ALGEMENE VOORWAARDEN PIC2ME-

advertisement
ALGEMENE VOORWAARDEN PIC2ME ADVERTEERDERS
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of
strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.
1. PIC2ME: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Zundert, ingeschreven in het Handelsregister onder KvKnummer 62460552.
2. Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie PIC2ME
een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Overeenkomst: iedere tussen de adverteerder en PIC2ME tot stand gekomen overeenkomst, waarmee PIC2ME zich heeft
verbonden tot het doen afdrukken van advertentiecontent van de adverteerder op door of namens PIC2ME aan consumenten
te leveren fysieke foto’s.
4. Advertentie: de door of namens PIC2ME voor de adverteerder vervaardigde, dan wel door de opdrachtgever aan PIC2ME
aangeleverde advertentie die op door consumenten bestelde foto’s worden afgedrukt.
5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame
gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PIC2ME en iedere tot stand gekomen overeenkomst. Deze
algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op vervolgovereenkomsten met de adverteerder.
2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden
betrokken. Naast PIC2ME zijn alle personen die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, gerechtigd om op deze
algemene voorwaarden een beroep te doen. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn aldus mede bedongen ten
behoeve van de door PIC2ME bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de adverteerder wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen
partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen
partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In
een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten
aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in
acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Elk aanbod van PIC2ME is vrijblijvend. PIC2ME kan zijn aanbod tot onverwijld na de aanvaarding door de adverteerder nog
herroepen.
2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van PIC2ME, binden hem niet.
3. Aan een aanbod van PIC2ME dat gebaseerd is op door de adverteerder verstrekte onjuist of onvolledig gegevens, kan de
adverteerder geen rechten ontlenen.
4. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening door partijen van een daartoe door PIC2ME opgemaakte schriftelijke
overeenkomst.
5. Indien de adverteerder de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan
van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De adverteerder is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle
uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
ARTIKEL 4. | INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
1. PIC2ME beschikt over een online platform waarop consumenten kosteloos afbeeldingen kunnen uploaden, waarna deze na de
bestelling te hebben afgerond, worden afgedrukt en in fysieke vorm kosteloos aan de consument worden geleverd. Deze foto’s
worden voorzien van een advertentie van de adverteerder. Afhankelijk van wat uitdrukkelijk is overeengekomen, worden deze
advertenties namens PIC2ME vervaardigd, dan wel door de adverteerder aangeleverd.
2. De overeenkomst vermeldt uitdrukkelijk het aantal op de foto’s van consumenten af te drukken advertenties. Dit aantal wordt,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, verspreid over een gelijk aantal bestellingen van consumenten; een enkele
bestelling van een bepaalde consument zal nimmer meer dan één keer de advertentie van de adverteerder bevatten.
3. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepaalt PIC2ME voor welke bestelling van de consument de advertentie
wordt gebruikt en op welke foto van de consument de advertentie wordt afgedrukt. PIC2ME hanteert echter het beleid dat geen
advertenties worden afgedrukt op daarvoor ongepaste foto’s, echter is PIC2ME daartoe niet te allen tijde in staat en kan de
adverteerder daaraan geen rechten ontlenen, tenzij daaromtrent uitdrukkelijk afspraken met de adverteerder zijn gemaakt.
Ontbreken de afspraken als bedoeld in de vorige zin, dan aanvaardt PIC2ME geen enkele aansprakelijkheid voor schade als
gevolg van op bepaalde foto’s afgedrukte advertenties.
4. Met inachtneming van het bepaalde in de vorige twee leden, streeft PIC2ME ernaar het aantal op de foto’s van consumenten af
te drukken advertenties zo spoedig mogelijk te verbruiken, doch is PIC2ME, in geval de adverteerder nog advertentietegoed
heeft openstaan, niet verplicht de advertentie voor de bestelling van een bepaalde consument te gebruiken.
5. Voorts is het afdrukken van advertenties afhankelijk van de frequentie waarmee consumenten bestellingen bij PIC2ME plaatsen.
PIC2ME kan nimmer enige garantie bieden of en binnen welk tijdsbestek het advertentietegoed van de adverteerder is
opgebruikt en draagt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
6. Advertenties hebben een afmeting van 10 bij 5 centimeter, doch kunnen redelijkerwijs aanvaardbare marges ten aanzien van
deze afmeting voorkomen. Dit geeft de adverteerder geen recht op welke vorm van compensatie dan ook.
7. De overeenkomst eindigt van rechtswege in geval het advertentietegoed van de adverteerder is opgebruikt. Tijdens de looptijd
van de overeenkomst zal PIC2ME de bedrijfsnaam van de adverteerder op zijn website www.pic2me.nl vermelden.
8. In geval PIC2ME voor de vervaardiging van de advertentie zorgdraagt, is de adverteerder gehouden zo spoedig als voor de
uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle gegevens te verstrekken die voor de opzet en uitvoering van de deze
werkzaamheden van belang zijn.
9. De eventueel door of namens PIC2ME vervaardigde advertentie zal ter goedkeuring aan de adverteerder worden voorgelegd,
alvorens te worden gebruikt, tenzij de adverteerder daarbij geen redelijk belang heeft. PIC2ME is niet aansprakelijk voor
afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de adverteerder goedgekeurde of gecorrigeerde
advertentieontwerpen.
10. Voor het door of namens PIC2ME vervaardigen van advertenties, is de adverteerder een meerprijs verschuldigd. De adverteerder
maakt uitsluitend aanspraak op kosteloos herstel van een door of namens PIC2ME vervaardigde advertentie in geval een gebrek
daarvan aan de PIC2ME of de door hem daarvoor ingeschakelde derde kan worden toegerekend. Als gebrek wordt nimmer
aangemerkt een afwijking die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed
heeft op de gebruikswaarde van de advertentie.
11. In geval de adverteerder de advertenties aanlevert, dient dit te geschieden in JPG- of PDF-bestand.
ARTIKEL 5. | DERDEN
Voor de uitvoering van werkzaamheden wat betreft het afdrukken van de foto’s en advertenties, is PIC2ME gerechtigd derden
in te schakelen, evenals voor de vervaardiging van advertenties in geval de adverteerder niet zelf voor de aanlevering van de
advertenties zorgdraagt. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van PIC2ME, draagt PIC2ME geen aansprakelijkheid voor
tekortkomingen van door hem bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
ARTIKEL 6. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. PIC2ME is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de
overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de adverteerder de verplichtingen
uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst PIC2ME ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de adverteerder zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de adverteerder in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over
zijn vermogen kan beschikken, is PIC2ME gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de
adverteerder reeds genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld.
3. Voorts is PIC2ME gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan
worden gevergd.
4. De adverteerder maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door PIC2ME op grond van
dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de adverteerder verplicht de schade die PIC2ME ten gevolg van de opschorting
of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
6. Indien PIC2ME de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de adverteerder terstond opeisbaar.
ARTIKEL 7. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. De door partijen ondertekende overeenkomst vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder
begrepen kan zijn: een prijs voor het aan de adverteerder toekomende advertentietegoed en een prijs per eventueel door of
namens PIC2Me te vervaardigen advertentie.
2. In het aanbod van PIC2ME vermelde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, exclusief btw.
3. De adverteerder is de totaalprijs bij vooruitbetaling verschuldigd, middels overboeking, binnen de op de factuur vermelde
termijn, op de door PIC2ME voorgeschreven wijze. PIC2ME is niet eerder gehouden uitvoering aan de overeenkomst te geven
dan nadat deze vooruitbetalingsverplichting van de adverteerder volledig is nagekomen.
4. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de adverteerder van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim
van de adverteerder intreedt, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een
gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
5. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de
adverteerder verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.
ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. PIC2ME draagt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, geen aansprakelijkheid voor schade
in verband met of schade die veroorzaakt is door:
 een onjuistheid in de door de adverteerder verstrekte gegevens;
 het gebruik (op bepaalde foto’s) van door de adverteerder beschikbaar gestelde of goedgekeurde advertentiecontent;
 een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de adverteerder die uit de wet of de overeenkomst
voortvloeien;
 een andere omstandigheid die niet aan PIC2ME kan worden toegerekend.
2. Ten aanzien van het behalen van de (marketing)resultaten die de adverteerder met het aangaan van de overeenkomst beoogt
te behalen, verbindt PIC2ME zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Voor het niet of niet volledig behalen van deze
door de adverteerder beoogde resultaten, kan PIC2ME niet aansprakelijk worden gehouden.
3. De adverteerder staat ervoor in dat de door hem beschikbaar gestelde of goedgekeurde advertenties geen inbreuk maken op
de rechten van derden of enig wettelijk voorschrift. De adverteerder vrijwaart PIC2ME van alle aanspraken van derden ter zake.
4. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid van PIC2ME in verband
met herstelbare schade niet eerder dan nadat de adverteerder PIC2ME in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te
herstellen, bij gebreke waarvan er voor PIC2ME ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
5. PIC2ME is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen, geleden verlies, gederfde winst en schade
als gevolg van bedrijfsstagnatie.
6. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van PIC2ME te allen tijde
beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid
van PIC2ME betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van PIC2ME nimmer meer zal belopen dan het bedrag
dat in het desbetreffende geval, op grond van de eventueel door PIC2ME afgesloten aansprakelijkheidsverzekering,
daadwerkelijk wordt uitgekeerd.
7. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens PIC2ME bedraagt één jaar.
8. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van PIC2ME, vrijwaart de adverteerder PIC2ME van alle aanspraken van derden in
verband met de uitvoering van de overeenkomst door of namens PIC2ME.
ARTIKEL 9. | GEHEIMHOUDING
1. Tenzij partijen hiervoor toestemming geven, zullen partijen vertrouwelijke informatie die verband houdt met (de onderneming
of organisatie van) de andere partij geheimhouden voor zover het tegengestelde niet noodzakelijk is in verband met de
uitvoering van de overeenkomst.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door partijen is gemeld of indien dit uit de strekking van de informatie voortvloeit.
3. De vorige leden zijn niet van toepassing indien een wettelijk voorschrift of gerechtelijke uitspraak één der partijen verplicht tot
het verstrekken van de in dit artikel bedoelde informatie aan derden.
4. PIC2ME behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden
te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie (over de onderneming of organisatie) van de adverteerder ter
kennis van derden wordt gebracht.
ARTIKEL 10. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen het geschil in onderling overleg te
beslechten.
3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van PIC2ME wordt aangewezen om van
gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
Download