Verslag 17 september 2014 - Sint

advertisement
Verslag ouderraad Sint Lutgardis-instituut woensdag 17
september 2014
Aanwezig: Engelen Carinne, Verstraelen Ilse, Geuens Bea, Peeters Yolande, Goossens Luc,
Bastiaens Suzy, Martens Caroline, Van Hout Heidi, Hendrix Rita, Dams Peter, Van de Kerkhof An
Verontschuldigd: Vangenechten Johan
Agenda
1. Voorstelling en welkom van de nieuwe leden.
2. Nieuw bestuur :
Voorzitter : Carinne Engelen
Secretaris en penningmeester : Caroline Martens
Vertegenwoordigers schoolraad : Bea Geuens, Johan Vangenechten en Carinne Engelen
3. Technische uitleg over de school zoals de verdeling van de uren en het aantal leerlingen.
4. Decreet 2004
Het participatiedecreet regelt de inspraak van de ouderraad in de school.
De werking van de ouderraad is sterk vereenvoudigd.
Er is een nieuw huishoudelijk reglement opgesteld, dit zal volgende vergadering
ondertekend worden door de leden van de ouderraad (bij goedkeuring).
5. Uitleg van het M-decreet ivm de Gok-uren op de school, de opleiding van de leerkrachten
hieromtrent en leerlingenbegeleiding.
6. Financiën
Volgende keer zal de financiële rekening van de ouderraad overlopen worden.
Vraagstelling waarover volgende keer moet overlegd worden :
 Hoeveel heeft een ouderraad nodig om te functioneren gedurende 1 jaar
 Moet er zoveel op de rekening staan?
 Zoniet waaraan gaat dit worden besteedt?
7. Wijn & Pralineverkoop
 De brief wordt met de rapporten van november mee naar de ouders gegeven.
 We blijven bij dezelfde leverancier dan de voorbije jaren.
 Truffels
 Zeevruchten enkel in verpakkingen van 250 gram
 Diverse wijnen
 Gaan we voorproeven om meer uitleg van de wijnen te kunnen geven?
 Heidi spreekt Peter Rademaekers hierover aan.
 Decoratie op de dag zelf : kerststal?
8. Logo wedstrijd
Tot nu toe werd er maar 1 ontwerp binnengebracht (Lotte Fonteyn 1Bd).
Dit verdient zeker en vast al een beloning.
Herlancering van de wedstrijd is nodig, omdat we toch uit meerdere ontwerpen zouden willen
kiezen. Een nieuw formulier wordt opgesteld en uitgedeeld in de school.
De ouderraad is unaniem over het feit dat de beloning enkel voor 1 leerling voorzien is (op de
vorige vergadering in juni werd beslist dit per klas te doen), en dat de beloning zelf een
cadeaubon naar keuze ter waarde van 50euro zal zijn.
Diegene die een ontwerp binnenbrengen krijgen een “troostprijs” : een bonnetje waarmee ze
een broodje kunnen gaan eten in de school (betaald door de ouderraad)?
Verdere evaluatie en bespreking is nodig op de volgende vergadering.
9. Werving nieuwe leden
Op het formulier “Wanted” zou ook de mogelijkheid moeten staan om aan te duiden dat ze
niet geïnteresseerd zijn. Vele leerkrachten vragen aan hun leerlingen om het formulier te laten
ondertekenen thuis (om zeker te zijn dat de ouders dit te zien krijgen).
Als er nieuwe leden zijn, zouden zij vroeger op de hoogte moeten gebracht worden van hun
lidmaatschap, bijvoorbeeld een mailtje dat hun inschrijving goed ontvangen is.
Aan de helpers van de ouderraad wordt een e-mail gestuurd om hun welkom te heten.
10. Het is aan ons om dit schooljaar een spreker uit te nodigen over een bepaald onderwerp.
Bea zoekt de mogelijke datums uit.
De plaats wordt door de school aangeboden.
Volgende vergadering moet hierover een beslissing genomen worden.
11. Bedankje aan de ex-leden
Ludwig Darcis
Annemie en Carlo Holsteens
Fernand Baeten
12. Volgende vergadering : woensdag 12 november om 19u30
Download