2014-11-18 - Delft R.I.S.

advertisement
VASTGESTELD
BESLUITENLIJST – A + B – vergadering burgemeester en wethouders van Delft d.d. 18-11-2014.
Aanwezig : burgemeester, wethouders Hekker, Förster, Brandligt en Harpe.
Voorzitter : burgemeester.
Secretaris : Krul /Andriessen.
1.
Besluitenlijsten d.d. 11 november 2014.
Beslissing: conform.
2.
Instemmen met de voorstellen met betrekking tot de ter inzage gelegde stukken die niet ter
bespreking zijn aangemeld.
Beslissing: conform.
3.
Kenmerk
Titel
Onderwerp
4.
1754406(RegioKennis)
Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake 'Woonbehoefte Delftse
studenten'.
Op 28 oktober 2014 hebben de heren D. van Dis en B. Platell, namens de
fractie CDA, schriftelijke vragen gesteld ingevolge artikel 39 van het Reglement
van Orde Gemeenteraad inzake 'Woonbehoefte Delftse studenten.
Voorstel
Instemmen met bijgaande concept beantwoording.
Beslissing
Conform met aanpassingen.
Mandaat wethouder De Prez.
Kenmerk
Titel
Onderwerp
1755447(Controlling)
Voorstel aan de gemeenteraad inzake 'Financiële verordening'.
De Financiële verordening is een aanvulling op de algemene regelingen
GemeenteWet artikel 212 en Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten
(BBV). Per gemeente kan aanvullend lokaal maatwerk worden geregeld in de
Financiële verordening. Dit zijn vooral afspraken over het gemeentelijk
financieel beleid, financieel beheer en financiële organisatie. De financiële
verordening wordt vastgesteld door de raad.
Er is aanleiding om de huidige Financiële verordening, vastgesteld op 15
december 2011, te actualiseren vanwege:
1. nieuwe modelverordening van de VNG
2. wet Houdbare OverheidsFinanciën (wet HOF)
3. wet Schatkistbankieren
4. wet Markt en Overheid
5. voortschrijdende inzichten m.b.t. financieel beleid en financieel beheer.
5.
Voorstel
1. Voorstellen aan de gemeenteraad de Financiële verordening vast te stellen
met ingang van 1 januari 2015 en het intrekken van de huidige Financiële
verordening vastgesteld op 15 december 2011.
2. Het Treasurystatuut als bijlage ter kennisname bijvoegen.
Beslissing
Conform.
Kenmerk
Titel
1752928(Advies)
Voorstel aan de gemeenteraad inzake Partiele herziening
Gemeenschappelijke Regeling GR recreatieschap Midden Delfland.
Het Dagelijks Bestuur Recreatieschap Midden Delfland heeft middels een brief
de gemeente Delft verzocht in te stemmen met een partiele wijziging van de
gemeenschappelijke regeling recreatieschap Midden Delfland. Het betreft
Onderwerp
1
technische wijzigingen als gevolg van de uittreding van het rijk, beeindiging
reconstructiewet en aanpassing werkgebied.
6.
Voorstel
1. Instemmen met de partiele wijziging van de gemeenschappelijke regeling
van het recreatieschap Midden Delfland.
2. De voorgestelde wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling Midden
Delfland ter goedkeuring voorleggen aan de raad.
Beslissing
Conform.
Kenmerk
1756590(KadEnProg)
Titel
Intentieverklaring oprichting gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie
ICT Delft en Rijswijk.
Rijswijk en Delft zijn in een vergevorderd stadium om een
bedrijfsvoeringsorganisatie te vormen op het gebied van IT-beheer ('Plan B').
Een intentieverklaring van uw college is nu gewenst, teneinde - de schijn van marktverstoring te voorkomen.
Onderwerp
Voorstel
1. De onomkeerbare intentie uit te spreken om samen met het college van
Rijswijk een bedrijfsvoeringsorganisatie op te willen richten als bedoeld in
artikel 8, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regeingen (zoals die geldt
op grond van de Wet wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1
januari 2014 in werking treedt) en daarin te wilen onderbrengen diensten op
het gebied van IT-infrastructuur en het beheer daarvan.
2. Te bevorderen dat op korte termijn (circa 2 weken) een
samenwerkingsovereenkomst met Rijswijk kan worden aangegaan,
afgestemd op de uiteindelijk vast te stellen gemeenschappelijke regeling en
de gemeentesecretaris te machtigen tot het aangaan van de overeenkomst.
Beslissing
Conform met aanpassingen.
Mandaat wethouder Harpe.
2
BESLUITENLIJST VAN DE TER INZAGE GELEGDE STUKKEN
vergadering burgemeester en wethouders van Delft d.d. 18-11-2014
1.
2.
Kenmerk
Titel
Onderwerp
1752878(Advies)
Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie.
Met het Energieakkoord voor duurzame groei is de grondslag gelegd
voor de landelijke Green Deals om samenwerking tussen overheid en
bedrijfsleven te bevorderen.
In de bijlage bij deze nota vindt u de actuele tekst van de Green Deal
Zero Emissie Stadslogistiek (Green Deal ZES). Deze Green Deal
richt zich op het verminderen en verschonen van het logistieke
verkeer in de steden. Omdat de gemeente Delft zich al enige tijd
inspant om diezelfde doelen te bereiken, is het een logische stap de
Green Deal ZES te ondertekenen.
Voorstel
- Instemmen met de tekst van de Green Deal Zero Emissie
Stadslogistiek
- De Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek te ondertekenen
- De burgemeester vragen volmacht te verlenen aan wethouder
Brandligt om de Green Deal op 21 november 2014 te ondertekenen.
Beslissing
Conform.
Kenmerk
Titel
1754060(Advies)
1e Wijziging (Uitvoeringsbesluit nadere voorschriften met
betrekking tot het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening
van vergunningen voor het parkeren) voor overhevelen
urentegoed digitale bezoekersvergunning.
Bij het op 18 september vastgestelde (Uitvoeringsbesluit nadere
voorschriften met betrekking tot het gebruik van parkeerplaatsen en de
verlening van vergunningen voor het parkeren) vervalt bij de digitale
bezoekersvergunning aan het einde van het vergunningjaar het
urentegoed. Bij de behandeling van de (Verordening parkeerregulering
en parkeerbelastingen 2015) in de gemeenteraadsvergadering van 6
november is toegezegd dat het urentegoed niet vervalt aan het einde
van het vergunningjaar. Dit tegoed wordt overgeheveld bij verlenging
van de digitale bezoekersvergunning.
Hiervoor is een aanpassing benodigd van artikel 4 lid 6 en artikel 5 lid
5 van de Uitvoeringsbesluit nadere voorschriften met betrekking tot
het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen
voor het parkeren voor digitalisering parkeerketen.
Onderwerp
Voorstel
Het college wordt voorgesteld vast te stellen:
1e wijziging (Uitvoeringsbesluit nadere voorschriften met betrekking
tot het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van
vergunningen voor het parkeren als bedoeld in de Verordening
parkeerregulering en parkeerbelasting 2015).
Beslissing
Conform.
3
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards