Presentatiegroeifonds groen

advertisement
• Projectvoorstel Groeifonds Groen stadsdeel Zuid
Voorstel stadsdeel zuid voor projecten groeifonds groen, januari 2012
Groeifonds groen: bloemlezing instellingsbesluit 1999
Werkingssfeer groeifonds Groen.
Op de kaart, behorend bij het Masterplan Zuidas, is het werkingsgebied van het groeifonds Groen aangegeven.
Deze kaart wordt hierbij overgelegd. Hiermee is bedoeld dat projecten binnen dit gebied kunnen worden
voorgedragen ter financiering ten laste van onderhavig fonds. Tevens is vastgelegd dat het ecolint door het
Gijsbrecht van Aemstelpark binnen de werkingssfeer valt. De vulling van het fonds geschiedt in beginsel vanuit
projecten gelegen binnen het tevens op de kaart aangegeven exploitatiegebied. Het ligt in derede dat per situatie
wordt bezien in hoeverre projecten binnen de werkingssfeer van het Groeifonds Groen, maar buiten de plangrens
Zuidas, dienen bij te dragen aan bedoeld fonds. Besluitvorming hieromtrent behoort tot het fase-3-besluit van
dergelijke projecten.
Besteding van het groeifonds Groen.
Projecten ter besteding van de middelen in het fonds worden voorgelegd aan het bestuurlijk overleg Zuidas,
voorzien van advies van de stadsontwerper. Uit het fonds worden alleen startinvesteringen bekostigd, geen
onderhoudslasten. In het algemeen komen projecten in aanmerking die bijdragen aan de verhoging van de
kwaliteit van bestaande en nieuw aan te leggen groenelementen binnen de werkingssfeer. De groencompensatie
betreft voor het grootste deel de groensingels langs bestaande wegen en sportvoorzieningen. Een nieuwe
groenstructuur zal vooral kwalitatieve compensatie moeten bieden. Het kan daarbij gaan om projecten met
uiteenlopende doelstellingen, te weten:
•
projecten op het vlak van natuurontwikkeling/vergroting van ecologische
kwaliteit, zoals natuurvriendelijke oevers, heemtuinen enz.;
•
projecten op het vlak van het vergroenen van de stedelijke omgeving,
zoals daktuinen, aanplant van bomen enz.;
•
projecten die de sociale samenhang in de buurt versterken, zoals de
inrichting van binnenterreinen, speelveldjes en dergelijke.
•
Bij de beoordeling van projecten zullen naast de bijdrage aan genoemde doelen
de volgende criteria worden gehanteerd:
•
het project is gepland in een stuk openbare of collectieve ruimte binnen
het totale plangebied;
•
het beheer moet geregeld zijn, zowel organisatorisch als financieel;
•
het project past binnen bestaand groenbeleid;
•
er is bij voorkeur sprake van cofinanciering;
•
het project heeft maatschappelijk draagvlak;
•
het project past in voorgestelde openbare ruimtestructuur
Waarbij voorstellen van de betrokken stadsdelen, gebaseerd op het nog door de Gemeenteraad vast te stellen
plan voor de openbare ruimte voor de Zuidas, leidraad zullen zijn voor die aanwending.
A) Verbinding Zuidas – Buitenveldert
Idee: Verbeteren en “verbloemen”
van de verbinding ZuidasBuitenveldert
Markeren / verbijzonderen route
tussen Zuidas en het
Gelderlandplein.
Aanleggen borders bloeiende
beplanting langs bestaande
borders routes Zuidas –
Gelderlandplein (via van
Leijenbergstraat en Willem
Weldammelaan)
Verbijzondering groentje op de
kruising Leijenberglaan – de
Boelelaan door aanleg van
bloemenborders / groene
omgevingskunst
Bewegwijzering van de Zuidas naar
Gijsbrecht van Aemstelpark /
Gelderlandplein / Amstelpark (in
project bewegwijzering Zuidas)
B) Hardlooprondje Zuidas
Idee: Aanleggen van bewegwijzering voor
hardlooproutes door het groen rondom Zuidas
Achtergrond: Het Amstelpark, Beatrixpark en
Gijsbrecht van Aemstelpark liggen allen in de
nabijheid van de Zuidas en lenen zich
uitstekend voor een hardlooproute. Vanuit het
Sint Nicolaaslyceum is de vraag gekomen een
route uit te zetten die voor schoolsport gebruikt
kan worden. Ook het initiatief Sportas en een
hotel in Zuidas is geïnteresseerd in de route.
Toelichting: Bewegwijzering plaatsen voor een
hardlooprondje door de parken rond de Zuidas.
De route is 10 km. Het rondje groen is mogelijk
met slechts één geregelde kruising en relatief
weinig oversteekbewegingen door het gebruik
van tunneltjes en “rustige” routes.
Extra mogelijkheden:
–
–
–
Waterpunten zorgen voor een extra service en
impuls
Toevoegen korte route rond Rai / Beatrixpark,
2,5km, gericht op leerlingen Nicolaaslyceum.
Route programma communiceren, hiervoor zijn
partners, (Crown Plaza, Lopers Company,
atletiek vereniging Phanos) benaderd
C) Toevoegen van parkmeubilair aan Martin Luther Kingpark
Idee: Het plaatsen van picknickbanken
in het zuidelijk deel van het park van
voormalig hout uit het stadsdeel.
Het idee van boomgrote tafels is dat
deze zo lang zijn dat ook meerdere
gezelschappen bij elkaar gaan
zitten, hetgeen weer goed is voor de
sociale kontakten.
Achtergrond:
• Het stadsdeel werkt samen met
stadshout.nu om de in het stadsdeel
te kappen bomen een nieuwe leven
te geven als straatmeubilair of
speelgelegenheden.
Locatie: Martin Luther Kingpark. De
banken worden op locatie gemaakt.
D) Verbeteren Amstelpark
Idee: Verbeteren van de beleving van het Amstelpark
•
Plattegronden met parkuitleg / ecologische informatie
in het park, bewegwijzering naar de attracties in het
park plaatsen
•
Parkmeubilair, de banken en prullenbakken
vernieuwen, zuidas familie zoals in het Beatrixpark
•
Join The Pipe (waterhappertjes) plaatsen langs Amstel
en bij kinderspeelplaats
Achtergrond: Het park bestaat in 2012 reeds 40 jaar. Het
is een nog goed bewaard floriadepark met een hoog
beheer- en inrichtingsniveau. In 2010 heeft de
deelraad een kadernotitie over de toekomst van het
park vastgesteld. Onderdeel van de notitie is de
introductie van een nieuwe, laagdrempelige horeca bij
de hoofdingang. De ligging naast de Zuidas wordt als
kans gezien, meer evenementen worden gewenst,
vastgoed wordt meer parkgericht geprogrammeerd.
Toelichting:
•
Verbeteren en updaten van de parkplattegrond met
communicatie over de bestaande en nieuwe attracties
•
Toevoegen van parkmeubilair langs de wandelroute
door het park zal het gebruik van bijv. lunch in het park
stimuleren
•
Het plaatsen van watertappunten van Jointhepipe.nl
(zie foto) (design is modern; past bij de Zuidas) kan de
wandelroute versterken
p.m.
E) Kwaliteitsverbetering van bomen in Buitenveldert
Idee: Kwaliteitsverbetering van
bomen rondom Zuidas
Achtergrond: Een aantal (straat-)
bomen in Buitenveldert
hebben niet de goede
groeiplaatsomstandigheden en
zijn kwalitatief onder de maat.
Het vernieuwen van deze
bomen is nodig om ze de
mogelijkheid te geven uit te
groeien tot volwaardige
straatbomen.
Toelichting: Door het instellen
van een fonds voor de
vernieuwing van deze bomen
kan de kwaliteit van de
boombeplanting rond de
Zuidas worden verbeterd.
Locatie: Diverse locaties in
Buitenveldert, straatbomen,
wijkgroen.
F) Reromantisering Kalfjeslaan
Idee: De beschermers Amstelland stellen
voor de Kalfjeslaan te
reromantiseren.
Achtergrond: Door een aantal
inrichtingsmaatregelen wordt de
oude allure van het “vrijerslaantjes”
en van een van de oudste paden
rond Amsterdam vorm gegeven.
Toelichting: Het reromantiseren gebeurt
door het toevoegen van verantwoord
straatmeubilair (banken, lichtmasten)
en op termijn door het aanpassen
van de verharding.
Locatie: gehele Kalfjeslaan
G) Maatregelen buurttuinen Buitenveldert / Irenebuurt
Download