Document

advertisement
‘Individuele leertrajecten’
Stevensbeek, 14 oktober 2014
ten behoeve van
Agenda
9:30 – 10:30
•
•
•
•
•
•
Introductie
Ambities
Oplossingsrichting
Demo
Stappenplan
Afsluiting
Introductie
Voorstelronde - Metameer
•
Wat is uw NAAM?
•
Welke FUNCTIE/ROL vervult u?
•
Wat is uw DOELSTELLING voor vanmiddag?
Voorstelronde - itslearning
•
Wereldspeler op het gebied van Onderwijs & ICT
•
Opgericht in 1999 in Bergen, Noorwegen
•
Gevestigd in 9 landen en groot partnernetwerk
Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Nederland en VS
•
Ruim 250 medewerkers (30-35 in Nederland)
•
Wereldwijd 4 miljoen gebruikers (600.000 in NL)
PO, VO, MBO, HO, Overheid, Particuliere opleiders en Interne opleidingen (HRD)
•
Tussen 25% en 27% van de jaaromzet voor R&D
€40 miljoen extra impuls in 2013 via participatie EQT
•
Ons doel: onderwijsambities realiseren!
Ambities
Ambities Metameer
1. Individuele leertrajecten
Leerlingen halen in 4 tot 7 jaar hun vmbo-t, havo en/of vwo-diploma in individuele
leertrajecten die modulair zijn opgebouwd
2. Digitaal leermiddelenbeleid
Betrekken, (co-)creëren en arrangeren van digitaal lesmateriaal, alsmede
inzet van mobiele devices
3. Inzet van een ePortfolio
Leerlingen houden hun ontwikkeling bij in een portfolio en tonen aan hoe de eisen van het
uitstroomprofiel zijn of worden behaald
4. Ouderbetrokkenheid
Ouders en mentoren vormen de directe ondersteuners van de leerling en zijn ontwikkeling
Kernpunten:
• Meer aandacht voor de specifieke leerbehoefte van
leerlingen
• Aansluiting bij de belevingswereld van leerlingen
1.
leertrajecten
• Individuele
Het ontwikkelingsproces
van het individu
Oplossingsrichting
Het itslearning leerplatform
Het itslearning leerplatform
Social Media
App Library
Individuele leertrajecten met itslearning
Modulair onderwijs
•
Vastgesteld programma o.b.v. vakken gericht op de eindtermen
→
→
→
→
Vakken in itslearning
•
Individuele vakken opgeknipt in modules passend bij de leerbehoefte
(tempo en niveau)
Programma binnen het vak opbouwen m.b.v. een studiewijzer
Lesmateriaal en -activiteiten gekoppeld aan leerdoelen (bijv. SLO tussendoelen)
Voortgangsrapportage (en differentiatie) o.b.v. leerdoelen
→ Idem als vastgesteld programma, maar dan met modules:
•
•
In persoonlijke vakruimtes per leerling, gevuld met materialen uit de bibliotheek
Binnen vakken met meerdere leerlingen en differentiatie o.b.v. autorisaties op groeps- of
individueel niveau
Individuele leertrajecten met itslearning
Instroomprofiel
•
Leerlingen met minimaal vmbo-t/havo advies kunnen deelnemen
→ Organisatorische aangelegenheid
•
Contract tussen ouder-kind-school vastgelegd in een convenant
→ Ouderportaal
→ Individueel leerplan
•
Nulmeting in eerste maanden, differentiatie vanuit de stamklas
→ Formatieve en summatieve toetsing, zie whitepapers ‘Succesvolle formatieve
evaluatie’ en ‘De leerling in beeld’
•
Bepaling uitstroomprofiel in eerste 3 jaar i.s.m. de driehoek o.b.v. toetsen
→ Formatieve en summatieve toetsing, zie whitepapers ‘Succesvolle formatieve
evaluatie’ en ‘De leerling in beeld’
→ Betrekken van ouders en mentoren, zie whitepaper ‘Ouderbetrokkenheid’
Individuele leertrajecten met itslearning
Uitstroomprofiel
•
Bij aanvang staat uitstroomprofiel nog niet vast
→ Organisatorische aangelegenheid
•
Loopbaanpaspoort met individuele ontwikkeling naast reguliere diploma
→ Het leerlingprofiel en ePortfolio, zie whitepaper ‘De leerling in beeld’
•
Afhankelijk van het uitstroomprofiel gelden aanvullende eisen naast het
eindexamen
→ Organisatorische aangelegenheid
Individuele leertrajecten met itslearning
Leertraject, de leerling
•
Minimaal 1.000 klokuren onderwijs per jaar
→ Rapportages op basis van inlog- en activiteitgegevens
•
Onderwijsprogramma o.b.v. data en begeleiding
→ Sturen op basis van voortgangsrapportages
→ Begeleiding met behulp van ‘Content Recommendation’
•
Naast vakinhoud aandacht voor vaardigheden en houdingsaspecten
→ Registratie van presentie en gedrag
→ Opdrachten en projecten gekoppeld aan vakoverstijgende leerdoelen
→ Beoordeling op basis van cijfers of met behulp van rubrics
Individuele leertrajecten met itslearning
Leertraject, de leerling (vervolg)
•
Begeleiding volgens scaffolding-principe
→ Van programma in stappen aanbieden naar volledig programma ineens
→ Van docent activiteiten laten plannen naar leerlingen zelf laten plannen
•
Centrale rol voor een online leeromgeving:



→
→
→
•
Bijhouden benodigde tijd, geraadpleegde bronnen, denkstappen en missers t.b.v. analyse
Terugkoppeling aan leerling, ouders, docent en mentor
Verzamelde data vormt uitgangspunt voor begeleiding en vervolgstappen
‘Status en follow-up’-rapportages voor inzicht en analyse
Ouderportaal voor inzicht en communicatie betrokkenen
Begeleiding en vervolgstappen m.b.v. ‘Content recommendation’
Leerling houdt ontwikkelingen bij in een portfolio en toont aan hoe hij aan
de eisen van het uitstroomprofiel heeft voldaan of gaat voldoen
→ ‘Werk-, Beoordelings- en ePortfolio’, zie ‘Kwaliteiten in beeld met itslearning’ in de
whitepaper ‘De leerling in beeld’
Individuele leertrajecten met itslearning
Leertraject, de docent
•
Vakdocenten splitsen hun vak op in modules
→ Lesmaterialen en -activiteiten:
•
•
•
Koppelen aan “modulegroepen” binnen vakomgeving
Kopiëren naar individuele vakomgevingen
Doorlopende leerlijn vaardigheden naast modules op vakniveau
→ Opdrachten en projecten gekoppeld aan vakoverstijgende leerdoelen
→ Zie ‘Kunde in beeld met itslearning’ in de whitepaper ‘De leerling in beeld’
•
Vakdocent beschikt over een breed scala aan didactische en pedagogische kwaliteiten
→ Professioneel, gericht opleidingsprogramma
•
Begeleiding en ondersteuning vereisen grote didactische wendbaarheid en
wijd palet aan werkvormen
→ Gericht, doorlopend opleidingsprogramma
→ ELO met een rijke toolset, die verschillende didactische principes ondersteunt
Individuele leertrajecten met itslearning
Leertraject, de ondersteuners
•
De ouders/verzorgers en mentor vormen de directe ondersteuners van de
leerling
→ Ouderbetrokkenheid, -participatie en -verantwoordelijkheid, zie whitepaper
‘Ouderbetrokkenheid’
•
Voor meer ondersteuning is het interne ondersteuningsteam beschikbaar
→ Organisatorische aangelegenheid
•
Meerdere keren per jaar afstemming tussen ouder, kind en mentor waarbij
leerling zijn gerealiseerde en te verwachten ontwikkeling toelicht
→ (Voortdurende) afstemmingsmogelijkheden via het ouderportaal, het individuele
leerplan en ePortfolio, zie whitepaper ‘Ouderbetrokkenheid’
•
Leerling definieert leerdoelen, ouders + mentor geven aan hoe zij gaan
begeleiden
→ Individueel leerplan
Individuele leertrajecten met itslearning
Leertraject, de organisatie
Ondersteunende voorwaarden:
•
Goed passen bij de uitgangspunten van de school
•
Gedragen door het team van docenten
•
Goede ondersteuning
•
Goed systeem van modules
•
Goede docenten
•
Een vaardighedenleerlijn
•
Een eigen device (iPad?) per leerling waarmee de individuele progressie van de
leerling kan worden gemonitord
→ Flexibel leerplatform, aanpasbaar aan uitgangspunten van de school
→ Professionele ondersteuning (organisatorisch, didactisch en technisch)
→ Ondersteuning van alle devices dankzij ‘Responsive Web Design’ en mobiele apps
Demo
Stichting: Neptunus Scholengroep
School: Neptunus VMBO
Demo
‘Recommendation
Engine’
Klas: VMBO-TL 1
Vak: Engels
Lesmateriaal: Stercollectie VO-content
Leerdoelen: Tussendoelen uit
kernprogramma SLO
ELO: itslearning
Best Personalized Learning Solution
2. Digitaal
leermiddelenbeleid
Masterclass Leermiddelenbeleid
20 november 2014, Bunnik
3. Inzet van een ePortfolio
4. Ouderbetrokkenheid
Stappenplan
Stappenplan (PDCA)
1. Ambitieplan
(plannen)
2. Professionaliseringsplan
(plannen)
3. Inzet itslearning
(doen)
4. Inbedding
(doen)
5. Evaluatie
(controleren / acteren)
• Gezamenlijk bepalen/ opstellen ambitieplan inclusief
SMART geformuleerde doelen
• Opstellen van een gericht professionaliseringsplan
• Gerichte training en inzet van itslearning o.b.v. ambities
• Doorlopende ondersteuning bij inzet van itslearning,
begeleiding van docenten en bewaken van doelstellingen
• Evalueren resultaten en bijstellen plannen indien nodig
Vragen
Hartelijk dank voor uw aandacht!
Pascal Scheurink
Directeur Marketing & Sales
itslearningNL
www.its247.nl
itslearning-nederland
pscheurink
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards