Hoofdstuk 5: input voor de visie Heemstede 2025

advertisement
Technische rapportage Doorkijk 2025
Van input tot doorkijk
Definitief
Amstelveen, november 2011
Han van Midden
Tom Ros
Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1: Inleiding en aanpak ........................................................................................................... 1
Achtergrond ........................................................................................................................................ 1
Hoofdstuk 2: Methodologie .................................................................................................................... 2
Scope, doel- & vraagstelling................................................................................................................ 2
Onderzoeksaanpak ............................................................................................................................. 2
Voorbeeld............................................................................................................................................ 4
Hoofdstuk 3: Trendanalyse ..................................................................................................................... 6
Identificeren van kansen en bedreigingen...................................................................................... 6
Hoofdstuk 4: Preferenties van de raad, ordening van thema’s en taken ............................................... 8
Cluster 1: de belangrijkste gemeentelijke taken ............................................................................ 9
Cluster 2: overwegend belangrijke gemeentelijke taken ............................................................... 9
Cluster 3: de minst belangrijke gemeentelijke taken ..................................................................... 9
Onduidelijk toe te wijzen taken: ..................................................................................................... 9
Voorkeuren binnen de taken (subtaken) ........................................................................................ 9
Hoofdstuk 5: input voor de doorkijk Heemstede 2025 ........................................................................ 10
Wonen............................................................................................................................................... 10
Werken.............................................................................................................................................. 15
Welzijn .............................................................................................................................................. 19
Regio ................................................................................................................................................. 24
Hoofdstuk 5: Nieuw toe te voegen elementen aan doorkijk Heemstede 2025 ................................... 25
Milieu & duurzaamheid .................................................................................................................... 25
Technologie ....................................................................................................................................... 26
Hoofdstuk 6: Uitkomsten discussie gemeenteraad .............................................................................. 28
Sturen op inwonerssamenstelling ................................................................................................ 28
Sturen op bereikbaarheid ............................................................................................................. 29
Sturen op lokale werkgelegenheid/bedrijvigheid ......................................................................... 29
Bewaken van het authentieke dorpskarakter............................................................................... 30
Sturen op een duurzamer gedrag van de inwoners en instellingen binnen Heemstede ............. 31
Bewaken van publieke & culturele basisvoorzieningen ............................................................... 31
Bewaken van de openbare orde en veiligheid.............................................................................. 32
Bevorderen van de maatschappelijke participatie ....................................................................... 33
Hoogstaande dienstverlening bieden aan inwoners .................................................................... 33
Beheersen van de gemeentefinanciën ......................................................................................... 34
Kerntaken van de gemeente Heemstede ......................................................................................... 35
Hoofdstuk 7: doorkijk Heemstede 2025 ............................................................................................... 36
De financiële basis op orde ............................................................................................................... 36
Wonen............................................................................................................................................... 37
Werken.............................................................................................................................................. 38
Welzijn .............................................................................................................................................. 40
Heemstede in de regio ...................................................................................................................... 43
Duurzaamheid ................................................................................................................................... 44
Technologie & dienstverlening ......................................................................................................... 44
Bijlage 1: Toelichting op trends............................................................................................................. 45
Bijlage 2: Toelichting op preferenties ................................................................................................... 47
Bijlage 3: preferenties binnen thema’s ................................................................................................. 49
Bijlage 4: Beschrijving steekproef maatschappelijk debat................................................................... 50
Hoofdstuk 1: Inleiding en aanpak
Achtergrond
De gemeente Heemstede is aantrekkelijk gelegen binnen de driehoek Amsterdam - Leiden Haarlem. De gemeente telt circa 26 000 inwoners verdeeld over ongeveer 11 000 huishoudens.
Tot 2007 heeft de gemeente Heemstede een aantal jaar te maken gehad met een krimp van de
bevolkingsomvang. Sinds die tijd is onder andere door bouwprojecten in de gemeente het
woningaanbod toegenomen en is de bevolking weer gegroeid.
Ongeveer 20% van de bevolking van Heemstede is ouder dan 65 jaar. Het is de verwachting dat de
gemeente Heemstede in de komende 20 jaar verder zal vergrijzen. Het huidige niveau van de
gemeentelijke voorzieningen in Heemstede is hoog. Op cultureel gebied biedt de gemeente
Heemstede bijvoorbeeld een bibliotheek, een theater en meerdere muziekverenigingen. Daarnaast
zijn er diverse sportaccommodaties waaronder een zwembad en meerdere sportzalen. Bovendien
bezit Heemstede een goed ontwikkeld winkelcentrum. Ook de ouderenvoorzieningen in de
gemeente Heemstede zijn van hoog niveau. Het beleid van de gemeente is erop gericht om ouderen
zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen door het bieden van diverse geschikte
woonvormen en zorgondersteuning.
Binnen de gemeente Heemstede zijn zes politieke partijen actief waarvan één lokale en vijf
landelijke. De gemeenteraad (hierna de raad) bestaat uit 21 leden. De laatste
gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats op 3 maart 2010. Momenteel zijn de volgende partijen in
de gemeenteraad vertegenwoordigd: VVD (7 zetels), D66 (4 zetels), CDA (3 zetels), PvdA (3 zetels),
GroenLinks (2 zetels) en Heemsteeds Burger Belang (HBB, 2 zetels). Het college van Heemstede
bestaat uit de partijen VVD, D66 en CDA.
Regeren is vooruitzien. Vanuit die optiek kijkt de gemeente hoe de maatschappij zich ontwikkelt in
10 tot 15 jaar. Daarmee anticipeert zij op veranderingen en zodoende kan het gemeentelijk beleid zo
worden vastgesteld dat tijdig in de juiste taken en voorzieningen wordt geïnvesteerd. Dit wordt een
kerntakendiscussie genoemd, met andere woorden: hoe ziet de gemeente er over 10 tot 15 jaar uit,
wat voor gemeente wil Heemstede zijn en welke kerntaken en afgeleide taken en voorzieningen
horen daarbij? Hiermee geeft de gemeenteraad een kader aan het college dat de vraag beantwoordt
waar Heemstede in de komende jaren zich op wenst te richten, zodat het college invulling kan
geven aan de uitvoering in samenwerking met de ambtelijke organisatie.
Deloitte heeft de kerntakendiscussie bij de gemeente Heemstede begeleid als onafhankelijke partij.
Middels dit werkdocument biedt Deloitte input voor een nieuw op te stellen doorkijk Heemstede
2025. De status van het document is concept; de resultaten dienen ter kennisgeving voor de raad. Er
worden dan ook geen conclusies getrokken, maar zuiver indicaties gegeven.
1
Hoofdstuk 2: Methodologie
Scope, doel- & vraagstelling
Het doel van dit onderzoek is te komen tot een doorkijk op de gemeente Heemstede in 2025
alsmede de daarvan afgeleide gemeentelijke taken. Deze dienen als vervolgens basis voor de nieuw
op te stellen structuurvisie van de gemeente. In onderstaande figuur wordt weergegeven hoe tot
deze structuurvisie wordt gekomen.
Stap 1
Stap 2
Herijken visie
Takendebat
Stap 3
Maatschappelijk debat
Stap 4
Vaststellen
visie &
taken
Stap 5
Vaststellen
structuurvisie
Scope van de opdracht
De scope van deze opdracht is gelimiteerd tot de eerste vier stappen. Daarbij worden de volgende
onderzoeksvragen gevolgd.
-
Past de huidige visie van de gemeente Heemstede bij de ontwikkelingen van de komende
jaren?
-
Wat ziet de gemeenteraad, vanuit deze visie, als kerntaken en bijbehorende voorzieningen
van de gemeente Heemstede?
Dit document bevat de resultaten van de eerste drie stappen. Achtereenvolgens worden de huidige
elementen van de visie Heemstede 2015 getoond en getoetst met behulp van drie typen onderzoek:
(1) een trendanalyse, (2) een preferentiemeting en (3) een onderzoek onder burgers.
Op verzoek van de raad zijn tevens twee ‘nieuwe’ onderdelen toegevoegd die van invloed kunnen
zijn op de structuurvisie, namelijk: milieu en technologie.
Onderzoeksaanpak
Zoals in bovenstaande figuur is geschetst, bestaat de kerntakendiscussie uit vier onderdelen. De
onderstaande figuur geeft weer hoe deze verschillende onderdelen worden behandeld om tot
gedragen resultaten te komen.
2
Visie 2015
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
Waar gaat de
gemeente heen
volgens de raad?
Welke taken en
voorzieningen passen
daarbij?
Hoe denkt de burger
daarover?
Overeenkomsten & discrepanties
bespreken in versnellingskamer
Visie 2025
Stap 1: herijken visie middels trendanalyse
De trendanalyse heeft als doel om trends in de samenleving die van invloed zijn op de gemeente
Heemstede te inventariseren en te zien hoe deze, naar lezing van de raad, van invloed zullen zijn op
de gemeente. De trendanalyse maakt gebruik van vier bouwstenen, te weten: wenselijkheid van een
trend/effect, verwachting of merkbaarheid, de mate van beïnvloedbaarheid en de bereidheid om te
investeren in het keren, dan wel tegengaan van een effect. Vervolgens worden alle componenten
van de visie Heemstede 2015 langs de trendanalyse gelegd om te zien of er afwijkingen zijn te
constateren die een aanpassing van de huidige visie rechtvaardigen.
Stap 2: takendebat middels preferentieanalyse
In de preferentieanalyse worden de voorkeuren van de raad in kaart gebracht. Deze voorkeuren
strekken zich over het taken- en voorzieningenniveau van de gemeente. Het doel van de
preferentieanalyse is in kaart te brengen hoe de raad aankijkt naar de belangrijkheid van de taken en
voorzieningen in de gemeente. De preferentieanalyse volgt twee stappen, eerst wordt er gevraagd
om thema’s te ordenen. Deze thema’s zijn op een hoog niveau (bijvoorbeeld het bevorderen van
bereikbaarheid) waarna binnen deze thema’s ook wordt onderzocht wat de raadsleden belangrijk
vinden (bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe wegen richting Amsterdam).
De preferentieanalyse is opgezet vanuit twee principes: rationele en emotionele voorkeuren.
Enerzijds wordt de raad verzocht punten te verdelen over thema’s/taken naar aanleiding van hun
3
voorkeur. Hierbij wordt men verzocht de belangrijkste taak de meeste punten toe te bedelen. Dit
wordt ook wel rationeel ordenen genoemd. Vervolgens werd er voor dezelfde thema’s aan de
raadsleden gevraagd telkens een keuze uit twee te maken. Door alle relevante thema’s een keer met
elkaar te vergelijken, kan een alternatieve rangordening worden opgesteld. Naar aanleiding van de
rangordening kan vervolgens in kaart gebracht worden hoe de raad aankijkt tegen bepaalde
gemeentelijke taken en voorzieningen.
De uitkomsten van de preferentieanalyse dienen niet als losstaande uitkomsten te worden
beoordeeld. Deze zijn bedoeld om eventuele verschillen ten opzichte van de trendanalyse bloot te
leggen.
Stap 3: maatschappelijk debat middels analyse van inwonerstandpunten
In het derde onderdeel van de kerntakendiscussie worden de standpunten van de inwoners
betrokken. Dit gebeurt aan de hand van een gerichte vragenlijst onder een representatief deel van
de inwoners en maatschappelijk middenveld (bedrijven, scholen, instellingen) en een ongericht deel
via een openbare digitale vragenlijst en social media (linked in en twitter). De inwonersstandpunten
worden naast de uitkomsten van de raad (trend en preferenties) gelegd.
Stap 4: politieke discussie naar aanleiding van overeenkomsten/discrepanties
Naar aanleiding van de drie analyses worden er overeenkomsten en discrepanties in kaart gebracht.
Deze dienen ertoe om het vierde onderdeel van dit onderzoek scherpte in de discussie te kunnen
aanbrengen. Overeenkomsten zullen worden getoetst en op discrepanties zal inhoudelijk dieper
ingegaan worden. Voor het vierde onderdeel van dit onderzoek is de raad in een aparte sessie
bijeengekomen om een aantal keuzetrechters te doorlopen.
Voorbeeld
In het hiernavolgende voorbeeld wordt omschreven hoe de verschillende stappen leiden tot een
hernieuwde visie op Heemstede 2025.
1. Het thema ‘verbeteren van de regionale ontsluiting’ is in de visie Heemstede 2015 expliciet
genoemd als onderdeel.
2. In de trendanalyse werd de raad gevraagd naar haar mening over de wenselijkheid van de
toename van het aantal auto’s. 48% gaf aan dit onwenselijk te vinden, 48% was neutraal en
5% vond dit wenselijk. Op de vraag of men verwacht dat het aantal auto’s toeneemt,
antwoordde een meerderheid van 86% van de raadsleden bevestigend. In de raad is geen
meerderheid over de mate van invloed op het autoverkeer van en naar de gemeente, maar
men is in meerderheid bereid te investeren in het verbeteren van alternatieven voor
autogebruik en het bevorderen van de regionale ontsluiting. Echter, over de aanleg van
extra wegen (zij het in regionaal verband) is er in de raad geen meerderheid aanwezig.
4
Samenvattend kan gesteld worden dat de trend met betrekking tot de toename van het
aantal auto’s door de raad wordt erkend.
3. In de preferentiemeting wordt het thema ‘het bevorderen van de bereikbaarheid’ door
raadsleden als 3e thema gescoord in mate van belang. Hiermee valt het thema in het cluster
‘meest belangrijk’. Binnen het thema scoort de taak ‘aanleg van nieuwe wegen naar
Amsterdam’ het hoogst.
Samenvattend kan gesteld worden dat de preferentie van ‘regionale ontsluiting’ als thema
hoog is onder raadsleden.
4. Een meerderheid van de ondervraagde burgers in zowel de ongerichte als gerichte
steekproef geeft aan dat Heemstede niet beter bereikbaar moet worden per auto. Wel
willen burgers dat de gemeente beter bereikbaar wordt met het openbaar vervoer.
Samenvattend kan gesteld worden dat de inwoners het oneens zijn over regionale
ontsluiting van de gemeente Heemstede.
Overeenkomsten en discrepanties
De trend en preferentieanalyse bevestigen de in de visie 2015 geuite noodzaak om de regionale
ontsluiting te verbeteren. Echter binnen het onderwerp regionale ontsluiting bestaan verschillen
van inzicht over de manier waarop dit aangepakt dient te worden. In de vierde stap van dit
onderzoek zal hier nader op worden gefocust.
5
Hoofdstuk 3: Trendanalyse
“In 2015 is Heemstede een mooi dorp, waar jong en oud, arm en rijk, verstokte Heemstedenaren en
'import' met plezier wonen. Mensen kunnen er heerlijk winkelen, voelen zich er veilig en genieten van
Groenendaal en het – historisch - dorpsschoon. Ze vinden er de zorg die zij nodig hebben en voor hun
kinderen kiezen ze het onderwijs dat hen aanspreekt en dat aansluit bij de mogelijkheden”. Deze
tekst, afkomstig van de website van de gemeente Heemstede, is de inleiding van de visie Heemstede
2015, zoals deze in het jaar 2000 tot stand is gekomen.
Een kerntakendiscussie is gebaat bij een juiste visievorming: met andere woorden welke kerntaken
passen bij de richting die de gemeente Heemstede volgt? Binnen de raad bestaan hierover
verschillen van inzicht. Waar sommige politieke stromingen uitgaan van een maakbare en daarmee
beïnvloedbare toekomst, stellen anderen dat de toekomst minder beïnvloedbaar is met huidige
beleidsinspanningen. Niettemin vinden de politieke stromingen elkaar in de visie Heemstede 20151
die voornamelijk gericht is op het creëren, dan wel behouden van een aantrekkelijke leefomgeving
binnen de gemeente.
Om de huidige visie op Heemstede 2015 te kunnen herijken, heeft Deloitte deze langs een aantal
significante politieke, sociale, demografische ontwikkelingen gelegd zoals vergrijzing,
opleidingsniveau, economische factoren, enzovoort. Daarbij is uitgegaan van die trends die van
invloed zijn op gemeentelijk beleid. Voor elke trend zijn concrete effecten verwoord (bijvoorbeeld
een toename van het aantal ouderen als gevolg van vergrijzing). Bij elk van deze effecten is
vervolgens gevraagd of het effect wenselijk of onwenselijk is, merkbaar of verwacht, beïnvloedbaar
met behulp van gemeentelijk beleid en ten slotte of raadsleden bereid zijn investeringen te steunen
om een effect te stimuleren of juist tegen te gaan.
Identificeren van kansen en bedreigingen
Bij de vragen of een effect wenselijk, en merkbaar/verwacht is, werd impliciet gevraagd naar kansen
en bedreigingen voor Heemstede op termijn. Indien een meerderheid van de raad een bepaald
effect immers als wenselijk en verwacht onderstreept, is het waarschijnlijk dat het betreffende
effect positieve gevolgen voor de gemeente Heemstede heeft. Hetzelfde gaat op voor onwenselijke
effecten; deze worden gekwalificeerd als bedreigingen. Onderstaand overzicht geeft weer hoe de
raad van Heemstede denkt over trends in de gemeente Heemstede.
1 Heemstede 2015, http://www.heemstede.nl/Smartsite.shtml?id=151
6
Hieronder wordt een overzicht getoond van de kansen en bedreigingen voor de gemeente
Heemstede.
Kansen en bedreigingen voor Heemstede
Beïnvloedbaar
Bereid om te
stimuleren of
voorkomen
-
-
J
-
J
-
N
J
J
-
Een toename van grote winkelketens in stads- en
winkelcentra
N
-
J
-
Een afname van het aantal gezinnen
N
-
J
J
Een toename van behoefte aan groenvoorzieningen
J
J
J
J
Een toename van digitale dienstverlening
J
J
J
J
Een betere verantwoording over gemeentelijke prestaties
aan de samenleving
J
J
J
J
Een toename van duurzaam inkopen door gemeente
J
J
J
J
Meer digitalisering van de gemeentelijke bedrijfsvoering
J
J
J
J
Een toename van de detailhandel
J
-
J
J
Een toename van het eigen woningbezit
J
-
J
-
Terugbrengen van totale CO2 uitstoot in de gemeente
J
-
-
J
Maatschappelijk effect
Wenselijk
Merkbaar
Een toename van leegstand van woningen
N
Een afname van het aantal inwoners
N
Een afname van het opleidingsniveau
Een toename van het gebruik van de elektrische auto
J
-
J
-
Een toename van werk in de dienstensector
-
-
-
-
Een toename van behoefte aan culturele activiteiten
-
-
J
-
Een toename van het aantal welgestelde ouderen
-
J
J
-
Een toename van het aantal leerlingen per school
-
-
-
J
Een toename van vertrek van jongeren richting de stad
-
J
-
-
Een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens
-
J
J
-
Een toename van het aantal auto's
-
J
-
J
Een toename van de gemiddelde leeftijd van inwoners
-
J
-
J
Een toename van het aantal ouderen
-
J
J
-
Een toename van het gebruik van social media
-
J
-
J
J = JA voor meer dan 51%, N = NEE voor meer dan 51%, - = geen meerderheid JA of NEE
De raad ziet een aantal effecten als onwenselijk, waarbij zij overigens uitsluitend een afnemend
opleidingsniveau als merkbaar/verwacht en daarmee als een bedreiging kwalificeert. Bij de
wenselijke effecten ziet de raad een toenemende behoefte aan groen, toenemende digitalisering in
dienstverlening en bedrijfsvoering, verbeterde verantwoording en duurzamer inkopen als kansen die
merkbaar zijn en verwacht worden. Dit zijn kansen die voor de gemeente Heemstede moeten
worden meegenomen in de visievorming.
7
Hoofdstuk 4: Preferenties van de raad, ordening van
thema’s en taken
Voor het tweede deel van het onderzoek heeft Deloitte de raadsleden via een internet-enquête
bevraagd over het taak- en voorzieningenniveau van de gemeente Heemstede. Hierbij heeft zij de
preferenties van de raad inzichtelijk gemaakt op het gebied van de gemeentelijke voorzieningen.
Aan de hand van gerichte vragen werd de raadsleden eerst gevraagd keuzes te maken tussen
thema’s die het gemeentelijke taakveld bepalen. Er spelen verschillende thema’s bij de gemeente en
bij die thema’s horen diverse voorzieningen. Het is daarom belangrijk om vast te stellen welke
thema’s belangrijk worden gevonden, om vervolgens te kijken welke voorzieningen hierbij passen.
Deloitte heeft twee manieren gebruikt om de preferentieniveaus van de raad inzichtelijk te maken:
(1) met keuzes (ordenen) en (2) met behulp van het verdelen van 100 punten over alle taken. In de
onderstaande figuren zijn de resultaten van deze exercitie weergegeven.
Belangrijke thema's - geprefereerd boven ander thema
Het beheersen van de gemeentefinanciën
Het borgen van het zorg- en welzijnsniveau
Het bevorderen van de bereikbaarheid
Het beschermen van het milieu
Het bieden van dienstverlening aan inwoners
Het bieden van financiële zorg aan zwakkeren in de samenleving
Het bieden van sport-, recreatie- en vrijetijdsmogelijkheden
Het bieden en onderhouden van groenvoorzieningen
Het faciliteren van woningaanbod
Het bevorderen van het winkelaanbod
Het bieden van onderwijsvoorzieningen
Het beheersen van de inwonerssamenstelling
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Aantal keren genoemd als geprefereerd thema
Belangrijke thema's - toegekende punten
Het beheersen van de gemeentefinanciën
Het bevorderen van de bereikbaarheid
Het borgen van het zorg- en welzijnsniveau
Het beschermen van het milieu
Het bieden van financiële zorg aan zwakkeren in de samenleving
Het bieden van dienstverlening aan inwoners
Het bieden van onderwijsvoorzieningen
Het bieden van sport-, recreatie- en vrijetijdsmogelijkheden
Het bieden en onderhouden van groenvoorzieningen
Het bevorderen van het winkelaanbod
Het faciliteren van woningaanbod
Het beheersen van de inwonerssamenstelling
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
Aantal toegekende punten
8
Uit de rangordening komen drie clusters van gemeentelijke taken naar voren. Tussen deze clusters is
een duidelijke en significante scheiding aan te brengen. De betreffende clusters zijn als volgt te
kwalificeren:
Cluster 1: de belangrijkste gemeentelijke taken
Naar aanleiding van de uitkomsten kan geconstateerd worden dat een meerderheid van de
raadsleden de volgende taken als de belangrijkste gemeentelijke taken kwalificeert: het beheersen
van de gemeentefinanciën, het borgen van zorg- en welzijnsniveau en het bevorderen van de
bereikbaarheid. Deze taken staan in de top drie in beide scoremethoden.
Cluster 2: overwegend belangrijke gemeentelijke taken
In het tweede cluster wordt een grotere variantie in de mate van belangrijkheid bij de gemeentelijke
taken duidelijk. De raad kwalificeert deze taken daarmee als ‘overwegend belangrijk’. Interessant
om te zien is het verschil in uitkomsten tussen de beide methoden. De eerste methode, waarbij men
werd gevraagd om telkens tussen twee thema’s te kiezen leidt tot een ander overzicht dan de
tweede methode. Onder het tweede cluster vallen: het beschermen van het milieu, het bieden van
dienstverlening aan inwoners, het bieden van financiële zorg aan zwakkeren in de samenleving en
het bieden van sport-, recreatie- en vrijetijdsmogelijkheden.
Cluster 3: de minst belangrijke gemeentelijke taken
Tot slot is er een derde cluster waarneembaar waarin de minst belangrijke gemeentelijke taken naar
voren komen. Dit zijn: het faciliteren van woningaanbod, het bevorderen van winkelaanbod en het
beheersen van de inwonerssamenstelling.
Onduidelijk toe te wijzen taken:
Tot slot zijn er twee taken die dan wel overwegend, dan wel het minst belangrijk worden geacht
door de raadsleden. De beide methoden laten hierbij dermate veel variantie zien dat deze niet
zonder nadere verdieping aan een cluster toebedeeld kunnen worden. Dit betreft de taken: het
bieden van onderwijsvoorzieningen en het bieden en onderhouden van groenvoorzieningen.
Voorkeuren binnen de taken (subtaken)
De preferentiemeting was opgesplitst in twee afzonderlijke delen. Het eerste deel was gericht op het
identificeren van de belangrijkste taken, eigenlijk de hoofd- of kerntaken te noemen. Vervolgens
werd er per hoofdtaak gevraagd naar subtaken, dat wil zeggen de concrete taakuitvoeringen. Bij de
hoofdtaak ‘het borgen van het zorg- en welzijnsniveau’ is het doorontwikkelen van het centrum voor
jeugd en gezin bijvoorbeeld een subtaak. In bijlage 3 zijn alle voorkeuren voor de subtaken
weergegeven.
9
Hoofdstuk 5: input voor de visie Heemstede 2025
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de eerste drie onderzoekstappen naast de huidige visie
gelegd. De huidige visie wordt daarbij telkens eerst uiteengezet in een lichtblauw kader. Vervolgens
worden de uitkomsten van het onderzoek naar trends en voorkeuren bij de raadsleden en die van de
inwoners naast de huidige visie Heemstede 2015 gelegd. Dit resulteert in het volgende
√
X
=
=
=
in lijn met huidige visie
deels in lijn met huidige visie
niet in lijn met huidige visie
plaatje:
Wonen
De huidige visie Heemstede 2015 richt zich binnen het onderwerp wonen op het bereiken van een
adequate mix van inwoners, een gedifferentieerd woningaanbod en het beperken van de
nieuwbouw. Daarnaast is er aandacht voor het groen binnen de gemeente en meer specifiek het
privégroen bij inwoners.
Adequate mix van bewoners
De visie 2015 stelt dat de huidige differentiatie in het woningaanbod tenminste gehandhaafd moet
worden, dan wel dat het aandeel goedkope, betaalbare en middel dure woonruimten toeneemt. Op
die manier streeft de gemeente naar een adequate mix van bewoners.
De raad gaat er overwegend van uit dat de
Figuur 1: Adequate mix van bewoners
leeftijdssamenstelling van de Heemsteedse inwoners niet
Visie 2015
beïnvloedbaar is. Wel verwacht de raad het vestigingsklimaat
voor gezinnen, ouderen en alleenstaanden te kunnen
beïnvloeden. Een toename van het aantal ouderen wordt
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
-
x
-
verwacht, maar de raad is niet uitgesproken over de
(on)wenselijkheid van deze ontwikkeling. Wel wordt een afname van het aantal gezinnen door een
meerderheid van de raadsleden als onwenselijk ervaren, hoewel men bereid is slechts in enkele
zaken rondom het vestigingsklimaat voor gezinnen te investeren. De raad wil wel investeren in een
adequate mix van bewoners, maar is niet uitgesproken over hoe dit moet gebeuren (bijvoorbeeld
door het verbeteren van het aanbod in sociale voorzieningen als huurwoningen, etc.). In de
preferentiemeting scoort de taak ‘het beheersen van de inwonerssamenstelling’ het laagst van alle
thema’s. Bewoners vinden dat Heemstede op dit moment een goede mix van bewoners heeft als het
gaat om leeftijd, opleidingsniveau en inkomen. Zij zien in meerderheid graag dat de gemeente
10
inwoners heeft uit alle leeftijdscategorieën, maar een meerderheid is tegen een evenwichtige
verdeling op basis van inkomen.
11
Gedifferentieerd woningaanbod
De visie 2015 stelt een antwoord te willen bieden op de woningvraag van zoveel mogelijk typen
woningzoekenden (jongeren, starters, ouderen). Tevens zijn de inspanningen, naast nieuwbouw,
toegespitst op het instandhouden van voldoende goedkope woningen voor de lagere
inkomensgroepen alsook de geschiktheid van de woningvoorraad voor specifieke doelgroepen als
ouderen en gehandicapten.
De resultaten van de vragenlijst tonen dat de raad eventuele Figuur 2: Gedifferentieerd woningaanbod
leegstand van woningen en een afname van het aantal
Visie 2015
inwoners in Heemstede onwenselijk vindt. Zij is echter niet
uitgesproken over de mate waarin deze trends worden
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
verwacht en of de bijbehorende effecten te beïnvloeden zijn.
-
x
-
Verwacht wordt dat er meer eenpersoonshuishoudens
komen, dat hoger opgeleiden vertrekken uit de gemeente en dat er meer welgestelde ouderen
komen. Een meerderheid van de raad stelt bereid te zijn om te investeren in het aanpassen van het
woningaanbod op de samenstelling van de bevolking. Bij een meer specifieke vraag over nieuwbouw
is de raad echter enkel bereid tot het bouwen van meer eengezinswoningen. In de
preferentiemeting scoort het faciliteren van woningaanbod als één van de minst belangrijke thema’s
voor de raad. Binnen het thema woningaanbod prefereert de raad de nieuwbouw van
appartementen en sociale huurwoningen boven de nieuwbouw van overige typen woningen zoals
koopappartementen, aangepaste woningen voor ouderen en eengezinswoningen. Bewoners vinden
dat de gemeente wel meer aangepaste woningen specifiek voor ouderen moet aanbieden, maar
geen nieuwe sociale huurwoningen hoeft te bouwen.
Nieuwbouw beperken
De visie 2015 stelt dat de cijfers over de woningbehoefte laten zien dat het kwantitatieve tekort aan
woningen in Heemstede zal afnemen en op termijn zelfs zal verdwijnen. Substantiële nieuwbouw
zal snel betekenen dat er wordt gebouwd op één van de landgoederen en/of de groene randen van
Heemstede. Dit is iets wat men zo veel mogelijk wil beperken. Wel kan er soms sprake zijn van
vervangende nieuwbouw.
Over nieuwbouw van woningen is de raad het eens: Figuur 3: Nieuwbouw beperken
nieuwbouw in Heemstede is ongewenst en dient zoveel
mogelijk beperkt te worden. Dit geldt niet voor de bouw van
nieuwe eengezinswoningen, hierin is men wel bereid te
investeren. In de preferentiemeting duidt de lage score van
Visie 2015
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
√
√
√
12
het thema ‘faciliteren van woningaanbod’ door de raad op een algemene tendens om veranderingen
in het woningaanbod en nieuwbouw te beperken. De bevolking vindt in meerderheid dat er in
Heemstede niet zoveel huizen op een klein gebied gebouwd zouden moeten worden. Ook geeft zij in
meerderheid aan geen toename van het aantal dure woningen en hoogbouw in Heemstede te willen
zien, maar zij is verdeeld over een toename van het aantal goedkopere starterswoningen. Uit de
uitkomsten van de gerichte steekproef blijkt een meerderheid tegen goedkopere starterswoningen,
de resultaten uit de ongerichte steekproef geven een tegengesteld beeld. Samenvattend kan gesteld
worden dat de bevolking tegen nieuwbouw is in Heemstede.
Groen binnen de gemeente
De visie 2015 stelt dat Heemstede als groene woongemeente de groene draad is van de
gemeentelijke beleidsstrategie. Dit houdt in dat moet worden gelet op behoud en zo mogelijk
versterking van de aanwezige groenkwaliteit, gevormd door de ecologische verbindingszones, de
landgoederen en het openbaar groen in de wijken.
De
raad
ziet
een
toename
van
de
behoefte
aan Figuur 4: Groen binnen de gemeente
groenvoorzieningen als een wenselijke en verwachte trend.
Visie 2015
Men gaat er ook vanuit dat deze groeiende behoefte zich
voortzet binnen de gemeente en is bereid te investeren in het
groene karakter van de gemeente. De raad wil daarbij
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
√
-
√
voornamelijk de huidige groenvoorzieningen beschermen, er is geen meerderheid voor het
aanleggen van nieuwe voorzieningen. Uit de resultaten van de preferentiemeting is het moeilijk vast
te stellen of de raad dit een overwegend belangrijke taak of een minder belangrijke taak vindt.
Bewoners geven in meerderheid aan dat Heemstede gebaat is bij een groene uitstraling en dat er
daarom ook goed moet worden gelet op het onderhoud van het groen binnen de gemeente. Ook
geeft de bevolking aan dat zij willen dat er nieuwe groenvoorzieningen worden aangelegd.
Privégroen bij inwoners
De visie 2015 stelt dat in veel wijken in Heemstede de groene uitstraling meer wordt bepaald door
het privégroen dan door het openbare groen. Het belang van hoogwaardig privégroen moet dan ook
niet worden onderschat.
Privégroen van inwoners is een vraagstuk waarover de raad Figuur 5: Privégroen bij inwoners
verdeeld is. Hoewel een meerderheid groen in wijken wil
Visie 2015
stimuleren, is de raad verdeeld over de vraag of het privé
groen van inwoners met gemeentelijk beleid beïnvloedbaar is.
Ook de preferentiemeting toont dat de raad over het bieden
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
-
-
√
en onderhouden van groenvoorzieningen verdeeld is. Binnen de categorie groenvoorzieningen
13
scoort het bevorderen van privégroen hoog in vergelijking met het onderhoud van huidige en aanleg
van nieuwe groenvoorzieningen. Bewoners geven in meerderheid aan dat zij meer gestimuleerd
zouden moeten worden om zorg te dragen voor een groene uitstraling van hun woonomgeving.
14
Werken
De huidige visie Heemstede 2015 richt zich binnen het onderwerp werken op het zijn van een
forensengemeente, het beperken van de nieuwbouw van kantoren, het behouden kan kleinschalige
detailhandel, het borgen van een goed en gevarieerd winkelbestand, de inrichting van de openbare
ruimte ten behoeve van winkeliers en het verbeteren van de parkeergeleden rondom winkelcentra.
Forensengemeente
De visie 2015 stelt dat Heemstede kan worden getypeerd als een forensengemeente, en dat een
goede bereikbaarheid daarom mede van belang is voor een aantrekkelijk woonklimaat.
Voor een forensengemeente is de bereikbaarheid per auto en Figuur 6: Forensengemeente
openbaar vervoer uitermate belangrijk, samen met een goed
Visie 2015
vestigingsklimaat voor inwoners. De raad verwacht dat het
gebruik van de auto toeneemt, maar schat in dat enkel het
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
√
√
√
gebruik van de auto binnen de gemeente beïnvloedbaar is.
Bovendien acht zij de mate van invloed op het gebruik van de
auto van en naar de gemeente beperkt. Daarmee in lijn is er geen meerderheid voor de aanleg van
extra wegen of verbindingszones in de trendanalyse. Wel is men bereid te investeren in het
verbeteren van alternatieven voor het gebruik van de auto. De preferentiemeting toont dat het
bevorderen van de bereikbaarheid als zeer belangrijk thema wordt beschouwd door de raad. Binnen
de mogelijkheden om de bereikbaarheid te bevorderen, heeft de raad de voorkeur voor aanleg van
nieuwe wegen naar Amsterdam en voor maatregelen om het vrachtverkeer in het centrum te
beperken. Als minst geprefereerde taken binnen bereikbaarheid noemt de raad het verder
verbeteren van de doorstroom op de Herenweg, Dreef en Zandvoortlaan en het vanuit de gemeente
aandringen op het verbinden van bestaande wegen. De bevolking is sterk uitgesproken (blijkt zowel
uit de resultaten van het gerichte als ongerichte bevolkingsonderzoek) over de bereikbaarheid van
de gemeente. Zij ziet graag het openbaar vervoer verbeteren naar de gemeente en naar de
winkelcentra, maar ook wordt daarnaast in meerderheid gezegd dat Heemstede niet beter
bereikbaar hoeft te worden per auto.
Nieuwbouw van kantoren beperken
De visie 2015 stelt dat marktonderzoek heeft uitgewezen dat aan meer kantoren in Heemstede geen
behoefte bestaat. Wel stelt de visie dat voor de huidige en toekomstige werkgelegenheid zakelijke
dienstverlening en persoonlijke dienstverlening van belang is in Heemstede.
Figuur 7: Nieuwbouw van kantoren beperken
De raad is momenteel niet uitgesproken over de wenselijkheid
Visie 2015
Trends
√
Preferenties
raadsleden
15
Mening inwoners
√
en verwachting van een toename van zakelijke dienstverlening binnen Heemstede, waarvoor de
aanwezigheid van kantoren van belang zou kunnen zijn. Een grote meerderheid van de raad is niet
bereid te investeren in de bouw van nieuwe kantoorpanden. De inwoners van Heemstede vinden
dat er al voldoende kantoren zijn in Heemstede, en impliceren daarmee dat er geen nieuwe
gebouwd hoeven te worden.
Behoud van kleinschalige detailhandel
De visie 2015 stelt dat de kleinschaligheid van winkelpanden en de daarin gevestigde winkels een
belangrijke factor is voor het succes van de Heemsteedse winkelcentra. Er dient voor gewaakt te
worden dat de winkelcentra herkenbaar ‘Heemsteeds’ blijven en niet verworden tot een 'dertien-ineen-dozijn-centrum'. Daarnaast is het belangrijk dat het mogelijk is om met de auto voor de deur
van de winkel te komen.
Een toename van de detailhandel wordt door de raad als Figuur 8: Behoud van kleinschalige detailhandel
wenselijk en beïnvloedbaar gekwalificeerd. Men is ook
bereid
te
investeren
detailhandel
door
in
het
het
vestigingsklimaat
ontwikkelen
van
Visie 2015
voor
meer
parkeermogelijkheden nabij winkelcentra en te investeren in
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
√
x
√
city marketing. De preferentiemeting toont aan dat het bevorderen van het winkelaanbod door de
raad als relatief onbelangrijk wordt beschouwd ten opzichte van overige thema’s. Binnen het
onderwerp prefereert men de aanleg van extra parkeervoorzieningen in het centrum boven city
marketing en het voeren van detailhandelstimulerend beleid. Een meerderheid van de bevolking
vindt dat er in Heemstede meer kleinschalige detailhandel moet komen, zoals een bakker, slager en
bloemist. Daarmee impliceert men dat de huidige bedrijvigheid op dat gebied behouden moet
blijven.
Goed en gevarieerd winkelbestand
De visie 2015 stelt dat er sprake is van een goed en gevarieerd winkelbestand dat Heemstede
levendig maakt en waar de Heemsteedse inwoners wel bij varen. De centra hebben ook een
duidelijk regionale functie.
Anno 2011 wordt het concept van detailhandelstimulerend Figuur 9: Goed en gevarieerd winkelbestand
beleid door de raad beaamd, maar de toename van het aantal
Visie 2015
winkelketens wordt als onwenselijk beschouwd. Men is bereid
om te investeren in voorzieningen voor winkels, maar daarbij
wordt
geen
expliciet
onderscheid
gemaakt
tussen
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
√
x
√
voorzieningen voor specialistische detailhandel en winkelketens. De preferentiemeting toont dat het
bevorderen van het winkelaanbod door de raad als minder belangrijke taak wordt beschouwd dan
16
overige thema’s. De bevolking geeft aan dat het huidige winkelaanbod goed aansluit op de behoefte
van inwoners.
Inrichting openbare ruimte ten behoeve van winkeliers
De visie 2015 stelt dat de verantwoordelijkheid om de winkelcentra levensvatbaar te houden en zo
mogelijk een kwaliteitsimpuls te geven, een gedeelde is. De winkeliers zijn zelf verantwoordelijk voor
de kwaliteit van hun winkel en de daarbij behorende uitstraling; de gemeente is verantwoordelijk
voor een inrichting van de openbare ruimte die daarbij past.
Een meerderheid van de raad merkt dat meer inwoners uit de Figuur 10: Inrichting openbare ruimte
regio naar Heemstede komen om te winkelen en is bereid te
aanpassen aan winkeliers
investeren in alle zaken die het vestigingsklimaat voor
Visie 2015
winkeliers bevorderen: city marketing, parkeervoorzieningen,
extra parkeermogelijkheden nabij de winkelcentra en het
beschermen van huidige groenvoorzieningen in het centrum.
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
√
x
-
De preferentiemeting toont dat het bevorderen van het winkelaanbod, evenals het bieden en
onderhouden van groenvoorzieningen, door de raad als minder belangrijk worden beschouwd dan
overige thema’s. De meerderheid van de bevolking vindt het geen taak van de gemeente om ervoor
te zorgen dat bedrijven zich in de gemeente vestigen, maar vindt het wel een taak om de
economische activiteit in de gemeente te bevorderen. Een passende openbare ruimte ten behoeve
van winkeliers zou daaraan bij kunnen dragen.
Parkeergelegenheden rondom winkelcentra
De visie 2015 stelt dat meer bewoners uit de regio inkopen gaan doen in Heemstede. Deze
verwachte extra klandizie zal, bovenop de huidige concentratie zoals in het winkelcentrum
Binnenweg-Raadhuisstraat, leiden tot meer dan de nu al voorkomende problemen op het gebied van
doorstroming en ontsluiting. Daarom moeten de mogelijkheden van één of meer parkeergarages
rondom het centrum serieus worden onderzocht.
Een toename van het autogebruik en de aantrekkingskracht Figuur 11: Parkeergelegenheden rondom
van Heemsteedse winkels op de regio is verwacht door de
winkelcentra verbeteren
raad en zij is bereid te investeren in parkeergelegenheden
Visie 2015
rondom winkelcentra. De preferentiemeting toont dat de
raad, binnen het laag gescoorde thema ‘bevorderen van het
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
√
x
-
winkelaanbod’, de aanleg van extra parkeervoorzieningen in
het centrum prefereert boven city marketing en het voeren van detailhandelstimulerend beleid.
Inwoners zijn verdeeld over de vraag of er meer parkeergelegenheden rondom winkelcentra moeten
komen. De resultaten uit de gerichte steekproef geven aan dat een meerderheid (53%) de
17
parkeergelegenheden zou willen zien toenemen rondom het centrum, de resultaten van de
ongerichte vragenlijst spreken dit tegen.
18
Welzijn
De huidige visie Heemstede 2015 richt zich binnen het onderwerp welzijn op het beschermen van
bewoners in achterstandssituaties, het bieden van mogelijkheden voor ontspanning, ontplooiing en
ontmoeting, een gemeentelijke regie op basisvoorzieningen, meer toepassingen van het
profijtbeginsel en meer culturele activiteiten. Daarnaast richt de gemeente zich op specifieke
leeftijdsgroepen door gepaste voorzieningen voor ouderen te bieden, rekening te houden met
voorzieningen voor jongeren en te anticiperen op een groei van het aantal leerlingen in het
middelbaar onderwijs.
Bescherming en ondersteuning van inwoners in achterstandssituaties
De visie 2015 stelt dat er curatieve voorzieningen nodig zijn die - veelal tijdelijk - worden ingezet om
Heemstedenaren die in een achterstandssituatie zijn geraakt hier weer uit te helpen. In dit kader
wordt gesproken over vangnetvoorzieningen (o.a. aangemerkt als bijstandsverlening/minimabeleid,
werkgelegenheid/arbeidsvoorzieningen, sociale werkvoorziening, voorzieningen Wet Voorzieningen
Gehandicapten (WVG), belangenbehartiging gericht op ouderen en gehandicapten en het algemeen
maatschappelijk werk).
De raad heeft zich uitgesproken tegen het verder verbeteren Figuur 12: Bescherming en ondersteuning
van de sociale voorzieningen. De preferentiemeting toont dat
van inwoners in achterstandssituaties
het bieden van financiële zorg aan zwakkeren in de
Visie 2015
samenleving als gemiddeld belangrijk wordt geacht door
raadsleden. Binnen de mogelijkheden voor minimabeleid
heeft de raad de voorkeur voor het bieden van een
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
-
√
declaratieregeling voor schoolkosten, boven het bieden van
een collectieve ziektekostenverzekering. De inwoners van Heemstede vinden het in krappe
meerderheid een gemeentelijke taak om mensen in een achterstandsituatie (beter) te
ondersteunen. Zij vinden het echter geen taak van de gemeente is om te voorkomen dat mensen in
een achterstandssituatie raken.
19
Gemeentelijke regie op basisvoorzieningen
De visie 2015 stelt dat basisvoorzieningen voorzien in een aantoonbare maatschappelijke behoefte
en essentieel zijn voor het realiseren van de curatieve en/of preventieve doelstelling. Het zijn
voorzieningen met een breed draagvlak die van een zodanig belang worden geacht voor het welzijn
van de Heemsteedse inwoners dat de gemeente, indien er op dit gebied geen particulier initiatief
wordt ondernomen, zich verantwoordelijk voelt om deze voorzieningen zelf te realiseren en in stand
te houden.
De raad is in het kader van basisvoorzieningen zoals Figuur 13: Gemeentelijke regie op
onderwijs, sociale voorzieningen en bibliotheekbezoek,
basisvoorzieningen
verdeeld over de vraag in hoeverre hierin moet worden
geïnvesteerd. De preferentiemeting toont dat de raad het
thema onderwijsvoorzieningen en het bieden van sport-
Visie 2015
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
-
-
√
recreatie- en vrijetijdsmogelijkheden beschouwt als relatief
laag, tot gemiddeld belangrijk. Een meerderheid van de bevolking vindt dat de gemeente een
regierol moet hebben op het gebied van basisvoorzieningen. Zij geeft verder in meerderheid aan te
vinden dat er op dit moment voldoende basisvoorzieningen beschikbaar zijn op de onderdelen zorg,
onderwijs, etc. en dat de kwaliteit daarvan voldoende is.
Toepassing van het profijtbeginsel
De visie 2015 stelt dat is overgegaan tot een verruiming van de toepassing van het profijtbeginsel,
waarbij uitgangspunt is dat deelnemers aan welzijnsactiviteiten, voor zover dit geen
vangnetvoorzieningen betreffen, een financiële eigen bijdrage leveren. Eventuele ongewenste
gevolgen voor Heemstedenaren met een minimuminkomen worden voorkomen via het
minimabeleid en kwijtscheldingsbeleid.
De raad kan een verruiming van het profijtbeginsel toepassen Figuur 13: Meer toepassing van het
profijtbeginsel
door een eigen bijdrage voor welzijnsactiviteiten in te voeren.
Tot op heden is de raad hierover niet geraadpleegd door
Deloitte op dit punt. Dit zal in stap 4 aan de orde worden
gesteld. De bevolking is in meerderheid tegen de toepassing
Visie 2015
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
x
van het profijtbeginsel.
20
Gepaste voorzieningen voor ouderen
De visie 2015 stelt dat de snelle vergrijzing een stijging van kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar
voorzieningen tot gevolg zal hebben. Zeker op het gebied van zorgfaciliteiten bij het wonen en het
vervoer zal de vraag van ouderen toenemen. De grotere vraag naar voorzieningen die te maken
hebben met het langer zelfstandig wonen van ouderen, zal door de gemeente en de welzijns- en
zorgorganisaties, inclusief de mantelzorg, moeten worden opgevangen.
Een toename van het aantal ouderen wordt verwacht door Figuur 14: Gepaste voorzieningen voor ouderen
de raad en men is ervan overtuigd het vestigingsklimaat voor
Visie 2015
deze groep te kunnen beïnvloeden. De raad wil in dit kader
investeren in gepast openbaar vervoer voor ouderen, maar is
het oneens over investeringen in seniorenwoningen en het
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
√
√
√
creëren van meer recreatiemogelijkheden voor ouderen. De preferentiemeting toont dat het
onderwerp zorg door de raad als zeer belangrijk wordt beschouwd en het onderwerp woningaanbod
als minder belangrijk. Binnen woningaanbod scoort het faciliteren van nieuwe aangepaste
seniorenwoningen laag. Binnen het onderwerp zorgvoorzieningen scoren de onderdelen die voor
ouderen het meest relevant zijn, mantelzorg en de algemene bevorderingen van de gezondheid van
inwoners, gemiddeld. Een meerderheid van de bevolking vindt dat, met het oog op de verdere
vergrijzing, er meer voorzieningen specifiek voor ouderen zouden moeten komen (zoals aangepaste
woningen, aangepast openbaar vervoer etc.). Daarnaast wil een meerderheid dat de gemeente
investeert in zorgvoorzieningen voor ouderen.
Rekening houden met voorzieningen voor jongeren
De visie 2015 stelt dat bij plannen voor nieuwbouw en/of herinrichting van wijken expliciet dient te
worden ingegaan op de mogelijkheid om speelterreintjes en andere voorzieningen voor jongeren,
zoals jongerenontmoetingsplekken, aan te leggen. Daarnaast zal Heemstede zaken als de hoge
deelname door jeugd aan sport en bibliotheekbezoek handhaven en versterken.
De raad verwacht dat hoger opgeleiden meer uit de Figuur 15: Rekening houden met voorzieningen
gemeente Heemstede naar de stad zullen trekken. De raad is
voor jongeren
verdeeld over de (on)wenselijkheid van deze trend, maar
Visie 2015
onderstreept een algemene daling van het opleidingsniveau
wel in meerderheid als onwenselijk. De raad is tevens
verdeeld over de mate van invloed op het vestigingsklimaat
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
√
-
√
van (hoger opgeleide) jongeren en of men moet investeren in het bibliotheekbezoek. Wel is men
bereid te investeren in jongerenontmoetingsplaatsen en de kwaliteit van scholen. De
21
preferentiemeting toont dat onderwijsvoorzieningen als relatief onbelangrijk worden beschouwd in
termen van preferenties door de raad. Daarnaast scoort het thema betreffende sport-, recreatie- en
vrijetijdsmogelijkheden, waar ook de bibliotheek en de sportvelden onder vallen, gemiddeld.
Opvallend is dat de bibliotheek en het onderhoud van de sportvelden binnen dit thema het laagst
scoren. Het onderwerp zorg, waaronder ook het Centrum voor Jeugd en gezin valt, wordt echter als
zeer belangrijk beschouwd, waarin de taak ‘door ontwikkelen van het centrum’ het hoogst wordt
geprefereerd. De bevolking is van mening dat de gemeente meer ontspanningsmogelijkheden voor
jongeren moet bieden. Hierbinnen vindt men dat de gemeente zowel voorzieningen zou moeten
bieden voor jongeren tot 12 jaar (bijvoorbeeld speelplaatsen), maar ook voor oudere jongeren
(bijvoorbeeld jongerenontmoetingsplaatsen).
Groei van het aantal leerlingen in middelbaar en basisonderwijs
De visie 2015 stelt dat onderwijshuisvesting en de knelpunten hierin als gevolg van (1) de gestage
groei van het aantal leerlingen op zowel basis- als voortgezet onderwijs en (2) de verdere invoering
van de maatregel groepsgrootteverkleining in het basisonderwijs zullen leiden tot nieuwe
investeringen.
Een
eenduidig
standpunt
over
de
wenselijkheid
en Figuur 16: Groei van het aantal leerlingen in
verwachting van een toenemend aantal leerlingen in
middelbaar en basisonderwijs
middelbaar en basisonderwijs is niet door de raad gegeven.
Visie 2015
Men is het ook oneens over in hoeverre de gemeente de
kwaliteit en toegankelijkheid van het scholenaanbod kan
beïnvloeden
en
of
men
hierin
wil
investeren.
De
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
-
-
x
preferentiemeting toont dat onderwijsvoorzieningen als relatief onbelangrijk worden beschouwd in
termen van preferenties door de raad. Daarbinnen scoort het bieden van huisvesting aan
middelbaar en basisonderwijs het laagst. De bevolking is van mening dat de groei van het aantal
leerlingen niet meer van toepassing is, en oordeelt daarom dat er geen nieuwe (middelbare) scholen
hoeven te komen. Daarnaast vindt men de kwaliteit van het huidige scholenaanbod voldoende.
Culturele activiteiten
De visie 2015 stelt dat de combinatie van natuur, cultuur en recreatie Heemstede zeer aantrekkelijk
maakt. Heemstede kent 80 rijksmonumenten (waaronder veel landgoederen) en 30 provinciale
monumenten. De intentie is om een gemeentelijke monumentenlijst op te stellen en daarmee meer
culturele activiteiten aan te bieden aan inwoners.
Figuur 17: Meer culturele activiteiten
De mate van invloed op culturele activiteiten acht de raad als
groot. Men is het echter oneens over de wenselijkheid van
Visie 2015
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
-
-
-
22
meer culturele activiteiten en over de vraag of men hierin wil investeren. De preferentiemeting
toont dat het bieden van sport-, recreatie- en vrijetijdsmogelijkheden gemiddeld scoort in mate van
belang ten opzichte van andere thema’s. Daarbinnen scoort het behoud van het Oude Slot het
hoogst, boven overige recreatieve voorzieningen als onderhoud van sportvelden. De bevolking is van
mening dat de gemeente culturele activiteiten dient te stimuleren, maar vindt in meerderheid dat
de diversiteit van het huidige aanbod van een voldoende niveau is. Als het gaat om financiering van
onrendabele culturele activiteiten is de bevolking verdeeld, het gericht benaderde deel (59%) vindt
het een taak om dergelijke activiteiten te financieren, het ongerichte deel vindt het in meerderheid
(66%) geen taak van de gemeente.
23
Regio
De huidige visie Heemstede 2015 richt zich binnen het onderwerp regio hoofdzakelijk op de
onderwerpen regionale ontsluiting en recreatie.
Regionale ontsluiting
De visie 2015 stelt dat de economische structuur in de regio leidt tot een grote mobiliteit tussen de
verschillende gemeenten. Dit heeft consequenties voor de bereikbaarheid en vormt dan ook een
punt van aandacht.
Een overgrote meerderheid van de raad is bereid te Figuur 18: Regionale ontsluiting
investeren in het bevorderen van de regionale ontsluiting.
Visie 2015
Gezien de transit-functie die Heemstede heeft (enerzijds
tussen Haarlem en Leiden, anderzijds tussen Zandvoort en
A4) is het logischerwijs verklaarbaar dat het thema
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
√
√
-
bereikbaarheid als een van de belangrijkste thema’s wordt aangemerkt door de raad. Daarbinnen
scoort de aanleg van nieuwe wegen naar Amsterdam het hoogst (ontsluiting as Zandvoort-A4). De
bevolking is duidelijk uitgesproken over de bereikbaarheid van de gemeente. Zij ziet graag de
bereikbaarheid met het openbaar vervoer verbeteren, maar ook wordt in meerderheid gezegd dat
Heemstede niet beter bereikbaar hoeft te worden per auto.
Recreatie
De visie 2015 stelt dat recreatie aanmerkelijk aan belang gaat winnen. Dit sluit aan op de provinciale
wens om meer te investeren in de regionale culturele infrastructuur.
Er bestaan binnen de raad verschillende meningen over de Figuur 19: Recreatie
vraag of er geïnvesteerd moet worden in meer recreatie
Visie 2015
(sport, cultuur, etc.) en in bibliotheekbezoek. Voor beide
thema’s is geen meerderheid aan te wijzen. Men geeft aan
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
dat deze zaken wel goed beïnvloedbaar zijn voor de
-
-
-
gemeente, maar voelt geen sterke behoefte om dit te doen.
De preferentiemeting toont dat recreatie, dat samenkomt in de thema’s groenvoorzieningen en
vrijetijdsmogelijkheden, door de raad als gemiddeld belangrijk wordt beschouwd. Binnen
vrijetijdsmogelijkheden scoort het onderhoud van het Oude Slot het hoogst en onderhoud van
sportcentra en zwembaden het laagst. Een meerderheid van de bevolking is van mening dat de
24
gemeente recreatiemogelijkheden aan haar inwoners dient te bieden. De bevolking is echter oneens
over de noodzaak van uitbreiding van het huidige aanbod.
Hoofdstuk 5: Nieuw toe te voegen elementen aan
doorkijk Heemstede 2025
Milieu & duurzaamheid
De gemeente Heemstede wil duurzaam zijn als gemeente en de CO2 uitstoot van de gemeente in
acht nemen in de doorkijk 2025.
Carbon footprint
De visie 2015 bevat geen element gericht op de carbon footprint van de gemeente Heemstede. De
hierna te volgen input is gebaseerd op stellingen en preferenties van zowel raad als inwoners. De
figuur refereert naar de stelling dat de CO2 uitstoot als gevolg van de inwoners, bedrijven en
gemeentelijke organisatie binnen Heemstede zal moeten worden verlaagd.
Een meerderheid van de raad vindt het wenselijk en is bereid Figuur 20: Carbon footprint
om te investeren in het reduceren van de totale CO2 uitstoot
Samenleving 2011
van de gemeente. De raad merkt daarbij overigens op dat zij
de invloed van gemeentelijk beleid beperkt acht op dit vlak.
Omdat in de huidige tijdsgeest er een trend is naar andere en
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
√
√
√
schonere vormen van mobiliteit, heeft Deloitte specifiek gevraagd naar de wenselijkheid van
elektrische auto’s om CO2 uitstoot verder terug te brengen. Hoewel de raad de adoptie van
laatstgenoemd vervoersmiddel denkt te kunnen beïnvloeden middels gemeentelijk beleid, is zij niet
met een meerderheid bereid hierin te investeren. Als op preferentieniveau wordt gekeken naar
beschermen van het milieu, ziet de raad de reductie van de carbon footprint van de gemeente als
belangrijkste taak. Ook de bevolking vindt het in meerderheid een taak van de gemeente om de
totale CO2 uitstoot terug te brengen.
Duurzaamheid van gemeentelijk beleid
De visie 2015 bevat diverse elementen gericht op de duurzaamheid van gemeentelijk beleid in
Heemstede. Echter, als afzonderlijk onderwerp is dit niet benoemd in de visie. Duurzaamheid is in de
huidige tijdsgeest een begrip dat leeft in de samenleving en zou daarom separaat opgenomen
kunnen worden in de doorkijk 2025. De hierna te volgen input is gebaseerd op stellingen en
preferenties van zowel raad als inwoners.
25
Figuur 21 refereert naar een situatie waarin het gemeentelijk beleid voldoet aan een zo hoog
mogelijke duurzaamheidstoets (dat wil zeggen: bescherming van mens, dier en milieu)
Het onderdeel duurzaamheid voorziet in:



het kopen van producten waarin mens en milieu
worden beschermd door de gemeente Heemstede
Stimuleren van afvalscheiding binnen de gemeente
Heemstede
Verminderen van energieverbruik binnen de
gemeente Heemstede
Figuur 21: Duurzaamheid van gemeentelijk
beleid
Samenleving 2011
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
√
√
√
Een meerderheid van de raad vindt een situatie waarin de gemeente volledig duurzaam inkoopt
wenselijk en is bereid hierin te investeren. In de preferentiemeting onder raadsleden komt het
investeren in duurzaam inkoopbeleid echter niet in de top-3 voor binnen het thema milieu.
Duurzaamheid van het gemeentelijk beleid kan ook worden gerealiseerd door afvalscheiding te
stimuleren en energieverbruik terug te brengen. Afvalscheiding is een onderwerp dat door de raad
wordt aangemerkt als zeer belangrijke gemeentelijke taak binnen gemeentelijk beleid. Daarnaast
geeft de raad in meerderheid aan dat zij zowel het energiegebruik van huishoudens, als van de
gemeentelijke organisatie zelf wenst te verminderen. De preferentie van de raad gaat in eerste
instantie uit naar het verminderen van energieverbruik door huishoudens. De bevolking spreekt zich
in meerderheid uit voor het stimuleren van de elektrische auto en duurzaam inkopen door de
gemeente.
Technologie
Gemeente Heemstede hecht waarde aan het benutten van technologische ontwikkelingen in haar
gemeentelijk beleid en de communicatie met inwoners, en dit onderdeel in acht te nemen in de
doorkijk 2025
Heemstede digitaal
De visie 2015 bevat geen element gericht op de digitale ontwikkelingen en de invloed hiervan op de
gemeente Heemstede. De hierna te volgen input is gebaseerd op stellingen en preferenties van
zowel raad als inwoners. Figuur 22 refereert naar de stelling dat het digitale loket van Heemstede
moet worden uitgebreid.
Een grote meerderheid van de raad vindt de digitalisering Figuur 22: Heemstede digitaal
van gemeentelijke dienstverlening en digitalisering in de
Samenleving 2011
gemeentelijke bedrijfsvoering wenselijk. Tevens is men
bereid te investeren in digitale middelen en de bijbehorende
infrastructuur binnen de gemeentelijke organisatie en geeft
√
√
men aan te willen investeren in een uitbreiding van de
digitale dienstverlening, aldus de trendanalyse. ‘Dienstverlening aan inwoners’ wordt slechts als
overwegend belangrijk thema beschouwd door de raad in de preferentiemeting, en heeft daarmee
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
26
geen hoge prioriteit. Binnen dit thema scoort het doorontwikkelen van het huidige digitale loket als
laagste prioriteit aldus de raad. Bewoners zijn verdeeld over de vraag of de gemeente het digitale
loket uit zou moeten breiden. Feit is dat meer inwoners voor uitbreiding dan tegen uitbreiding zijn,
een groot deel van de respondenten heeft geen mening. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door
geen/beperkte ervaringen met het digitale loket.
Betrekken burgers
De visie 2015 voorziet onvoldoende in de maatschappelijke trend van betrokken burgers. De hierna
te volgen input is gebaseerd op stellingen en preferenties van zowel raad als inwoners. Figuur 23
refereert naar de stelling dat de gemeente haar burgers meer dient te betrekken in communicatie
en verantwoording.
Raadsleden vinden het in meerderheid wenselijk om inwoners Figuur 23: Betrekken burgers
meer te informeren over gemeentelijke prestaties. Zij is
Samenleving 2011
bereid hierin te investeren door inwoners meer uitgebreide
verslaggeving te bieden over het gemeentelijk handelen.
Daarnaast geeft de raad aan dat zij merkt dat er meer gebruik
√
√
wordt gemaakt van social media. Zij wil investeren in het
gebruik van social media om met inwoners te communiceren. De meerderheid van de bevolking is
van mening dat de gemeente geen gebruik moet maken van social media om met haar inwoners te
communiceren. De gemeente moet zich volgens inwoners wel beter verantwoorden over haar
prestaties.
Trends
Preferenties
raadsleden
Mening inwoners
27
Hoofdstuk 6: Uitkomsten discussie gemeenteraad
In hoofdstuk 3 zijn twaalf belangrijke thema’s benoemd die het taakveld van de gemeente
Heemstede bepalen. Gedurende het onderzoek zijn deze thema’s door Deloitte gegroepeerd en
omgevormd tot normatieve taakgebieden. Deze taakgebieden worden hieronder weergegeven:
-
Sturen op inwonerssamenstelling;
-
Sturen op bereikbaarheid;
-
Sturen op lokale werkgelegenheid/bedrijvigheid;
-
Bewaken van het authentieke dorpskarakter;
-
Sturen op een duurzamer gedrag van de inwoners en instellingen binnen Heemstede;
-
Bewaken van publieke & culturele basisvoorzieningen;
-
Bewaken van de openbare orde en veiligheid;
-
Bevorderen van de maatschappelijke participatie;
-
Hoogstaande dienstverlening bieden aan inwoners;
-
Beheersen van de gemeentefinanciën;
Per taakgebied is in sessies met de gemeenteraad d.d. 23 juli 2011 stilgestaan bij de taken van de
gemeente, alsook de specifiekere invulling hiervan. Het doel van deze exercitie was het vormgeven
van een duidelijk kader van gemeentelijke kerntaken als basis voor de doorkijk Heemstede 2025.
Sturen op inwonerssamenstelling
De inwonerssamenstelling van Heemstede is een veelgenoemd onderwerp geweest gedurende de
kerntakendiscussie van de gemeente. Er bestaan verschillende manieren waarop invulling gegeven
kan worden aan deze taak. Hiervan zijn drie varianten getoetst, namelijk: (1) sturen met behulp van
het woningaanbod, (2) sturen met behulp van voorzieningen en (3) met behulp van andere
gemeentelijke instrumenten, in te vullen door de raadsleden. Onderstaande tabel geeft de scores
per thema weer:
Sturen op inwonerssamenstelling
Kerntaak?
Hoe in te vullen?
Bouwen (7/18)
Met behulp van het woningaanbod
Ja (11/18)
Ombouwen (7/18)
Doelgroepen stimuleren m.b.v. financiering (4/18)
Anders (0/18)
Voorzieningen gericht op aantrekken/behoud van jongeren
(4/18)
Met behulp van voorzieningen
Met behulp van andere gemeentelijke instrumenten
Ja (11/18)
Nee (12/18)
Gericht op aantrekken/behoud van gezinnen (13/18)
Gericht op aantrekken/behoud van ouderen (0/18)
Anders (1/18)
Antwoorden van raadsleden:
 Lage lasten en gezond en transparant (financieel) beleid
 Hele samenleving profit, zorg voor excellente scholen, de
zo gewenste jonge gezinnen volgen dan vanzelf plus de
gehele samenleving profiteert
 scholen en sport
 Vraag burger bepalend, gemeente faciliteert
 Reclame, Onderwijsaanbod, premies voor starters
28
De raad geeft voor meer dan 60% aan dat zij het een kerntaak van de gemeente vindt om te sturen
op de inwonerssamenstelling van de gemeente. Zij ziet hiertoe twee concrete en noodzakelijke
sturingsvarianten, te weten:
-
Sturen met behulp van het woningaanbod;
-
Sturen met behulp van de gemeentelijke voorzieningen.
Binnen sturen met behulp van het woningaanbod is de raad verdeeld over de invulling van de
uitvoering. Wel is duidelijk dat de raad in meerderheid kiest voor een concrete oplossing, zij het
bouwen of ombouwen. Daar gaat aan vooraf dat de raad vooral wenst in te zetten op het kunnen
bieden van voldoende betaalbare starterswoningen voor jong volwassenen en gezinnen. Ook binnen
het sturen met behulp van gemeentelijke voorzieningen geeft de raad in meerderheid voorrang aan
voorzieningen gericht op het aantrekken/behouden van gezinnen.
Sturen op bereikbaarheid
Binnen het thema bereikbaarheid heeft de gemeente Heemstede beperkte mogelijkheden
voorhanden omdat een groot deel van de bereikbaarheidskwesties regionaal van aard zijn en
daarmee in provinciaal verband worden behandeld.
Sturen op bereikbaarheid
Kerntaak?
Hoe in te vullen?
Verbeteren voorzieningen rondom de trein (2/18)
Met behulp van sturen op verbetering van de
bereikbaarheid met het OV
Ja (14/18)
Verbeteren busvoorzieningen (10/18)
Anders (6/18)
Verbeteren doorstroom transit A’dam – strand (7/18)
Met behulp van sturen op verbetering van de
bereikbaarheid met de auto
Ja (11/18)
Verbeteren stroom uitgaand verkeer (7/18)
Verbeteren stroom inkomend verkeer (4/18)
Anders (0/18)
Door de bereikbaarheid per auto te beperken
Met behulp van andere gemeentelijke instrumenten
Nee (13/18)
Ja (11/18)
Divers, vooral regionale signatuur aannemen
Niettemin heeft dit onderwerp een grote lokale relevantie en heeft de gemeente een stem in de
regionale positie rondom bereikbaarheidskwesties. Vanuit die optiek kan een gemeente wel degelijk
kerntaken hebben op het gebied van bereikbaarheidskwesties. De raad spreekt zich daar ook voor
uit. Zij ziet hier twee duidelijke kerntaken, namelijk het sturen op verbeterde bereikbaarheid met
het openbaar vervoer, en meer specifiek het verbeteren van busvoorzieningen. Daarnaast ziet de
raad het als kerntaak om te sturen op een verbeterde bereikbaarheid per auto. Zij is verdeeld over
de vraag of deze sturing zich dient te richten op een verbetering van de transitfunctie tussen
Amsterdam en strand of de uitgaande verkeersstromen.
Sturen op lokale werkgelegenheid/bedrijvigheid
Sturen op werkgelegenheid/bedrijvigheid kan in het geval van Heemstede van belang zijn om de
aantrekkelijkheid van een gemeente te bevorderen bij toeristen, dagjesmensen, winkelend publiek,
etc. De raad ziet hier geen duidelijke kerntaak voor de gemeente. Zo is het volgens de raad geen taak
om accountmanagement rondom bedrijven vorm te geven. Bovendien is de raad in meerderheid van
mening dat de gemeente geen taak heeft bij het promoten van winkel, horeca en culturele
29
voorzieningen bij haar eigen inwoners. De raad is verdeeld (50-50) als het gaat om promotie van
Heemstede bij inwoners buiten de gemeente.
Sturen op lokale werkgelegenheid/bedrijvigheid
Door het aantrekken van bedrijven naar Heemstede
Door Heemstede te promoten bij inwoners
Door Heemstede te promoten buiten de gemeente
Kerntaak?
Hoe in te vullen?
Nee (12/18)
Nee (10/18)
Discussiepunt
(9/18)2
Met behulp van andere gemeentelijke instrumenten
Nee (15/18)
Bewaken van het authentieke dorpskarakter
Een belangrijk element in de kerntakendiscussie is het authentieke dorpskarakter van Heemstede.
Dat blijkt ook uit de resultaten die volgden uit de sessie met de raad d.d. 23 juni 2011. De raad ziet
drie kerntaken voor de gemeente binnen dit thema.
De raad is unaniem als het gaat om het sturen op groenvoorzieningen in de openbare ruimte: het is
een kerntaak van Heemstede deze te bewaken. Daarbij ziet zij geen noodzaak tot het aanleggen van
nieuwe groenvoorzieningen, maar wel in het onderhouden ervan, dan wel een actief groen-voorrood beleid te voeren.
De raad ziet het tevens als belangrijke kerntaak om het winkelaanbod kleinschalig te houden. Over
de vraag hoe is een meerderheid het eens: door de promotie van authentieke winkelcentra binnen
Heemstede.
Bewaken van het authentieke dorpskarakter
Kerntaak?
Door te sturen op groenvoorzieningen in de publieke
ruimte
Hoe in te vullen?
Onderhoudsniveau handhaven of verhogen (6/18)
Ja (18/18)
Actief groen-voor-rood beleid voeren (5/18)
Nieuwe groenvoorzieningen aanleggen (4/18)
Anders (3/18)
Door te sturen op een toename van groen om het huis
Nee (13/18)
Door het winkelaanbod kleinschalig te houden
Ja (14/18)
Door het beschermen van de leefomgeving
Ja (18/18)
Promotie authentieke winkelcentra binnen Heemstede
(7/18)
Promotie authentieke winkelcentra buiten Heemstede (3/18)
Groeimogelijkheden winkelcentra beperken (2/18)
Afdwingen met welstandscriteria (4/18)
Anders (2/18)
Auto-ontmoedigend beleid voeren (7/18)
Afvalverzameling in de openbare ruimte stimuleren (7/18)
Anders (4/18)
Met behulp van andere gemeentelijke instrumenten
Nee (10/18)
Antwoorden van raadsleden:
 nieuwbouw aansluiten bij bestaande bebouwing; geen
hoogbouw
 Minder verkeer.
 ervoor zorgen dat Heemstede niet wordt volgebouwd
met (toren)flats
 geen groot winkelbedrijven erbij, kleinschalig
specialistisch aanbod bewaken
 geen massabouw
 schoon houden, vernieuwend gedurfd bouwen karakterversterkend
 mn. behoud van fysieke karakteristieken in de gemeente
(bijv. monumenten, lanen, openbaar groen) historische
panden beschermen
2 Dit onderdeel is niet op een lager detailniveau behandeld in de Versnellingskamer op 23 juni 2011
30
Tot slot ziet de raad het als kerntaak om de leefomgeving te beschermen. Daarbij ziet zij zaken als
afvalverzameling in de openbare ruimte en een auto-ontmoedigend beleid als wenselijk, maar voor
beide is geen meerderheid.
Sturen op een duurzamer gedrag van de inwoners en instellingen binnen Heemstede
Duurzaamheid is een onderwerp dat tot op heden niet in de visie van de gemeente Heemstede voor
is gekomen. In de loop van de kerntakendiscussie is echter gebleken dat dit een belangrijk element is
voor de gemeente. De raad ziet het als kerntaak om energie-efficiëntie bij instellingen en inwoners
te bevorderen. Over de vraag hoe dit invulling dient te krijgen, kijkt te raad hoofdzakelijk naar
huishoudens en de gemeente en haar instellingen.
Als het gaat om bevorderen van duurzame vormen van mobiliteit is de raad uitgesproken; hier ligt
geen kerntaak voor de gemeente. Wel geldt dat voor het bevorderen van duurzaam gedrag, zoals
het bevorderen van gescheiden afval.
Sturen op een duurzamer gedrag van de inwoners en
Kerntaak?
Hoe in te vullen?
instellingen binnen Heemstede
Energie-efficiëntie bij instellingen en inwoners
stimuleren
Ja (12/18)
Stimuleren energie-efficiëntie huishoudens (6/18)
Stimuleren energie-efficiëntie bedrijven (1/18)
Stimuleren energie-efficiëntie gemeente en instellingen
(7/18)
Stimuleren energie-efficiëntie maatschappelijke instellingen
(1/18)
Anders (3/18)
Door duurzame vormen van mobiliteit te bevorderen
Andere vormen van duurzaam gedrag bevorderen
Nee (11/18)
Ja (11/18)
Bevorderen van gescheiden afval (15/18)
Anders (3)
Met behulp van andere gemeentelijke instrumenten
Nee (10/18)
Antwoorden van raadsleden:
 Bied inwoners service door bijvoorbeeld te wijzen op
mogelijkheden voor CO2 besparen
 Voorbeeldfunctie
 d.m.v. subsidies op duurzaamheid
 discussie bevorderen d.m.v. thermische foto opgevolgd
door advies en discussie
 communicatie, voorbeeldgedrag, enz
 Bijv. subsidie zonnepanelen
Bewaken van publieke & culturele basisvoorzieningen
Om in 2025 ook passende basisvoorzieningen aan haar inwoners te kunnen bieden, ziet Heemstede
het als taak om bij te dragen aan bepaalde basisvoorzieningen buiten het wettelijk kader. Dit betreft
de volgende voorzieningen:
-
Kinderspeelplaatsen;
-
Kinderboerderij;
-
Zwembad;
-
Sportvelden en accommodaties;
-
Theaters;
-
Openbare bibliotheek;
31
-
Monumenten;
-
Muziekscholen;
-
Openbare kunstwerken, parken en wandelvoorzieningen;
-
Kinderopvang en peuterspeelzalen;
Het aanbieden van een basisvoorziening hoeft niet perse te betekenen dat de gemeente deze taak
ook volledig zelf uitvoert (van beleid tot exploitatie). De betrokkenheid van de gemeente kan
variëren, namelijk:
 Door zelf en direct betrokken te zijn: hierbij is de gemeente zowel qua invulling (het WAT) als
qua uitvoering (het HOE) betrokken. Dergelijke taken zijn van een dermate groot publiek
belang dat uitvoering ook binnen de gemeente zelf plaats dient te vinden;
 Door het uit te besteden: de gemeente erkent hiermee dat het een taak is, maar ziet geen
noodzaak om zelf betrokken te zijn. De gemeente wel echter wel invloed kunnen houden op
de uitvoering via uitbestedingscontracten;
 Door een taak te financieren: de gemeente wil zodoende stimuleren dat de betreffende
activiteit plaatsvindt en wenst geen directe betrokkenheid in de bedrijfsvoering;
 Door het volledig aan de markt over te laten.
De mate van betrokkenheid bij de basisvoorzieningen varieert over tijd en zal per collegeperiode
opnieuw vastgesteld dienen te worden op basis van de maatschappelijke behoefte van dat moment.
Op het moment van onderzoek was een meerderheid van de raad overwegend3 van mening dat de
huidige voorzieningen in deze tijdgeest tot de kerntaken behoren.
Bewaken van de openbare orde en veiligheid
Is het bewaken van de openbare orde en veiligheid wel een taak van de gemeente? Immers
politiediensten en andere veiligheidsinstanties zijn regionaal (op het moment van schrijven is een
initiatief gestart om de politie in een nationaal verband te organiseren) georganiseerd. Niettemin
vindt de raad dat de gemeente voor meer dan 60% een preventietaak heeft en daar bovenop, dat de
gemeente activiteiten dient te ondernemen/financieren om maatschappelijke problemen te
voorkomen.
Bewaken van de openbare orde en veiligheid
Kerntaak?
Door signaleringsfunctie te vervullen
Nee (14/18)
Door middel van preventietaak
Niets doen, OOV is geen gemeentelijke
Ja (11/18)
Hoe in te vullen?
De gemeente financiert/onderneemt bepaalde
activiteiten gericht op preventie van maatschappelijke
problemen (12/18)
De gemeente heeft een beleidsmatige/communicatieve
taak, maar financiert geen activiteiten op het gebied van
maatschappelijke problemen (5/18)
Anders (1/18)
Nee (17/18)
aangelegenheid
Met behulp van andere gemeentelijke instrumenten
Nee (16/18)
3 Per basisvoorziening variërend van 10 tot 15 van de 18 stemmende leden
32
Er zijn verschillende mogelijke uitvoeringsmogelijkheden denkbaar, zie hoofdstuk 6 voor meer
informatie.
Bevorderen van de maatschappelijke participatie
Gemeenten krijgen steeds meer taken overgedragen van het Rijk en provincies. In de komende jaren
gaat dit ook gelden voor Jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen waarin diverse sociale
regelingen zoals de WAJONG en een groot deel van de AWBZ is opgenomen. Zolang dit nog geen
wettelijke taak van de gemeente betreft, is de raad verdeeld over de vraag of het een kerntaak van
de gemeente is om de deelname van een ieder in de Heemsteedse samenleving te bevorderen.
Bevorderen van de maatschappelijke participatie
Kerntaak?
Meer doen dan wettelijk is voorgeschreven
Nee (13/18)
Deelname van een ieder in de Heemsteedse
Discussiepunt
samenleving te bevorderen
(9/18)
Hoe in te vullen?
Richten op personen met psychosociale beperking (1/18)
Richten op personen met een fysieke beperking (3/18)
Richten op gezinnen in een achterstandssituatie (9/18)
Richten op individuele personen in een
achterstandssituatie (3/18)
Anders (2/18)
Met behulp van andere gemeentelijke instrumenten
Nee (17/18)
Niets doen
Nee (15/18)
Binnen de autonome taak om de deelname van een ieder te bevorderen in de Heemsteedse
samenleving, zou de raad zich voornamelijk willen richten op gezinnen in een achterstandssituatie.
Hoogstaande dienstverlening bieden aan inwoners
Dienstverlening bieden aan inwoners is een klassieke taak van een gemeente. Of het nu gaat om een
vergunning uit te geven, of communiceren met inwoners, of als het gaat om het uitgeven van reisen identiteitspapieren. De raad is in grote meerderheid van mening dat de gemeente twee
belangrijke kerntaken heeft op dit gebied: (1) inwoners betrekken en informeren en (2) het gemak
van de dienstverlening voor inwoners te vergroten.
Hoogstaande dienstverlening bieden aan inwoners
Door inwoners te Informeren en te betrekken
Kerntaak?
Ja (14/18)
Hoe in te vullen?
Door inwoners direct te informeren (post/e-mail/etc.)
(6/18)
Door social media te gebruiken om inwoners te betrekken
bij besluitvorming (3/18)
Door gedetailleerde verslaglegging aan inwoners te bieden
in het jaarverslag (0/18)
Door inwoners direct te betrekken bij besluitvorming
(9/18)
Anders (0/18)
Door het gemak van de dienstverlening voor inwoners
te vergroten
Ja (13/18)
Verder digitaliseren van de gemeentelijke
dienstverlening (10/18)
Openingstijden loket aanpassen aan behoefte inwoners
(2/18)
Dienstverlening in één loket-gedachte onderbrengen
(3/18)
Anders (3/18)
Met behulp van andere gemeentelijke instrumenten
Nee (14/18)
33
Over de manier waarop inwoners betrokken dienen te worden, is de raad verdeeld. Eén derde deel
van de raad ziet graag dat de inwoners direct geïnformeerd worden over gemeentelijke besluiten en
initiatieven, een ander (en tevens groter) deel vindt dat het een taak is van de gemeente om
inwoners (beter) bij de besluitvorming te betrekken. Als het gaat om ‘nieuwe’ media is de raad van
mening dat dit geen taak is van de gemeente, dit geldt eveneens voor een gedetailleerde vorm van
verslaglegging richting inwoners.
Beheersen van de gemeentefinanciën
De gemeente Heemstede heeft haar huishoudboekje graag op orde en dit komt terug in de taken die
zij ziet op het gebied van het beheersen van de gemeentefinanciën. De raad is unaniem als het gaat
om lagere bedrijfsvoeringskosten van het gemeentelijk apparaat; het is een kerntaak van de
gemeente om deze terug te brengen. Over de uitvoering is de raad ook uitgesproken, de gemeente
dient meer samen te werken met omliggende/relevante overheden.
Daarnaast vindt de raad in meerderheid dat het een kerntaak is om het lastenniveau van de
gemeentelijke voorzieningen terug te brengen. Over de manier waarop hieraan uitvoering dient te
worden gegeven is zij verdeeld.
Beheersen van de gemeentefinanciën
Door toe te werken naar lagere
bedrijfsvoeringskosten van de gemeentelijke
organisatie
Kerntaak?
Hoe in te vullen?
Door (meer) samen te werken met omliggende/relevante
Ja (18/18)
gemeenten (10/18)
Door taken uit te besteden (1/18)
Door het aantal taken terug te brengen (6/18)
Door bedrijfsprocessen verder te digitaliseren (0/18)
Anders (1/18)
Door het lastenniveau voor inwoners te verhogen
Door de lasten van het voorzieningenniveau terug te
Nee (14/18)
Ja (14/18)
brengen
Door de kwaliteit van het voorzieningenniveau terug te
brengen (4/18)
Door een hogere eigen bijdrage van inwoners te vragen voor
gemeentelijke voorzieningen (8/18)
Anders (6/18)
Met behulp van andere gemeentelijke instrumenten
Discussiepunt
(9/18)
Antwoorden van raadsleden:
 ambitieniveau in slechte economische tijden
terugbrengen
 Sponsoring groenvoorzieningen, meer publiek-private
samenwerking
 De bedrijfsvoering en het lastenniveau van de burger naar
evenredigheid te verhogen
 alert om te gaan met het doen van investeringen. Goed
nadenken en sterk inkopen
 de tering naar de nering zetten
 samenwerkingsverbanden
 lijkt nu of-of. Het gaat om ene optimale mix tussen lasten
en voorzieningen gedegen kerntakendiscussie, wij zijn niet
Father Christmas en kunnen niet alles doen
34
Kerntaken van de gemeente Heemstede
Op 15 september 2011 zijn de in dit hoofdstuk beschreven uitgangspunten besproken. In deze
paragraaf worden de kerntaken van de gemeente benoemd.
De gemeente Heemstede heeft nu en in de toekomst de volgende kenmerken:

Heemstede is een plezierige gemeente om te wonen;

Heemstede is een maatschappelijk verantwoorde gemeente;

Heemstede is uniek, door het authentieke dorpskarakter;
Deze kenmerken zijn te vertalen in kerntaken van de gemeente. Deze kerntaken zijn taken, die
wettelijk niet verplicht zijn, maar wel wenselijk worden geacht door de raad.
Heemstede is een plezierige gemeente om te wonen. Dit uit zich in de volgende kerntaken:
1. Bewaken van het voorzieningenniveau
2. Bevorderen van de bereikbaarheid van Heemstede
3. Bieden van hoogwaardige dienstverlening aan inwoners (digitale bereikbaarheid en
inwonerbetrokkenheid bij de gemeente)
4. Bevorderen evenwichtige mix inwonerssamenstelling
5. Bewaken van de openbare orde en veiligheid door middel van preventietaken
Heemstede is een maatschappelijk verantwoorde gemeente. Dit uit zich in de volgende kerntaken:
6. Bevorderen van de participatie van sociaal zwakkeren in de samenleving
7. Bevorderen duurzaamheid door gemeente en haar inwoners
Heemstede is uniek, door het authentieke dorpskarakter. Dit uit zich in de volgende kerntaken:
8. Voorzien in en bevorderen van groen
9. Bescherming cultureel erfgoed
10. Nastreven evenwichtig winkelaanbod
Heemstede is (en blijft) daarnaast een financieel gezonde gemeente. Dit is een randvoorwaarde en
geen kerntaak.
Deze genoemde kerntaken zijn de basis voor de doorkijk Heemstede 2025. In het hiernavolgende en
afsluitende hoofdstuk wordt een voorstel gedaan voor de doorkijk Heemstede 2025.
35
Hoofdstuk 7: doorkijk Heemstede 2025
In dit hoofdstuk worden alle elementen van het onderzoek verwerkt tot een voorstel voor de
herziene doorkijk Heemstede 2025. Dit gebeurt door telkens de visie Heemstede 2015 te herhalen in
de linker kolom en daarnaast in de rechter kolom het voorstel tot herziene doorkijk op te nemen.
Onder de kolommen wordt een toelichting gegeven. In de uiteindelijke doorkijk Heemstede 2025
zullen de thema’s geordend worden volgens de verdeling in hoofdstuk 6.
De financiële basis op orde
De visie Heemstede 2015 bevat geen paragraaf over de financiële basis van de gemeente. Dit
onderdeel heeft echter wel centraal gestaan tijdens de kerntakendiscussie.
De financiële basis op orde: doelmatiger gemeentelijke organisatie
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
De visie Heemstede 2015 bevat geen element met
De financiële basis op orde is geen onderdeel van de visie,
betrekking tot de financiële basis
maar is randvoorwaardelijk. In de doorkijk wordt als
randvoorwaarde de volgende tekst opgenomen:
Het voorzieningenniveau is in Heemstede van hoge
kwaliteit. Dit wenst de gemeente zo te houden; in het
belang van alle inwoners. Heemstede streeft naar een
duurzame en rechtvaardige verdeling van middelen.
Daarnaast is Heemstede een financieel gezonde gemeente.
Vanuit deze optiek zet Heemstede in op een efficiënte inzet
van middelen nu en in de toekomst.
Motivatie:
Zie hoofdstuk 6, onderdeel beheersen gemeentefinanciën.
36
Wonen
Wonen: Heemstede voor iedereen
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
Adequate mix van bewoners
Heemstede voor iedereen
De visie 2015 stelt dat de huidige differentiatie in het
De gemeente Heemstede streeft naar een evenwichtige mix
woningaanbod tenminste gehandhaafd moet worden, dan
van inwoners. Heemstede biedt een gedifferentieerd
wel dat het aandeel goedkope, betaalbare en middel dure
woningaanbod voor diverse doelgroepen, zoals jongeren,
woonruimten toeneemt. Op die manier streeft de
gezinnen en ouderen. Heemstede biedt niet alleen
gemeente naar een adequate mix van bewoners.
woningen in het hoge segment, maar ook in het midden en
Gedifferentieerd woningaanbod
lage segment.
De visie 2015 stelt een antwoord te willen bieden op de
woningvraag van zoveel mogelijk typen woningzoekenden
(jongeren, starters, ouderen). Tevens zijn de inspanningen,
naast nieuwbouw, toegespitst op het instandhouden van
voldoende goedkope woningen voor de lagere
inkomensgroepen alsook de geschiktheid van de
woningvoorraad voor specifieke doelgroepen als ouderen
en gehandicapten.
Motivatie:
Het samenvoegen van de paragrafen met betrekking tot een evenwichtige mix van inwoners en het gedifferentieerd
woningaanbod leidt tot een minder ambigue paragraaf.
Wonen: Nieuwbouw: nee, tenzij
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
Nieuwbouw beperken
Nieuwbouw: nee, tenzij
De visie 2015 stelt dat de cijfers over de woningbehoefte
Heemstede is gebaat bij haar groene, ruimtelijke en
laten zien dat het kwantitatieve tekort aan woningen in
klassieke uitstraling. Grootschalige nieuwbouw is dan ook
Heemstede zal afnemen en op termijn zelfs zal verdwijnen.
ongewenst om het authentieke dorpse en landelijke
Substantiële nieuwbouw zal snel betekenen dat er wordt
karakter in stand te houden. De voorkeur gaat uit naar
gebouwd op één van de landgoederen en/of de groene
renovatie of vervangende nieuwbouw (rood voor rood).
randen van Heemstede. Dit is iets wat men zo veel mogelijk
wil beperken. Wel kan er soms sprake zijn van vervangende
nieuwbouw.
Motivatie:
De huidige paragraaf is te vrijblijvend gegeven de stellingname van de raad: nieuwbouw is onwenselijk en onnodig..
37
Wonen: Groen binnen de gemeente
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
Groen binnen de gemeente
De paragrafen worden gehandhaafd.
De visie 2015 stelt dat Heemstede als groene
woongemeente de groene draad is van de gemeentelijke
beleidsstrategie. Dit houdt in dat moet worden gelet op
behoud en zo mogelijk versterking van de aanwezige
groenkwaliteit, gevormd door de ecologische
verbindingszones, de landgoederen en het openbaar groen
in de wijken.
Privégroen bij inwoners
De visie 2015 stelt dat in veel wijken in Heemstede de
groene uitstraling meer wordt bepaald door het privégroen
dan door het openbare groen. Het belang van hoogwaardig
privégroen moet dan ook niet worden onderschat.
Motivatie:
Gemeente heeft geen beleidsmatige invloed op het particuliere domein van de Heemstedenaar. Wel wil de raad
privégroen koesteren en indien mogelijk stimuleren.
Werken
Lokale economie: Forensengemeente
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
Forensengemeente
Voorstel is om deze paragraaf te schrappen en de inhoud te
De visie 2015 stelt dat Heemstede kan worden getypeerd
verwerken onder de noemer bereikbaarheid.
als een forensengemeente, en dat een goede
bereikbaarheid daarom mede van belang is voor een
aantrekkelijk woonklimaat.
Motivatie:
De paragraaf ‘forensengemeente’ is nu relatief leeg. Onder de noemer bereikbaarheid wordt voldoende vorm gegeven aan
de behoeften van de forensengemeente.
Lokale economie: Nieuwbouw van kantoren beperken
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
Nieuwbouw van kantoren beperken
Voorstel is om deze paragraaf te schrappen.
De visie 2015 stelt dat marktonderzoek heeft uitgewezen
dat aan meer kantoren in Heemstede geen behoefte
bestaat. Wel stelt de visie dat voor de huidige en
toekomstige werkgelegenheid zakelijke dienstverlening en
persoonlijke dienstverlening van belang is in Heemstede.
Motivatie:
Nieuwbouw is reeds afgedekt in de paragraaf met betrekking tot nieuwbouw.
Lokale economie: Behoud van kleinschalige detailhandel
38
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
Behoud van kleinschalige detailhandel
De nevenstaande paragrafen worden samengevoegd tot de
De visie 2015 stelt dat de kleinschaligheid van
volgende tekst:
winkelpanden en de daarin gevestigde winkels een
Heemstede streeft naar een verantwoorde mix van winkels.
belangrijke factor is voor het succes van de Heemsteedse
Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Het winkelaanbod is
winkelcentra. Er dient voor gewaakt te worden dat de
gevarieerd, aantrekkelijk voor de bewoners van Heemstede
winkelcentra herkenbaar ‘Heemsteeds’ blijven en niet
en zorgt voor levendigheid. Er dient voor gewaakt te
verworden tot een 'dertien-in-een-dozijn-centrum'.
worden dat de winkelgebieden herkenbaar ‘Heemsteeds’
Daarnaast is het belangrijk dat het mogelijk is om met de
blijven.
auto voor de deur van de winkel te komen.
Goed en gevarieerd winkelbestand
De visie 2015 stelt dat er sprake is van een goed en
gevarieerd winkelbestand dat Heemstede levendig maakt
en waar de Heemsteedse inwoners wel bij varen. De centra
hebben ook een duidelijk regionale functie.
Motivatie:
Zie hoofdstuk 6, onderdeel bevorderen lokale werkgelegenheid.
Lokale economie: Inrichting openbare ruimte ten behoeve van winkeliers
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
Inrichting openbare ruimte ten behoeve van winkeliers
Voorstel is om deze paragraaf ongewijzigd te laten.
De visie 2015 stelt dat de verantwoordelijkheid om de
winkelcentra levensvatbaar te houden en zo mogelijk een
kwaliteitsimpuls te geven, een gedeelde is. De winkeliers
zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun winkel
en de daarbij behorende uitstraling; de gemeente is
verantwoordelijk voor een inrichting van de openbare
ruimte die daarbij past.
Motivatie:
Zie hoofdstuk 6, onderdeel bevorderen lokale werkgelegenheid.
Lokale economie: parkeergelegenheden rondom winkelcentra
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
Parkeergelegenheden rondom winkelcentra
De paragraaf wordt gewijzigd in:
De visie 2015 stelt dat meer bewoners uit de regio inkopen
De winkelgebieden hebben ook een regionale functie, wat
gaan doen in Heemstede. Deze verwachte extra klandizie
betekent dat deze gebieden goed bereikbaar zijn en er
zal, bovenop de huidige concentratie zoals in het
voldoende parkeergelegenheid is.
winkelcentrum Binnenweg-Raadhuisstraat, leiden tot meer
dan de nu al voorkomende problemen op het gebied van
doorstroming en ontsluiting. Daarom moeten de
mogelijkheden van één of meer parkeergarages rondom
het centrum serieus worden onderzocht.
Motivatie:
In eerdere onderdelen (zie preferentiemeting in bijlage 2) heeft de raad aangegeven parkeergelegenheden rondom de
centra belangrijk te vinden. Echter, tijdens de sessie d.d. 23 juni 2011 bleek dat de raad echter geen taak te zien rondom
het stimuleren van voorzieningen rondom het behoud van kleinschalige detailhandel. Past hierbij de visie dat er meer
parkeergelegenheden rondom de centra gebouwd dienen te worden?
39
Welzijn
Welzijn: Bescherming en ondersteuning van inwoners in achterstandssituaties
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
Bescherming en ondersteuning van inwoners in
In 2025 is het werkveld van de gemeente op het gebied van
achterstandssituaties
sociale zekerheid voor inwoners aanzienlijk veranderd. Als
De visie 2015 stelt dat er curatieve voorzieningen nodig
gevolg van de Wet Werken naar Vermogen (de WWnV) en de
zijn die - veelal tijdelijk - worden ingezet om
overheveling van jeugdzorgtaken naar gemeenten zal
Heemstedenaren die in een achterstandssituatie zijn
Heemstede voorzien in een integraal aanbod van
geraakt hier weer uit te helpen. In dit kader wordt
voorzieningen gericht op de bescherming, ondersteuning en
gesproken over vangnetvoorzieningen (o.a. aangemerkt
activeren van zwakkeren in de samenleving. Vanuit deze
als bijstandsverlening/minimabeleid,
gedachte wenst de raad dat het huidige Heemsteedse
werkgelegenheid/arbeidsvoorzieningen, sociale
welzijnsbeleid geïntegreerd wordt met de wettelijke taken
werkvoorziening, voorzieningen Wet Voorzieningen
zodat dit voorwaarden schept om een behoorlijk
Gehandicapten (WVG), belangenbehartiging gericht op
voorzieningenniveau aan te bieden en in stand te houden.
ouderen en gehandicapten en het algemeen
Daarbij wenst de raad twee uitgangspunten aan te houden:
maatschappelijk werk).

Het bieden van bescherming en ondersteuning van
Heemsteedse inwoners die in een
achterstandssituatie terecht zijn gekomen; deze
doelstelling is gericht op Heemstedenaren die door
fysieke, psychische, sociale of financiële oorzaken in
een maatschappelijk kwetsbare positie verkeren

Het voorkomen dat Heemsteedse inwoners
maatschappelijk in een achterstandssituatie
belanden of sociaal buiten de gemeenschap komen
te staan; deze doelstelling is gericht op alle
Heemstedenaren.
De eerste doelstelling vraagt om curatieve voorzieningen die veelal tijdelijk - worden ingezet om Heemstedenaren die in
een achterstandssituatie zijn geraakt hier weer uit te helpen.
In dit kader wordt gesproken van vangnetvoorzieningen. Als
vangnetvoorzieningen zijn o.a. aangemerkt minimabeleid,
belangenbehartiging gericht op ouderen en gehandicapten en
het algemeen maatschappelijk werk. Werkgelegenheid,
bijstand, WWnV en sociale werkvoorziening vallen in 2025
sowieso onder de wettelijke taken van de gemeente en dienen
op elkaar afgestemd te zijn en uitgelijnd met de curatieve
voorzieningen.
De tweede doelstelling is preventief van aard en vraagt om
voorzieningen die kunnen voorkomen dat Heemsteedse
inwoners een beroep moeten doen op de bovengenoemde
voorzieningen en derhalve gericht zijn op of een bijdrage
leveren aan de stimulering van zelfredzaamheid van
individuen, aan de bevordering van hun
ontplooiingsmogelijkheden en aan de stimulering van hun
deelname aan het maatschappelijke en sociale leven.
Motivatie:
Reeds gegeven in rechterkolom
40
Welzijn: Basisvoorzieningen
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
Gemeentelijke regie op basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
De visie 2015 stelt dat basisvoorzieningen voorzien in een
De gemeente Heemstede wil ook in 2025 passende
aantoonbare maatschappelijke behoefte en essentieel zijn
basisvoorzieningen aan haar inwoners kunnen bieden.
voor het realiseren van de curatieve en/of preventieve
Behalve de wettelijke taak van een gemeente ten aanzien
doelstelling. Het zijn voorzieningen met een breed
van voorzieningen, ziet Heemstede het ook als taak om bij
draagvlak die van een zodanig belang worden geacht voor
te dragen aan bepaalde basisvoorzieningen buiten het
het welzijn van de Heemsteedse inwoners dat de
wettelijk kader. Te denken valt aan bijvoorbeeld
gemeente, indien er op dit gebied geen particulier initiatief
kinderspeelplaatsen, de kinderboerderij en het zwembad.
wordt ondernomen, zich verantwoordelijk voelt om deze
De betrokkenheid van de gemeente kan op vier manieren
voorzieningen zelf te realiseren en in stand te houden.
plaatsvinden:
•
Door het zelf te doen (dit is duidelijk een kerntaak
van de gemeente);
•
Door het uit te besteden (dit is geen kerntaak,
maar wel dermate belangrijk dat de gemeente
regie wil kunnen houden op de uitvoering);
•
Door het te co-financieren (dit is geen kerntaak,
maar de gemeente wil stimuleren dat de
betreffende activiteit plaatsvindt en de gemeente
wenst geen directe betrokkenheid in de
bedrijfsvoering);

•
Door het volledig aan de markt over te laten.
Motivatie:
Zie hoofdstuk 6, onderdeel publieke en culturele basisvoorzieningen
Welzijn: Profijtbeginsel
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
Toepassing van het profijtbeginsel
Voorstel is om deze paragraaf te schrappen.
De visie 2015 stelt dat is overgegaan tot een verruiming van
de toepassing van het profijtbeginsel, waarbij uitgangspunt
is dat deelnemers aan welzijnsactiviteiten, voor zover dit
geen vangnetvoorzieningen betreffen, een eigen bijdrage
leveren. Eventuele ongewenste gevolgen voor
Heemstedenaren met een minimuminkomen worden
voorkomen via het minimabeleid en kwijtscheldingsbeleid.
Motivatie:
Het profijtbeginsel is verwerkt in de paragraaf over basisbeginselen en krijgt tevens gestalte in de nieuw toe te voegen
paragraaf over de financiële basis van de gemeente, zie pagina 34.
Welzijn: gepaste voorzieningen voor ouderen
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
Gepaste voorzieningen voor ouderen
Voorstel is om deze paragraaf ongewijzigd te laten.
De visie 2015 stelt dat de snelle vergrijzing een stijging van
vraag (kwalitatief & kwantitatief) naar voorzieningen tot
gevolg zal hebben. Op het gebied van zorgfaciliteiten m.b.t.
wonen en vervoer zal de vraag van ouderen toenemen. De
grotere vraag naar voorzieningen die te maken hebben met
41
het langer zelfstandig wonen van ouderen, zal door de
gemeente en de welzijns- en zorgorganisaties, inclusief de
mantelzorg, moeten worden opgevangen.
Motivatie:
Zie hoofdstuk 4, bladzijde 20.
Welzijn: rekening houden met voorzieningen voor kinderen (<12 jaar) en jongeren (12-18)
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
Rekening houden met voorzieningen voor jongeren
De voorzieningen voor kinderen en jongeren dienen in lijn
De visie 2015 stelt dat bij plannen voor nieuwbouw en/of
te zijn met de behoeften van deze doelgroepen, nu en in de
herinrichting van wijken expliciet dient te worden ingegaan
toekomst. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de
op de mogelijkheid om speelterreintjes en andere
basisvoorzieningen in Heemstede, zoals sportcentra.
voorzieningen voor jongeren, zoals
jongerenontmoetingsplekken, aan te leggen. Daarnaast zal
Heemstede zaken als de hoge deelname door jeugd aan
sport en bibliotheekbezoek handhaven en versterken.
Motivatie:
Zie hoofdstuk 6, onderdelen bewaken van publieke basisvoorzieningen en bewaken openbare orde en veiligheid.
Welzijn: groei van het aantal leerlingen in middelbaar en
basisonderwijs
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
Groei van het aantal leerlingen in middelbaar en
Deze paragraaf wordt geschrapt.
basisonderwijs
De visie 2015 stelt dat onderwijshuisvesting en de
knelpunten hierin als gevolg van (1) de gestage groei van
het aantal leerlingen op zowel basis- als voortgezet
onderwijs en (2) de verdere invoering van de maatregel
groepsverkleining in het basisonderwijs zullen leiden tot
nieuwe investeringen.
Motivatie: Dit is een taak die buiten de bevoegdheid van de raad ligt
Welzijn: culturele activiteiten
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
Culturele activiteiten
De doorkijk 2015 stelt dat de combinatie van natuur,
De visie 2015 stelt dat de combinatie van natuur, cultuur en
cultuur en recreatie Heemstede zeer aantrekkelijk maakt.
recreatie Heemstede zeer aantrekkelijk maakt. Heemstede
Bescherming van cultureel erfgoed is een taak van de
kent 80 rijksmonumenten (waaronder veel landgoederen)
gemeente.
en 30 provinciale monumenten. De intentie is om een
gemeentelijke monumentenlijst op te stellen en daarmee
meer culturele activiteiten aan te bieden aan inwoners.
Motivatie: is achterhaald, zie hoofdstuk 4, pagina 24.
Welzijn: Openbare orde & veiligheid
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
De visie Heemstede 2015 bevat geen element met
In een maatschappij waarin individualisering en steeds
betrekking tot Openbare orde & veiligheid
sterkere vormen begint aan te nemen, vindt de gemeente
42
Heemstede dat zij een belangrijke preventietaak heeft op
het gebied van maatschappelijke problemen veroorzaakt
door schooluitval, leerachterstanden, enzovoort. Bovendien
heeft de gemeente een signaleringsfunctie richting
ketenpartners bij maatschappelijke problemen.
Motivatie:
Zie hoofdstuk 6, onderdeel openbare orde & veiligheid.
Heemstede in de regio
Heemstede in de regio: Bereikbaarheid
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
Regionale ontsluiting
Bereikbaarheid – transitfunctie
De visie 2015 stelt dat de economische structuur in de regio
Heemstede ligt op een kruispunt tussen Leiden en Haarlem
leidt tot een grote mobiliteit tussen de verschillende
enerzijds en Zandvoort en Hoofddorp anderzijds. Dit
gemeenten. Dit heeft consequenties voor de
genereert aanzienlijke verkeersproblematiek, voornamelijk
bereikbaarheid en vormt dan ook een punt van aandacht.
in de zomermaanden. Heemstede streeft ernaar de in
regionaal verband oplossingen te zoeken voor de
transitfunctie.
Bereikbaarheid- Openbaar vervoer
Als forensengemeente is Heemstede gebaat bij een goed
functionerend openbaar vervoersysteem. Heemstede
streeft ernaar in regionaal verband te onderhandelen over
meer en meer frequente busverbindingen op zowel de
Noord-Zuid as als de Oost-West as, waarin Heemstede een
centraal punt vormt.
Bereikbaarheid – uitgaand verkeer
Als forensengemeente is Heemstede gebaat bij een goede
uitgaande verkeersstroom, gegeven de begintijden van
scholen en de daarmee gepaard gaande verkeersveiligheid
en congestie. Vanuit die optiek zal Heemstede
onderhandelen in regionaal verband over verbetering van
de uitgaande wegverbindingen.
Bereikbaarheid – Parkeren
Parkeren is een onderdeel van het integrale
bereikbaarheidsplan. Bijzondere aandacht gaat uit naar
parkeren rond winkelgebieden.
Motivatie:
Zie hoofdstuk 6, onderdeel bereikbaarheid.
Heemstede in de regio: Recreatie
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
Recreatie
Voorstel is om deze paragraaf te schrappen.
De visie 2015 stelt dat recreatie aanmerkelijk aan belang
gaat winnen. Dit sluit aan op de provinciale wens om meer
te investeren in de regionale culturele infrastructuur.
Motivatie:
Is achterhaald, zie hoofdstuk 4, pagina 24.
43
Duurzaamheid
Duurzaamheid: CO2 reductie
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
De visie Heemstede 2015 bevat geen element met
Heemstede duurzaam door CO2 -reductie
betrekking tot duurzaamheid.
Heemstede is in 2025 een gemeente met een hoge
energiezuinigheid van huishoudens en instellingen. Dit
dient te leiden tot een lagere CO2 uitstoot als gevolg van de
energieconsumptie binnen Heemstede.
Motivatie:
Zie hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6, bevorderen duurzaam gedrag inwoners en instellingen
Duurzaamheid: gemeentelijk beleid
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
De visie Heemstede 2015 bevat geen element met
Duurzaamheid van gemeentelijk beleid
In 2025 koopt de gemeente uitsluitend duurzaam in, dat wil
betrekking tot duurzaamheid.
zeggen producten en diensten (via aanbesteding of
uitbesteding) die vervaardigd zijn door bedrijven,
instellingen of individuen die zorgdragen voor een adequate
bescherming van mens, dier en milieu.
Motivatie:
Zie hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6, bevorderen duurzaam gedrag inwoners en instellingen.
Technologie & dienstverlening
Technologie & dienstverlening: Heemstede digitaal
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
De visie Heemstede 2015 bevat geen element met
Heemstede digitaal
betrekking tot technologie & dienstverlening.
Heemstede gaat met de tijd mee ten aanzien van
technologische mogelijkheden. Dit betreft bijvoorbeeld
bereikbaarheid van de gemeente via internet en social
media.
Motivatie:
Zie hoofdstuk 4 en 6, onderdelen hoogstaande dienstverlening bieden aan inwoners.
Technologie & dienstverlening: Betrekken inwoners
Huidige visie Heemstede 2015
Voorstel doorkijk Heemstede 2025
De visie Heemstede 2015 bevat geen element met
Betrekken burgers
betrekking tot technologie & dienstverlening.
De huidige tijdgeest brengt betrokken burgers en daarmee
ook een verplichting voor gemeenten om aan die
betrokkenheid gehoor te geven. Heemstede wenst haar
inwoners dan ook een zo groot mogelijk platform van
betrokkenheid bij besluitvorming van de gemeente te
geven.
Motivatie:
Zie hoofdstuk 4 en 6, onderdelen hoogstaande dienstverlening bieden aan inwoners.
44
Bijlage 1: Toelichting op trends
Visie
2015
Trends
√
-
Men is het oneens over in hoeverre de leeftijdssamenstelling van de bevolking
beïnvloedbaar is, maar verwacht wel de vestigingsklimaten voor gezinnen, ouderen en
alleenstaanden te kunnen beïnvloeden. Een toename van het aantal ouderen is
verwacht, maar de raad is het oneens over de wenselijkheid hiervan. Een eventuele
afname van het aantal gezinnen wordt door een meerderheid van de raadsleden als
onwenselijk ervaren, hoewel men bereid is slechts in enkele zaken rondom het
vestigingsklimaat voor gezinnen te investeren. De raad wil wel investeren in een
adequate mix van bewoners, maar is niet uitgesproken over hoe dit moet gebeuren
(bijvoorbeeld verbeteren van sociale voorzieningen als huurwoningen, verbeteren van
het onderwijsaanbod, etc.)
Gedifferentieerd
woningaanbod
√
-
De raad acht eventuele leegstand van woningen en een afname van het aantal
inwoners in Heemstede onwenselijk. Zij is echter niet uitgesproken over de mate
waarin deze trends worden verwacht en de effecten beïnvloedbaar zijn. Verwacht
wordt dat er meer eenpersoons huishoudens komen, dat hoger opgeleiden vertrekken
uit de gemeente en dat er meer welgestelde ouderen komen. Een meerderheid van de
raad stelt bereid te zijn om te investeren in het aanpassen van het woningaanbod op
de samenstelling van de bevolking. Bij een meer specifieke vraag over nieuwbouw, is
de gemeente echter enkel bereid tot het bouwen van meer eengezinswoningen.
Nieuwbouw beperken
√
√
Nieuwbouw van woningen is een punt waarover de raad tegen is, op de bouw van
nieuwe eengezinswoningen na: hierin is men wel bereid te investeren.
Groen binnen de gemeente
√
√
De raad ziet een toename van de behoefte aan groenvoorzieningen als een wenselijke
en verwachte trend. Men denkt het groen binnen de gemeente te kunnen stimuleren
en is bereid dit te doen, waarbij de raad voornamelijk de huidige groenvoorzieningen
wil beschermen, maar geen meerderheid heeft om nieuwe voorzieningen aan te
leggen.
Privé groen bij inwoners
√
-
Privé groen van inwoners is een vraagstuk waarover de raad het oneens is. Hoewel
een meerderheid groen in wijken wil stimuleren, is men het niet eens over in hoeverre
het privé groen van inwoners met gemeentelijk beleid beïnvloedbaar is.
Forensengemeente
√
√
Voor een forensengemeente is de bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer
belangrijk, samen met een goed vestigingsklimaat voor inwoners. De raad verwacht
dat het gebruik van de auto toeneemt, maar schat in dat enkel het gebruik van de auto
binnen de gemeente beïnvloedbaar is. Over de mate van invloed op het gebruik van
de auto van en naar de gemeente denkt de raad geen invloed uit te kunnen oefenen.
Daarmee in lijn is er geen meerderheid voor de aanleg van extra wegen. Wel is men
bereid te investeren in het verbeteren van alternatieven voor de auto.
Nieuwbouw van kantoren
beperken
√
√
De raad is niet uitgesproken over de wenselijkheid en verwachting van een toename
van zakelijke dienstverlening binnen Heemstede. Een grote meerderheid van de raad
is niet bereid te investeren in de bouw van nieuwe kantoorpanden.
Behoud van kleinschalige
detailhandel
√
√
Een toename van de detailhandel wordt door de raad als wenselijk en beïnvloedbaar
gescoord. Men is ook bereid te investeren in het vestigingsklimaat voor detailhandel,
door het ontwikkelen van meer parkeermogelijkheden nabij winkelcentra en te
investeren in city marketing.
Goed en gevarieerd
winkelbestand
√
√
Detailhandelstimulerend beleid wordt door de raad beaamd, maar de toename van het
aantal winkelketens wordt als onwenselijk beoordeeld. Men is bereid om te investeren
in voorzieningen voor winkels, maar daarbij wordt geen expliciet onderscheid gemaakt
tussen voorzieningen voor specialistische detailhandel en winkelketens.
Inrichting openbare ruimte
aanpassen aan winkeliers
√
√
Een meerderheid van de raad merkt dat meer inwoners uit de regio naar Heemstede
komen om te winkelen en is bereid te investeren in alle zaken die het vestigingsklimaat
voor winkeliers bevorderen: city marketing, parkeervoorzieningen in het algemeen,
extra parkeermogelijkheden nabij de winkelcentra en het beschermen van huidige
groenvoorzieningen in het centrum.
Parkeergelegenheden
rondom winkelcentra
√
√
Een toename van het autogebruik is verwacht door de raad en zij is bereid te
investeren in parkeergelegenheden rondom winkelcentra.
Wonen
Werken
Toelichting
Adequate mix van bewoners
45
Bescherming en
ondersteuning van inwoners
in achterstandssituaties
√
Gemeentelijke regie op
basisvoorzieningen
√
Meer toepassing van het
profijtbeginsel
√
Gepaste voorzieningen voor
ouderen
Trends
Toelichting
-
De raad is in het kader van basisvoorzieningen zoals onderwijs, sociale
voorzieningen en bibliotheekbezoek, verdeeld over in hoeverre daarin moet worden
geïnvesteerd.
√
√
Een toename van het aantal ouderen wordt verwacht door de raad en men is ervan
overtuigd het vestigingsklimaat voor deze groep te kunnen beïnvloeden. De raad wil
in dit kader investeren in gepast openbaar vervoer voor ouderen, maar is het oneens
over investeringen in seniorenwoningen en het creëren van meer
recreatiemogelijkheden voor ouderen.
Rekening houden met
voorzieningen voor jongeren
√
√
De raad verwacht dat hoger opgeleiden meer uit de gemeente Heemstede naar de
stad zullen trekken. De raad is het oneens over de wenselijkheid van de deze trend,
maar ervaart een algemene daling van het opleidingsniveau als onwenselijk. De
raad is het tevens oneens over de mate van invloed op het vestigingsklimaat van
(hoger opgeleide) jongeren en of men moet investeren in het bibliotheekbezoek. Wel
is men bereid te investeren in jongeren ontmoetingsplaatsen en de kwaliteit van
scholen.
Groei van het aantal
leerlingen in middelbaar en
basisonderwijs
√
-
Een eenduidig standpunt over de wenselijkheid en merkbaarheid van een toename
van het aantal leerlingen in middelbaar- en basisonderwijs is niet door de raad
gegeven. Men is het ook oneens over in hoeverre de gemeente de kwaliteit en
toegankelijkheid van het scholenaanbod kan beïnvloeden en of men hierin wil
investeren.
Meer culturele activiteiten
√
-
De mate van invloed op culturele activiteiten acht de raad als groot. Men is het
echter oneens over de wenselijkheid van meer culturele activiteiten en in hoeverre
men hierin wil investeren.
Regionale ontsluiting
√
√
Een overgrote meerderheid van de raad is bereid te investeren in het bevorderen
van de regionale ontsluiting. Opvallend is dat de raad het oneens is over de mate
van invloed op het gebruik van de auto van en naar de gemeente en er geen
meerderheid is voor de aanleg van extra wegen. Wel is men bereid te investeren in
het verbeteren van alternatieven voor de auto.
Recreatie
√
-
Er bestaan binnen de raad verschillende meningen over of er geïnvesteerd moet
worden in meer recreatie (sport, cultuur, etc.) en in bibliotheekbezoek, waarvoor
beide geen meerderheid is. Men geeft aan dat deze zaken wel goed beïnvloedbaar
zijn voor de gemeente, maar voelt geen sterke behoefte om dit te doen.
Regio
Welzijn
Visie
2015
46
Bijlage 2: Toelichting op preferenties
Werken
Wonen
Visie
2015
Trends
Preferenties
Toelichting
Adequate mix van
bewoners
√
-
X
Het beheersen van de inwonerssamenstelling scoort het laagst van alle thema’s.
Binnen dit onderwerp blijkt een grote voorkeur te bestaan voor het bieden van
een goed vestigingsklimaat voor ouderen, jongeren en alleenstaanden, maar
veel minder voor gezinnen.
Gedifferentieerd
woningaanbod
√
-
X
Het faciliteren van het woningaanbod scoort relatief laag als belangrijk thema
door de raad. Binnen het woningaanbod prefereert de raad de nieuwbouw van
appartementen en sociale huurwoningen boven de nieuwbouw van overige
typen woningen zoals koopappartementen, aangepaste woningen voor ouderen
en eengezinswoningen.
Nieuwbouw beperken
√
√
X
De lage score van het thema ‘faciliteren van woningaanbod’ duidt op een
algemene tendens om veranderingen in het woningaanbod en nieuwbouw te
beperken
Groen binnen de
gemeente
√
√
-
Het beschermen van het milieu en het bieden en onderhouden van
groenvoorzieningen wordt door de raad als vrij belangrijk geacht in relatie tot de
overige thema’s. Binnen milieu heeft de raad voorkeur voor het terugbrengen
van de CO2 uitstoot en het stimuleren van afvalscheiding. Onder
groenvoorzieningen prefereert de gemeente de aanleg van nieuwe
voorzieningen boven het handhaven van onderhoudsnormen van huidige
groenvoorzieningen.
Privé groen bij inwoners
√
-
-
Het bieden en onderhouden van groenvoorzieningen wordt niet als zeer
belangrijk gescoord ten opzichte van andere thema’s. Binnen de mogelijkheden
onder groenvoorzieningen scoort het bevorderen van privé groen hoog in
vergelijking met onderhoud van huidige en aanleg van nieuwe
groenvoorzieningen
Forensengemeente
√
√
√
Het bevorderen van de bereikbaarheid wordt als een zeer belangrijk thema
aangemerkt door de raad. Binnen de mogelijkheden om de bereikbaarheid te
bevorderen, prefereert de raad de aanleg van nieuwe wegen naar Amsterdam
en verkeersbeperkende maatregelen voor vrachtverkeer in het centrum. Als
minst geprefereerde zaken binnen bereikbaarheid noemt de raad het verder
verbeteren van de doorstroom op de Herenweg, Dreef en Zandvoortlaan en het
vanuit de gemeente aandringen op verbinden van bestaande wegen.
Nieuwbouw van kantoren
beperken
√
√
X
De lage score van het thema ‘faciliteren van woningaanbod’ duidt op een
algemene tendens om veranderingen in het woningaanbod en nieuwbouw te
beperken
Behoud van kleinschalige
detailhandel
√
√
X
Het bevorderen van het winkelaanbod wordt door de raad als minder belangrijk
beschouwd dan overige thema’s. Binnen dit onderwerp prefereert men de
aanleg van extra parkeervoorzieningen in het centrum boven city marketing en
detailhandelstimulerend beleid voeren.
Goed en gevarieerd
winkelbestand
√
√
X
Het bevorderen van het winkelaanbod wordt door de raad als minder belangrijk
beschouwd dan overige thema’s.
Inrichting openbare ruimte
aanpassen aan winkeliers
√
√
X
Het bevorderen van het winkelaanbod evenals het bieden en onderhouden van
groenvoorzieningen worden door de raad als minder belangrijk beschouwd dan
overige thema’s.
Parkeergelegenheden
rondom winkelcentra
verbeteren
√
√
X
Binnen het bevorderen van het winkelaanbod prefereert men de aanleg van
extra parkeervoorzieningen in het centrum boven city marketing en het voeren
van detailhandelstimulerend beleid.
47
Visie
2015
Trends
Preferenties
-
Het bieden van financiële zorg aan zwakkeren in de samenleving is een thema
dat als gemiddeld belangrijk wordt geacht door de raad ten aanzien van andere
thema’s. Binnen de mogelijkheden voor minimabeleid heeft de raad de voorkeur
voor het bieden van een declaratieregeling voor schoolkosten, boven het bieden
van een collectieve ziektekostenverzekering en declaratieregeling voor
schoolkosten.
-
-
De raad scoort het thema onderwijsvoorzieningen en het bieden van sportrecreatie- en vrijetijdsmogelijkheden relatief laag, tot gemiddeld belangrijk.
√
√
√
Gepaste voorzieningen voor ouderen komen voort uit gepaste woningen en
zorgvoorzieningen. Het onderwerp zorg wordt door de raad als zeer belangrijk
gescoord, waar het onderwerp woningaanbod als minder belangrijk wordt
beschouwd. Binnen woningaanbod scoort het faciliteren van nieuwe aangepaste
seniorenwoningen laag. Onder zorgvoorzieningen scoren de onderdelen die
voor ouderen het meest relevant zijn, mantelzorg en de algemene
bevorderingen van de gezondheid van inwoners, gemiddeld.
Rekening houden met
voorzieningen voor
jongeren
√
√
-
Onderwijsvoorzieningen worden als relatief onbelangrijk gescoord in termen van
preferenties door de raad. Het onderwerp zorg, waaronder ook het Centrum voor
Jeugd en gezin valt, wordt daarentegen als zeer belangrijk gescoord, waaronder
de taak omtrent het doorontwikkelen van het centrum als hoogst wordt
geprefereerd.
Groei van het aantal
leerlingen in middelbaar
en basisonderwijs
√
-
-
Onderwijsvoorzieningen worden als relatief onbelangrijk gescoord in termen van
preferenties door de raad. Daarbinnen scoort het bieden van huisvesting aan
middelbaar en basisonderwijs het laagst.
Meer culturele activiteiten
√
-
-
Het bieden van sport-, recreatie- en vrijetijdsmogelijkheden scoort gemiddeld in
mate van belang ten opzichte van andere thema’s. Daarbinnen scoort het
behoud van het Oude Slot het hoogst, boven overige recreatieve voorzieningen
als onderhoud van sportvelden.
Regionale ontsluiting
√
√
√
Het bevorderen van de bereikbaarheid wordt als een van de belangrijkste
thema’s aangemerkt door de raad. Daarbinnen scoort de aanleg van nieuwe
wegen naar Amsterdam het hoogst, maar blijkt de raad minder voorkeur te
hebben om bestaande wegen te verbinden.
Recreatie
√
-
-
Recreatie wordt door de raad als gemiddeld belangrijk beschouwd en komt
samen in de thema’s groenvoorzieningen en vrijetijdsmogelijkheden. Binnen
vrijetijdsmogelijkheden scoort het onderhoud van het Oude Slot het hoogst en
onderhoud van sportcentra en zwembaden het laagst.
Bescherming en
ondersteuning van
inwoners in
achterstandssituaties
√
Gemeentelijke regie op
basisvoorzieningen
√
Meer toepassing van het
profijtbeginsel
√
Gepaste voorzieningen
voor ouderen
Welzijn
Regio
Toelichting
48
Bijlage 3: preferenties binnen thema’s
Het beheersen van de gemeentefinanciën
Het borgen van het zorg- en welzijnsniveau
handhaven van parkeertarieven en het gebied betaald parkeren
doorontwikkelen van Centrum voor Jeugd en Gezin
handhaven van OZB tarieven (niet woningen)
bieden van informatie, advies en cliëntondersteuning op gebied van wonen, zorg en welzijn
uitbesteden van gemeentelijk taken aan private partijen
bevorderen van gezondheid van inwoners
handhaven van afvalstoffenheffing
ondersteunen van mantelzorgers
stoppen met indexeren van gemeentelijke budgetten
voorkomen dat jongeren in aanraking komen met de curatieve jeugdzorg door preventief
jeugdbeleid
structurele subsidies aan maatschappelijke instellingen heroverwegen (Stichting Kontext,
podiumprogrammering, etc.)
bevorderen van arbeidsmarktparticipatie van mensen met een verstandelijke, fysieke of
psychische beperking
handhaven van OZB tarieven (woningen)
bezuinigen op budgetsubsidies (Stichting CASCA, Welzijn Ouderen Heemstede, etc.)
0%
beheersen van eigen reserves
5%
10%
15%
20%
25%
10%
15%
20%
25%
30%
40%
50%
Genoemd als meest geprefereerde taak
intensief samenwerken met omliggende (vergelijkbare) gemeenten
0%
2%
4%
Genoemd als meest geprefereerde taak
6%
8%
10%
12%
14%
Het bevorderen van de bereikbaarheid
Het beschermen van het milieu
aanleg van nieuwe wegen naar Amsterdam
terugbrengen van CO2 uitstoot
verkeersbeperkende maatregelen voor vrachtverkeer in het centrum
stimuleren van afvalscheiding
bevorderen van de verkeersveiligheid rondom station Heemstede-Aerdenhout
waarborgen onderhoudsniveau openbare ruimte (CROW-klasse A)
onderhoud van wegen
verminderen van energieverbruik van huishoudens
aanbieden van voldoende parkeervoorzieningen bij openbaar vervoervoorzieningen
aanbieden openbaar vervoer mogelijkheden voor ouderen
duurzaam inkopen door gemeente
aanleg van nieuwe wegen naar de kust
verminderen van energieverbruik van de gemeentelijke organisatie
verder verbeteren van de doortstroom op de Herenweg, Dreef en Zandvoortselaan
beschermen van de kwaliteit van bodem, lucht en water
vanuit gemeente aandringen op verbinden van bestaande wegen (bijvoorbeeld de N205 met
N206: "Weg Bezuiden Bennebroek")
0%
0%
5%
10%
15%
5%
20%
Genoemd als meest geprefereerde taak
Aantal keren genoemd als meest geprefeerde…
Het bieden van financiële zorg aan
zwakkeren in de samenleving
Het bieden van dienstverlening aan inwoners
gebruik van social media om inwoners te informeren
bieden van declaratieregeling voor sociaal-culturele of sportieve activiteiten
zorg dragen voor lange openingstijden van de milieustraat aan de Cruquiusweg
bieden van collectieve ziektekostenverzekering
zorg dragen voor lange openingstijden van de publieksafdeling en het Loket Heemstede
bieden van declaratieregeling voor schoolkosten
doorontwikkelen van digitaal loket
0%
0%
10%
Genoemd als meest geprefereerde taak
20%
30%
10%
20%
40%
Genoemd als meest geprefereerde taak
Het bieden van sport-, recreatie- en
vrijetijdsmogelijkheden
Het bieden en onderhouden van
groenvoorzieningen
onderhouden van Podium Oude Slot
bevorderen van privé groen (adopteren van gemeentelijk groen)
uitbreiden van de Speelvisie 2006 met extra speelvelden
aanleg nieuwe groenvoorzieningen
onderhouden van Stadsbibliotheek Haarlem
handhaven onderhoudsnormen huidige groenvoorzieningen (o.a. Wandelbos Groenendaal)
onderhouden van sportcentrum, zwembad, tennispark Groenendaal en sporttereinen aan de
Sportparklaan
0%
0%
5%
10%
15%
Genoemd als meest geprefereerde taak
20%
25%
30%
10%
20%
30%
40%
50%
35%
Genoemd als meest geprefereerde taak
Het faciliteren van woningaanbod
Het bevorderen van het winkelaanbod
faciliteren van nieuwbouw van koop appartementen (Privilege)
aanleg van meer parkeervoorzieningen in het centrum
faciliteren van nieuwbouw van sociale huurwoningen
detailhandelstimulerend beleid voeren
faciliteren van nieuwbouw van koop eengezinswoningen (Heemsteedse Dreef, Volmaackt,
Johan Wagenaarlaan)
onderhoud van de buitenruimte in het centrum
promotie van het centrum
zorgdragen voor een rechtvaardige en doelmatige verdeling van vrijkomende woningen
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
25%
30%
35%
Genoemd als meest geprefereerde taak
faciliteren van nieuwbouw van aangepaste woningen voor ouderen (ZOED)
instandhouden/uitbreiden van kwalitatief goede woningvoorraad
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Genoemd als meest geprefereerde taak
Het bieden van onderwijsvoorzieningen
Het beheersen van de inwonerssamenstelling
bieden van volwasseneducatie
bieden van goed vestigingsklimaat voor alleenstaanden (jong en oud)
bieden van goed vestigingsklimaat voor jongeren
bieden van preventieve logopedie op alle basisscholen
bieden van goed vestigingsklimaat voor ouderen
handhaven van de leerplicht
bieden van goed vestigingsklimaat voor gezinnen
bieden van vervoer aan leerlingen naar scholen voor speciaal onderwijs (SO) en speciaal
basisonderwijs…
0%
ondersteunen van de totstandkoming van Brede Scholen
5%
10%
15%
20%
Genoemd als meest geprefereerde taak
bieden van schoolzwemmen, muziekonderwijs en vakleerkrachten gymnastiek
bieden van schoolbegeleiding bij leer- en/of gedragsmoeilijkheden
zorgdragen voor voldoende en adequate huisvesting van het basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Genoemd als meest geprefereerde taak
49
Bijlage 4: Beschrijving steekproef
maatschappelijk debat
Maatschappelijk
Inwoners
Inwoners
middenveld
(ongericht)
(gericht)
50
75
373
Aantal respondenten
Geslacht
#
%
#
%
#
%
Man
19
38%
61
81%
165
44%
14
19%
208
56%
Vrouw
11
22%
Onbekend
20
40%
Leeftijd
#
%
#
%
#
%
18 tot en met 29 jaar
0
0%
3
4%
10
3%
30 tot en met 39 jaar
2
4%
12
16%
32
9%
40 tot en met 54 jaar
19
38%
19
25%
92
25%
55 jaar of ouder
29
58%
21
28%
239
64%
Huishoudsituatie
#
%
#
%
#
%
Alleenstaand met thuiswonend(e) kind(eren)
2
4%
2
3%
10
3%
Alleenstaand zonder thuiswonend(e) kind(eren)
11
22%
5
7%
61
17%
Anders
1
2%
1
1%
11
3%
Getrouwd/samenwonend, met thuiswonende kinderen
18
36%
23
31%
93
25%
Getrouwd/samenwonend, geen thuiswonende kind(eren)
18
36%
23
31%
182
50%
Inwonend bij (groot)ouders of familie
0
0%
1
1%
9
2%
50
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards