Ondersteuningstoewijzing in de praktijk - PO-Raad

advertisement
Ondersteuningstoewijzing
in de praktijk
vier portretten, leerpunten en een zelf-check
Tweedaagse PO-Raad
15 en 16 oktober 2015,
Ermelo
Programma …
• Kennismaking en introductie
• Kader voor de beschrijvingen in vier regio’s
• Vier ‘portretten’
• Aandachtspunten op basis van de portretten
• Hoe ziet de praktijk er bij u uit?
– Wat gaat over het algemeen goed?
– Waar liggen knelpunten?
• Een hulpmiddel voor zelfevaluatie
Beschrijvingskader
aanpak – scenario – methodiek – protocol – route – traject – model – instrument - … ???
voor Ondersteuningstoewijzing
1. Basisondersteuning bieden
2. Signaleren van ondersteunings- en handelingsvragen
3. Bepalen van ondersteuningsbehoeften, doelen en benodigde
extra ondersteuning
4. Toewijzen van extra of speciale ondersteuning (incl. OPP,
deskundigenadvies en TLV)
5. Bieden van extra ondersteuning / arrangement
6. Volgen, monitoren, evalueren
Vier praktijken
1. Samenwerkingsverband Oost Achterhoek
2. SWV Passend Primair Onderwijs regio Leiden
3. SWV Onderwijs Zorgkoepel Noord Veluwe
4. SWV Betuws Primair Passend Onderwijs
Samenwerkingsverband
Oost Achterhoek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Alles rond verwijzing naar S(B)O gezamenlijk – via Z.A.T.T.
Verdere middelen door besturen ingezet voor ondersteuning
Standaarden voor basisondersteuning, met indicatoren
SOP’s op basis van IVO, als meetinstrument
Gemeenten hebben Ondersteuningsteam Jeugd & Gezin
Hier vanuit wordt deelgenomen aan zorgteams op scholen
Zorgteam beslist over extra ondersteuning (schoolbesturen)
Z.A.T.T. kan integraal arrangeren; alle noodzakelijke hulp ineen
OPP is plan van aanpak, geen vast format, niet verplicht
Arrangement is altijd maatwerk
Kwaliteitsmonitor ingericht + SOP + Z.A.T.T.-evaluatie + verantwoording via
vragenlijst besteding ondersteuningsmiddelen, inzet en effecten daarvan
SWV Passend Primair Onderwijs
regio Leiden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Vereniging met bestuur – directiemodel – ALV is toezichthouder
Drie pijlers: de kring – adviseurs PAO – expertteam PAO (op kringniveau)
Basisondersteuning omvat alle ondersteuning tot plaatsing in S(B)O
Men noemt dat ‘autonome ondersteuning’; op eigen kracht!
Middelen grotendeels naar scholen/besturen voor arrangeren in school
SOP’s op basis van ‘Perspectief op School’; benut voor ‘meten’ BO
SWV biedt scholing in HGW + studiedagen per kring + Leidse aanpak
Ondersteuningsbehoeften in kaart met Groeidocument
Ouders altijd aanwezig, in alle fases van proces
Samen met gemeenten Holland Rijnland ‘Hart voor de Jeugd’ geschreven
OPP niet wettelijk verplicht, wel richtlijnen van samenwerkingsverband
Zelfsturende J&G-teams in gemeenten; iedere school eigen JGT-er
Monitor voor meting kwaliteit processen OTW + cyclisch werken met GD
SWV Onderwijs Zorgkoepel
Noord Veluwe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
“Samen wat kan, regionaal wat moet”
Veel ruimte voor bestuurlijke invulling, binnen centrale opdracht en visie
Wens tot hoog niveau van basisondersteuning; boven 2% zelf betalen
Basisondersteuning vertaald in 13 ijkpunten; wordt jaarlijks gemeten
Scholen zijn vrij in wijze waarop zij SOP maken
Goede afspraken over onderinstroom; via Commissie van SWV (met ortho)
Daarvoor bestaat er een solidariteitsfonds
Lokale conferenties voor IB’ers/directeuren + basisteams jeugdhulp + KO
Vaststellen benodigde ondersteuning per bestuur bepaald
Vaak wel een zorg- of ondersteuningsteam (samenstelling verschilt)
Aanvraag TLV via verschillende formulieren ; medewerker OZKNV kijkt mee
Basisondersteuning wordt gemeten + gesprekken over besteding middelen
SWV Betuws Primair
Passend Onderwijs
1.
2.
Principe ‘geld volgt kind’ centraal; wat leerling nodig heeft is leidend
SWV bevordert kennisdeling; expertisenetwerk, themagroepen, digitaal
Kennisplatform en pilots voor vernieuwende aanpakken
3. Plusteam voor ondersteuning scholen (plusconsulenten+themaspecialisten)
4. Veel ruimte voor bestuurlijke invulling, binnen centrale opdracht en visie
5. BePO-strippenkaart (vouchers) voor uren Plusteam
6. Basisondersteuning = basiskwaliteit; school kan dit ophogen in SOP
7. Procesformulier voor aanvraag Plusondersteuning (minimale bureaucratie)
8. Over jeugdhulp goede beleidsafspraken; praktijk: gebiedsteams in wording
9. Geen instrument voor in kaart brengen van ondersteuningsbehoeften
10. Plusarrangementen op reguliere scholen; vijf pakketten (A t/m E)
11. Voor deskundigenadvies twee onafhankelijke GZ-psychologen ingehuurd
12. Evaluatie met minimale bureaucratie; evt. middelen teruggevorderd
Aandachtspunten rond OTW
• Over basisondersteuning …
• Over het schoolondersteuningsprofiel …
• Over de juiste prikkels …
• Over doelgericht werken, ook samen met ouders …
• Over de verbinding met jeugdhulp …
• Over monitoring …
Andere kwaliteitskenmerken
Welke consequenties heeft de gekozen route voor OTW voor:
 Centrale rol en positie van de leerkracht?







Het optimaal betrekken van en samenwerken met ouders?
Cyclisch werken; doelen stellen – uitvoeren – evalueren – bijstellen?
Integraliteit van onderwijsondersteuning en jeugdhulp?
‘Omdenken’ van zware hulp naar vormen van lichte ondersteuning?
Selectie aan de poort, onderpresteren en thuiszitters?
Transparantie en minder bureaucratie?
De wijze waarop middelen van het samenwerkingsverband worden ingezet?
Zelf-check kwaliteit
ondersteuningstoewijzing
1. Zie het boekje …
2. Kies één van de zeven stappen …
3. Schets aan de hand van de vragen een beeld van de praktijk
in het eigen SWV …
4. Kijk ook naar de andere kwaliteitskenmerken …
5. Geef aan wat goed loopt en waar ontwikkelpunten liggen …
6. Wissel die uit in een groepje …
Brochure
1. Op de tafels in de centrale ruimte
2. Ook digitaal beschikbaar via website PO-raad
3. Praktijktoets of stresstest focust hier ook op
Aanvragen via:
[email protected]
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards