Toelichting Besluitformulier 2015 38428 Green Deal Topsurf

advertisement
Openbaar
Besluit
Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling
Registratienummer
: 2015/38428
Datum
: 26 november 2015
Opgesteld door : W.K. Romijn-Duursma
Onderwerp:
Green Deal Topsurf- Alphen aan den Rijn
TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/38427.
Besloten is
In te stemmen met het ondertekenen van de Green Deal Topsurf-Alphen aan den Rijn.
Publiekssamenvatting
Gemeente Alphen aan den Rijn sluit samen met een aantal andere partijen, een Green Deal
met het bedrijf Topsurf. Topsurf wil een pilot starten waarbij een onderzoek wordt gedaan
bij 5 boeren in Hazerswoude (5ha per boer) naar de vraag of het product bodemdaling
tegengaat. Dit onderzoek duurt meerderen jaren (vooralsnog 8 jaar). Het product Topsurf
Land wordt gemaakt van zoveel mogelijk lokaal verkregen bioafval. De hoofdbestanddelen
zijn mest, slib en groenafval. Hiermee betreft het dus een duurzaam en circulair product dat
mogelijk ook binnen de Greenport afgezet kan worden als alternatief voor geïmporteerde
veengrond. De gemeente ondersteunt dit project van harte door zo mogelijk
belemmeringen weg te nemen en waar nodig kennisondersteuning te bieden.
Kerngegevens
Inleiding
In het coalitieakkoord van de gemeente staat dat we Green Deals met de Alphense
samenleving sluiten die bijdragen aan de verduurzaming van de maatschappij op korte en
langere termijn en lonend zijn voor de gemeente en de maatschappij.
Bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties lopen soms tegen knelpunten aan als
ze een duurzaam initiatief willen realiseren. De gemeente Alphen aan den Rijn kan helpen
om deze barrières te doorbreken door een Green Deal met ze aan te gaan.
Hoe de gemeente deze green deals invult is vastgelegd in de verordening “SVn
Stimuleringslening Green Deal Alphen aan den Rijn” en het kaderdocument “kaders voor de
green deals Alphen aan den Rijn”. Hierin is vastgelegd welke doelen nagestreefd worden en
onder welke voorwaarden green deals kunnen worden gesloten.
Topsurf is een bedrijf dat zijn naam ontleent aan het product dat ze maken: Topsurf. Dit
circulaire product is een bodemverbeteraar dat wordt gemaakt van een combinatie van slib,
mest en groenafval met verschillende toepassingen. Iedere toepassing kent een eigen
versie d.d. 23 juli 2017
1
samenstelling. Zo is de Topsurf voor Greenport bedrijven weer anders dan de Topsurf die
geschikt is voor het verbeteren van grasland. Omdat Topsurf deels met mest wordt gemaakt
zijn er complicaties met het uitvoeren van de pilot in Hazerswoude in relatie tot de
mestwetgeving. Hierover vinden gesprekken plaats met het ministerie van EZ en inmiddels
ook met het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
De initiatiefnemers van Topsurf vragen in eerste instantie niet om een geldlening voor het
realiseren van hun initiatief, maar om het faciliteren van het pilot project en daar waar
mogelijk belemmeringen weg te nemen of nieuwe contacten te leggen, bijvoorbeeld met
bedrijven in de Greenport en met andere Groene Hart gemeenten, waar ze ook een Green
Deal mee willen afsluiten. Een aantal gemeenten, waaronder Alphen aan den Rijn, heeft
inmiddels hierover een intentieverklaring ondertekend, waar deze Green Deal de uitwerking
van is.
Dit initiatief van Topsurf past in alle opzichten in de doelstelling die het gemeentebestuur
beoogd met het sluiten Green Deals alsook binnen het economisch beleid, waar wordt
ingezet op het stimuleren van een duurzame en circulaire economie. De pilot is innovatief,
overdraagbaar, opschaalbaar en voor verschillende Alphense bedrijven interessant. Bij
welslagen van de pilot resulteert dit in nieuwe lokale bedrijvigheid, kostenbesparing bij
agrariërs, vermindering van de bodemdaling en een forse milieuwinst (CO2 reductie) onder
meer omdat de afvalstromen lokaal worden verwerkt, waardoor veel minder
transportbewegingen nodig zijn.
Beoogd maatschappelijk resultaat
In het coalitieakkoord staat:
“Wij willen met Alphen aan den Rijn een ambitieuze, groene gemeente zijn die duurzaam
ontwikkelt en bouwt en actief de toepassing van zonne-energie stimuleert.” “Wij prikkelen
bedrijven om te innoveren op dit gebied. Samen met inwoners, bedrijven en instellingen
willen we komen tot nieuwe, kleinschalige initiatieven voor duurzamer energiewinning en –
gebruik.”
“Wij zien publiek-private samenwerking als de beste manier om verduurzaming van de
Alphense economie te versnellen en hier ook economisch van te profiteren.” “Creativiteit,
ondernemerschap en innovatie zijn onmisbaar om deze verduurzaming mogelijk te maken
Wij willen voor de verduurzaming van Alphen aan den Rijn op alle duurzaamheidsaspecten planet, people, profit - effect realiseren.” “Wij zullen concrete duurzame initiatieven
ondersteunen, innovaties stimuleren en duurzame kansen benutten.” “Deze initiatieven
kunnen vervolgens als voorbeeldfunctie dienen voor andere partijen.” “Wij streven er
bovendien naar een energie neutrale gemeente te worden.”
Wij zijn van mening dat het sluiten van een Green Deal met Topsurf hier een bijdrage aan
levert.
Kader

Coalitieakkoord Daadkracht Dichtbij 2014-2018;

Duurzaamheidsbeleid en Uitvoeringsprogramma 2014-2020;

Kaders voor Green Deals Alphen aan den Rijn;

Economisch actieprogramma Alphen aan den Rijn 2016-2019.
versie d.d. 23 juli 2017
2
Financiële consequenties
n.v.t.
Topsurf heeft voor deze pilot vooralsnog geen Green Deal lening nodig. Er zijn dus geen
financiële consequenties aan het ondertekenen van deze Green Deal verbonden
Locatiegegevens
De pilot van Topsurf vindt plaats op verschillende plekken in het Groene Hart, waaronder
Alphen aan den Rijn.
Realisatie
De ondertekening van de Green Deal zal via de normale communicatiekanalen bekend
gemaakt worden. Zie ook het communicatie advies.
De resultaten van de pilot zullen door de gemeente worden gevolgd. De
verantwoordelijkheid voor het realiseren van de pilot ligt primair bij Topsurf.
Bijlage(n):
-
Green Deal Topsurf-Alphen aan den Rijn.
versie d.d. 23 juli 2017
3
Download