vastgestelde besluitenlijst - Delft R.I.S.

advertisement
VASTGESTELD
BESLUITENLIJST – A + B – vergadering burgemeester en wethouders van Delft d.d. 02-12-2014.
Aanwezig : burgemeester, wethouders Hekker, Förster, De Prez en Harpe.
voorzitter : burgemeester.
Secretaris : Krul /Andriessen.
1.
Besluitenlijsten d.d. 25 en 27 november 2014.
Beslissing: conform.
2.
Instemmen met de voorstellen met betrekking tot de ter inzage gelegde stukken die niet ter
bespreking zijn aangemeld.
Beslissing: conform.
3.
Kenmerk
1763559(Advies)
Titel
Bestuursovereenkomst Schoon en gezond water Delfland 2015-2021 en
ondertekening watertafel 8 december 2014.
De Europese Kaderrichtlijn water (KRW), verplicht waterbeheerders om een
maatregelenplan te maken waardoor aangewezen waterlichamen in 2027 aan
de waterkwaliteitsdoelen voldoen. Het halen van deze doelen is een
resultaatverplichting. Om het belang van de samenwerking en het uitvoeren
van de maatregelen te benadrukken heeft het hoogheemraadschap in 2009
met alle gemeenten in het beheergebied van Delfland de
bestuursovereenkomst 'Schoon water om van te genieten' gesloten. Deze
bestuursovereenkomst verloopt binnenkort. Daarom wordt de overeenkomst
nu geactualiseerd. De nieuwe overeenkomst legt meer het accent op
samenwerking, en zet naast KRW ook in op zwemwater, visstand en
ganzenbeheer. De meeste maatregelen zijn onderdeel van het ingeplande
reguliere onderhoud.
Onderwerp
4.
5.
Voorstel
1. Instemmen met de bestuursovereenkomst 'Schoon en gezond water
Delfland 2015-2021'.
2. De burgemeester vragen volmacht te verlenen aan wethouder S.M.
Brandligt om de overeenkomst te ondertekenen.
3. Instemmen met de brief aan de raad en deze te ondertekenen.
4 De raad informeren middels de brief met als bijlage de
bestuursovereenkomst.
Beslissing
Conform.
Kenmerk
1768175(Programmeren)
Beslissing
Conform met aanpassingen.
Mandaat wethouder Harpe.
Kenmerk
1770722(Programmeren)
Titel
Onderwerp
Bestuurlijke overeenkomst stationstunnel Delft Zuid.
Het rijk onderzoekt het PHS-project 4 sporen van Rijswijk tot en met Delft zuid.
Op verzoek van Delft wordt het nieuwe station Delft zuid ontsloten met een
stationstunnel. Op 10 oktober 2013 is een bestuurlijk overleg besloten dat de
stationstunnel opgenomen zal worden in het PHS-plan van het Rijk.
Haaglanden en gemeente Delft zullen de meerkosten financieren. Over de
risicoverdeling zullen nadere afspraken worden gemaakt. De bijdrage van Delft
(€ 0,8 mln) is opgenomen in ons investeringsprogramma. Op 13 november
2014 is opnieuw een bestuurlijk overleg geweest. In de bijgevoegde
bestuursovereenkomst wordt voorgesteld dat de bijdrage van Delft € 0,8 mln
1
blijft, dat Haaglanden € 2,4 mln extra betaalt en het ministerie alle meerkosten
en risico's voor zijn rekening neemt.
Voorstel
Instemmen met de bestuurlijke overeenkomst onder voorbehoud van
goedkeuring provincie Zuid Holland (zie art 19.2).
De bijdrage van Delft is eenmalig € 0,8 mln plus indexering (zei art 6.1 en
6.5). Ook beheer en onderhoud van de hellingbanen en de pompinstallatie
(art 9) zijn voor rekening van de gemeente. Er zal een nadere
projectovereenkomst met ProRail gesloten worden (art 10) waarin onder
andere het beheer en onderhoud wordt uitgewerkt. Deze kostenposten zijn
relevant voor het voorbehoud van de provincie Zuid-Holland.
Beslissing
Conform met aanpassingen.
Mandaat wethouder Harpe.
2
BESLUITENLIJST VAN DE TER INZAGE GELEGDE STUKKEN
vergadering burgemeester en wethouders van Delft d.d. 02-12-2014
1.
2.
3.
Kenmerk
Titel
Onderwerp
1767791(Productonderst)
Collectieve festiviteiten.
Artikel 4:6 van de vrijstellingsregeling in de algemene plaatselijke
verordening geeft de burgemeester en wethouders de mogelijkheid per
kalenderjaar een aantal dagen aan te wijzen waarbij de
geluidsvoorschriften uit het Besluit algemene inrichtingen milieubeheer
voor de gehele stad niet gelden, de zogenaamde collectieve
festiviteiten. Deze dienen voorafgaande aan het kalenderjaar
vastgesteld te worden.
Voorstel
1. Aanwijzen van de voorgestelde data als collectieve festiviteit.
2. Publiceren van de aanwijzing van de data in de Stadskrant.
Beslissing
Conform.
Kenmerk
Titel
Onderwerp
1768355(Advies)
Schieoevers - Camerabewaking.
De Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) wenst camerabewaking op het
bedrijventerrein in te voeren. Door het sluiten van een overeenkomst
met de BKS en in deze overeenkomst een koppeling te leggen naar
het Keurmerk Veilig Ondernemen Schieoevers wordt invoering van
camerabewaking binnen wettelijke kaders mogelijk.
Voorstel
Instemmen met:
- het door de BKS invoeren van camerabewaking op Schieoevers;
- hiertoe een overeenkomst te sluiten met de BKS;
- de burgemeester verzoeken wethouder Förster volmacht te
verlenen namens de gemeente de overeenkomst met de BKS aan te
gaan.
Beslissing
Conform.
Kenmerk
Titel
Onderwerp
1769254(HRM)
Aanwijzing eindheffingsbestanddelen werkkostenregeling 2015.
Eind 2009 is de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 aangenomen. De
werkkostenregeling (WKR) vervangt de huidige regels voor onbelaste
vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers. Per 2015 geldt de
WKR voor alle werkgevers waarmee maximaal 1,2% van de loonsom
(forfait) onbelast mag worden besteed aan vergoedingen en
verstrekkingen. Deze vergoedingen en verstrekkingen dienen jaarlijks
door de werkgever te worden aangewezen. Het GMT is akkoord
gegaan met de invoering van de WKR per 1-1-2015 volgens de
indeling van eindheffingsbestanddelen zoals voorgesteld in bijlage I.
De vergoedingen en verstrekkingen voor 2015 zijn geprognosticeerd
en blijven binnen het forfait van 1,2% van de totale loonsom waardoor
en geen extra financiële lasten op voorhand zijn te benoemen.
Voorstel
1. De werkkostenregeling per 1 januari 2015 invoeren.
2. De vergoedingen en verstrekkingen zoals opgenomen in bijlage I
voor het jaar 2015 aanwijzen als eindheffingsbestanddelen voor de
werkkostenregeling.
3
Beslissing
Conform.
4
Download