Bekwaamheden en indicatoren

advertisement
Bekwaamheden en indicatoren
Om een beeld te kunnen vormen van het handelen van de student in het kerndeel en het profieldeel van de pabo zijn kennis en vaardigheden opgenomen in de vorm van
bekwaamheden in onderstaand schema.
De kennis en vaardigheden hebben betrekking op:
1. Visievorming
2. De creatieve ontwikkeling van de student .
3. Het creatief lesgeven
4. Het begeleiden van creatieve processen bij leerlingen
5. Het samenwerken
Kerndeel
Visievorming
Profieldeel
Visievorming
De student herkent relevante aspecten van het stimuleren van de creatieve
ontwikkeling bij kinderen in lessen van zichzelf en anderen en verantwoordt
zijn visie in ontwikkeling aan de hand van theorieën.
De student verwoordt zijn visie op het stimuleren van de creatieve ontwikkeling bij kinderen in zijn visie op onderwijs en toont aan
hiernaar te handelen.
De creatieve ontwikkeling van de student:
De creatieve ontwikkeling van de student:
De student is in staat met hulp van anderen een zelf doorlopen creatief proces te analyseren en heeft beginnend inzicht in zijn eigen creatieve kwaliteiten.
De student ontwikkelt metacognitieve kennis van creatieve processen,
kent zijn creatieve vaardigheden en werkt zelfsturend aan de ontwikkeling
daarvan.
Het creatief lesgeven:
Het creatief lesgeven:
De student geeft met hulp van anderen op creatieve wijze vorm aan losstaande onderwijsactiviteiten door zijn eigen creativiteit in te zetten waardoor
de lesinhouden en de leefwereld van de leerlingen op elkaar aansluiten.
De student geeft op creatieve wijze vorm aan onderwijs door zijn eigen
creativiteit in te zetten waardoor de lesinhouden en de leefwereld van de
leerlingen op elkaar aansluiten.
Het begeleiden van creatieve processen bij leerlingen:
Het begeleiden van creatieve processen bij leerlingen:
De student stimuleert de creatieve processen van een kleine groep leerlingen door hiervoor met hulp van anderen onderwijsactiviteiten te bedenken,
in te leiden, uit te voeren en te evalueren.
De student stimuleert de creatieve ontwikkeling van de kinderen in zijn
groep door onderwijsactiviteiten te bedenken, in te leiden, uit te voeren en
te evalueren die hun creatieve processen stimuleren.
Samenwerken met anderen:
Samenwerken met anderen:
De student weet welke hulp hij van anderen nodig heeft voor zijn creatieve
ontwikkeling en het begeleiden van creatieve processen en vraagt hiernaar.
De student werkt samen met collega’s, waaronder vakleerkrachten en
culturele partners bij het stimuleren van creativiteit bij kinderen en zet
daarbij zijn kwaliteiten in.
1
Profieldeel
Visievorming
De student verwoordt zijn visie op het stimuleren
van de creatieve ontwikkeling bij kinderen in zijn
visie op onderwijs en toont aan hiernaar te handelen.
De creatieve ontwikkeling van de student:
De student ontwikkelt metacognitieve kennis van
creatieve processen, kent zijn creatieve vaardigheden en werkt zelfsturend aan de ontwikkeling
daarvan.
Het creatief lesgeven:
De student geeft op creatieve wijze vorm aan
onderwijs door zijn eigen creativiteit in te zetten
waardoor de lesinhouden en de leefwereld van
de leerlingen op elkaar aansluiten.
Het begeleiden van creatieve processen bij leerlingen:
De student stimuleert de creatieve ontwikkeling
van de kinderen in zijn groep door onderwijsactiviteiten te bedenken, in te leiden, uit te voeren en
te evalueren die hun creatieve processen stimuleren.
Samenwerken met anderen:
De student werkt samen met collega’s,
waaronder vakleerkrachten en culturele partners
bij het stimuleren van creativiteit bij kinderen en
zet daarbij zijn kwaliteiten in.
INDICATOREN
De student
 benoemt en onderbouwt het belang van creativiteit in het basisonderwijs aan de hand van (wetenschappelijke) bronnen.
 benoemt en onderbouwt aan de hand van (wetenschappelijke) bronnen de eigen visie op het stimuleren van
creativiteit bij kinderen.
 toont aan te kunnen handelen naar bovenstaande visie.
De student
 geeft blijk van een nieuwsgierige en onderzoekende houding.
 schept voorwaarden voor zichzelf om een creatief proces te kunnen doorlopen.
 toont de verschillende fasen van een creatief proces toe te kunnen passen bij zijn eigen creatieve processen.
 reflecteert op zijn creatieve processen en ontwikkeling.
 werkt samen in creatieve processen
De student is een rolmodel tijdens onderwijsactiviteiten door:
 een open houding te tonen en door niet bang te zijn om fouten te maken.
 flexibel te zijn en vanuit meerdere gezichtspunten in te spelen op situaties in de klas; alternatieven te zien en
deze toe te passen.
 de autonomie en intrinsieke motivatie van kinderen te stimuleren.
 voor zichzelf voorwaarden te scheppen om creatief les te kunnen geven.
 rekening te houden met verschillen tussen leerlingen.
 te reflecteren op het op creatieve wijze vormgeven van onderwijsactiviteiten.
De student
 organiseert een betekenisvolle leeromgeving die creatieve processen mogelijk maakt.
 herkent verschillende fasen van een creatief proces bij kinderen en stimuleert dit proces waarin ruimte is voor
samenwerking, de creatieve dialoog, het uitstellen van een waardeoordeel, het divergeren en convergeren.
 past een procesgerichte didactiek toe (introduceren, informeren, instrueren, observeren, begeleiden en reflecteren/nabeschouwen).
 sluit aan bij de ontwikkeling van kinderen aangaande het creatief proces.
 stimuleert de ontwikkeling van vakspecifieke vaardigheden bij kinderen die het creatief uiten van kinderen
ondersteunen.
 stimuleert de reflectie door de kinderen en tussen de kinderen onderling in creatieve processen.
De student
 zet zijn kwaliteiten in bij het samenwerken, gebruikmakend van zijn kennis over hoe kinderen leren en de
kennis over de individuele mogelijkheden van ieder kind.
 maakt een holistische onderwijsaanpak mogelijk door bij het samenwerken verbindingen te leggen tussen de
leerervaringen van kinderen en de verschillende ontwikkelingsgebieden.
 maakt gebruik van de kwaliteiten van collega’s en andere samenwerkingspartners bij het stimuleren van de
creativiteit van kinderen
 reflecteert op het samenwerken met collega’s.
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards