Dienst Warme Maaltijden aan huis

advertisement
Dienst Warme Maaltijden aan huis
Dienst Warme maaltijden
Inleiding
De dienstverlening warme maaltijden van het OCMW, zorgt er voor dat er iedere werkdag een volwaardige
warme maaltijd bij de mensen aan huis wordt afgeleverd. Deze warme maaltijd bestaat uit soep, een
hoofdgerecht en een dessert. Op vrijdag zijn er kant- en klare maaltijden beschikbaar voor het weekend.
Tevens bestaat de mogelijkheid om het vlees gemalen of voorgesneden te ontvangen. Indien omwille van
medische redenen aangepaste voeding gevraagd wordt, kan dit steeds individueel bekeken worden.
Op aanvraag en mits voorlegging van een doktersattest, kunnen volgende dieetmaaltijden of een combinatie
van volgende diëten bekomen worden : vetarm, zoutloos en suikervrij.
Voor de bewoners van de serviceflats Residentie Eugenie Soenen te Loppem, bestaat de mogelijkheid om
een portie soep af te halen in de keuken van het Woon- en Zorgcentrum Maartenshove.
Er kan zowel tijdelijk ( vb. na een ziekenhuisopname ) of permanent gebruik gemaakt worden van deze
dienstverlening.
Als men een warme maaltijd krijgt op vrijdag, dan kan men op dat moment één of twee porties soep krijgen,
die men dan zelf in het weekend kan opwarmen. 1 portie soep = 1 liter soep = € 1,00
Mensen die geen warme maaltijd krijgen op vrijdag, kunnen hier geen beroep op doen !
Voor wie
Ouderen (55+) of personen met een erkenning van het Vlaamse Agentschap voor Personen met een
Handicap, die niet meer in staat zijn hun warme maaltijden te bereiden, kunnen beroep doen op de dienst
warme maaltijden van het OCMW.
Het aan huis brengen van warme maaltijden is zowel mogelijk voor lange als voor korte periodes (b.v. na
ziekenhuisopname, bij ziekte…).
Aanvraag
Alle aanvragen gebeuren bij de maatschappelijk werker die verantwoordelijk is voor de dienst Warme
Maaltijden van het OCMW.
Tijdens het huisbezoek of het bureelbezoek wordt een sociaal en financieel onderzoek uitgevoerd om na te
gaan of men tot de doelgroep behoort en hoeveel de prijs per maaltijd zal bedragen.
Het dossier wordt voorgelegd aan het eerstvolgende Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst ter vaststelling
van de prijs. In dringende gevallen kan een beslissing genomen worden door de Voorzitter van het OCMW.
Tarief en berekening van de prijs
Voor de bepaling van prijs, wordt rekening gehouden met alle inkomsten, toelagen en premies van alle leden
van het gezin. vb. maandelijks of meermaandelijks pensioen, renten, IGO, ziekteuitkering, invaliditeit, IT,
IVT, leefloon, eigen onderhoudsgeld, inkomsten uit huur, …
Er wordt geen rekening gehouden met :
- kinderbijslag
- studietoelagen
- zorgverzekering
- kadastraal inkomen
- bij verblijf van een partner in het rusthuis, wordt het bedrag leefloon cat 3 in mindering gebracht bij het
totale gezinsinkomen
Elke wijziging in de gezinstoestand of het inkomen dient onmiddellijk gemeld te worden aan de
verantwoordelijk maatschappelijk werker, waarna een aangepast sociaal verslag zal voorgelegd worden aan
het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst ter vaststelling van de nieuwe prijs.
De prijs bedraagt :
Dienst Warme Maaltijden aan huis
ID: 1568-www | Versie: 3 | Datum: 14/12/11 11:54:37
1
- € 5,25 per maaltijden voor de gezinnen met een inkomen lager of gelijk aan leefloon cat 3 ten belope van €
1.026,91/m
- € 8,00 per maaltijden voor de gezinnen met een inkomen hoger dan leefloon cat 3 ten belope van €
1.026,91/m
Enkel voor de bewoners van de serviceflats Residentie Eugenie Soenen te Loppem, én de gebruikers die een
maaltijd ontvangen op vrijdag :
€ 1,00
Portie soep
€ 2,00
Dubbele portie soep
Er wordt een korting van € 0,25/maaltijd toegestaan voor een huishouden dat meer dan één maaltijd
bestelt.Indien, voor een bepaalde periode, toch maar één maaltijd dient geleverd te worden (vb. omwille van
ziekenhuisopname ), dan zal de korting tijdens deze periode niet toegekend worden.
In uitzonderlijke omstandigheden kan een korting van € 0,50/maaltijd toegekend worden, voor de gebruikers
die een maandelijkse huishuur betalen en waarbij uit het sociaal onderzoek blijkt dat deze zwaar doorweegt
op het maandelijkse budget.
Jaarlijks worden alle lopende dossiers voorgelegd worden aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
ter vaststelling van de prijs. Hiervoor worden alle inkomsten van de gebruikers opgevraagd.
Voor meer info :
OCMW Zedelgem
Tine Verhelst
Brugsestraat 3
8211 Aartrijke
050/20 07 28
Onderdeel "Afbeeldingsdata"
Mime-type: image/jpeg, omvang: 1827 bytes
Onderdeel "Voorbeeld afbeelding"
Mime-type: image/jpeg, omvang: 2727 bytes
Onderdeel "Verkleinde afbeelding"
Mime-type: image/jpeg, omvang: 2507 bytes
Velden
Naam
Waarde
Van datum
1/01/12
Tot datum
31/01/12
Dienst
Sociale Dienst
Hoogte
89
Dienst Warme Maaltijden aan huis
ID: 1568-www | Versie: 3 | Datum: 14/12/11 11:54:37
2
Breedte
136
Dienst Warme Maaltijden aan huis
ID: 1568-www | Versie: 3 | Datum: 14/12/11 11:54:37
3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards