OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK FINANCIELE DIENSTEN

advertisement
OVERZICHT TOTAAL ONDERZOEK
FINANCIELE DIENSTEN
Inzicht in de financiële markt
Particulier
TOF
Particulier
TOF
Tracker
Particulier
Portefeuille
Productie
TOF
Zakelijk
© GfK | 2016
© GfK 2016 | overzicht TOF
TOF
Tracker
Zakelijk
Zakelijk
1
TOF Tracker Particulier (TOF Tracker P)
© GfK 2016 | overzicht TOF
Doelstellingen TOF Tracker P
Onderzoeksopzet
• Het registreren van het complete
scala aan nieuw afgesloten financiële
producten en diensten van
Nederlandse huishoudens en de
personen in deze huishoudens;
• Het vaststellen van de specifieke
kenmerken van deze producten;
• Het verkrijgen van inzicht in productie
aandelen van marktpartijen en
distributiekanalen in aantallen en
premievolume;
• Het verkrijgen van inzicht in het
gebruikte medium voor het sluiten van
producten;
• Het verwerven van inzicht in
trendmatige ontwikkelingen.
• Het onderzoek wordt eenmaal per
kwartaal uitgevoerd;
• Informatie wordt verkregen door
middel van een grootschalig online
onderzoek;
• In het onderzoek worden 20.000
consumenten meegenomen;
• Van deze personen wordt
geregistreerd welke nieuwe producten
ze hebben afgesloten;
• Van elk product wordt aanvullende
informatie vastgelegd (bijv. medium/
kanaal van afsluiten);
• De resultaten van het onderzoek zijn
representatief voor de Nederlandse
huishoudens.
Investering
Timing
Afhankelijk van de informatie die
afgenomen wordt
Eens per kwartaal
2
Onderzoeksopzet TOF Tracker P: uitvoering onderzoek
TOF Particulier
Specs
• Elk kwartaal in kaart brengen nieuw afgesloten en geroyeerde financiële
producten;
• Producten in de volgende markten worden vastgelegd:
• Schadeverzekeringen (incl zorg)
20.000
Netto aantal personen
• Levensverzekeringen
• Bancaire producten
• Het betreft een online vragenlijst op GfK consumentenpanel;
• Vanaf 2016 wordt aan 20.000 consumenten per kwartaal gevraagd of ze
een nieuw financieel product afgesloten of geroyeerd hebben;
2.400
Netto aantal personen met nieuw product
• Dit resulteert in respectievelijk circa 2.400 personen die een product
afgesloten hebben;
• Het betreft respectievelijk circa 6.500 nieuw afgesloten producten;
• Historische trends en ontwikkeling zijn vanaf 2004 beschikbaar.
© GfK 2016 | overzicht TOF
6.500
Nieuw afgesloten producten
3
Onderzoeksopzet TOF Tracker P: inhoud onderzoek
De markt
Oriëntatie
Afsluiten
•
Aankoop- en switchpenetraties per
schadeverzekering
•
Oriëntatieaandelen
•
Productieaandelen
•
Medium van oriëntatie
•
Motivatie maatschappijkeuze
•
Omvang nieuwe productie in aantal en
premievolume
•
Device waarmee online georiënteerd is
(smartphone, tablet, laptop, desktop)
•
Wel/geen bestaande klant
•
Omvang royementen en switch
•
Conversie
•
Website oriëntatieaandelen
•
Verandering in life-event (bv samenwonen, krijgen van een kind, baan
kwijtraken etc.) in relatie tot het sluiten
van verschillende schadeverzekeringen
•
Medium van afsluiten
•
Distributiekanaal van oriëntatie
•
Device van online afsluiten
•
Website aandelen
•
Distributiekanaal van afsluiten
•
Via welke intermediair afgesloten
Royementen
Productkenmerken
Doelgroepen
•
Royementsaandelen
•
Reden royement per maatschappij
In TOF Tracker worden verschillende
productkenmerken vastgelegd:
•
Hoe lang men klant was bij de
maatschappij
•
Wel/niet collectief afgesloten
•
Kenteken auto
•
In- en uitstroomanalyses
•
Dekking (bv W.A., allrisk)
•
Schadevrije jaren
•
Wel/niet in pakket afgesloten
•
Hoe betaalt men voor advies
Resultaten kunnen worden uitgesplitst naar:
• Leeftijd
• Opleidingsniveau
• Huishoudgrootte
• Gezinssituatie
• Regio
• Stedelijkheidsgraad
• Vanaf 2016 Leading Edge Consumers
© GfK 2016 | overzicht TOF
4
Productindeling TOF Tracker P
Schade module
Bancaire module
•
Combinatie-/pakketverzekering
•
Betaalrekening
•
Brand-/inboedelverzekering
•
Spaarrekening/termijndeposito
•
Woonhuis-/opstalverzekering
•
Beleggen
•
Aansprakelijkheidsverzekering
•
Consumptief krediet
•
Ongevallenverzekering
•
Hypotheek
•
Autoverzekering
•
Banksparen voor pensioen
•
Rechtsbijstandverzekering
•
Motor-/scooterverzekering
•
WIA/WGA-verzekering
•
Doorlopende reisverzekering
•
Kortlopende resiverzekering
•
Hypotheekgebonden AOV
•
Pleziervaartuigverzekering
•
AOV voor zelfstandigen
•
Caravanverzekering
•
Lijfrenteverzekering
•
Brom-/snorfietsverzekering
•
Risicoverzekering (TBO)
•
Huisdierenverzekering
•
Uitvaartverzekering (LBO)
•
Fietsverzekering
•
Kapitaalverzekering o.b.v. sparen
•
Kapitaalverzekering o.b.v. beleggen
•
Zorgverzekering (basis en aanvullend)
•
ANW-Hiaatverzekering
© GfK 2016 | overzicht TOF
Leven module
5
Download