Woord van Leven Januari 2012 - Santuario San Calogero Eremita

advertisement
Woord van Leven
Januari 2012
Van 15 tot 22 januari 2012
is er weer de Week van
gebed voor de eenheid van
de christenen. Het motto
voor deze Gebedsweek is
dit jaar ontleend aan de
eerste brief van Paulus
aan de Korintiërs (15,57):
Winnen met gevouwen
handen. Het Woord van
leven van januari, genomen
uit Kolossenzen 3,1, past
heel goed bij dit motto.
«Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef
dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand
van God.»
Kolossenzen 3,1
Deze woorden van Paulus
aan de gemeenschap van
Kolosse duiden op het
bestaan van een wereld
waar echte liefde en
gemeenschap is, waar
gerechtigheid, vrede,
heiligheid en vreugde
heersen, een wereld waar
de wil van de Vader ten
volle wordt verwezenlijkt en
waar geen plaats is voor
zonde en corruptie.
Het is de wereld waartoe Jezus behoort, de wereld die Hij
door zijn verrijzenis voor ons heeft geopend en waarvoor
Hij de harde beproeving van zijn lijden heeft doorstaan.
«Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt,
streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan
de rechterhand van God.»
Kolossenzen 3,1
Tot die wereld van Christus zijn ook wij geroepen.
Sterker nog, we behoren er al toe, zegt Paulus.
Door de doop zijn we
al in Christus ingelijfd
en nemen we deel aan
zijn leven, aan zijn
gaven, aan zijn
erfdeel, aan zijn
overwinning op de
zonde en het kwaad.
Want met Hem zijn
ook wij verrezen.
Velen hebben dit
einddoel al
bereikt. Maar hier
op aarde behoren
wij nog niet ten
volle en definitief
tot de wereld van
Christus.
Zolang we nog hier zijn, zijn we blootgesteld aan
duizenden moeilijkheden en verleidingen. En het gevaar
bestaat dat deze ons in twijfel brengen, ons afremmen
of zelfs op dwaalwegen leiden.
«Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt,
streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan
de rechterhand van God.»
Kolossenzen 3,1
De aansporing van Paulus is dus begrijpelijk:
“Streef naar wat boven is.”
Probeer los te komen
van deze wereld,
zodat die jou niet
meer materieel of
mentaal in zijn greep
houdt. Geef niet meer
toe aan gewoonten en
hartstochten die je
afleiden.
Laat je in elke situatie leiden door de gedachte aan wat Christus
wil. Streef naar wat boven is. Bedoeld worden hier de wetten
van boven, van het rijk der hemelen. Jezus die dit rijk op aarde
heeft gebracht, wil dat we dat nu hier al verwezenlijken.
«Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt,
streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan
de rechterhand van God.»
Kolossenzen 3,1
Wat kunnen we met dit Woord van leven doen?
Het is een aansporing om ons niet tevreden te stellen met
een middelmatig leven vol compromissen, maar om het met
Gods genade in te richten naar de wetten van Christus.
Het nodigt ons uit om te
leven volgens de waarden
die Jezus op aarde heeft
gebracht en om hiervan in
onze eigen omgeving te
getuigen. Dat kan zijn
door eendracht en vrede
te brengen, door
dienstbaar te zijn aan
onze medemensen, door
begrip en vergeving op te
brengen, door eerlijk en
rechtvaardig te handelen,
door ons werk goed te
doen, door trouw te zijn,
zuiver, respectvol jegens
het leven, enz.
Het is duidelijk dat zo’n programma heel je leven omvat. Om niet
het gevaar te lopen in het vage te blijven, kunnen we in deze
maand focussen op de wet van Jezus die in zekere zin de
samenvatting is van heel zijn boodschap: in iedere medemens
Christus zien en Christus dienen..
Dat is toch precies waarnaar ons op het einde
van ons leven zal worden gevraagd?
«Als u nu met
Christus uit de dood
bent opgewekt, streef
dan naar wat boven
is, waar Christus zit
aan de rechterhand
van God.»
Kolossenzen 3,1
“Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging.
Tekst van Chiara Lubich,”(1920-2008),
Eerder verschenen als wooord van leven in April 1988
www.focolare.nl
Grafica Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia, Italia)
Per informazioni www.focolare.org
Questo PPS, in diverse lingue, è pubblicato su www.santuariosancalogero.org
(da dove si può scaricare)
Download