing en zelfstandigheid
• Sociale redzaamheid
Zowel problemen als kwaliteiten wegen mee!
Beschreven in onderwijskundig rapport
Algemene intelligentie
(IQ)
probleemoplossend vermogen als
voorspeller van schoolsucces
Wat weet je?
Wat kun je?
Hoe leer je nieuwe
dingen?
Wat de test niet meet……
• Muzikaliteit
• Sportiviteit
• Creativiteit
• Humor
• Hulpvaardigheid
• Werkhouding
• Etc.
Wat meet de test wel?
Verbaal vermogen
is belangrijk bij
bijna alle schoolvakken
Geheugen
heb je nodig bij alle schoolvakken
Redeneervermogen
heb je o.a. nodig bij:
rekenen/wiskunde
begrijpend lezen
geschiedenis
Filmpje
Samenvatting procedure
1. Basisschool en ouders melden zo vroeg
mogelijk aan bij het ondersteuningsloket van
het samenwerkingsverband (BCO
Onderwijsadvies)
2. Groepsonderzoeken op VO-school
(coördinatie BCO Onderwijsadvies)
Hiervoor komt een uitnodiging
3. Bespreking onderzoeks- en leerlinggegevens
met PrO en/of VO
Samenvatting procedure
4. Voorlopig advies of aanvullende gegevens
Bij advies PRO of Maasland mondeling overleg
met basisschool en ouders als nodig
5. Ouders en leerling melden zich aan bij VO in
maart
6. Toelatingscommissie van de school beslist over
aannemen
Vervolg
8. VO vraagt gegevens op bij BCO
9. Gegevens van basisschool naar VO
10.BCO (bij ronde 1), VO (bij ronde 2 en 3) vraagt
beschikking aan bij RVC
Ouders krijgen bericht over beschikking, zo
snel mogelijk, uiterlijk begin volgend schooljaar
Vragen ?
’t Wildveld
Blariacum College
College Den Hulster
Valuascollege
Citaverde
Maasland
De Velddijk
Download