toelichting bij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met

advertisement
TOELICHTING BIJ DE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD MET VASTE
WERKTIJDEN
Met het downloaden van deze standaard arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, heeft u een contract in handen dat geheel is toegesneden op de detailhandel in mode, schoenen, reis-en lederwaren
sport en tuin, dus voor ondernemingen waarop de CAO Fashion, Sport & Lifestyle van toepassing is.
Wij raden u aan de CAO Fashion, Sport & Lifestyle bij de hand te houden en door te lezen. Deze
maakt namelijk onderdeel uit van de individuele arbeidsovereenkomst.
Hoewel aan de totstandkoming van deze overeenkomst en de toelichting daarop de uiterste zorg is
besteed, aanvaardt Tuinbranche Nederland geen enkele aansprakelijkheid op zich voor eventueel
voorkomende fouten en onvolkomenheden. Deze modelovereenkomst is zoveel als mogelijk in
overeenstemming met de geldende cao-bepalingen. Wijzigingen in de cao kunnen met zich
meebrengen dat de bepalingen in de arbeidsovereenkomst geen of andere werking hebben. Deze
overeenkomst biedt voor zover mogelijk zoveel mogelijk duidelijkheid. Discussie is nooit uitgesloten.
Voor vragen of een individueel advies kunt u contact opnemen met de afdeling Ondernemersservice,
telefoon (088) 973 0608 of e-mail: [email protected] Ook kunt u contact opnemen met de juristen
van Tuinbranche Nederland.
Hieronder vindt u een korte toelichting op een aantal artikelen die u kunt gebruiken bij het invullen van
de arbeidsovereenkomst.
Aanhef
Hier vult u de gegevens van de werkgever en de werknemer in.
Artikel 1
1.1
1.2
Hier vult u de ingangsdatum van het dienstverband in.
Wanneer uw medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt kunt u nagaan op
www.rijksoverheid.nl. Deze bepaling wordt ook wel pensioenbeding genoemd. Het houdt in
dat de arbeidsovereenkomst vanzelf eindigt op de dag dat de werknemer recht heeft op een
AOW-uitkering.
Artikel 2
2.1
De proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is op basis van de CAO en de
wet 2 maanden. De proeftijd kan ook korter worden gesteld, maar dit wordt niet geadviseerd.
De proeftijd is bedoeld om te 'beproeven', wat inhoudt dat over en weer gekeken kan worden
of zowel werknemer als werkgever de proef doorstaan. Een proeftijd kan slechts eenmaal
worden afgesproken en het is niet mogelijk een proeftijd te verlengen, ook niet wanneer de
werknemer gedurende de proeftijd langere tijd ziek is geweest. Indien u of uw werknemer de
arbeidsovereenkomst binnen de proeftijd wil beëindigen, dan kan dat zonder opgaaf van
redenen direct gebeuren (dus ook bij ziekte). Desgevraagd moet de werkgever respectievelijk
de werknemer de reden voor het binnen de proeftijd beëindigen wel meedelen. De
beëindiging van het dienstverband tijdens de proeftijd moet bij voorkeur schriftelijk
geschieden. Na de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst eindigen door opzegging
(vaststellingsovereenkomst c.q. met toestemming van UWV afdeling Arbeid juridische
Dienstverlening) of ontbinding door de rechter. Informeer zo nodig bij de adviseurs van
Ondernemersservice van Tuinbranche Nederland.
Artikel 3
3.1
Hier vult u de functie in van uw werknemer als ook de functiegroep waarin de werknemer is
ingedeeld. Voor meer informatie over functies indelen verwijzen wij u naar het handboek
functiewaardering opgenomen in de CAO Fashion, Sport & Lifestyle en de website
www.functiewijzer.nu. Daarnaast kunnen de adviseurs individueel advies geven op het gebied
van functiewaardering. Wij adviseren werkgevers tevens een functieprofiel op te
stellen, waarin de indeling in de betreffende functiegroep wordt onderbouwd.
Paraaf werkgever:
Paraaf werknemer:
Artikel 4
4.1
Het dienstverband van een werknemer die fulltime in dienst is bedraagt volgens de CAO
Fashion & Sport Inretail gemiddeld 38 uur per week.
4.2
Meer informatie over pauze- en werktijden vindt u in de CAO Fashion, Sport & Lifestyle.
Artikel 5
5.1
Andere voorkomende werkzaamheden dan onder lid 2 genoemd.
5.2
Hier geeft u een omschrijving van de dagelijkse werkzaamheden van de werknemer.
Artikel 6
6.1
Medeverantwoordelijkheid spreekt voor zich. [fouten kassa-aanslagen, retouren enz, ]
Artikel 7
7.1
Plaats van werkzaamheden spreekt voor zich.
Artikel 8
8.1
Salaris spreekt voor zich. Zie voor afspraken over het loongebouw bijlage 1 van de CAO
Fashion, Sport & Lifestyle. Als u uw werknemer een variabele beloning wilt toekennen aan de
hand van hun prestaties, kunnen de adviseurs van Tuinbranche Nederland een bonusregeling
voor u opstellen. Daarnaast heeft Inretail salarisonderzoeken uitgevoerd die u kunt gebruiken
als leidraad voor het bepalen van het salaris. Zie voor meer informatie www.tuinbranche.nl
zoekterm “salarisonderzoek”.
8.2
Voor meer informatie over functies indelen verwijzen wij u naar het handboek
functiewaardering opgenomen in de CAO Fashion, Sport & Lifestyle en de website
www.functiewijzer.nu. Daarnaast kunnen de adviseurs individueel advies geven op het gebied
van functiewaardering.
Artikel 9
9.1
Vakantietoeslag spreekt voor zich
Artikel 10
10.1
Vakantiedagen spreekt voor zich
Artikel 11
11.1
Volgens de CAO Fashion, Sport & Lifestyle kan zowel de compensatie als de toeslag voor
overwerk worden uitgekeerd in geld en/of in vrije tijd (zie de CAO). Dit moet bepaald worden
in overleg tussen werkgever en werknemer. Het is aan te raden om bij in dienst nemen al
meteen afspraken te maken over de wijze van compensatie c.q. het uitkeren van de toeslag.
Artikel 12
12.1
Met het toekennen van kostenvergoedingen houdt u rekening met de fiscale regelingen.
12.2
Als u in het kader van de werkkostenregeling bepaalde afspraken heeft gemaakt, dan heeft u
de mogelijkheid om ze te laten vervallen en te wijzigen in andere arbeidsvoorwaarden.
Artikel 13
13.1
Personeelskorting spreekt voor zich
Artikel 14
14.1
Zie
voor
meer
informatie
www.mijnpensioenoverzicht.nl.
http://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/
of
Artikel 15
15.1
De CAO Fashion, Sport & Lifestyle is van toepassing.
Artikel 16
16.1
De juristen van Tuinbranche Nederland hebben veel ervaring met het opstellen van een
bedrijfsreglement of personeelshandboek, evenals andere reglementen/ protocollen. U kunt
hierbij denken aan afspraken omtrent het sociaal media gebruik, internet- en mailgebruik,
gebruik van de mobiele telefoon, laptop tablet etc. een overeenkomst voor de bedrijfsauto,
Paraaf werkgever:
Paraaf werknemer:
16.2
sleutels en andere bedrijfseigendommen en bijvoorbeeld hoe te handelen bij agressie en
seksuele intimidatie.
Een voorbeeld ziekteverzuimreglement vindt u in bijlage 2 van de CAO Fashion, Sport &
Lifestyle. Deze kunt u aanpassen naar de richtlijnen zoals u die wilt handhaven. Daarnaast
heeft Tuinbranche Nederland een ziekteverzuimbeleid en ziekteverzuimverzekering
ontwikkeld zie hiervoor www.TuinbrancheVerzuim.nl. Via deze site kunt u zich makkelijk
aanmelden en profiteert u als lid van Tuinbranche Nederland van zeer scherpe tarieven en
vooruitstrevende verzuim en Arbo-oplossingen.
Artikel 17
17.1
U kunt hierbij onder meer denken aan een personeelsdossier, het voeren van
functionerings- en beoordelingsgesprekken. Onze personeelsadviseur kan u ook adviseren
over het voeren van een werkoverleg, coaching van uw medewerkers als ook het beleid voor
werving en selectie. Voorbeeld beoordelingsformulieren kunt u downloaden op
www.tuinbranche.nl zoekterm “beoordelingsgesprekken”.
Artikel 18
18.1
Als u een duidelijke functieomschrijving opstelt en aanbiedt aan de nieuwe werknemer en
later blijkt dat de medewerker niet in staat is om zijn functie goed uit te voeren dan strekt u dat
tot voordeel om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Neemt u hiervoor contact op met de
adviseurs Ondernemersservice.
Artikel 19
19.1
De boete dient in evenredigheid tot de functie en het salaris te staan. Uiteraard speelt ook de
waarde van de goederen die een werknemer onder zich zal kunnen hebben een rol.
Artikel 20
20.1
Geheimhouding spreekt voor zich.
Artikel 21
21.1
In principe heeft een werknemer het recht om naast zijn werk bij uw organisatie ander werk te
doen, zelfs als hij daarvoor betaald wordt. Misschien vindt u het toch niet verstandig dat de
werknemer nevenwerkzaamheden verricht of dat hij daarvoor betaald wordt. Het is dan
belangrijk dat u daar duidelijke afspraken over maakt in de arbeidsovereenkomst.
21.3
Voordat u hiertoe over gaat, neemt u eerst contact op met de adviseurs Ondernemersservice.
Artikel 22
22.1
Bij het concurrentiebeding dient u de redelijkheid in acht te nemen. De redelijkheid is
afhankelijk van de functie en het niveau van de werknemer. Tevens speelt in verband met die
redelijkheid een rol of uw onderneming regionaal danwel landelijk opereert.
22.2
Een concurrentiebeding mag op grond van de Wet Werk en Zekerheid niet meer worden
opgenomen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten. In arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde
tijd mag het wel worden opgenomen mits goed en duidelijk gemotiveerd. Het is dus heel
belangrijk dat u hier gemotiveerd de redenen voor het opnemen van een concurrentiebeding
in de arbeidsovereenkomst noteert.
Artikel 23
23.1
Bij het relatiebeding dient u wederom de redelijkheid in acht te nemen. De redelijkheid is
afhankelijk van de functie en het niveau van de werknemer. Tevens speelt in verband met die
redelijkheid een rol of uw onderneming regionaal danwel landelijk opereert.
Artikel 24
24.1
De te verbeuren boetes dienen in relatie te staan tot het verdiende salaris.
Artikel 25
25.1
Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters
(BeZaVa) ingevoerd. De wet heeft als doel om de instroom van zieken zonder werkgever
(Vangnetters) in de WIA te beperken. De uitkeringslasten voor ziekte en
arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers worden meer toegerekend aan de laatste
werkgever. Werkgevers gaan dan ook een gedifferentieerde premie betalen voor flexwerkers
Paraaf werkgever:
Paraaf werknemer:
die in dienst zijn. Voor de wet BeZaVa zijn flexwerkers werknemers die: 1. ziek worden en
een fictief dienstverband hebben, zoals thuiswerkers of provisiewerkers; 2. ziek uit dienst gaan
(uitzendkrachten met een contract met uitzendbeding, werknemers met een tijdelijk
dienstverband en werknemers die ziek zijn op het moment waarop hun vaste dienstverband
wordt beëindigd); en 3. binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden
(nawerking van de Ziektewet).
Artikel 26
26.1
Wijzigingen mogen in beginsel alleen met toestemming van werknemer worden doorgevoerd.
26.2
Als er een zwaarwegend bedrijfsbelang is worden de belangen van de werkgever en
werknemer afgewogen en kunnen noodzakelijke wijzigingen worden doorgevoerd. U dient
schriftelijk de noodzaak te kunnen aantonen.
Paraaf werkgever:
Paraaf werknemer:
Arbeidsovereenkomst Fashion, Sport & Lifestyle met module Tuin voor onbepaalde tijd (vaste
werktijden)
De ondergetekenden,
1)
..............................…………….., gevestigd te ………………….…….................. aan
....................………………... nr. ....., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
......................…, hierna te noemen: werkgever,
en
2)
………................................……, wonende te ..................………………….…… ..aan
…….............……........ nr. ...., geboren op ...…....…............,
hierna te noemen: werknemer,
zijn als volgt overeengekomen:
Artikel 1 Datum indiensttreding en duur van de overeenkomst
1.1
Werknemer treedt met ingang van……………….voor onbepaalde tijd in dienst van werkgever.
1.2
De arbeidsovereenkomst eindigt zonder opzegging op de dag dat de werknemer de AOWgerechtigde leeftijd bereikt.
Artikel 2 Proeftijd
2.1
De eerste twee maanden van het dienstverband gelden als proeftijd, gedurende welke tijd
zowel de werkgever als de werknemer het recht hebben om de arbeidsovereenkomst zonder
opzegging of zonder inachtneming van de voor opzegging geldende bepalingen te beëindigen.
Artikel 3 Functie
3.1
Werknemer wordt aangesteld in de functie van …………………………………………. Deze
functie wordt ingedeeld in functiefamilie ………………………..en functieniveau/groep………
Artikel 4 Werktijden
4.1
Het totaal aantal overeengekomen arbeidsuren bedraagt gemiddeld, berekend over een
periode van 6 aaneengesloten maanden, ………………uren per week. De werktijden zijn als
volgt vastgesteld:
zondag
van……………..uur tot……………..uur
maandag
van……………..uur tot……………..uur
dinsdag
van……………..uur tot……………..uur
woensdag
van……………..uur tot……………..uur
donderdag
van……………..uur tot……………..uur
vrijdag
van……………..uur tot……………..uur
zaterdag
van……………..uur tot……………..uur
4.2
Lunch-, koffie- en theepauzes gelden niet als werktijd. De werkgever kan, na overleg met de
werknemer, de werktijden wijzigen.
Artikel 5 Werkzaamheden
5.1
Werknemer verricht in zijn functie al die werkzaamheden, die naar het in de onderneming
geldende gebruik daaronder worden begrepen, alsmede andere in redelijkheid op te dragen
werkzaamheden in het bedrijfsbelang.
5.2
De functie houdt in ieder geval de volgende werkzaamheden in:
- …………………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………………
Paraaf werkgever:
Paraaf werknemer:
Artikel 6 Medeverantwoordelijkheid
6.1
Werknemer
aanvaardt
uitdrukkelijk
als
basis
voor
zijn
medeverantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de onderneming.
werkzaamheden
Artikel 7 Plaats van de werkzaamheden
7.1
De werkzaamheden worden verricht te/ vanuit …………………………………………., zulks
met inachtneming van de bepaling(en) over overplaatsing in de CAO Fashion, Sport &
Lifestyle.
Artikel 8 Salaris
8.1
Bij aanvang van deze arbeidsovereenkomst bedraagt het salaris € ………… bruto per maand,
welke op de laatste dag van elke maand betaalbaar wordt gesteld.
8.2
Op grond van zijn functieniveau is de werknemer ingedeeld in de functiegroep……., dan wel
ontvangt de werknemer een hoger feitelijk salaris wat echter wel gebaseerd is op de
functiegroep……...
Artikel 9 Vakantietoeslag
9.1
Werknemer ontvangt een vakantietoeslag van 8% van het door hem in een vakantiejaar
verdiende salaris.
Artikel 10 Vakantiedagen
10.1
Werknemer heeft recht op vakantiedagen conform de CAO Fashion, Sport & Lifestyle.
Artikel 11 Compensatie
11.1
De compensatie van toeslagen conform de CAO Fashion, Sport & Lifestyle kan worden
uitgekeerd in geld of gecompenseerd worden in tijd. De werkgever beslist na overleg met de
werknemer over de keuze.
Artikel 12 Vergoedingen
12.1
Eventuele vergoedingen, die de werknemer naast zijn basissalaris ontvangt en verband
houden met de uit te voeren werkzaamheden, zullen in geval van afwezigheid die
langer dan een aaneengesloten periode van een maand voortduurt niet worden uitgekeerd.
12.2
Overeengekomen vergoedingen en verstrekkingen vervallen wanneer op grond van de
werkkostenregeling nieuwe regels worden afgekondigd die afschaffing van bestaande
arbeidsvoorwaarden noodzakelijk maken.
Artikel 13 Personeelskorting
13.1
Werknemer heeft het recht om - uitsluitend voor eigen gebruik - goederen welke de werkgever
te koop aanbiedt te kopen onder aftrek van een onbelaste korting conform de fiscale
regelgeving.
Artikel 14 Pensioen
14.1
Werknemer zal deelnemen aan het Bedrijfspensioenfonds voor de detailhandel.
Artikel 15 CAO
15.1
Op deze overeenkomst is de Collectieve Arbeidsovereenkomst Fashion, Sport & Lifestyle van
toepassing, inclusief alle toekomstige versies daarvan, ofwel die cao waaraan de werkgever in
de toekomst gebonden zal zijn.
Artikel 16 Reglementen
16.1
De werknemer is gehouden de bepalingen van het bij deze arbeidsovereenkomst behorende
bedrijfsreglement stipt na te leven. Een exemplaar van dit reglement is hem ter hand gesteld.
16.1
Bij ziekte of ongeval waardoor de werknemer de arbeid niet kan verrichten wordt het in de
onderneming vastgestelde verzuimreglement nageleefd. Ontbreekt een dergelijk reglement,
dan is het standaard verzuimregelement van de CAO Fashion, Sport & Lifestyle van
toepassing.
Paraaf werkgever:
Paraaf werknemer:
Artikel 17 Informatie
17.1
De personeelsinformatie van de werknemer zal worden gebruikt voor de aansturing van
productieprocessen, kwaliteitsbewaking, personeelsmanagement en bedrijfsbeveiliging.
Artikel 18 Gezondheid
18.1
Werknemer verklaart dat bij ondertekening van deze overeenkomst hem geen feiten of
omstandigheden bekend zijn, die een goede uitoefening van zijn functie in de weg zouden
kunnen staan.
Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud
19.1
De door werkgever aan werknemer ter beschikking gestelde zijn en blijven eigendom van
werkgever. Op eerste verzoek c.q. sommatie van werkgever overhandigt werknemer deze
goederen aan werkgever.
19.2
Voldoet werknemer niet aan dit verzoek c.q. sommatie, dan verbeurt hij een direct opeisbare
boete van € 150,- per gebeurtenis en per dag dat de overtreding voortduurt. In plaats van de
boete heeft de werkgever ook het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 20 Geheimhouding
20.1
Werknemer zal tegenover derden alsmede collega's tijdens en na de dienstbetrekking
bijzonderheden of informatie betreffende de werkgever of betreffende zakelijke relaties van
werkgever geheimhouden, tenzij werkgever werknemer van deze verplichting schriftelijk
ontheft. Schade die bij overtreding hieruit voortvloeit, zal door werkgever rechtens worden
verhaald.
Artikel 21 Nevenarbeid
21.1
De werknemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever geen
werkzaamheden voor derden verrichten, al dan niet tegen betaling, en zich onthouden van
zakendoen voor eigen rekening.
21.2
Evenmin zal de werknemer enige financiële of andere voordelen van derden aanvaarden of
bedingen, hetzij direct, hetzij indirect, welke geacht kunnen worden in verband te staan met
zijn werkzaamheden bij of voor de werkgever.
21.3
Overtreding zal bovendien als dringende reden voor ontslag op staande voet beschouwd
kunnen worden.
Artikel 22 Non-concurrentiebeding
22.1
Werknemer zal zonder schriftelijke toestemming van werkgever, tijdens de duur van de
arbeidsovereenkomst en na het einde hiervan, gedurende 1 jaar niet in enigerlei vorm een
zaak met een assortiment gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan het bedrijf van werkgever
vestigen, drijven of mede drijven of doen drijven, hetzij direct hetzij indirect, alsook financieel
in welke vorm ook bij een dergelijke zaak belang hebben, daarin of daarvoor op enigerlei wijze
werkzaam zijn, al dan niet in dienstbetrekking, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet, of daarin
aandeel hebben binnen een straal van 10 / 25 km waar werkgever gevestigd is.
22.2
Werkgever heeft het non-concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst opgenomen
vanwege de volgende zwaarwegende bedrijfsbelangen:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Paraaf werkgever:
Paraaf werknemer:
Artikel 23 Relatiebeding
23.1
Het is werknemer niet toegestaan binnen een tijdvak van 2 jaar na beëindiging van het
dienstbetrekking binnen Nederland, op enigerlei wijze, hetzij direct, hetzij indirect, hetzij in
dienst van een derde, hetzij in het kader van een eigen onderneming, contacten te
onderhouden die kunnen leiden tot een opdracht, of een opdracht te aanvaarden van relaties
van de werkgever, of op enigerlei vorm gedurende deze periode voor deze relaties werkzaam
te zijn, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, of in een dergelijke werkzaamheid enig aandeel
van welke aard ook te hebben.
23.2
Onder relaties van de werkgever wordt te dezen verstaan: natuurlijke en rechtspersonen die in
de 2 jaar voorafgaande aan de datum waarop de dienstbetrekking wordt beëindigd, op de
factuurlijst van de werkgever hebben gestaan, dan wel zich in deze periode tot de werkgever
hebben gewend, alles te verstaan in de breedste zin van het woord.
Artikel 24 Boetebeding
24.1
De werknemer, die de verboden zoals omschreven in de artikelen 21, 22 en 23 niet in acht
neemt, zal aan de werkgever een direct opvorderbaar bedrag van € 5000,- per overtreding
verbeuren, benevens een bedrag van € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. In
plaats van de boete heeft de werkgever ook het recht om volledige schadevergoeding te
vorderen.
24.2
Werkgever en werknemer verklaren uitdrukkelijk hiermede de bedoeling te hebben om
af te wijken van het bepaalde in artikel 7:650 lid 3, 4 en 5 BW conform artikel 7:650 lid 6 BW.
Artikel 25 Ziekmelding na einde dienstverband
25.1
De werknemer die binnen 4 weken na het einde van het dienstverband ziek wordt, en op dat
moment niet werkzaam is bij een andere werkgever of een WW-uitkering geniet, meldt zich
onmiddellijk ziek bij werkgever conform de bij werkgever geldende regels omtrent
ziekmeldingen.
25.2
De werknemer die ziek is op het moment dat hij uit dienst gaat en de werknemer die voldoet
aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dient:
o
gehoor te geven aan een oproep van de bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige
van werkgever;
o
aan werkgever alle informatie te verstrekken die hij op grond van de Ziektewet
of de WIA aan werkgever als eigenrisicodrager of aan het UWV dient te
verstrekken. Indien de werknemer geen toestemming geeft medische
gegevens aan werkgever te verstrekken dient hij deze wel aan een
bedrijfsarts of arts-gemachtigde te verstrekken;
o
alle verplichtingen na te komen die volgen uit de Ziektewet en de WIA;
o
mee te werken aan een namens werkgever aangeboden re integratietraject of
proefplaatsing;
o
een (vervroegde) IVA-uitkering aan te vragen indien en zodra de bedrijfsarts
dit mogelijk acht.
25.3
De verplichtingen hierboven genoemd in lid 2 van dit artikel blijven bestaan zolang de
werknemer arbeidsongeschikt blijft en een Ziektewetuitkering geniet. Is de werknemer volledig
hersteld dan eindigen de verplichtingen, tenzij de werknemer binnen 4 weken na
hersteldmelding opnieuw arbeidsongeschikt raakt.
25.4
Indien de werknemer het in lid 1 of lid 2 van dit artikel bepaalde overtreedt, verbeurt hij aan de
werkgever een direct opeisbare boete van € 2.500,- voor iedere overtreding, alsmede een
bedrag van € 500,- voor iedere dag, dat de overtreding voortduurt. De boete zal verschuldigd
zijn door het enkele feit van overtreding of niet-nakoming, maar laat onverminderd het recht
van de werkgever nakoming te vorderen en onverminderd het recht om volledige
schadevergoeding te vorderen. Deze boete is rechtstreeks verschuldigd aan de werkgever en
strekt deze tot voordeel. Hiermee wordt nadrukkelijk afgeweken van het bepaalde in artikel
7:650 leden 3 en 5 BW.
Paraaf werkgever:
Paraaf werknemer:
Artikel 26 Wijzigingsbeding
26.1
Wijzigingen en aanvullingen in de arbeidsovereenkomst gelden slechts dan indien zij
schriftelijk zijn vastgelegd en door partijen voor akkoord zijn getekend en gedateerd. Elke
nieuwe wijziging doet de voorafgaande vervallen en houdt de verklaring van de partijen over
en weer in dat zij hebben ontvangen wat hen volgens de overeenkomst toekomt.
26.2
Uitsluitend in geval van zwaarwegend bedrijfsbelang kan echter de werkgever, uiteraard na
overleg met werknemer, noodzakelijke wijzigingen doorvoeren conform de relevante
wetgeving.
26.3
Het hiervoor gestelde geldt niet voor wijzigingen en aanvullingen in de arbeidsovereenkomst,
die het gevolg zijn van wijzigingen en aanvullingen in de toepasselijke CAO.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te
……………………………..
(handtekening werkgever)
Paraaf werkgever:
op
………………………………..
(handtekening werknemer)
Paraaf werknemer:
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards